Luận về căn khí

Căn khí xuất phát tử kinh nghiệm đời đời kiếp kiếp mà biểu hiện ra là ”A Da ý thức” cái mà chúng ta hay nói thiên phú, tài năng.

Nhìn căn khí cần lấy phúc đức và phúc đức đích sự nghiệp (thiên di) cùng phúc đức cộng tông (tử nữ) làm chủ. Tiếp lấy mệnh, tất ách mà cùng xem.

Một nữ mệnh sinh năm đinh mùi, tháng năm, giờ hợi. Mệnh cung đinh mùi tọa thiên lương, bố làm giáo viên tiểu học về hưu. Ngẫu nhiên đi vào con đường tu tập thiền tọa, mười mấy năm không biết mệt mỏi. Phụ mẫu tọa thân cung thất sát can mậu tham lang hóa lộc nhập tử nữ. Mà bản mệnh sinh niên và mệnh cung là can Đinh hóa thái âm song lộc nhập phụ tật ách (tài bạch cung). Lại chuyển can quý tham lang hóa kỵ và trên thuật là tham lang lộc giao hội tử nữ, thì cha chính là duyên tu rất sâu dầy vậy.

Mệnh cha được tam lộc ở tử nữ chuyển can giáp thái dương kỵ nhập sự nghiệp, phục được phụ phúc đức (điền trạch cung) lấy can Canh hóa thái dương lộc tới, tứ lộc đồng thời xuất hiện nên nói thiện duyên thâm hậu, không biết nhọc mệt vậy.

(Phi tinh phái – Lương Nhược Du)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.