HÀNH CỦA NAM BẮC TINH

(Theo sách Tử Vi Chính Biện – Dịch Lý Huyền Cơ)

Tử Vi, Tả Phụ, Lộc Tồn: Thổ

Vũ Khúc, Đà La, Dương Nhận: Kim

Phá, Bật, Cự, Tham, Văn Khúc: Thủy

Hỏa thuộc Liêm Trinh, Bắc đẩu tinh

Thiên Phủ, Thiên Lương: Thổ hữu tình

Thiên Đồng, Thiên Tướng: Thủy tuy thanh

Xương, Sát thuộc Kim, Thiên Cơ: Mộc

Hỏa Linh, Khôi Việt: Hỏa Nam tinh.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.