TRIỆT LỘ KHÔNG VONG

Có nhiều cách để hiểu về nguồn gốc của Triệt, trong đó Số Thái Huyền là một cách:

Giáp Kỷ 9

Ất Canh 8

Bính Tân 7

Đinh Nhâm 6

Mậu Quý 5

Giáp + Kỷ = 18.

Ất + Canh = 16

Bính + Tân = 14

Đinh + Nhâm = 12

Mậu + Quý = 10

Ban ngày từ Dần đến Mùi, ban đêm từ Thân đến Sửu. Từ Dần đếm thuận mỗi cung một số. Như vậy Giáp Kỷ 18 hết tại Mùi an Triệt Thân Dậu. Ất Canh 16 hết tại Tỵ an Triệt Ngọ Mùi. Bính Tân 14 hết tại Mão an Triệt Thìn Tỵ. Đinh Nhâm 12 hết tại Sửu an Triệt Dần Mão. Mậu Quý 10 hết tại Hợi an Triệt Tý Sửu.

Như vậy tổng số thái huyền ngũ hợp thiên can hết gọi là KHÔNG, mà KHÔNG còn, mất đi nên gọi là VONG. Vậy bản chất Triệt Lộ là sự kết thúc, đứt đoạn, chặn đứt, cụt đường, ngõ cụt. Còn Không Vong là không còn, biến mất, hư không.

Vậy xét ra ý nghĩa Triệt Lộ Không Vong có 2 tác dụng là Triệt Lộ và Không Vong.

Ta để ý tổng số thái huyền ngũ hợp thiên can kết thúc tại Mùi, Tỵ, Mão, Sửu, Hợi ở các cung Âm và chạy theo chiều nghịch cũng là Âm, cho nên tuy Triệt Lộ thuộc tính Âm, mà tính Âm thì giảm dần, mạnh đầu yếu đuôi, đây là cơ sở quan trọng mà xưa nay nhiều người nói Triệt sau 30 tuổi giảm tác dụng.

Chính vì tính Âm nhu cho nên Triệt cộng hưởng các Tinh Sao tính Âm, cho nên các Sao tính Âm như Tử vi, Thái Âm, Văn Xương, Địa Không, Thiên Việt, Đà la… ít bị ảnh hưởng bởi Triệt hơn các sao tính Dương.

Triệt lộ bao giờ cũng đóng cung đầu là cung Dương, như Giáp Kỷ an Triệt Thân Dậu, thì Thân là cung Dương, Dậu là cung Âm. Do đó Không Dương Âm Vong.

Với người tuổi Dương thì cung Dương tác dụng rất mạnh, chịu ảnh hưởng bởi tính Không, người tuổi Âm bị tác dụng rất mạnh bởi cung Âm có tính Vong. Sự Khác nhau giữa Dương Không và Âm Vong đi đến sự tác dụng khác nhau đối với Cách Cục.

Triệt Lộ là sự kết thúc, đứt đoạn, chặn đứt, cụt đường, ngõ cụt. Cho nên Triệt lộ ngăn chặn sát tinh rất mạnh, có câu: “Tam phương xung sát nhất Triệt nhi khả bằng” ý nói tam phương tứ chính mà có nhiều hung sát tinh nếu có Triệt đóng thì sẽ đáng lo ngại, nhưng nó chỉ là nhất thời, khi Triệt được giải phóng thì vẫn gặp họa như thường.

Còn Không Vong là không còn, biến mất, trống rỗng, hư không. Mà cái trống rỗng thường có đắc dụng của nó. Cái bát ăn chứa được cơm vì nó rỗng, cái nơm bắt được cá vì nó rỗng, cái khe cửa rỗng nên cửa đóng vào mở ra được… do vậy Không Vong là sự thông thoáng, thoải mái, trống rỗng, thanh tịnh. Triệt Lộ là chuyền đời, Không Vong là chuyện Đạo. Triệt Lộ Không Vong là đời và đạo song hành, tùy vào cách con người theo đời hay nhập đạo.

Không nhất thiết Triệt cứ là xấu, bởi xấu hay tốt là theo dụng của nó. Triệt Lộ Không Vong chỉ là Thể, còn Dụng là tại người. Cho nên bị kìm kẹp bởi Triệt hay thoải mái bởi Triệt là ở con đường bạn đi.

Kim Ca

(Dẫn theo trang kimca.net)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.