Một số cách cục sao Vũ Khúc

Một số cách cục sao Vũ Khúc

Vũ Khúc thuộc nhóm Tử Vũ Liêm, là sao chủ bạo lực, tính cương cường, cô độc, một phần do tính cô khắc mà hóa Tài tinh, chủ tài sản, vật chất. Nếu có Thiên Phủ hình thành bộ Vũ Phủ tượng tiền tài có kho chứa nên là phú cách. Thực chất cách Vũ Phủ phần hay vì Phủ Tướng chủ tình cảm, yêu thương, trợ giúp giải tính cô khắc của sao này. Vũ Khúc thuộc tính Kim, tài năng rất lớn, nếu hợp cách khả năng cát hóa mạnh, hóa sát vi quyền.

” VŨ THAM LIÊM SÁT CANH TÁC KINH THƯƠNG”.

Cách Vũ Tham hoặc Liêm Sát đều là cách tốt cho việc kinh thương. Vũ Khúc và Tham Lang hướng tới tham vọng về tài sản. Cách Liêm Trinh Thất Sát chủ sự tranh đoạt do Liêm Trinh là sao chủ đạo đức, liêm khiết, tuy nhiên có đặc tính cương cường, nóng nảy vì vậy cách này tranh đoạt trong công việc kinh thương, nếu gia Sát Kỵ bộc lộ tính chất xấu luận việc vi phạm, tranh cướp, chiếm đoạt. Vũ Khúc thủ Mệnh như việc sao Cự Môn thủ Mệnh thường không gặp phải trường hợp thiếu thốn trong vật chất. Sao Cự Môn thủ mệnh thường có điền sản của bản thân hoặc tổ tiên để lại. Vũ Khúc thủ mệnh được tài sản như tiền bạc, của cải.

“VŨ KHÚC PHÁ QUÂN PHÁ TỔ PHÁ GIA LAO LỰC”.

Vũ Khúc đi với Phá Quân đồng độ do tính chất tài sản gặp Phá Quân là sao ưa phá cũ, phá hoại mà sinh ra hao tổn tài lực do tổ tiên để lại. Cách Vũ Phá khi xấu là không còn một đồng của cải, khi tốt là phá đi phần nợ nần, đa phần các tính chất khó tốt đẹp nên cần thiết Hóa Lộc nếu không khó giữ được tài sản.

” VŨ KHÚC KIẾP SÁT HỘI KÌNH DƯƠNG NHÂN TRÌ ĐẠO”

Vũ Khúc kỵ gặp Kiếp Sát nếu có thêm Kình Dương hình thành cách Vũ Khúc ngộ Kiếp Kình là cách cục xấu chủ cướp đoạt, làm việc ác không sợ bị chịu pháp luật. Sao Kiếp Sát có tính chất quan trọng và mạnh nhưng nhiều khi bị bỏ qua trong các cách cục. Một số trường hợp có thể thay thế Địa Kiếp ở tính chất ích kỷ, cướp đoạt và tai họa. Trong cách cục Vũ Phủ Kiếp Kình chủ ác nhân quý hiển muốn nhắc tới sao Kiếp Sát, tuy nhiên vẫn có thể thay Địa Kiếp trong trường hợp này nhưng mang tai hoa tai kiếp đi cùng với Vũ Phủ. Với Kiếp Sát thì hạn Cô Quả mới phải chịu nhận kết quả từ Kiếp Sát. Sao này có tính chất gặp hậu quả do thường đi với Cô Quả hoặc nhập hạn Cô Quả trong khi Địa Kiếp mang họa tai ngay khi bản thân không tạo tác. Kiếp Sát mang tính chất vui thú chiếm đoạt cho Đào Hoa. Bộ Đào Hồng mang hung tinh khi có sao này như việc bàn về cái đẹp luôn chứa sự nguy hiểm. Cách Đào Hoa ngộ Kiếp Sát chủ khoe ra sự đẹp đẽ nhưng chứa nguy hiểm bên trong. Vũ Khúc kỵ bộ Đào Hoa Kiếp Sát. Vũ Khúc chủ đa nghệ, đa tài, khi lạc nhàn cung hay cách cục bị xung phá thường đa nghệ chi nhân. Sao này có tính chất đặc biệt.

” VŨ KHÚC LÂM CÔ THẦN HÀN NGUYÊN TẦN TẦN KHỨ”.

Vũ Khúc là sao chủ đa tài, mang tính cô độc gặp Cô Thần có tính chất đặc biệt chủ tìm tới huyền học kỳ dị mà như trường hợp giỏi pháp thuật như Hàn Nguyên. Sao Cô Thần nhập cung Phúc Đức cũng cho điều kỳ lạ xảy ra ở cung này. Nghiệm lí một số lá số có sao Cô Quả ở cung Phúc Đức hay cách Vũ Khúc Cô Thần đồng cung đều thuộc trường họp khá hay trong Tử Vi. Một trường hợp có Vũ Khúc ngộ Cô Thần gia Kình Dương có hứng thú với môn khí công, thường tập luyện và có cuộc sống tương đối cô độc nhưng có khả năng đặc biệt về khí lực của môn này. Một Vũ Khúc ngộ Quả Tú có Không Tinh có khả năng tâm linh. Qua tìm hiểu trên mạng ở các nước bên Phương Tây ưa nghiên cứu về khả năng tiềm lực của con người ở vấn đề tâm thức. Cũng như việc Tử Vi với người không biết cho rằng đây là sự mù quáng, cổ hủ. Vũ Khúc đa tài là ngôi sao quan trọng trong việc trợ giúp cho lý tưởng, hoạt động của Tử Vi trong nhóm Tử Vũ Liêm.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.