Thiên Đồng ở cung phụ mẫu

Thiên Đồng là sao tình cảm, nhập miếu, sẻ chủ về hai đời hòa hợp, cũng không gặp hình khắc. Nhưng lúc lạc hãm thì vẫn có ý kiến bất hòa.
Thiên Đồng Hóa Kị, nếu sát tinh nặng, vẫn chủ về đau buồn, rơi lệ. Cần phải xem xét kĩ cung phụ mẫu của lưu niên và đại vận mà định tính chất bất lợi.
Thiên Đồng đồng độ với Kình Dương, sẽ chủ về bị áp lực của cấp trên, dẫn đến bất hòa. Có Đà La đồng độ, gặp các sao hình, kị, chủ về bị cấp trên gây lụy; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, thường thay đổi cấp trên.
Thiên Đồng Hóa Lộc, trường hợp gặp Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu mới chủ về được cha mẹ che chở, nếu không, sẽ chủ về lúc bé cha mẹ của mệnh tạo đã xuất ngoại để mưu sinh.
Thiên Đồng đồng cung với Hỏa Tinh, cũng chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ.
Tinh hệ “Thiên Đồng, Thái Âm”, tính chất cơ bản là giàu tình cảm; nhưng nếu có các sao sát, hình, kị, hao hội hợp thì cũng chủ về hình khắc, chia li. Rất ngại Thái Âm Hóa Kị, chủ về cha mẹ bất toàn.
“Thiên Đồng, Thái Âm” được cát hóa, thì không bị hình khắc; được cát hóa mà sát tinh nặng thì vẫn chủ về bất hòa, cũng chủ về bất hòa với cấp trên.
“Thiên Đồng, Cự Môn” ở cung phụ mẫu, tính chất rất xấu, chủ về cha con bất hòa; Hóa Kị thì càng nặng.
“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng cung với Thiên Vu, các sao sát, hình nặng, mà gặp Hóa Lộc hội hợp, chủ về bị tranh giành di sản của cha mẹ.
“Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về lúc bé làm con nuôi. Nếu gặp các sao đào hoa trùng trùng, sẽ chủ về mệỊih tạo do nhị phòng hay kế thất sinh ra; gặp “sao lẻ” phụ, tá thì chủ về cha mẹ “lưỡng trùng”.
“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ, thì hôn nhân của cha mẹ xảy ra sóng gió, trắc trở, từng hủy bỏ hôn ước thì cha mẹ mới sống với nhau đến bạc đầu. Gặp các sao đào hoa thì cha có tình nhân bên ngoài.
“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng cung với Thiên Mã, chủ về cha mẹ phải rời xa quê hương; gặp thêm Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về phiêu lưu. Tính chất của các sao này có lúc còn chủ về nghề nghiệp của cha có tính lưu động.
“Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung phụ mẫu, mà Thiên Lương Hóa Khoa, trong các tình hình thông thường đều lợi về cha mà bất lợi về mẹ; lại gặp sát tinh, chủ về hình khắc.
Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, rất ngại đối cung là Cự Môn Hóa Kị, chủ về cha con bất hòa, cũng chủ về bất hòa với cấp trên.
Thiên Đồng có các sao sát, kị, hình hội hợp, lại có thểm các sao cát hoặc cát hóa, nhất là Thiên Đồng Hóa Lộc, thường thường sản nghiệp của cha mẹ tuy lớn, nhưng không đến tay mệnh tạo.
Thiên Đồng đối nhau với Thiên Lương, cũng không nên đồng cung với Thiên Mã, nếu không sẽ chủ về chia li; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì càng nặng; cũng chủ về tổ nghiệp suy bại.
Thiên Đồng đối nhau với Thái Âm ở cung Mão, không bằng Thái Âm ở cung Dậu, ứng nghiệm này là nói về quan hệ với cha mẹ hoặc cấp trên.
Thiên Đồng đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa, chủ về cha có tình nhân bên ngoài, hoặc chủ về mệnh tạo do nhị phòng hay kế thất sinh ra.
Thiên Đồng có Tả Phụ, Hữu Bật, hoặc Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp, trường hợp gặp “sao đôi” mới cát, gặp “sao lẻ” thì cha mẹ có hai lần hôn nhân, không cần gặp sát tinh cũng vậy.
Thiên Đồng thủ cung phụ mẫu, đến lưu niên không nên Hóa Kị; nếu cung phụ mẫu gặp Văn Xương, Văn Khúc và sát tinh (hoặc cung mệnh gặp Văn Xương, Văn Khúc, cung phụ mẫu gặp sát tinh), chủ về có tang sự.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.