DỰA VÀO SỰ RỘNG HẸP CỦA CHIỀU NGANG KHUÔN MẶT ĐỂ ĐOÁN ĐỊNH CHỦ TINH Ở CUNG MỆNH

1. Khuôn mặt rộng

– Người có Tử vi tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh

– Người có Tử vi, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương ở chỗ miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên tướng ở chỗ miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Cự môn ở chỗ miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Đà la tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Linh tinh tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Địa kiếp tọa thủ cung Mệnh.

2. Khuôn mặt phổ thông hơi rộng

– Người có Tử vi, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tử vi, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương ở chỗ lạc hãm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên đồng, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Cự môn tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên cơ, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thất sất tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Liêm trinh, Thiên tướng tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thái dương, Thái âm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Tham lang tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Cự môn ở chỗ lạc hãm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên tướng ở chỗ lạc hãm tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên lương tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thất sát tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Thiên phủ tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Vũ khúc, Phá quân tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Văn khúc tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Tả phù tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Hữu bật tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Thiên việt tọa thủ cung Mệnh.

– Người có Dương nhẫn ở chỗ miếu vượng tọa thủ cung Mệnh.

3. Khuôn mặt hình thoi

Người có Dương nhẫn ở chỗ lạc hãm tọa thủ cung Mệnh.

(Tử Vi Đẩu Số – Nhận Biết Diện Tướng Và Vận Hạn – ThS Vũ Mê Linh)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.