NGUYỆT LỆNH PHỐI QUẺ TRONG DỊCH LÂM

1. Càn nạp Giáp Nhâm, Khôn nạp Ất Quý

Càn Khôn giao biến, Âm giáng Dương thăng, tam Âm tam Dương tượng tháng 1 Địa Thiên Thái. Dương thăng, hào 4 Âm động biến Dương là tượng tháng 2 Lôi Thiên Đại Tráng, hào 5 Âm quẻ Lôi Thiên Đại Tráng động biến Dương là tượng tháng 3 Trạch Thiên Quải, tiếp tục hào 6 biến, đến hào 1, hào 2, hào 3… biến 11 lần. Được 12 tháng Quẻ Khí.

Năm Giáp Ất Nhâm Quý

– Tháng 1: Địa Thiên Thái

– Tháng 2: Lôi Thiên Đại tráng

– Tháng 3: Trạch Thiên Quải

– Tháng 4: Thuần Càn

– Tháng 5: Thiên Phong Cấu

– Tháng 6: Thiên Sơn Độn

– Tháng 7: Thiên Địa Bĩ

– Tháng 8: Phong Địa Quan

– Tháng 9: Sơn Địa Bác

– Tháng 10: Thuần Khôn

– Tháng 11: Địa Lôi Phục

– Tháng 12: Địa Trạch Lâm

2. Cấn nạp Bính, Đoài nạp Đinh

Đoài ngoại, Cấn nội được Quẻ Trạch Sơn Hàm là tháng 1. Hào 4 Dương quẻ Trạch Sơn Hàm động biến Âm thành Thủy Sơn Kiển là tượng tháng 2, hào 5 Dương quẻ Thủy Sơn Kiển động biến Âm thành Địa Sơn Khiêm tượng tháng 3, hào 6 động biến, rồi lại tiếp tục hào 1, hào 2… được 11 lần biến thành 12 Quẻ Khí chủ 12 tháng các năm Bính Đinh.

– Tháng 1: Trạch Sơn Hàm

– Tháng 2: Thủy Sơn Kiển

– Tháng 3: Địa Sơn Khiêm

– Tháng 4: Thuần Cấn

– Tháng 5: Sơn Hỏa Bí

– Tháng 6: Sơn Thiên Đại súc

– Tháng 7: Sơn Trạch Tổn

– Tháng 8: Hỏa Trạch Khuê

– Tháng 9: Thiên Trạch Lý

– Tháng 10: Thuần Đoài

– Tháng 11: Trạch Thủy Khốn

– Tháng 12: Trạch Địa Tụy

3. Khảm nạp Mậu, Ly nạp Kỷ,

Ly ngoại Khảm nội được Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế tượng tháng 1, hào 4 Dương Hỏa Thủy Vị Tế biến Âm thành Sơn Thành Mông, tượng tháng 2, lần lượt các hào 5, 6, 1,2…biến 11 lần được 12 Quẻ khí chủ 12 tháng trong năm Mậu Kỷ

Năm Mậu Kỷ

– Tháng 1: Hỏa Thủy Vị tế

– Tháng 2: Sơn Thủy Mông

– Tháng 3: Phong Thủy Hoán

– Tháng 4: Thuần Khảm

– Tháng 5: Thủy Trạch Tiết

– Tháng 6: Thủy Lôi Truân

– Tháng 7: Thủy Hỏa Ký Tế

– Tháng 8: Trạch Hỏa Cách

– Tháng 9: Lôi Hỏa Phong

– Tháng 10: Thuần Ly

– Tháng 11: Hỏa Sơn Lữ

– Tháng 12: Hỏa Phong Đỉnh

4. Chấn nạp Canh, Tốn nạp Tân

Tốn ngoại, Chấn nội được Quẻ Phong Lôi Ích tượng tháng 1, hào 4 quẻ Ích động biến ra Vô Vọng tượng tháng 2, lần lượt các hào 5,6, 1,2… động biến 11 lần được 12 Quẻ khí các năm Canh Tân

– Tháng Giêng: Phong Lôi Ích

– Tháng Hai: Thiên Lôi Vo vọng

– Tháng Ba: Hỏa Lôi Phệ hạp

– Tháng Tư: Thuần Chấn

– Tháng Năm: Lôi Địa Dự

– Tháng Sáu: Lôi Thủy Giải

– Tháng Bảy: Lôi Phong Hằng

– Tháng Tám: Địa Phong Thăng

– Tháng Chín: Thủy Phong Tỉnh

– Tháng Mười: Thuần Tốn

– Tháng Một: Phong Thiên Tiểu súc

– Tháng Chạp: Phong Hỏa Gia nhân.

Trên đây là 12 tháng Nguyệt Lệnh phối Quẻ trong Dịch Lâm. 

(Dẫn theo trang kimca.net)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.