Thiên Phủ ở cung huynh đệ

Hễ Thiên Phủ thủ cung huynh đệ, không nên là “kho lộ”, “kho trống”, nếu không sẽ bị anh em hoặc bạn bè lợi dụng, gây lụy.
Thiên Phủ thủ cung huynh đệ, hội Thiên Diêu, Thiên Hư, Đại Hao, chủ về anh em hoặc bạn bè có âm mưu, thủ đoạn.
Thiên Phủ thủ cung huynh đệ, gặp một cặp trong số các sao phụ, tá, nhưng sao khác thì gặp “sao lẻ”, chủ về anh em khác mẹ.
Thiên Phủ thủ cung huynh đệ, gặp các sao sát, kị, hình, chủ về ít anh em trai hoặc chủ về nhiều anh em nhưng có hình khắc; gặp các sao phụ, tá mới chủ về nhiều anh em.
Thiên Phủ thủ cung huynh đệ, rất ngại hội Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về bị anh em hoặc bạn tri giao trở mặt, ân biến thành oán. Cũng ngại hội Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về vì anh em hoặc bạn bè mà phá tài; sát tinh nặng là điềm tượng tranh chấp tiền bạc.
Đối với Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thủ cung huynh đệ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các cung hạn Thiên Đồng, Cự Môn, “Vũ Khúc, Phá Quân” thủ cung huynh đệ. Đối với Thiên Phủ ở hai cung Mão hoặc Dậu, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các niên hạn “Tử Vi, Phá Quân”, “Liêm Trinh, Tham Lang”, Thiên Tướng thủ cung huynh đệ. Đối với Thiên Phủ ở hai cung Tị hoặc Hợi, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các niên hạn “Thiên Đồng, Thái Âm”, “Thái Dương, Cự Môn” thu cung huynh đệ. Cần phải xem xét kĩ cung huynh đệ của nguyên cục và các tổ hợp sao xem ứng nghiệm cát hung thế nào mà định.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.