Thái Dương ở cung huynh đệ

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ ở cung Tí thì vô lực, ở cung Ngọ thì thì dễ quý mà không có thực chất, cuộc đời có chỗ khiếm khuyết.
Thái Dương ở cung Tí dễ bị bạn bè soi bói, bới móc; ở cung Ngọ thì có bạn tốt, dám nói thẳng, can ngăn. Gặp các sao sát, kị, anh cả mất, hoặc chủ về vì anh em, bạn bè mà bị phiền phức.
Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, anh em và bạn tri giao đều dễ li tán. Gặp cát tinh, thì sau khi xa cách vẫn được trợ lực.
Đối với Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cung hạn Thiên Đồng là thời gian ứng nghiệm sự cố bất lợi.
Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, cùng thủ cung huynh đệ, trong các tình hình thông thường chủ về nhiều anh em, nhiều bạn bè. Nhập miếu và gặp các sao phụ, tá thì được trợ lực; lạc hãm và gặp các sao sát, kị, sẽ chủ về xảy ra tình hình bị tổn hại, hình khắc, lợi dụng. Nếu các sao cát hung lẫn lộn, phần nhiều chỉ qua lại sơ sơ.
Thái Âm, Thái Dương” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đến đại hạn hay lưu niên “Thiên Cơ, Cự Môn” thủ cung huynh đệ, tuyệt đối không nên hợp tác với người khác, chủ về đổ vỡ, gây lụy.
Trường hợp ở cung Sửu, nếu Thái Dương Hóa Kị, chủ về bị anh em hoặc bạn bè gây tổn thương, họa hại; trường hợp ở cung Mùi, nếu Thái Âm Hóa Kị, chủ về bị anh em hoặc bạn bè phá tài.
Thái Dương, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp cát tinh thì được anh em, bạn bè trợ lực, nên phát triển quan hệ nghề nghiệp giữa hai bên.
Thái Dương, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, Hóa Quyền hay Hóa Lộc, chủ về được bạn bè nước ngoài giúp đỡ. Hóa Kị, chủ về anh em, bạn bè lúc đầu tốt sau xấu, xảy ra bất hòa, tranh chấp cực lớn. Năm ứng nghiệm là các cung hạn “Thiên Cơ, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Thái Âm”.
Thái Dương, Cự Môn” ở cung Dần thì giao du khá rộng; ở cung Thân, phần nhiều chi qua lại sơ sơ. Có các sao cát tụ tập, chủ về bản thân mệnh tạo được anh em, bạn bè phục dịch.
Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung huynh đệ, gặp sát tinh, chủ về anh em xa cách, không được trợ lực. Gặp các sao hình kị, chủ về anh em hoặc bạn bè tranh chấp tài sản. Gặp các sao phụ, tá cát, thì có thể nhờ cậy anh chị em, hoặc được bạn bè giúp đỡ. Ở cung Mão ưu hơn ở cung Dậu.
ĐÔI với “Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, năm ứng nghiệm là lúc cung huynh đệ đến bản cung “Thái Dương, Thiên Lương”, hay lúc cung huynh đệ đến đổi cung của bản cung.
Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, trường hợp ở cung Thìn, phần nhiều anh em hòa hợp; trường hợp ở cung Tuất, phần nhiều anh em bất hòa.
Thái Dương ở cung Thìn, phần nhiều có bạn bè khác giới, hay bạn bè nước ngoài (hay người ở phương xa); gặp cát tinh còn được trợ lực.
Thái Dương Hóa Kị ở cung Thìn, cũng chủ về phần nhiều có bạn bè nước ngoài (hay người ở phương xa); Thái Dương Hóa Kị ở cung Tuất, chủ về anh em, bạn bè gây nhiều điều tiếng thị phi.
Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp cát tinh, chủ về có thể hợp tác với bạn bè, nhưng ở cung Tuất thì không được lâu dài. Năm ứng nghiệm là đến các cung hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Thiên Cơ, Cự Môn thủ cung huynh đệ của đại vận hoặc lưu niên.
Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Hợi, đều chủ về giao du rộng. Trường hợp ở cung Tị là chủ động; trường hợp ở cung Hợi là bị động. Ở cung Tị, phần nhiều là bạn bè người ngoại quốc (hay người ở phương xa).
Thái Dương Hóa Kị ở cung Tị, chủ về bạn tri giao li tán; ở cung Hợi thì chủ về hay tranh chấp thị phi với bạn bè hoặc anh em.
Thái Dương ở cung Tị, được cát hóa, gặp các sao phụ, tá, chủ về hợp tác với người khác rất tốt đẹp; ở cung Hợi thì bình thường.
Đối với Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Hợi, năm ứng nghiệm là đến các cung hạn Thái Dương, Cự Môn, Thiên Lương, Thiên Đồng thủ cung huynh đệ.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.