Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 14)

Sao Phá quân:

Khắc thương phối ngẫu chi hôn nhân , phu thê sanh hoạt thậm nan hòa hài , nhược phi hôn nhân sanh hoạt chi bạn đồ , tắc kiến phu thê chi sanh ly tử biệt , vãn hôn giả , tuy năng tịnh đầu , đãn nan hòa mục . Kiến tử vi giả nghi thê tử niên trường . Nhược hội cát tinh , lão lai diệc kiến phu thê cách ngại phân ly . Hội lục hung , mạc thị hôn nhân , tính sanh hoạt lãng mạn tùy tiện , tất sổ hoán phối ngẫu , nhi phối ngẫu bất nhất định đô yếu kết hôn , hữu ta cận đồng cư nhất thời nhi dĩ .

Phá quân vào cung Phu Thê:

Hôn nhân hình khắc, phu thê sinh hoạt khó hài hòa, trừ khi hôn nhân sinh hoạt nếu không bị phản bội, tất gặp cảnh phu thê sinh ly tử biệt, nếu lấy muộn, tuy buổi đầu dễ dàng, nhưng khó hòa hợp. Nếu gặp tử vi thì tuổi người nữ sẽ nhiều tuổi hơn. Nếu gặp cát tinh, phu thê có thể phân ly nhưng có thể sống với nhau lâu dài. Hội lục hung, hôn nhân sinh hoạt lãng mạn tùy tiện, số mệnh có dễ phải thay người phối ngẫu, người phối ngẫu không nhất định muốn kết hôn, khó mà cùng nhau ở yên một thời gian dài!

Chú thích:

– Đoạn này phải dịch lại cả cho dễ xem : Phá quân, đây là cuộc hôn nhân làm thương hại đôi lứa, đời sống vợ chồng rất khó hài hòa được. Nếu không phải là một bầy phản bội, thì ắt sẽ là cảnh sinh ly tử biệt. Nếu kết hôn muộn, tuy ban đầu cũng được thuận, mà rất khó hòa hợp. Nếu gặp Tử Vi thì nên lấy vợ lớn tuổi. Nếu hội cát tinh, về già sẽ gặp cảnh phu thê chia cách. Nếu hội sát tinh thì đừng nói đến chuyện hôn nhân làm gì, cuộc sống lãng mạn tùy tiện, tất sẽ thay vợ đổi chồng, mà vợ chồng không nhất thiết phải kết hôn, chỉ là cảnh “tá cận đồng cư” (góp gạo nấu cơm chung!) nhất thời mà thôi.

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.