Nữ mệnh cách Thất Sát đắc dụng

Nữ mệnh cách cục Thất Sát cư Tí đắc cách ứng hợp hoàn cảnh bên ngoài. Trường hợp ứng hợp khuynh hướng dụng Văn cách phù hợp nghiệp. Thất Sát ứng hợp Văn Cách bố cục Sát chế hóa ổn định. Nữ mệnh ngũ hành Thổ. Cục thuộc Mộc. Cung độ hành vận tác hóa mạnh tới mệnh cách. Luận Mệnh Thân tác động tới tính cách khi phối hợp định cách mệnh vận chủ tư tưởng không tác hóa mạnh như đại vận tác động biến đổi. Mệnh cách Thất Sát độc tọa cư Tí trong bố cục Sát Phá Tham hoàn chỉnh, cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tại đối cung. Mệnh cách Thất Sát bản cung ngộ Tuần, có Không Phi nhập vị trí Mộc Dục. Thất Sát ưa khám phá, cũng có tính tranh đoạt trong mệnh cách. Nữ mệnh Thất Sát trong cách Sát cư Tí Ngọ có tính chất ưa thu về, trong khi Thiên Lương ưa phát ra. Thất Sát với Phi Không Tuần là cách khá tốt. Do Không Tuần mạnh ở tính trung, Tuần Phi là một vòng tròn. Với nữ mệnh Thất Sát có Tuần Không cuộc sống trong vòng tròn của đè nén, được mất. Nữ mệnh cách một chữ Phi ngộ Sát là chia đôi. Phi Liêm có tính tan rã, Lộc Tồn chủ hợp lại. Do đó mệnh cách Phi Liêm giao hội toàn bộ tổ hợp Phi Phục Thanh. Với Sát Phá Tham hội Phi Phục Thanh là cách cục khá tốt, chỉ sau bố cục Kình Hao. Phi Phục Thanh là chờ đợi, với Phục Binh có tính chất chờ, Thanh Long là sao thay đổi. Sát Phá Tham hội Phi Phục Thanh trọng danh, có tính trầm ổn do Binh Tuần, cũng chủ có hiếu, mang ý nghĩa chăm sóc tới người khác, đây cũng là cách cục chủ tranh đoạt danh tiếng, nữ mệnh cương nhu đều tồn tại trong tính cách. Mệnh cách không giao hội bố cục phức tạp. Cách cục Thanh Phi Phục hội Sát Phá Tham khiến bố cục này giảm hóa tính Sát, do Thanh Phi Phục khi bất hội Lục Sát Kỵ Hình là cách cục hòa bình, an ổn, bản thân Sát Tuần cũng chủ hiền hòa, giảm Sát tính của sao này. Thanh Long có tính quyền biến, hội Tham hình thành cách cục có khả năng quan sát, nắm bắt mong muốn của người khác, thích ứng tốt. Với nữ mệnh Sát cư Tí trong bố cục này với mặt gia đình an ổn khi Sát tính của Thất Sát hóa Quyền, thành tín nhiệm, bố cục tình cảm hội tại cung an Thân. 

Tuy nhiên bố cục này tới đại vận thứ ba Liêm Triệt hội Tồn Kiếp Đào Hồng với Tử Tướng Diêu từ 23 tới 32. Trong đại vận này xét cách cục bất ổn về tình duyên. Mệnh Sát tới vận Liêm Triệt thành cách cục thanh danh, với Tướng Hồng Kiếp Diêu Tồn chủ có thị phi, tình cảm gặp khó khăn trong vận này do hình thành Đào Hoa cách mạnh trong khi mệnh Sát Tuần có Sát tính chế hóa không mạnh. Trong đại vận thứ ba nếu nữ mệnh bình ổn về tình cảm, tình duyên khi Sát cách chế hóa hoàn toàn tổ hợp sao mạnh Đào Hồng Không Kiếp Tướng Diêu thành các Hình Diêu Không Kiếp hội Tử Tướng, không gặp nhiều khi luận cách cục chế hóa mạnh cách cục này. Với cách cục Thất Sát độc tọa cư Tí Ngọ Dần Thân thuộc nữ mệnh, hướng tư tưởng tới sự nghiệp thì đắc cả tình duyên. Mệnh cách Sát cư Tí tương đối ổn định do không hội sát tinh, tuy nhiên điểm đặc biệt của cách cục này là không Sát thì khó phát, dụng Văn Cách chủ nghiên cứu, khám phá học thuật ổn định nhưng khó thành tựu lớn. Với Thất Sát hội Sát Kỵ nếu thành tựu đột biến thì tình duyên trắc trở do Sát hóa thành cô khắc, tính tài năng của Sát tăng cường, tuy nhiên cũng là cách cục nội tâm chủ cô độc, bất ổn. Sát Phá Tham với mệnh nữ không hội Sát Kỵ cuộc sống bình ổn, bình thường cách cục chủ hóa Sát Tuần thành âm nhu, không táo bạo cương quyết tranh đoạt như Sát Phá thực hội. Gần đây người viết luận một lá số nữ mệnh Bính Thìn cũng cách cục độc tọa cư Tí bản cung Sát Diêu Kiếp, cung an THÂN hữu Liêm Kỵ Khốc. Vận hành đại vận ứng Đào Hoa cách. Nữ mệnh kia khuynh hướng Đào Hoa cách, sắc diện vượt trội, quản lý truyền thông của đoán ngoại giao, tuy nhiên tình cảm gia đình khó khăn. Với lá số nữ mệnh, cung an THÂN có Tử Tướng Đào Diêu Kiếp là Đào Hoa cách, khuynh hướng dụng Văn cách nên bố cục này không tác họa lớn tới mệnh tạo. Thất Sát cư Tí bản tính hướng tới tính quan sát, định đoạt. Với bố cục Tử Sát hóa Quyền là phản tác tinh tường. Trong trường hợp Sát độc tọa cư Tí chủ suy xét, quan sát khá cẩn trọng. 

Sát Phá Tham cách cục này dụng Văn Cách, chủ khám phá, hiểu biết, ưa nghiên cứu sâu nên Thất Sát đã hóa cục, dụng Văn cách. Sát Phá tối hỉ ngộ Tuần Triệt. Với Sát Phá ngộ Triệt chủ tinh tường. Sát Phá ngộ Tuần chủ đề phòng. Nữ mệnh cách Thất Sát ngộ Tuần chủ tính phòng bị đề phòng tốt. Cách cục Sát Phá có tính chất ưa khơi tạo khám phá, không có Khoa Quyền cần tới vận khai thông. Thân Mệnh phối hợp là tính cách, biến đổi qua các vận, mệnh là bản tính khởi tạo ban đầu. Nữ mệnh Sát Phá rất cần thiết cung an Thân tại vị tri Phủ Tướng, chủ về tính suy nghĩ, tức ý thức thiên về tình cảm. Với Thất Sát bản tính là tranh đoạt. Tử Tướng cư cung an Thân tại đây không mấy hay. Tử Tướng ngộ Kiếp Hồng Diêu giao hội Vũ Phủ Tồn Đào với Liêm Triệt. Tướng dụng Không Kiếp chủ tăng tính tương trợ, giúp đỡ người lúc khó khăn. Hóa cục Thất Sát thành cách cục chủ giỏi quan sát, quan tâm tới người khác. Tuy nhiên Tướng không chế hóa được Tồn Đào Hồng Không Kiếp hội Hình Diêu thành Hình Diêu Không Kiếp hội Tồn Ấn là tồn tại tai họa. Thất Sát nhập tới vận này có tình phòng bị tuy nhiên cũng khó tránh tai họa tại đây. Cung an Thân Hồng Kiếp còn chủ dễ gặp bệnh tật về máu. Đại vận nữ mệnh may mắn qua hai vận Triệt tại bản cung phối hợp mệnh thành cách Sát Phá ngộ Tuần Triệt chủ phòng trừ tốt trước tai họa của Đào Tồn Kiếp Diêu, hóa cách cục tuy nhiên cũng sẽ gặp biến động. Cung an Thân an tại Phối cung, với Tướng Hồng thì phối ngẫu là người có ngoại hình tốt, tuy nhiên trong tình duyên với cách Tướng Hồng Diêu ắt có người đa tình. Tử Vi đồng độ với Thiên Tướng trọng tình nghĩa khi khó khăn, tuy nhiên Tử Vi tối kỵ giao hội Không Kiếp Triệt Đào là cách cục không mấy hay, chủ tư tưởng thường thiếu định hướng, Tử Vi là sao chủ trách nhiệm, hình thành cách Tử Tướng ngộ Nhị Không là lộ bí mật, không hoàn thành trách nhiệm. 

Nếu công việc hướng tới Binh Hình Tướng Ấn tức trong một tổ chức, là Tướng Diêu Y tức thầy thuốc, có Hồng Kiếp là máu huyết, tai kiếp là cách cục khám phá, y tế cho người gặp tai họa với máu hay bệnh tật thì cách cục chế hóa được Tử Tướng ngộ Đào Kiếp Hồng Tồn Hình Ấn ứng với thế cát hóa cho nữ mệnh. Khi đó Tử Tướng thành cách cống hiến, tương trợ cho kẻ gặp tai kiếp khiến Tử Vi cát hóa được Nhị Không, chủ khách phân biệt, Sát cách cát hóa khi mệnh cách nắm chủ động. Trường hợp nếu nghề nghiệp theo khuynh hướng như vậy hợp cách ứng khí hình vượng, nếu khí hình suy thường mệnh tạo ắt có tai kiếp với cách cục này. Trường hợp đa phần là tai họa trong tình cảm gia đình. Diêu tại Tướng cách Diêu Y trong Binh Hình Tướng Ấn hợp cách. Bố cục Hình Ấn tốt đẹp với Tử Phủ Vũ Tướng Liêm một phần nếu hình thành cách Tướng Diêu Y. Cách cục này thường nếu người nghiên cứu tử vi chưa lâu luận là cách cục tai họa khi nhập vận. Trường hợp nữ mệnh cách cục này là đắc cách, tuy có một số khuyết điểm, do sao Tử Vi tác hóa. Một lá số nữ mệnh khác với mệnh Sát cư Dần, cung an Thân tại Liêm Tướng Ngọ cung có Hình Diêu với cách Tướng Diêu Y tuy nhiên hội Linh Việt Tồn Kỵ Kiếp , làm việc công tác bảo trợ xã hội, nhập vận này hình thành tan vỡ tình cảm, bản thân gặp bệnh tật nặng, phải mổ xẻ. Trong cách cục này cũng hình thành Vũ Tồn Kiếp có Kỵ Hình Linh tác họa, bản thân gặp tai họa. Với bố cục Tử Tướng này nữ mệnh dụng Văn cách phù hợp, hành vận tốt đẹp cho tới đại vận Thiên Di là vận hung. Trong nội tâm nữ mệnh khó định hướng được tình cảm và lý tưởng của bản thân. Tử Tướng là cặp sao mạnh, có tính chế hóa Sát vượng tuy nhiên là cách không hoàn chỉnh, đặc biệt khi bố cục Tử Tướng không giao hội Thanh Phi Phục. Với cách cục nữ mệnh, lưu ý dụng cách bất dụng Quan Cách và Tài Cách. Chỉ dụng Văn Cách, công việc vậy phù hợp, có thể phát triển theo khuynh hướng nghiên cứu, danh tiếng, bằng cấp. Bố cục cân bằng, nếu ưa thay đổi tránh việc thay đổi việc làm cách cục ổn định. Hành vận nữ mệnh tốt ứng với Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Vận tốt. Cung an Thân tại đây không mấy hay, tuy nhiên ứng hợp nghề nghiệp do Vận cát hóa, khi tới đại vận xấu cách cục phá cách, bản thân dễ gặp họa do bệnh tật máu huyết như vậy, đặc biệt tại vận Vũ Phủ Tồn Đào Kiếp Hình, vận này nhập cung Thiên Di ứng Tật Ách, tuổi tác cao nên cẩn trọng. 

Sát Phá Tham cách hoàn chỉnh có đặc tính chủ tranh đoạt, khai phá, tuy nhiên do hàm chứa Sát tính nên có khuynh hướng bộc phát khi vận dẫn hóa. Trường hợp Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm là trường hợp cuộc sống bất ổn, khó khăn. Mệnh cách Sát Phá theo khuynh hướng mô phạm, khoa học, khám phá là cách chính yếu hợp mệnh tức bản tính. Về cung an Thân hợp với tương trợ, nghiên cứu khoa học về y học liên quan tới tiêu diệt hay phòng trừ là hợp cách với mệnh thân, do tính đóng góp của khoa học tới cuộc sống khiến Sát Phá mang tính tương trợ. Nữ mệnh cách cục này Thất Sát đắc cách do bố cục ứng hợp bên ngoài dụng Văn cách. Lá số tử vi mỗi người tùy theo hoàn cảnh mà dụng bố cục ứng hợp bên ngoài nghề nghiệp theo khuynh hướng khác nhau. Nếu nữ mệnh dụng Tài cách chủ kinh thương làm trọng hay Quan cách ưa việc chính trị, bộ máy thì dễ gặp họa, bế tắc. Cách cục nghiên cứu sâu có tính mô phạm với nữ mệnh phù hợp, thiên về chiều sâu, có tính khai phá hợp cách của Thất Sát độc tọa. Khả năng dụng của Thất Sát tại điều hòa tính áp lực của sao này. Khi dụng hóa là bản thân tự tạo áp lực để phát triển. Khi xấu là chịu đè nén từ ngoại cảnh hoặc ngay nội tâm. Đây là điểm quan trọng trong hóa Sát tính chất của Thất Sát. Nội tâm cần luôn giữ ổn định, nữ mệnh theo khuynh hướng nghiên cứu do Văn cách tác hóa nên tự hóa nguyên cục. Tuy nhiên đây là lý cơ bản tránh Sát tác hóa. Nữ mệnh Thất Sát luôn đặt chữ đề phòng và tỉnh giác lên hang đầu. Do Sát thuộc âm kim, tác họa tính bất ngờ gây thất kinh. Mệnh Sát Phá Tham dụng Văn cách là hướng đi hợp cách với mệnh nữ, cũng là may mắn cho mệnh số. Mệnh Sát do bố cục trợ cách bất vượng, cần xét đại vận để tạo thành tựu lớn, tính chất tài danh cũng không bền, đa phần sẽ phải đánh đổi một mặt với Thất Sát. Tại đây mang ý nghĩa mất đi ít nhưng được nhiều. Xét khí hình cách cục này với áp lực. Khi gặp khó khăn lớn hơn tức khí hình ứng tăng cường vượng, hoạch phát sẽ lớn hơn. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.