Sao Thiên Tướng ở cung Tài Bạch

Miếu vượng thì tiền bạc đầy đủ, đồng cung với Lộc Tồn là tốt nhất, hoặc đồng cung với Hóa Lộc cũng chủ đại phú, đồng cung với Tả Hữu cũng giàu, đồng cung với Xương Khúc thì chủ danh tiếng, tiền bạc đều tốt. Hãm địa thì trong khi lao động mới có tiền, tay trắng lập nghiệp, gia cát tinh thì trung niên trở ra có sự nghiệp. Gia Tứ sát Không Kiếp hình kỵ thì thành bại đa đoan, rất khó tích tụ tiền. Đồng cung với một trong Kình Đà Hỏa Linh thì nghèo, Tứ sát đồng hội thì chủ đại phá sản, nghèo khổ cùng cực. Nếu như cát hung tinh hỗn tạp thì thành bại bất nhất. Hãm địa gia sát tinh thì vì vấn đề sổ sách mà phá sản.

Tử Vi Thiên Tướng ở Thìn Tuất, giàu có, tiền bạc thịnh vượng, đồng cung Kình Đà Hỏa Linh, trong cát có hung, tất có lần thất bại phá sản.

Vũ Khúc, Thiên Tướng ở Dần, Thân, chủ phú, tài vận phong mãn, gặp Khoa, Quyền, Lộc, Mã thì đại phú. Nếu hội sát tinh thì nhờ kĩ nghệ mà phát tài.

Liêm Trinh, Thiên Tướng ở Tý Ngọ, giàu có, nếu gặp cát tinh cát hóa thì đại phú, có thể là cự thương. Gặp tứ sát, Không, Kiếp, Hóa Kỵ thì nghèo khó, phá sản.