Thất Sát ở cung huynh đệ

Thất Sát thủ cung huynh đệ, gặp Lộc, Quyền, Khoa và Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về nhiều anh em. Nếu cung mệnh gặp Tả Phụ, Hữ Bật, thì Thất Sát ở cung huynh đệ tuy không hội các sao phụ, tá cát, cung chủ về nhiều anh em, nhưng có hình khắc hoặc bất hòa.
Thất Sát thủ cung huynh đệ, có sát tinh tụ hợp, sẽ chủ về cô độc; nếu gặp thêm Thiên Hình thì chủ về hình khắc, nếu không, từ nhỏ anh em đã chia li.
Nếu Thất Sát ở cung huynh đệ có các sao sát, hình, mà cung mệnh lại gặp Tả Phụ, Hữu Bật và các sao cát, là có cha mẹ “lưỡng trùng”. Ví dụ như bản thân mệnh tạo có nhiều anh em, sau khi cho làm con nuôi thì không có anh em, hoặc vốn nhiều anh em nhưng bị hình khắc mà thành cô độc. Nói “hình khắc”, suốt đời tàn tật cũng là ứng nghiệm của “hình khắc”.
Hễ Thất Sát ở cung huynh đệ, cung mệnh ắt sẽ có Thái Âm ở đối cung, căn cứ Thái Âm miếu hay hãm, có thể trợ giúp luận đoán quan hệ nhân tế giữa anh em, bạn bè.
Đối với Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên có “Sát, Phá, Lang” bay vào cung huynh đệ. Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung huynh đệ, ngoài “Sát, Phá, Lang”, cát hung cũng ứng nghiệm lúc đến lưu niên “Liêm Trinh, Thiên Tướng” thủ cung huynh đệ. Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung huynh đệ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên có “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, “Thiên Đồng, Cự Môn” thủ cung huynh đệ.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.