Cách nóng nảy

Bản Mệnh hỏa, Cục hỏa đều là bừng chứng của sự nóng nảy. Nếu Bản Mệnh hỏa gặp Cục mộc thì tính nóng nhiều hơn. Có thể chia các sao hỏa chỉ sự nóng nảy làm hai hạng, dựa trên tính chất hung hay cát của sao:

a. Hạng nặng:

– Địa Không – Phục Binh – Quan Phù

– Địa Kiếp – Phi Liêm – Quan Phủ

– Hỏa Tinh – Đại Hao – Thái Tuế

– Linh Tinh – Tiểu Hao – Tử Phù

– Thiên Không – Lực sỹ – Điếu khách

– Kiếp Sát – Phá toái – Bệnh

– Thiên Hình – Tuế Phá

b. Hạng vừa:

– Thái Dương – Thiên Quan – Nguyệt Đức

Liêm Trinh – Thiên Phúc – Đẩu Quân

– Thiên Khôi – Thiên Đức – Văn Tinh

– Thiên Việt – Thiếu Dương

– Thiên Mã – Hỷ Thần

Các sao hạng vừa là những quý tinh, văn tinh, phúc tinh vì là sao tốt nên hình thái nóng nảy tương đối nhẹ hơn hung sát hao bại tinh.

Tuy nhiên, không phải chỉ có sao hỏa mới nóng nảy. Có nhiều sao thuộc 4 hành khác cũng đồng nghĩa. Chẳng hạn như Tướng Quân (Mộc), Thất Sát, Trực Phù, Kình Dương, Đà La (Kim), Thiên Tướng, Tham Lang, Phá Quân, Hóa Quyền, Thiên Sứ (Thủy), Thiên Thương, Thiên La, Địa Võng, Tuyệt (Thổ).

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.