Tử trong Vòng Tràng Sinh

Tử: Thủy

Thâm trầm kín đáo. Hay suy nghĩ xâu xa, đa sầu đa cảm. Chiết giảm phúc thọ. Chủ sự chết chóc, tang thương sầu thảm.

– Cung Điền Trạch hay cung Tài Bạch có Tử tọa thủ, tất có tiền bạc, quý vật chôn giấu, lại là người cần kiệm, biết giữ của.

– Có sách cho sao Tử thuộc Hỏa.

– Ý Nghĩa: Tử : – Thâm trầm, kín đáo.

– Hay suy nghĩ sâu xa, tính toán kỹ lưỡng, có kế hoạch.

– Đa sầu, đa cảm, bi quan.

– Làm giảm phúc thọ, chủ sự chết chóc, tang thương, sầu thảm.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.