Đắc hãm của cách Sát Phá Tham

Phá Quân ở Tý, Tý là cung Khảm Thuỷ, vốn là “Anh tinh nhập miếu”, nên Phá Quân Thuỷ ở Tý là nơi đắc địa, Thất Sát ở Thân Kim ở Thân là cung Dương Kim, nhìn về Tử Phủ là võ tướng chầu về vua, nên Thất sát đắc ở Thân, Tham lang Mộc ở Thìn, Thìn còn dư khí của Mộc mà Phá quân Thất Sát đắc địa thì Tham lang cũng đắc địa.

Phá Quân ở Ngọ thì cũng đắc địa nhưng kém hơn hẳn ở Tý, Thất Sát đến Dần là Dương Kim lâm Tuyệt, tuy nhiên vì Tử Phủ miếu ở Thân cung nên Thất Sát lâm đắc địa, ở đây cách Sát Phá Tham chủ yếu theo Tử Phủ Vũ Tướng mà đắc địa.

Phá Quân ở Dần, Thất sát ở Tuất, Tham lang ở Ngọ, Phá Quân ở Dần là nơi Dương Thuỷ bại địa, Tử vi ở Tý thiếu lực cho nên Phá Quân hãm địa ở Dần. Thất Sát đến Tuất cũng hãm địa, vốn là táo Thổ làm hại Kim, Tham lang Dương Mộc đến Ngọ là tử Mộc, đây Sát Phá Tham đều hãm địa.

Phá Quân ở Thân thì tốt hơn do Tử vi nhập miếu ở Ngọ, nhưng cơ bản Phá Quân Âm Thuỷ, đến cung Thân là tử địa, Tham lang ở Tý vốn là “phiếm thuỷ đào hoa”, là nơi hãm địa, Thất sát đến Thìn tuy Thấp thổ có sinh Kim, nhưng Dương Kim gặp thấp Thổ không hợp bằng Âm Kim vốn là kim lòng đất. do vậy Sát Phá Tham ở thế này là hãm địa.

Phá Quân ở Thìn, Thất Sát ở Tý, Tham lang ở Thân, ở 3 vị trí này không được cung vị, Tham lang dương mộc tuyệt ở Thân, Thất Sát Dương Kim đến Tý là Tử địa, nên Sát Phá Tham ở đây là hãm địa.

Phá Quân ở Tuất , Thất sát ở Ngọ, Tham lang ở Dần, ở đây do Tử Tướng đắc thế nên ảnh hưởng rất lớn lên Sát Phá Tham do vậy tuy không được tốt lắm nhưng nhìn chung Sát Phá Tham ở thế này tôt hơn Phá Quân ở Thìn.

chú ý : Tử Phủ Vũ Tướng và Sát Phá Tham ở vị trí cùng tính Âm Dương cung vị với nhau, như Tử vi ở Tý là cung Dương, Tử Phủ Vũ Tướng theo đó ở cung Dương, thì Sát Phá Tham cùng cung Dương, ở Cung Dương thì Sát Phá Tham tác biệt với Tử Phủ Vũ Tưởng, ở cung Âm thì Sát Phá Tham cùng Tử phủ Vũ Tướng đồng độ với nhau. chính vì cùng cung vị Âm Dương nên sự Đắc hãm của Tử Phủ Vũ Tướng có liên quan rất lớn tới sự đắc hãm của Sát Phá Tham.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.