Chương 11: Con Bò Có Tiếng Rống Bi Thảm

CON BÒ CÓ TIẾNG RỐNG BI THẢM

Ngày Quý Mẹo, giờ Ngọ, có một con bò rống (kêu) một cách bi ai, ở Khảm phương (chính phương Bắc) nhân đó Tiên sinh bố quẻ xem:

Con bò là Khôn làm Thượng quái.

Khảm phương làm Hạ quái.

Khôn là 8; Khảm là 6; cộng thêm giờ Ngọ số 7, tổng cộng được 21. Lấy 21 – (3 x 6 = 18) = 3, tức là hào 3 động, nên được quẻ Địa Thuỷ Sư. Tam Hào Động, lục tam.

Dịch từ (hào từ) bảo rằng: “Sư, hoặc dư thi, hung” (Hung) nghĩa là: “Xuất quân bại trận,, phải lấy xe chở thây ma về là xấu”.

Quẻ Sư biến Thăng (Quẻ Sư biến ra quẻ Thăng).

Hổ thấy Khôn, Chấn, mà Khôn là Thể, Hổ Biến đều khắc hết, chẳng có sinh khí nào hết.

Đoán rằng: Con bò ấy trong vòng 21 ngày nữa sẽ bị giết, sau 20 ngày có người mua con bò ấy, về ăn khao, thật quái lạ thay.

Cách Bố Quẻ

Chánh quái

Tên là Địa Thủy Sư

(gọi tắt là Sư-quái)

Con bò thuộc Khôn số 8

Khôn Thổ

Hào 6 __ __ Thể

Hào 5 __ __

Hào 4 __ __

Khảm phương số 3

Khảm Thủy

Hào 3 __ __ * Dụng

Hào 2 _____

Hào 1 __ __

Hổ quái

Khôn Thổ

Hào 6 __ __

Hào 5 __ __

Hào 4 __ __

Chấn Mộc

Hào 3 __ __

Hào 2 __ __

Hào 1 _____

Biến quái

Tên: Địa Phong Thăng

(gọi tắt là Thăng-quái)

Khôn Thổ

Hào 6 __ __

Hào 5 __ __

Hào 4 __ __

Tốn Mộc

Hào 3 _____

Hào 2 _____

Hào 1 __ __

giờ Ngọ số 7

8 + 6 + 7 = 21; 21 – 18 = 3 tức là hào 3 động

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.