Luận đại tiểu hạn tinh thần qua 12 cung gặp 12 Chi sở kị

Nhân sinh Tý mệnh kị Dần Thân

Sửu Ngọ sinh nhân Sửu Ngọ sân

Dần Mão chi nhân phòng Tị Hợi

Long Xà thiết kị bản thân lâm

Thân nhân Linh Hỏa tai ương trọng

Mùi ngộ Trư Kê mộ hoạn ân

Tuất Hợi Dương Đà tu tị kị

Dậu nhân Đà Nhận diệc phi thân.

Người sinh năm Tý kị Dần Thân

Sửu Ngọ sợ qua Sửu Ngọ phần

Dần Mão đề phòng nơi Tị Hợi

Cả Thìn lẫn Tị hãi bản thân

Tuổi Thân chỉ sợ phùng Linh Hỏa

Mùi gặp tai ương Dậu Hợi lâm

Tuất Hợi, Kình Đà nên tránh né

Dậu kia Đà Nhận chẳng nên gần.

Giả như người sinh năm Tý phải kiêng nhất tuế hạn Dần Thân, tai họa rất nặng, và kiêng cả tuế hạn Tý Ngọ trùng xung.

Giả như người sinh năm Sửu năm Ngọ thì phải kiêng kị tuế hạn Sửu Ngọ và kị Thất Sát tinh, tai họa rất nặng.

Giả như người sinh năm Dần Mão thì kiêng kị tuế hạn Tị Hợi, và Mão Dậu Dần Thân tương xung.

Giả như người sinh năm Tị thì kị gặp năm Tị và kị hạn đi đến cung Tị. Người sinh năm Thìn thì kị gặp năm Thìn lại kị hạn đi đến cung Thìn là Thiên La, cũng lại kị cả hạn đến cung Tuất là Địa Võng. Hạn gặp nhủ thế thì tai họa, tật ách hung hiểm, quan tụng thị phi, phá tán tài sản, ưu phiền tang chế liên miên.

Giả như người tuổi Thân thì kiêng kị gặp 2 sao Hỏa Linh, tất sẽ chủ tai họa rất nặng và cũng kị năm Dần tương xung.

Giả như người tuổi Mùi thì kiêng kị gặp tuế hạn Dậu Hợi, lại kị gặp Kình Dương tại tứ Mộ cung.

Giả như người tuổi Tuất Hợi thì kiêng kị gặp Kình Đà vì dễ có tai họa lớn. Người tuổi Tuất lại hành hạn đến tuế hạn cũng như Tuất cung là Địa Võng, đến tuế hạn cũng như Thìn cung là Thiên La, đều là chỗ kị cả, ấy là Thìn Tuất tương xung bất mỹ.

Giả như người sinh năm Dậu cũng kị gặp tuế hạn có Kình Đà và kị hạn đi đến cung Mão, lại kị cả năm Mão có Tuế Quân tương xung.

Ngoài ra:

Trư Khuyển sinh nhân mạc ngộ Xà

Thìn Tuất thiết kị đáo Võng La

Dự tiên chỉnh đốn y quan mộc

Vị miễn sinh nhân xướng vãn ca.

Tuất Hợi chớ có gặp Xà

Tuất Thìn kiêng kị Võng La thiên bàn

Bằng không hãy sắm áo quan

Viết bài tang điếu người than khóc cùng

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.