Liêm Trinh ở cung giao hữu

Liêm Trinh thủ cung giao hữu, cũng chủ về giao du rộng, nhung khác với Thiên Đồng. Thiên Đồng chủ về kết giao rộng, mà còn trọng giao tình, mà không có khuynh hướng giao du bạn tửu sắc; cũng khác với Thiên Cơ, Thiên Cơ phần nhiều chỉ qua lại sơ sơ, nhưng chưa chắc thường thù tạc; phân biệt với Tham Lang, Tham Lang thì nặng ý vị tửu sắc, còn Liêm Trinh thì có thành phần tình cảm trong đó. Điều cần chú ý nhất là, Liêm Trinh có tình cảm, nhưng thường là bề ngoài, cho nên không có nhiều bạn thâm giao.
Liêm Trinh đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về tình cảm xung động. Vì vậy nên bình tĩnh, kềm chế quan hệ đối đãi với bạn bè và người dưới quyền; không nên vì xung động mà nhiệt tình quá đáng, cũng không nên vì xung động mà làm đổ vỡ tình cảm.
Liêm Trinh đồng độ với Kình Dương, Đà La, chủ về vì tình cảm mà khởi thị phi. Nếu gặp thêm các sao Thiên Hình, Đại Hao, sẽ chủ về hao tài, phá tán, tổn thất.
Liêm Trinh có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về tình cảm dễ đổ vỡ, cũng chủ về người dưới quyền phản bội, bỏ đi.
Liêm Trinh có sao cát hội hợp, thì giao du rộng, có nhiều người dưới quyền, mà còn có trợ lực. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, càng chủ về có ích lợi.
Liêm Trinh có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, phần nhiều là bạn thi tửu phong lưu; quan hệ với người dưới quyền cũng hòa hợp.
“Liêm Trinh, Thiên Tướng” không nên gặp các sao sát, kị, hình, hao, chủ về bạn phá tài, hoặc bị người dưới quyền phản bội dẫn đến hao tài, phá tán. Bị “Hình kị giáp ấn”, lại gặp sát tinh, cũng chủ về bị bạn bè gây lụy, người dưới quyền oán trách.
“Liêm Trinh, Tham Lang” gặp Văn Xưomg, Văn Khúc và các sao đào hoa, chủ về phần nhiều là bạn bè tửu sắc; Liêm Trinh Hóa Kị, thì vì vậy mà hao tài, phá tán; nếu Tham Lang Hóa Kị, thì giao du nhiều nhưng toàn là bạn bè xấu. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, lại hội sao cát, chủ về nhờ giao tế thù tạc mà kiếm được tiền; cũng chủ về giao hảo với người dưới quyền, có thể được họ trợ lực. Tham Lang Hóa Lộc, thì trợ lực không lâu dài.
“Liêm Trinh, Tham Lang” nếu giao hội với các sao sát, kị, hình, hao, không, động, thì chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà tự chuốc tai họa, hoặc bị người dưới quyền bán đứng, hãm hại, dẫn đến phạm pháp, kiện tụng, phá tài, tổn thất.
“Liêm Trinh, Thiên Phủ” chủ về có bạn bè hữu ích, người dưới quyền cũng có trợ lực. Có điều, nếu Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, sẽ chủ về tổn hao.
“Liêm Trinh, Thiên Phủ”.cũng chủ về giao du rộng; nhưng chỉ có trường hợp Thiên Phủ Hóa Khoa, Liêm Trinh Hóa Lộc, mới chủ về có trợ lực, còn có thể kiếm được tiền; trường hợp có sao phụ, tá cát hội hợp, thì có lợi cho sự nghiệp.
“Liêm Trinh, Phá Quân” gặp các sao sát, kị, hình, hao, chủ về tình cảm với bạn bè dễ bị rạn nứt, người dưới quyền phần nhiều củng phản bội, bỏ đi. Nếu Phá Quân Hóa Lộc, sẽ chủ về nhờ bạn bè mà được quen biết với người có trợ lực, cũng chủ về người dưới quyền có thể vì mệnh tạo mà giải quyết những vấn đề khó khăn nghiêm trọng. Trường hợp Liêm Trinh Hóa Lộc, chủ về hay thay đổi bạn và người dưới quyền, nhưng lúc có mâu thuẫn hay cộng sự thì tỏ ra có giao tình. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, hoặc đồng độ với Kình Dương, đều dễ kết giao lầm tiểu nhân; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì dễ xa cách.
“Liêm Trinh, Thất Sát” gặp các sao sát, kị, hình, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền gây lụy. Có điều, nêu gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc, lại gặp thêm cát tinh, thi có thể kiếm được tiền.
Hễ Liêm Trinh có Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, chủ về kết giao lầm tiểu nhân nên bị gây lụy; không nên nghe lời xu nịnh, mà bị lừa.
Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.