36 cung tam tài pháp, 24 cung âm dương luận (minhgiac)

Thế nào là phép xem 36 cung định tam tài?

– Kỳ thực là phép lập số dựa trên 3 cục tức tiên thiên lập cục từ cung vị của mệnh ngồi có 12 gọi là thiên mệnh

– Lấy cục tại cung phúc đức lập thành lá số đươc nhân mệnh

– Lấy cục tại cung an thân lập lá số được địa mệnh

Tổng cộng là 36 cung tam tài!

Thế nào là phép lập 24 cung?

– Kỳ thực là phép lập dựa theo nguyên tắc cung âm dương theo quy tắc trời 1 đất 2, trời 3 đất 4, trời 5 đất 6 trời 7 đất 8, trời 9 đất mười. nên 12 cung trên lá số luôn có cung âm dương vậy tức tý là dương cung, sửu là âm cung là một cặp, dần là cung đương, mão là cung âm là một cặp. nên ta có 6 cặp cung âm dương là tý sửu, dần mão, thìn tỵ, ngọ mùi, thân dậu, tuất hợi như một xem một cung dương thì luôn có một cung âm, xem một cung âm thì luôn có cung dương vậy, âm ẩn, dương hiện qua đó ta có 24 cung vậy là cung âm dương vậy. 

Thế nào là hỏa phùng không tắc phát, kim phùng không tắc minh? triệt đáo kim cung, tuần lâm hỏa địa!

Thực chất là cung tỵ ngọ thuộc hỏa nên tuần hành hỏa tàng can bính đinh nếu được mệnh hỏa, cục hỏa, sao hỏa (không phải chính tinh) VCD ở đó thì chắc sẽ thịnh phát, nơi thân dậu hành kim tàng can canh nên mệnh kim, cục kim, sao kim (k phải chính tinh) VCD ở đó nhất định thông minh. tốt vậy! 

Tại sao có tuần triệt tức là lịch pháp thái âm thái dương lịch chứ phải nơi nhâm quý. là nơi của hậu và chất biến đổi

– tuần triệt tác hóa, và tác đến tứ hóa, thời xuất và thời được tứ hóa

– ngũ hành tuần triệt

– triệt và sao và can tàng sự hợp phá

– can hợp và can hóa

– 36 cung tam tài pháp, 24 cung âm dương luận!

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.