Cự ngộ sát tinh nhất sinh tọa nạn

Trong các sao tĩnh thì Cự Môn – vì bản chất đã hàm tính xấu – sợ lục sát tinh hơn cả, gặp một trong lục sát cùng cung là phá cách. Nếu cư mệnh:

Cùng Kình hoặc Đà : Lắm thị phi.

Cùng Hỏa hoặc Linh : Lắm tai nạn

Cùng Không hoặc Kiếp : Thành ít bại nhiều.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.