Ngũ vận hành đại luận

Kỳ Bá nói: Thần xem ở sách “Thái Thủy Thiên Nguyên” có chép:

“Cái khí của Đan thiên, qua ở Mậu phận thuộc sao Ngưu, Nữ ; Cái khí của Kiền thiên, qua ở Kỷ phận, thuộc sao Tâm, Vỹ ; Cái khí Thương thiên, qua ở các sao Nguy, Thất, Liễu, Quỷ ; Cái khí của Huyền thiên, qua ở các sao Trương, Dực, Lâu, Vị… Như nói về Mậu Kỷ phận, tức là khoảng sao Khuê, Bích, Giác, Chẩn, mà là cửa ngõ của trời đất. Tóm lại, bắt đầu của sự biến hóa, Đạo do đó mà sinh ra, cần phải hiểu biết lắm mới được.

Theo với khí, thời hòa. Trái với khí, nan sinh. Không đúng với địa vị cũng sinh bệnh: thay đổi mất địa vị, cũng bệnh ; Bỏ mất cái địa vị, mà cầu theo “thời”, thì nguy.”

Vậy mà, sách Dịch chỉ bàn tới một chữ “thời” !

Phàm là 10 tuổi thích chạy, 20 tuổi thích đi nhanh, 30 tuổi thích đi bộ, 40 tuổi thích sự ngồi, 50 tuổi thích sự nghỉ, 60 tuổi thích sự nằm. Dịch – Sơn Địa Bác, tượng hào 2 nói: “Bác sàng dĩ biện, vị hữu dữ dã”, có nghĩa rằng: “đã đến thời muốn nằm nghỉ, thì nơi ta muốn nghỉ, đã và đang từ cứng mạnh chuyển thành mềm yếu”.

Dịch đã khuyến cáo với Ta rằng: Cái mà phải dựa vào đang dần mất đi sự ổn định vậy.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.