Định danh Số điện thoại

Danh xưng học là một ngành của ngôn ngữ học, chuyên nghiên cứu về tên riêng. Danh xưng học gồm 2 chuyên nghành là Địa danh học và Nhân danh học

Địa danh học nghiên cứu về tên đất

Nhân danh học nghiên cứu về tên người

Ở Việt Nam đáng chú ý có tác giả Trần Ngọc Thêmm với bài viết “Vài nét về lịch sử hiện tại và tương lại của tên riêng trong người Việt”, nêu chức năng của tên người và nguyên tắc đặt tên chinh

Và tác giả Nguyễn Kim Thân với bài “Vài nét về tên người Việt” nêu nguồn gốc một số học và đặc điểm của tên đệm, tên chính của người Kinh