Ý tượng cơ bản của tứ hóa ở cung Tử tức

1. Hóa Lộc: Con cái có duyên với người, thông minh, có nhiều con cái, mệnh tạo rất thương con. Vì là cung vị đào hoa, cho nên chủ về cuộc đời mệnh tạo nhiều đào hoa, có duyên với người khác giới, tính dục mạnh. Vì là cung vị đầu tư, cho nên chủ về thích họp làm cổ đông hợp tác trong sự nghiệp, có tổ nghiệp, đi đâu cũng không tệ.

2. Hóa Quyền: Con cái cá tính mạnh, chủ quan, phách lối, thích ra oai, ưa đánh nhau, không nghe lời dạy dỗ; có thể có nhà rộng lớn, có nhà cho thuê. Nữ mệnh phần nhiều dễ bị hư thai, cũng dễ bị khinh bạc.

3. Hóa Khoa: Con cái sáng suốt, nho nhã, biết nghe lời; mặt mày sáng láng, hiếu học; có thể có ít con cái; con cái gầy, không mập; mệnh tạo sau khi có con sẽ được quý nhân mang lại vận tốt, giao tế gặp nhiều đào hoa.

4. Hóa Kị: Quá thương con thành ra nghiêm khắc, “mắc nợ” con cái, quá lo lắng cho con cái; con cái đa sự; người phối ngẫu dễ bị hư thai hoặc sinh thiếu tháng; có con muộn, kết hôn muộn; thường đi xa, thường đi nước ngoài, thường dời nhà; không thích hợp giao tế.

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.