Xem xét vấn đề hôn nhân trong Tử vi (Phần 12)

Sao Thiên lương:

Nữ tính niên đại ư nam tính , gia đình chủ quyền thao trì tại nữ tính thủ trung , cảm tình hòa mục , vi tương kính như tân hình hôn nhân . Kiến lộc tồn giả , canh hiển hỗ tương kính ái , hội lục cát giả , cảm tình dung hiệp , kiến lục hung giả , tuy thời thường tiểu sảo tiểu nháo , khước dã hòa mục .

Thiên lương, Tham lang ư đại tiểu nhị hạn đồng độ nhi loạn lễ loạn gia, vưu dĩ lục quý Tham lang Hóa kị, khủng chủ bại luân loạn tục chi cơ luyến.

Thiên lương vào cung Phu Thê:

Người nữ tuổi lớn hơn người nam, nữ nắm chủ quyền trong gia đình, cảm tình hòa hợp, hình thái hôn nhân “tương kính như tân”. Kiến lộc tồn, tình cảm yêu thương và kính trọng lẫn nhau, hội lục cát, cảm tình hòa hợp, kiến lục hung tuy rằng thường cãi cọ nhưng tình cảm vẫn hòa hợp.

Thiên lương, tham lang cùng lâm đại tiểu hạn thường loạn lễ loạn nhà, hơn nữa lục quý tham lang hóa kị, thường chủ tình cảm không đúng luân thường.

Chú thích:

canh hiển hỗ tương kính ái : Lại càng thêm kính trọng yêu thương nhau.

– Tiểu sảo, tiểu nháo : Cãi vã xích mích nhỏ.

Thiên lương, Tham lang lâm nhị hạn dễ loạn lễ, loạn gia, hơn nữa người tuổi Quý (lục quý) thì Tham thường đi với Hóa Kỵ, sợ rằng luyến ái dễ bại luân, loạn tục (tục = phong tục).

(Trích từ Đẩu số nhân duyên khán pháp đại toàn)

(Dẫn theo trang kilotuvi.blogspot.com/)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.