Thiên Lương ở cung phụ mẫu

Thiên Lương là “thọ tinh”, còn là “ấm tinh”, ở cung phụ mẫu mà nhập miếu, không có sát tinh, hoặc sát tinh không nặng, chủ về cha mẹ song toàn.
Nếu nhập miếu, không có sát tinh, mà có sao cát và cát hóa hội hợp, chủ về được hưởng phúc âím của cha mẹ. Gặp Thiên Vu và sao lộc, chủ về cha mẹ có di sản, hoặc được kế thừa sự nghiệp của cha mẹ.
Thiên Lương lạc hãm, chủ về bị “hình khắc”; gặp các sao sát, kị thì càng đúng. Cổ nhân cho rằng, làm con thừa tự của người khác hoặc làm con nuôi thì có thể tránh “hình khắc”. Ở thời hiện đại, thường thường chủ về xa cách thì có thể tránh.
Thiên Lương có Thiên Mã, Kình Dương đồng độ, chủ về chia li với gia đình, hoặc chủ về ở rể mà xa cách cha mẹ.
Thiên Lương ưa gặp Thiên Đồng đồng độ hoặc vây chiếu; nhưng Thiên Đồng Hóa Kị hoặc có tứ sát và các sao không, kiếp, hình, thương hội hợp, thì chủ về giữa hai đời có định kiến trái nghịch nhau, hoặc chủ về làm con thừa tự của bác hay chú.
Thiên Lương của cung phụ mẫu và cung mệnh, một cung gặp Hỏa Tinh, một cung gặp Linh Tinh, là điềm tượng làm con nuôi, hoặc ở rể.
Thái Dương nhập miếu đối nhau với Thiên Lương, chủ về cha mẹ con cái hạnh phúc. Nếu Thái Dương lạc hãm, lại có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, thì chủ về giữa hai đời có sự ngăn cách, hoặc bất hòa nghiêm trọng với cấp trên.
Thái Dương lạc hãm, gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu, có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, không chủ về “hình khắc”, chỉ chủ về không được cha mẹ che chở, hoặc cha mẹ độc đoán, khiến mệnh tạo cảm thân đơn độc.
Đến lưu niên Thái Dương Hóa Kị đối nhau với Thiên Lương, lại có Văn Xương, Văn Khúc và lưu sát xung hội, nếu gặp Bạch Hổ, Tang Môn nhập cung hạn thì chủ về có tang sự.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.