Tinh viên luận

Bản dịch:

Tử vi:

Tử vi đế tọa, dĩ giúp đỡ là phó quan, giữ lời trung đứng đầu Tinh, là hữu dụng của nguồn nước và dòng sông, dĩ nam bắc đấu tập mà thành sổ, là vạn vật của linh.

Đắp dĩ thủy đào dung, thì âm dương ký tế, thủy thịnh dương thương, hỏa thịnh âm diệt, hai người bất khả bỏ rơi, bạn cố tri trong đó người, lấn là mỹ vậy.

Dần là mộc của viên, tam dương giao thái là lúc, cây cỏ nảy sinh chỗ; đến nỗi mão vị, kỳ mộc tới vượng vậy. Tham lang thiên cơ là miếu nhạc, thiên tướng thủy, cự môn thủy đáo mão vị hơi bị khơi thông. Mộc dựa vào tài bồi, dĩ thủy của đúc, tam phương văn khúc thủy, phá quân thủy gặp gỡ, vưu hay. Lộc tồn đất, cự môn thủy đáo xấu, thiên lương đất đáo vị, đà ly kim đáo tứ mộ chỗ; có lẽ giơ cao dương kim gặp gỡ, dĩ đất sinh kim thì kim thông không vì nghi. Gia dĩ Thiên phủ đất, thiên đồng thủy sinh của, là vì kim vượng phân đất, tro.., thuận theo đức dĩ sanh thành.

Vị tị ngọ là hỏa vị, tị là thủy đất sở tuyệt nơi, ngọ viên là hỏa dư khí, đổ vu tị, thủy thì xuôi dòng, cơn tức nghịch diễm, tất về sinh tị. Ngọ thuộc Hỏa Đức, sinh sinh tị tuyệt nơi, sở dĩ liêm trinh hỏa cư yên. Đến nỗi ngọ hỏa vượng, ly minh động chiếu trong ngoài, mà văn khúc thủy nhập miếu. Nếu hội Tử Phủ, thì sao Khôi sủy đấu, gia dĩ thiên cơ thủy, tham lang mộc, vị của thay đổi cảnh, càng thêm kỳ lạ. Thân dậu thuộc kim, là phương tây thái bạch khí, vũ ở giữa mà thu hoạch sinh, kình dương cư dậu là sừng sát, gia dĩ cự môn, lộc tồn, đà ly, thiên lương cướp của dũ cấp, thuận được đi ngược chiều, phùng thiện hóa nghịch, là vị diệu dụng. Hợi thủy thuộc văn khúc phá quân của miếu địa, là văn minh thanh cao ngôi sao, vạn lý phái nguyên của khiết, như Đại Xuyên của trạch, có thể nhuận khô héo, cư sinh hợi vị, tương nhập thiên hà, là cho nên là miểu. Phá quân thủy sinh tử vượng của hương, như cự hải của lãng, dâng trào cuộn trào mãnh liệt, có thể đứng xa nhìn không thể cận ỷ, phá quân này đây cư yên. Nếu tứ mộ của khắc, sung kỳ trào mạn hợi tí thượng, văn khúc nhất định phải vũ khúc của kim, khiến cho nguồn nước và dòng sông không dứt, mới là hay vậy. Còn lại nhiều Tinh dĩ thân mệnh suy ra, vô thi không đến, tới hay người vậy.

Tử vi thuộc đất, là trung thiên Tinh tôn sư, là đế, chủ tạo hóa chức vụ trọng yếu, nhân sinh chủ tể, trượng ngũ hành mà có vạn vật. Dĩ mạng người là định số an Tinh, các cây sở tư, ở chỗ sổ nội, đương chưởng tước lộc, nhiều cung bắt hàng phục, năng lực tiêu bách ác. Phân có ba máy, tử vi thủ mệnh, là vì trung thai, tiền một vị là lên đài, hậu một vị là xuống đài; câu khán ở miếu vượng của hương, có gì cát hung ngôi sao thủ chiếu? Như miếu vượng hóa cát, quá mức hay; hãm vừa hóa hung, quá mức hung; cát hạn không đẹp, hãm thì hung cũng. Ưa giúp đỡ hơi bị tướng tá, thiên tướng xương khúc hơi bị tùy từ, khôi việt hơi bị truyền lệnh, nhật nguyệt hơi bị phân tư. Lộc tồn là việc chính tước của tư, Thiên phủ là thảng tọa đứng đầu, kỳ uy năng giáng thất sát chế hỏa linh. Nhân thân mệnh nếu giá trị lộc tồn, lại được nhật nguyệt tam hợp vây quanh chiếu, đắt không thể nói, vô giúp đỡ đồng hành, thì là cô quân, tuy đẹp bất túc. Và nhiều sát đồng cung, hoặc nhiều sát chiếu, thì quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, chủ nhân gian trá bất thiện, bình sinh tích ác. Và tù ở chung vô tả hữu tướng tá, định vì quan lại nhỏ. Như rơi tật ách, huynh đệ, nô bộc, tướng mạo tứ hãm cung, chủ nhân lao lực, làm việc phải không, mặc dù được tương trợ, cũng không là phúc.

Canh nên tường cung nào độ, ứng với ở đâu Tinh triền. Nếu cư thân mệnh quan lộc tam cung, tối yếu tả hữu thủ vệ, thiên tướng lộc mã cùng bôn ba, không thất bại vong, tịnh tọa sinh vượng nơi, có thể là đắt luận. Nếu tả hữu vây quanh chiếu, cũng tác đắt luận. Ngoài ra khôi việt tam hợp, vừa hội ngôi sao may mắn như ba máy bát tọa, cũng dĩ đắt luận. Đế hội văn khúc vây quanh chiếu, tái được mỹ hạn đến đỡ, tất văn chức của chọn. Đế giáng thất sát vì quyền, có ngôi sao may mắn tới, đế tướng tức giận, nhiều cát mặn tập, thì tác võ quan cách. Tài bạch điền trạch, tả hữu bảo vệ xung quanh, canh và mặt trăng vũ khúc đồng cung, chẳng phân biệt được thiện ác, tất là tài phú của quan. Vũ khúc lộc tồn đồng cung, trúng mục tiêu càng kỳ lạ. Nam nữ được tá, cát tường, chủ sinh quý tử; nếu độc thủ vô tướng tá, là cô, thì tử bần tuổi già cô đơn vậy. Thê thiếp cung là cát, nam nữ chủ đắt, cũng yếu vô phá. Thiên di tuy là cường cung, càng phải ngôi sao may mắn chiếu mệnh, thì nhân nhân của đắt, phúc hậu tất vậy. Nam đi hãm địa, nữ tuyệt vời nhạc, phùng cát thì cát, phùng hung thì hung.

Thiên cơ:

Thiên cơ thuộc mộc, là sao Nam Đẩu ích thọ ngôi sao cũng, hóa khí viết thiện, được địa hợp của, mổ nhiều Tinh của thuận nghịch. Vu mạng người phùng nhiều cát mặn tập, ưa làm việc thiện sự, chuyên cần sinh lễ Phật, kính sinh lục thân, vụ lợi lâm tuyền, cho nên nên là tăng nói. Vô ác ngược bất nhân chi tâm, có linh cơ thay đổi mưu của chí; uyên cá xét kiến, làm việc có cách, nữ mệnh phùng của là phúc, phùng cát là cát, gặp hung là hung. Hoặc thủ sinh thân, canh phùng thiên lương, tất có cao nghệ tùy thân, tập người tường của.

Thái dương:

Thái dương tinh thuộc hỏa, nhật của tinh cũng, là tạo hóa của biểu nghi. Ở sổ chủ nhân rõ ràng, phúc ứng với tư đắt, là văn là vũ, giúp đỡ là tướng, lộc tồn cao tước. Mặt trăng tướng sinh cập nhiều cát tập, thì giáng trinh tường, chỗ hãm cung thì lao tâm lao lực. Tùy thân mệnh trong, cư miếu nhạc nơi, số lượng trung của tới diệu, là quan lộc của khu nàng. Hóa lộc hóa đắt, tốt nhất nên ở quan lộc, nam viết văn Tinh, nữ tác phu chủ. Ở dần mão thìn tị hơi bị thăng điện, ở ngọ hơi bị nhập miếu, là đại phú đắt cũng. Vị thân là thiên viên, làm việc tiên chuyên cần hậu lại; dậu là mặt trời lặn, đắt mà không hiển, tú mà không thực. Nếu ở thủ hợi tí xấu hãm cung, cũng không ánh sáng huy nơi. Phùng tù ám phá quân, suốt đời lao lực, y lộc có khiếm. Như kị ở lại hãm tự có thương, cùng người khó hoà hợp, động thị phi, nữ mệnh phùng của, phu danh bất lợi, gặp hao tổn thì phi lễ thành hôn. Nếu gặp nhiều cát, hoặc và lộc tồn đồng cung, mặc dù chủ tài bạch, kẻ khác không rảnh rang. Gặp tai kiếp hội tả hữu, mặt trăng đồng cung, đều vì đại quý. Hỏa linh hình kị, phùng của thì tiên khắc phụ. Thân mệnh lộc quan, nếu phùng nhiều cát vây quanh chiếu, rất có mặt trăng cùng chiếu, phú quý toàn bộ mỹ. Cung tài bạch sinh vượng địa, nhiều cát tương trợ, cự môn không triền, phú quý miên xa. Cư điền trạch được tổ phụ ấm trạch, nếu phùng kiếp sát lưu sát tuổi quân bạch hổ, thì khắc phụ vậy. Nam nữ cung có ánh sáng huy người xương, có hình sát người thành bại thương tổn. Tái dĩ thân sổ hợp của, họa phúc vô soa. Nô bộc yếu cung thân cư ở giữa, phùng cát thì có thể làm quý nhân môn hạ khách, bằng không phố phường đầy tớ. Phu thê cũng hãm cung, nam phùng nhiều cát tụ, có thể nhân thê được đắt, hãm địa gia sát, thương thê không cát. Nam nữ kiến bát tọa thêm cát, quyền bính không nhỏ; nếu tả hữu nhiều cát giai chiếu, khổ hạn câu đáo, tất có đột nhiên hưng niềm vui. Nếu hạn không đến, có thể tam hợp nghị luận, chỉ ứng với ít soa. Nữ mệnh phùng của, hạn tới cũng có thể an hưởng; và linh hình kị tập, có hiện nay của ưu, chủ tiên khắc phụ; và hình sát tụ, có thương tích quan của ưu; và dương đà tụ, thì có tật bệnh.

Vũ khúc:

Vũ khúc thuộc kim, bắc đẩu thứ sáu Tinh cũng, là cung tài bạch chủ, cùng trời cùng đều có thọ, tư sinh Kho tiền. Vu mười hai cung phân lâm, có miếu vượng hãm, giai lộc tồn gia bị, mặt trăng là tá, Thiên phủ thiên lương là tá. Hai sao điền trạch tài bạch là chuyên tư chỗ, chủ cự phú, có thai có nộ, có thể phúc có thể tai. Nếu và hao tổn tù hội vu chấn cung, tất là phá tổ yểm lưu hạng người. Vũ khúc vu thiên di, phát tài sinh xa quận; tham lang cùng độ, bủn xỉn người, riên chỉ tài thường hoành phát. Nếu và thất sát hội vu hỏa cung, quyết nhân thê tài mà làm giàu. Và phá quân đồng vị, tài tới tay mà thành khoảng không. Lâm nhị hạn trong, tất chủ thị phi rắc rối. Nếu sống một mình nhị hạn nơi, phát tài không nhẹ.

Vũ khúc ngồi trên cung tài bạch, cự phú, là tài nhập tài hương sinh miếu địa. Nếu và thời tiết và thời vụ ấm phúc đồng hương, tam hợp kiến của, tất tác lương đống của khách. Và đào hoa đồng cung, mê luyến hoa tửu, nhập miếu gặp thiên lương, đương năng lực hoành phát; giá trị không vong nhân phá gia, và nhật đồng cung, canh được quan Tinh, nên sinh lên chức. Thiên phủ an thân, không thích hợp bị quản chế vu liêm trinh. Và phá quân cùng độ, phá tổ tang gia, chung thân lao lực, nhất định không làm nổi. Thiên đắt đồng cung được địa, tác tài bạch của quan. Và thất sát kình dương gặp gỡ, tất hình mà chết. Nếu sống cu ky một mình cung thân, nhất định phải tổ nghiệp; và đại hạo ở chung, phá đãng gia sản. Nhiều hung mà tác họa, cát tập mà hiện lên tường; tiểu hạn phùng hạo mà nhạ quan phi, thái tuế hoặc xung vu vượng địa, hoành phát của năm. Và liêm trinh phùng hao tổn diệu, là hôn ước của tụng. Nam nữ tức giận mà vô hãm, được nam nữ lực, bị quản chế không cát, thê thiếp tụ cát, nhân thê được tài. Lâm hãm địa định gặp nạn, lược hao tổn của cải tài, phá quân vào nước vị, giá trị kim sinh thủy, phát ra Trường Giang và Hoàng Hà, luật nguy ách, tai hoạ không nhẹ. Quan lộc gặp cát diệu, là tài phú của chức; gặp tham lang thì là tham ô của quan. Hung cư sinh hỏa vượng của hương, hạn đáo từ quan tá chức.

Thiên đồng:

Thiên đồng thuộc thủy, sao Nam Đẩu tư phúc chi thần, là cung phúc đức đứng đầu tể. Trải qua nói: [hóa phúc mừng nhất gặp cát diệu, trợ giúp phúc thiêm tường thái độ làm người liêm khiết, bẩm mạo thanh kỳ hữu cơ mưu, vô cang không sợ thất sát xâm.] bất úy nhiều sát cùng cân, phùng một trong ngày thường phúc, mười hai cung trung đều vì phúc, vô phá định vì tường.

Liêm trinh:

Liêm trinh thuộc hỏa, bắc đẩu đệ ngũ Tinh cũng, ở đấu tư phẩm chức, ở sổ làm quan quyền, lâm miếu vượng của cung, phạm quan phù rắc rối, hậu hóa thành sát, tác họa tác hại. Xúc của mà không có thể mổ, gặp là mà không là tường. Chủ nhân tính mạo dũng bạo, không tập lễ nghĩa, gặp đế tọa thì chủ chấp uy quyền, gặp lộc tồn thì chủ đại phú, gặp xương khúc thì chủ thi lễ nhạc, gặp thất sát thì hiển võ công. Ở quan lộc làm quan Tinh, và hung kị đồng cung, chủ lao lực; trong người mệnh là thứ đào hoa. Cư mười hai cung thì ám hối, mê hoa mà gây nên tranh tụng. Và cự môn giao sinh hắn chỗ, thị phi tịnh khởi. Quan phù phùng tài Tinh hội hao tổn, sản nghiệp tổ tiên tất phá đãng, gặp hình kị nùng máu không khỏi, nghênh bạch hổ thì hình trượng khó thoát, hội vũ khúc ở hình chế của hương, chỉ mộc áp xà thương của nhiễu; cùng đại hao cư hãm địa, phòng đầu sông tự ải của ưu. Phá quân đồng nhất nguyệt dĩ đủ đi, tai mà không miễn; hạn phùng đến tận đây, tai bất khả nhiễu. Thân mệnh gặp cát thì phúc ứng với, phùng hung thì không từ. Nếu chỗ tha cung, phúc họa nên tường.

Thiên phủ:

Thiên phủ thuộc đất, sao Nam Đẩu lệnh Tinh cũng, là tài bạch đứng đầu tể, ở đấu tư phúc quyền họa của ở lại, ở sổ thì chấp đường, tài bạch điền trạch y lộc chi thần, là đế của phó quan, kỳ tướng mạo thì thanh tú, kỳ bản tính thì đoan trang tao nhã ôn lương. Hội mặt trăng văn xương văn khúc tả hữu, tất trúng cao thứ. Phùng lộc vũ khúc, thì có cự phú của thực. Dĩ điền trạch tài bạch là miếu nhạc, nô bộc tướng mạo tật ách là hãm cung, thân mệnh phùng của, được trợ giúp, phu thê con nối dõi không thiếu. Cát tập là phú quý của cơ, định làm quang vinh xương của luận. Nếu giá trị khoảng không hương hoặc cô lập, hung luận. Hội tử vi cập khoa các lộc, phú quý tướng toàn bộ.

Mặt trăng:

Mặt trăng là thủy của tinh, là điền trạch, chủ hóa phúc, và nhật là phối, là trời dáng vẻ. Thượng huyền hạ huyền của sử dụng, hoàng đáo hắc đáo phân thế thượng tròn và khuyết, sổ định miếu nhạc, dĩ mão thìn tị ngọ là hãm, dậu thủ hợi tí là được viên, dần là sơ xuất của môn, là đông tiềm chỗ. Kỳ vi nhân cũng, thông minh tuấn tú, kỳ bản tính cũng, đoan tế hiền lành. Thượng huyền là yếu cơ hội, hạ huyền giảm uy chi luận. Mệnh tọa thái dương, nhật ở mão nguyệt ở dậu, câu là vượng địa, là phú quý cơ hội; ngại cự diệu tới nay triền, phạ dương đà dĩ chiếu độ. Liêm trinh mà không phạm, và thất sát mà giao xung, chỉ cần phải ý, tất tác thương thân của luận, trừ phi tăng nói trái lại lấy được trinh tường. Nam làm vợ ở lại, cũng tác mẫu Tinh, quyết họa phúc nhất quan trọng hơn, bất khả so le.

Mệnh tọa có huy của cung, nhiều cát mặn tập, là hưởng phúc được tổ nghiệp của luận; nếu cư hãm địa, là rơi yếu vị. Vô luận thượng huyền hạ huyền, nhưng dĩ không phùng cự môn là tốt. Tài bạch là miếu nhạc, vũ khúc lộc tồn cùng hội, canh được tả hữu tướng tá, chủ đại phú. Nếu ở sinh vượng của hương, không lo vô bại, chỉ mệnh thân yếu không được tụ sử dụng. Như phá quân ở chung, bất năng là phúc, chìm nổi chồng chất, thành bại dị thường, nếu và hình tù sát hội, chủ tài tán nhân ly, chung thân cô khắc. Huynh đệ nô bộc là hãm cung, điền trạch là nhập miếu, nếu tả hữu lộc tồn ấm phúc ở chung, thì thừa tổ nghiệp mà thịnh, nếu ở hãm địa, mặc dù cát cũng có khuy. Ám diệu đã tới, hình Tinh văn tịnh, sản phụ chỉ thương, mẫu cũng chia lìa. Sát diệu liêm trinh trinh không lo phạm, lưu sát thái tuế đan xen giai không cát, nam nữ cung giá trị hình Tinh, có chế thì sống, có khắc thì ngoan. Cung phu thê nam làm vợ tài, nữ thì bất luận, phùng dương cự thì khắc thê, chỉ có quang huy tức mỹ. Yếu dĩ thái tuế lưu sát tam hợp của phương, phán đoán phúc họa tật ách, phùng đà là con mắt tật, gặp hỏa linh là tai; giá trị thất sát tham lang, thì là hạt con mắt. Thiên di được cát tụ, thương lữ trung phát tài. Thân nếu phùng của, thì có tùy nương kế bái của nghĩa. Quan lộc được huy là phúc, vô huy vô dụng. Phùng xương khúc thanh cát, là vì đăng đệ của luận. Phúc đức là hãm. Tăng nói nên của; tướng mạo cũng. Nếu có quang huy, nhưng phùng hình hội trắng bệch hổ thái tuế, chủ mẫu có tai; thê cũng như thế.

Tham lang:

Tham lang bắc đẩu mổ ách chi thần, tính thuộc thủy, thể thuộc kim, hóa khí là đào hoa, là họa phúc chi thần. Ở sổ thì ưa phóng đãng; sinh nhân thì thấp bé, kỳ tính bộ phận then chốt, tâm đa tính toán, tùy ba trục lãng, thụ làm thiện, gian trá man nhân, thụ học thần tiên thuật; lại thích cao ngâm, phóng đãng sơ cuồng, tác tạo thành chuyết. Nhập sào cung sinh cấn vị vượng cung, có thể là tường có thể làm hại. Hội phá quân cũng yêu rượu mê hoa mà chết; cùng lộc tồn ám hạo, nhân dĩ hư hoa. Gặp liêm trinh thì khiết, kiến thất sát phối trục gặp hình. Gặp dương đà chủ lậu trĩ bệnh, phùng hình kị thì kiến vệt. Nhị hạn gặp cát, là phúc phi khinh, và nhật sát cùng thủ thân mệnh, nữ có thâu hương thái độ, nam có kẻ trộm thân thể. Nhiều cát áp bất năng là phúc, nhiều hung tập dũ trường kỳ gian. Dĩ sự giấu cơ, hư hoa vô thực, cùng người kết giao sâu người hơi mỏng người hậu, cho nên nói: [thất sát gia thân cuối cùng yểu, tham lang nhập miếu tất là xướng.]

Nếu thân mệnh và phá quân đồng cung, thiên mã cư tam hợp của hương, sinh lượng nơi, nam hảo uống tịnh đánh bạc tốt bác du đãng, nữ vô mưu mà tự dâm bôn tư thiết, nhẹ thì tùy khách tân sĩ, nặng thì du sinh ca kỹ. Nếu và vũ khúc cùng độ, thái độ làm người hãm vọng khan tham, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tế nhân ý. Và liêm trinh đồng cung, ở cung đình nhất định gặp hình. Sát tinh đồng cung, định vì người làm đồ tể. Dương đà giao tịnh, tất tác phong lưu của quỷ. Xương khúc cùng độ, tất trống rỗng thiếu thực tế. Và thất sát nhật nguyệt cùng triền, nam nữ tà dâm hư hoa; và cự môn giao chiến, khẩu thiệt quan phi. Nếu phạm đế tọa, liền là người vô ích. Hãm địa phùng sinh, lại có tường đoan, gia mặc dù nghiêng ngửa, cũng phát một thời của tài. Ở cung tài bạch hội vũ khúc mặt trăng, thì là dâm phục, chung phi sở hỉ. Huynh đệ hãm cung, điền trạch tổ nghiệp phá đãng, sơ phú hậu bần. Nam nữ thị phi ngôi sao, không gặp tuyệt vời. Nô bộc cư sinh miếu nhạc, tất nhân nô bộc phá, phu thê nam nữ không được mỹ. Phu thê tật ách và dương hỏa ám đan xen, tửu sắc của bệnh. Thiên di xuống mồ hương, phùng phá quân ám sát, cùng dòng tuổi tác sát điệp tịnh, thì chủ gặp binh phá kẻ trộm xâm lấn, tham ô tổn hại nhân. Nhập quan lộc phúc đức tướng mạo của cung, xảo ngôn lệnh sắc, sinh lấn khả dã.

Cự môn:

Cự môn thuộc kim thủy, bắc đẩu đệ nhị Tinh cũng, âm tinh, hóa khí là ám, ở trên trời tư vạn phẩm, ở sổ chưởng thị phi. Sinh nhân chủ ám muội nghi ngờ thị phi, thoái thoái nan khai, lấn mơn thiên địa, kỳ tính thì mặt là bối phi, lục thân khó hoà hợp, cùng người giao sơ chết già ác. Mười hai cung nếu không có miếu nhạc, nơi là tai, bôn ba lao lực. Thủ cung tài bạch, hợi tí dần làm hại sảo khinh; thân mệnh phùng của, suốt đời chiêu khẩu thiệt của hại; thủ cung tài bạch có tranh luận của ưu, huynh đệ thì cốt nhục sao Sâm, sao Thương bất túc; chỗ điền trạch đãng bại lưu ly, thủ nô bộc thì hạ cục. Ám giá trị thê thiếp, chủ sinh cách sừng triền, tật bệnh gặp tù kị, chủ mắt của ưu, lâm sát tất chủ thành tật. Lâm thiên di tất gây sự phi, vào cung lộc thì thụ hình trượng; lâm sinh tướng mạo, bị người dao trịch. Như hội thái dương, hung tinh làm bạn, canh phùng thất sát, quyết nhiều tàn thương. Và tham lang đồng cung, nhân gian ra phối. Phùng đế tọa thì chế kỳ tính, gặp lộc tồn có thể giải kỳ hư, tả hữu cũng có thể giá trị. Dương đà thì nam đạo nữ xướng, thân mệnh phùng của là kị, đối cung hỏa linh bạch hổ cộng bạn vô đế lộc, sung quân lưu phối. Sát thấu gặp lại hoặc tam hợp, gặp thuỷ ách của hại. Đến đây là cô độc của ở lại, khắc lộc ngôi sao, trừ là tăng nói 1.cửu lưu, phương miễn phí công Yển kiển. Hạn phùng hung diệu, tai nạn không nhẹ.

Thiên tướng:

Thiên tướng thuộc thủy, sao Nam Đẩu tư tước ngôi sao, là phúc thiện, hóa khí viết ấn, là vì cung lộc văn xương vị. Mạng người phùng của, dày từ thực, thành tâm thành ý tiêu vọng, ngôn ngữ đoan thực, sự không uổng ngụy, kiến nan thì có lòng trắc ẩn, kiến cửu sự có tổn thương bởi bất công khí. Quan lộc có, hiển vinh, đế tọa hợp của, tranh quyền. Năng lực tá nhật nguyệt của tường, kiêm hóa liêm trinh của ác, thân mệnh có mà vinh quang, con nối dõi có mà tiếp theo xương. Mười hai cung trung đều vì tường phúc, không theo ác mà thay đổi chí, không nhân sát mà thay đổi. Hạn bộ phùng của, phú bất khả lượng. Đến đây Tinh nếu lâm sinh vượng của hương, mặc dù không phùng đế tọa, nếu được tả hữu, thì trợ giúp kỳ uy quyền; cư rảnh rang yếu nơi, cũng tác đắt luận. Nhị hạn phùng của, phú quý cũng.

Thiên lương:

Thiên lương thuộc đất, sao Nam Đẩu tư thọ ngôi sao cũng, hóa khí là ấm, Phúc Thọ, là phụ mẫu đứng đầu tể, hóa sát vì quyền. Vu nhân thì tính tình quang minh, sinh tướng mạo thì rất nặng ôn khiêm, theo thẳng vô tư, lâm sự quả quyết; ứng với sinh thân mệnh, phúc cập tử tôn. Gặp xương khúc vu tài cung, phùng thái dương sinh phúc đức, thanh danh lan xa, hiểu sinh vương thất, chức vị thuộc về phong hiến. Nếu phùng hạo diệu, canh hội thiên cơ, nên tăng nói thanh nhàn, riên chỉ cũng thụ Vương gia chế cáo. Tham lang cùng độ, loạn lễ loạn gia; cư nô bộc tật ách tướng mạo, tác phong dư của luận. Kiến tù hình tất có tai khắc của hung, gặp hỏa linh hình ám, chủ có chinh chiến của nhiễu. Thái tuế xung làm cảo, bạch hổ lâm há có thể vô tai; tấu thư hợp thì có ý định ngoại của quang vinh, thanh long động thì có công văn niềm vui. Tiểu hạo đại hạo giao gặp, làm không làm nổi; bệnh phù quan phù xâm chiếm, không vì tai luận. Nữ mệnh giá trị đến đây Tinh nhập miếu, vượng phu ích tử; xương khúc tả hữu đến đỡ, phong tặng vinh hoa. Dương đà hỏa kị phá tan, hình khắc chiêu phi, liêm mà không khiết, tăng nói nên của.

Thất sát:

Thất sát thuộc kim, sao Nam Đẩu to lớn giết, đệ ngũ ngôi sao cũng. Gặp tử vi thì hóa quyền giáng phúc, gặp hỏa linh thì là sát trường uy; gặp hung diệu sinh sinh hương, định làm đồ tể; hội xương khúc sinh yếu địa, tình tính cố chấp huyên náo. Thân sát phùng hung sinh yếu địa, mệnh sát phùng hung vu tam phương, thất sát tịnh tiểu hạn, tất chủ trận vong. Hội cự nhật sinh đế vượng cập không vong nơi, hình phạt không nhẹ, tước lộc lăng tản. Nhị hạn hội thân mệnh, thất sát tam hợp đối trùng, mặc dù lộc vô lực. Bí nói: [thất sát cư hãm địa, trầm ngâm phúc không sinh.] là cũng. Nhị chủ giá trị của, định lịch gian khổ; nhị hạn phùng của, tao ương rách nát ── gặp đế lộc mà có thể mổ, gặp thất sát mà mệnh hung. Thất sát thủ thân mệnh làm việc thoái thoái, ưa nộ không thường, riên chỉ tả hữu xương khúc Thiên phủ nhập miếu vây quanh chiếu, chưởng sinh sát của quyền, phú quý xuất chúng. Nếu Tứ Sát sao Hóa kỵ phá tan, xảo nghệ bình thường, hãm địa tàn tật. Nữ mệnh vượng địa, quyền sở hữu tài sản phục chúng, chí quá trượng phu; Tứ Sát phá tan, hình khắc không yên, tăng nói nên của. Sát thấu, phiêu đãng lưu dời, hoàn tục.

Phá quân:

Phá quân thuộc thủy, bắc đẩu thiên quan đệ thất ngôi sao, tư thê thiếp con nối dõi nô bộc chi thần. Ở trên trời là sát khí, ở sổ là hạo Tinh, cho nên Hóa kị là hạo. Chủ nhân nhân bạo giả dối, tính cương khó hoà hợp, thị lục thân là giặc thù, chỗ cốt nhục vô nhân nghĩa. Lục quý lục người sinh  năm giáp hợp cách, chủ phú quý; hãm địa gia sát, nghiên xảo tàn tật, không tuân thủ tổ nghiệp; tăng nói nên của. Nữ nhân phá tan, dâm đãng vô sỉ.

Đến đây Tinh hội tử vi thất uy, phùng Thiên phủ thì vi phạm pháp lệnh, hội thiên cơ thì cẩu ăn trộm gà minh, và liêm trinh hỏa linh cùng độ, quyết khởi quan tụng; và cự môn cùng độ, thì khẩu thiệt đấu tranh; và hình kị cùng độ, thì chung thân tàn tật; và vũ khúc cùng độ, thì đông khuynh tây bại, và văn Tinh thủ mệnh, thì nhất giới bần sĩ. Gặp nhiều hung kết đảng, rách nát; tọa lạc hãm địa, kỳ họa không nhẹ, riên chỉ thiên lương có thể chế kỳ ác, thiên lộc có thể mổ kỳ hung. Nếu phùng lưu sát đan xen, gia nghiệp thất bại. Và văn khúc nhập sinh thuỷ vực, tàn tật ly hương; và văn xương nhập vu chấn cung, gặp cát đáng quý, nhưng nữ mệnh phùng của, vô môi tự giá. Phàm ngồi trên cung thân, cư tử ngọ, tham lang thất sát tướng vây quanh, thì uy chấn hoa di; và vũ khúc đồng cung, cư tị hợi, tham lang vây quanh hợp, cũng cư thai các. Nhưng muốn xem nhiều Tinh thế nào, như canh quý sinh ra tuy nhập cách, đến già cũng không toàn bộ mỹ.

Thân mệnh ở hãm địa, khí tổ ly tông; ở huynh đệ cốt nhục sao Sâm, sao Thương; ở phu thê bất chính, hôn nhân thoái thoái; tại tí hơi thở tiên tổn hại hậu thành; ở tài bạch hảo thang tưới tuyết; ở tật ách dồn gầy yếu của tật; ở thiên di bôn tẩu vô phương; ở nô bộc oán báng trốn chết; ở quan lộc nghèo khó; ở điền trạch hãm địa phá đãng; ở phúc đức đa tai; ở phụ mẫu mặt mày hốc hác.

Văn xương, văn khúc:

Văn xương thuộc kim, sao Nam Đẩu thứ sáu ngôi sao cũng. Thủ thân mệnh chủ thuỳ mị nho nhã, thanh tú khôi ngô, bác văn quảng nhớ, cơ biến dị thường, nhất cử mệnh lệnh đã ban ra, phệ phi y tử, Phúc Thọ tướng toàn bộ. Vượng tị cung, ưa cư thìn ngọ kiêm dần mão vị, mặt mày phân minh, thân mạo thanh tú, kỳ vu kim thủy nhân, tiên nan hậu dễ, trung vãn có tiếng danh. [thái dương ấm lộc tụ, lư truyện đệ nhất] .

Văn khúc thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ Tinh cũng. Chủ khoa bảng văn chương của ở lại, gặp văn xương gặp cát, sổ nhất tường. Trong người mệnh tác danh sách đậu của khách, đào hoa cổn lãng, nhảy long môn. Cư tị dậu sửu cung, Hầu bá của đắt; vũ tham tam hợp cùng viên, tương tướng cách; văn xương gặp nhau và hoà hợp với nhau cũng thế. Nếu hãm ngọ tuất nơi, cự môn dương đà phá tan, chết yểu năm hoặc nước lửa mạo hiểm, cư hợi mão vị vượng địa, cùng trời lương gặp gỡ, mặc dù thông minh bác học, chích nên tăng nói. Nữ mệnh giá trị của, thanh tú thông minh, chủ đắt; nhưng phùng kỹ năng bơi, vừa chủ dâm đãng.

Lưu niên xương khúc, chủ khoa bảng khoa danh, khổ nhị hạn phùng của, tam hợp vây quanh chiếu, thái dương vừa chiếu, lưu niên tiểu hạn thái tuế phùng khôi việt tả hữu thai tọa, tịnh nhật nguyệt khoa quyền lộc mã, tam hợp vây quanh chiếu, kiên quyết cao trung không thể nghi ngờ. Như vậy tất đến đây sổ Tinh câu toàn, mới là đại cát. Nhưng dĩ lưu niên khoa bảng là việc chính, mệnh hạn giá trị của, còn lại cát diệu được nhị tam vây quanh chiếu, tất nhiên cao trung. Hai sao ở dậu được địa, không giàu tức đắt, e sợ cho bất năng bền vậy.

Tả phụ, hữu bật:

Tả phụ đế cực chủ tể ngôi sao, kỳ giống thuộc đất, thân mệnh nhiều cung long phúc, chủ nhân hình dáng tướng mạo đôn hậu, hùng hồn phong lưu. Tử Phủ lộc quyền, tham vũ tam hợp xung chiếu, văn võ đại quý. Hỏa kị phá tan, phú quý không lâu sau, tăng nói thanh nhàn; nữ nhân ôn hoà hiền hậu có tài có đức tuệ, vượng địa phong tặng. Riên chỉ hỏa kị phá tan, dưới cục phán đoán của.

Hữu bật đế cực chủ tể ngôi sao, kỳ giống thuộc thủy, thủ nhân thân mệnh, viết văn tinh thông. Tử Phủ ngôi sao may mắn cùng viên, tài quan song mỹ, văn võ song toàn. Dương đà hỏa kị phá tan, hạ cục phán đoán của. Nữ nhân hiền lương có chí, nữ trung Nghiêu Thuấn. Tứ Sát phá tan, không vì thấp hèn, tăng nói thanh nhàn.

Thiên khôi, thiên việt:

Khôi việt thuộc hỏa, tức thiên ất quý nhân, đấu trung tư khoa ngôi sao, khí tượng đường đường, thanh danh sáng, liêm năng lực thuần khiết mà có uy nghi. Ở mạng người tọa đắt hướng đắt, được tả hữu cát tụ, đều bị phú quý. Hai sao vừa là thượng giới và hợp chi thần, nếu khôi lâm mệnh, việt trong người, thay đổi gần nhau, gặp lại Tử Phủ nhật nguyệt xương khúc tả hữu quyền lộc tướng thấu, niên thiếu tất lấy vợ mỹ thê. Nếu gặp đại nạn, nhất định phải quý nhân giúp đỡ, tiểu nhân họa phúc không đồng nhất, như vậy cũng không là hung. Hạn mệnh tuần phùng, tất chủ sống chết từ thiện, sinh nam tuấn nhã, nhập học công danh thành công; sinh nữ thì dung mạo đoan trang, xuất nhập siêu quần. Nếu bốn mươi sau này phùng mộ vận, không nghe theo đến đây phán đoán, nhưng có hung cũng không là tai. Cư quan người già giặn uy vũ, thanh danh lan xa; tăng nói hưởng phúc. Cùng người sự hòa thuận, không vì thấp hèn. Nữ nhân cát đa, tể phụ của thê, mệnh phụ của luận. Nếu gia ác sát, cũng phú quý, nhưng không khỏi lộ tư tình dâm đãng thái độ cũng.

Lộc tồn:

Lộc tồn thuộc đất, bắc đẩu đệ tam, tư tước ngôi sao cũng. Chủ nhân đắt tước, chưởng nhân thọ cơ, đế tướng phù của thi quyền, nhật nguyệt có làm rạng rỡ. Thiên phủ vũ khúc là quyết chức, thiên đồng thiên lương cộng kỳ tường. Mười hai cung riên chỉ thân mệnh điền trạch tài bạch là chặt, chủ phú; cư thiên di thì tốt. Và đế tinh thủ sinh quan lộc, nên tử tôn tước trật. Nếu ngồi một mình mệnh mà vô cát hóa, là thần giữ của nhĩ, phùng ngôi sao may mắn sính kỳ quyền, gặp ác bại kỳ tích, tối ngại rơi sinh hãm khoảng không, bất năng là phúc. Nếu thấu hỏa linh không kiếp, xảo nghệ an thân, đắp lộc tước đương đắc thế mà hưởng của. Thủ thân mệnh chủ nhân từ hậu tín thẳng, thông văn đẹp. Nữ nhân thanh thục, nhanh nhẹn linh hoạt có khả năng, có quân tử của dồn. Tử Phủ liêm cùng hội, tất tác phong tặng, thượng cục.

Đại để đến đây Tinh nhiều cung giáng phúc tiêu tai, như vậy lộc tồn không cư tứ mộ nơi. Đắp thìn tuất là khôi cương, xấu vị là quý nhân, cho nên lộc nguyên tị của, lương có dĩ cũng.

Thiên mã:

Thiên mã là thượng giới dịch mã ngôi sao cũng, nhiều cung hợp có chế hóa, thân mệnh lâm của, vị của [dịch mã], ưa lộc tồn Tử Phủ xương khúc thủ chiếu là cát, khổ nhị hạn lâm của, canh gặp lộc tồn Tử Phủ lưu xương, tất lợi viễn phương. Đến đây Tinh có chế biến hóa, như lộc tồn đồng cung, vị của [lộc mã cùng bôn ba] . Và Tử Phủ đồng cung, vị của [phù dư mã], chủ vất vả; hình sát đồng cung, vị của [phụ thi mã]; Hỏa Tinh đồng cung, vị của [chiến mã]; nhật nguyệt đồng cung, vị của [sống mái mã]; và không vong đồng cung, vị của [không vong mã] . Cư tuyệt địa vị của [ngựa chết]; gặp đà ly vị của [chiết đủ mã], câu chủ tai bệnh, lưu niên giá trị của, dựa vào đến đây phán đoán.

Tứ Hóa:

Hóa lộc là phúc đức chi thần, thủ thân mệnh lộc vị, khoa quyền lộc vây quanh, tất tác cột trụ của thần. Tiểu hạn phùng của, chủ thu nhập tiền tài niềm vui, đại hạn mười năm may mắn, cho dù ác diệu đã tới tịnh dương đà hỏa kị xung chiếu, cũng không làm hại. Phụ nhân cát thấu tác mệnh phụ, nhị hạn phùng của, nội ngoại uy nghiêm; sát xung, bình thường.

Hóa quyền người chưởng xử sinh sát chi thần, thủ nhân thân mệnh, khoa lộc tướng vội vả, xuất tướng nhập tương(trước làm tướng võ, sau làm tướng văn (Thủ Tướng)); khoa quyền tương phùng, văn chương quán thế, cũng mà lại cổ quái, chủ nhân khâm phục và ngưỡng mộ. Tiểu hạn tương phùng, không có không cát, đại hạn mười năm, tất trục hanh thông. Như phùng dương đà hao tổn khiến cho kiếp không, xử án di luy, quan tai thác thỉnh. Nữ nhân có, nội ngoại xưng ý, tái sinh mệnh phụ; tăng nói chưởng sơn lâm, có sư hào.

Hóa khoa người, thượng giới dự thi Chủ nắm viết văn ngôi sao, thủ thân mệnh quyền lộc tương phùng, tể thần của đắt; như phùng ác diệu, cũng văn chương tú sĩ, tái sinh quần anh trường sư phạm. Nữ mệnh cát vây quanh, chủ đắt, phong tặng; mặc dù Tứ Sát phá tan, cũng phú quý, và khoa Tinh vây quanh xung cùng luận.

Hóa kị là đa quản chi thần, thủ thân mệnh suốt đời không thuận; tiểu hạn phùng của, một năm bất túc, đại hạn phùng của, mười năm hối lận. Nhị hạn thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận, văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân đương có quan tai, ốc khẩu thiệt không ngại. Thương nhân nghệ nhân, nơi chốn không thích hợp. Hội Tử Phủ xương khúc tả hữu khoa quyền lộc và kị, phú quý cùng luận. Tứ Sát cùng tồn tại phát không được tài lộc, triền sinh hãm địa, nảy mầm mà chẳng ra hoa, đắp khoa Tinh hãm trong hung hương là cũng. Như chỉ phùng Tứ Sát hao tổn khiến cho kiếp không, chủ bôn ba đái tật, tăng nói lưu dời hoàn tục; nữ nhân thì suốt đời bần yểu. Thái dương ở dần mão thìn tị Hóa kị, mặt trăng ở dậu tuất hợi tí Hóa kị, trái lại là phúc luận. Còn lại nhiều Tinh Hóa kị, các xem xét ngũ hành bất đồng, như liêm trinh ở hợi Hóa kị, là vì hỏa vào nước hương, thủy sai người mặc dù kị nhưng không vì hại.

Địa kiếp, Địa không, thiên thương, thiên sứ:

Địa kiếp Tinh là kiếp sát chi thần, thủ thân mệnh làm việc thoái thoái sơ cuồng, không được chính đạo, nhị hạn phùng của, cho dù Tử Phủ tả hữu khôi việt tương trợ, cũng phòng tổn thất. Nếu Tứ Sát mất không thương khiến cho gặp lại, tài tán nhân vong. Nữ nhân phùng của, người mang lục giáp, cần phải phòng sinh ách.

Địa không là không vong chi thần, thủ thân mệnh làm việc thoái thoái, thành bại đa đoan. Nếu thái tuế nhị hạn phùng của, vô cát diệu thủ chiếu, tai hối đa đoan, chủ xuất gia; nhập miếu thì cát.

Kiếp không hai sao an mệnh, gặp cát thì cát, gặp hung thì hung; gia Tứ Sát xung chiếu, khinh người thấp hèn, nặng người lục súc thương vong. Tăng nói bất chính, nữ tử tì thiếp, hình khắc cô độc. Đại để hai sao chẳng hề nên kiến, định chủ rủi ro, nhị hạn phùng của tất hung.

Thiên thương là lên trời hư hao tổn chi thần, thiên sứ là lên trời dịch khiến cho chi thần, thái tuế nhị hạn phùng của, không hỏi được địa phủ, chỉ cần cát đa số thiện, kỳ phúc hơi khinh; như vô cát giá trị, rất có cự cơ dương đà hỏa kị hội, kỳ năm tất chủ quan tai, tử vong, rách nát.

Kình dương, đà ly, Hỏa Tinh, linh Tinh:

Dương nhận bắc đẩu trợ giúp Tinh, thủ thân mệnh tính to đi bạo cô đơn, ưa chỗ quần chúng, riên chỉ thị thân là sơ, trở mình dạ là oán. Nhập miếu tính Công-gô quyết, cơ mưu hảo dũng, chủ quyền đắt, phương bắc sinh ra là phúc, tứ mộ sinh ra bất kị. Cư mão dậu tác phúc hưng hại, hình khắc càng sâu, lục giáp lục mậu sinh ra tất có hung họa, phú quý không lâu sau, cũng không chết già. Đến đây Tinh 1.cửu lưu công nghệ, vất vả cần cù gia hỏa kị kiếp không phá tan, tàn tật ly tổ, hình khắc lục thân. Nữ nhân nhập miếu thêm cát, thượng cục; Tứ Sát phá tan, hình khắc hạ cục.

Đà la bắc đẩu trợ giúp Tinh, thủ thân mệnh phải làm bất chính, ám lệ chảy dài, tính a uy mãnh, làm việc thoái thoái, hoành thành hoành bại, phiêu đãng bất định. Và tham lang cùng độ, nhân tửu sắc mà thành lao. Và hỏa linh đồng cung, định giới dịch đến chết, cư tật ách, bệnh kín triền miên. Thìn tuất xấu vị sinh ra là phúc, nhập miếu, dĩ tài cung luận, văn nhân không kiên nhẫn cửu, quân nhân hoành phát thăng tiến. Nếu hãm địa gia sát, hình khắc chiêu hung, nhị tính kéo dài sinh. Nữ nhân hình khắc, thấp hèn.

Dương đà là đấu tiền nhị khiến cho, ở trên trời tư dẫn tấu, ở sổ chủ hung nguy, phụ mẫu điền trạch huynh đệ tam cung tam hợp, hoặc lâm sinh thân mệnh kiến xương khúc, chủ có ác nốt ruồi; kiến nhật nguyệt, nam nữ câu khắc. Phùng nhật nguyệt tổn hại con mắt, đào hoa cùng thủ, nhân sắc bị chết.

Hỏa Tinh đại sát tương, sao Nam Đẩu hào thần, thân mệnh nhiều cung bất khả lâm, tính khí chìm độc, kiên cường xuất chúng, bộ lông đa ngoại tộc, gắn bó có thương tích vết. Cùng dương đà hội, tã lót tất tai truân, cho làm con thừa tự ra nuôi, nhị tính có thể kéo dài sinh. Đến đây Tinh lợi đông nam bất lợi tây bắc, nếu được tham lang hội vượng địa, kỳ đắt vô luân, phong hầu cư thượng tướng, huân nghiệp trấn nhà chức trách nơi biên giới. Tam phương tiêu sát phá, trung niên hậu thủy hưng. Tăng nói đa phiêu đãng, không tuân thủ quy giới. Nữ nhân vượng địa, tự chiêu kết hôn, tịnh chủ tà dâm, hình phu khắc tử, thấp hèn lao lực người.

Đại sát linh Tinh sao Nam Đẩu từ thần, giá trị nhân thân mệnh, tính cách trầm ngâm, hình dáng tướng mạo đa ngoại tộc, uy thế có tiếng danh. Nếu và tham lang hội, sắp tới lập nhà chức trách nơi biên giới. Miếu của chìm quan đắt, hãm địa chủ bần cùng. Dương đà tướng thấu, kỳ hình không rõ, cô đơn khí tổ, tàn thương đái tật, tăng nói đa phiêu đãng, hoàn tục định vô luận. Nữ nhân vô cát diệu, hình khắc tiểu lục thân, cả đời không trinh tiết, thọ yểu khốn bần. Đến đây Tinh đại sát tương, kỳ ác bất khả cấm, suốt đời có hung họa, tụ thật là hư. Và thất sát chủ trận tử, phùng phá quân tài phòng khuynh; và liêm ở lại dương hình hội, lại nên việc binh đao. Gặp tham lang ở lại, quan lộc cũng không ninh. Nếu phùng miếu vượng, phú quý bất khả luận.

Linh hỏa đà la kình dương hình kị một gã [mã tảo Tinh], được gọi là [ngắn yểu sát], quân tử thất kỳ quyền, tiểu nhân phạm hình pháp, cô độc khắc lục thân, tai hoạ không nghỉ; thắt lưng đủ gắn bó thương, lao lực đa kiển bác, mặt mày hốc hác vừa phí sức, tên khất cái điền khe rãnh; vũ khúc tịnh tham lang, suốt đời chiêu hung ác. Cung tật ách phùng của, bốn mùa không rời tai, chích nên sơn tự tăng, kim cốc thường yên vui.

Thiên hình thủ thân mệnh, không vì tăng nói, định chủ cô khắc, cũng không bần thì yểu, phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ. Nhị hạn phùng của, chủ quan sự, lao ngục mất tiền; nhập miếu thì cát.

Thiên diêu thuộc thủy, thủ thân mệnh tâm tính thâm độc, làm việc đa nghi, nhã đẹp quá sắc, phong lưu đa tì, vừa chủ dâm ẩn. Nhập miếu vượng, chủ phú quý đa nô bộc. Cư hợi có mới có học, hội ác Tinh phá gia bại nghiệp, nhân sắc phạm hình. Tam hợp gặp lại, niên thiếu chết non. Lâm hạn không cần môi chước, ngoắc thành hôn. Ngôi sao may mắn gia tử, cương nhu tịnh tể, chủ phong lưu; gia hồng loan, dâm hình, chủ yểu.

Thiên khốc làm ác diệu, lâm mệnh tối phi thường, gia lâm phụ mẫu, phá đãng mại điền sản. [nếu giáo thân mệnh hãm, nghèo độc đái hình thương. Lục thân đa bất túc, phiền não quá hạn quang; đông mưu tây không phải, tâm sự tổng mang mang. Xấu mão thân cung đắt, gặp lộc danh hiển dương; nhị hạn nếu lâm của, ai ai khốc đoạn trường.]

Hồng loan tới người mệnh, chủ được may mắn việc, nam chiêu mỹ thê, nữ chiêu đắt phu, nhập miếu thì cát, bị chiếm đóng thì hung. Ca nói: [hồng loan Tinh tối thiện, hôn nhân có lương duyên. Vui hơn thìn xấu địa, phú quý vĩnh kéo dài, tài hàng thập phần mỹ, mạo mỹ sự quang phanh, phúc đức cùng thân mệnh, cực kỳ tứ mọi người có tài có đức. Rất có lưu niên luận, kỳ Tinh dựa vào đến đây an, nhị hạn giá trị đến đây ở lại, việc vui tất nhiên lai.]

Thái tuế là đương niên tuổi quân, thủy của tinh cũng, cùng người khác Tinh không mục. Gặp Tử Phủ tả hữu xương khúc khôi việt đến đỡ, mặc dù tai ít, cũng phòng lục súc của hại. Gặp Tứ Sát hạo khiến cho, tài tán nhân vong; nữ nhân phòng tai ách. Đến đây Tinh ưa thủ thiên di, tài bạch, quan lộc tam phương, vừa vui Tử Phủ tả hữu cơ lương nhật nguyệt, nhập miếu thì cát, hãm gia sát thì hung. Ca nói: [thái tuế vào đầu tọa, chư thần không dám nhận, nhâm là thiết ly hán, cũng cật nhíu thang. Phùng hung tất làm ác, năm thìn gặp tất hại, nếu gặp khoa quyền lộc, hoành phát không tầm thường. Kị ở lại lâm bên trong, giáp hạn tất bỏ mình. Rất có lưu niên luận, gặp lại hạn bất lương, nếu hoàn lâm mệnh hạn, tai ương có hình thương; canh giá trị quan phù ở lại, vị miễn phạm quan phòng, nếu và ngôi sao may mắn thấu, lại vừa miễn tai ương.]

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微:

紫微帝座, 以輔弼為佐貳, 作數中之主星, 乃有用之源流, 以南北斗集而成數, 為萬物之靈.

蓋以水淘溶, 則陰陽既濟, 水盛陽傷, 火盛陰滅, 二者不可偏廢, 故知其中者, 欺為美矣.

寅乃木之垣, 三陽交泰之時, 草木萌芽之所;至於卯位, 其木至旺矣. 貪狼天機是廟樂, 天相水, 巨門水到卯位為之疏通. 木賴以栽培, 以水之澆灌, 三方文曲水, 破軍水相會, 尤妙. 祿存土, 巨門水到丑, 天梁土到未, 陀罹金到四墓之所;或者擎陽金相會, 以土生金則金通不為疑. 加以天府土, 天同水生之, 是為金旺土肥, 順其德以生成.

未巳午乃火位, 巳為水土所絕之地, 午垣為火餘氣, 奔流于巳, 水則順流, 火氣逆焰, 必歸於巳. 午屬火德, 生於巳絕之地, 所以廉貞火居焉. 至於午火旺, 離明洞照表裏, 而文曲水入廟. 若會紫府, 則魁星揣鬥, 加以天機水, 貪狼木, 謂之變景, 更加奇特. 申酉屬金, 乃西方太白之氣, 武居中而獲生, 擎羊居酉為角煞, 加以巨門, 祿存, 陀罹, 天梁劫之愈急, 順得逆行, 逢善化逆, 是謂妙用. 亥水屬文曲破軍之廟地, 乃文明清高之星, 萬里派源之潔, 如大川之澤, 可潤枯焦, 居於亥位, 將入天河, 是故為渺. 破軍水於子旺之鄉, 如巨海之浪, 澎湃洶湧, 可遠觀不可以近倚, 破軍是以居焉. 若四墓之克, 充其湧漫亥子上, 文曲必得武曲之金, 使其源流不絕, 方為妙矣. 其餘諸星以身命推之, 無施不至, 至妙者矣.

紫微屬土, 乃中天星之尊, 為帝, 主造化樞機, 人生主宰, 仗五行而有萬物. 以人命為定數安星, 各根所司, 在處數內, 當掌爵祿, 諸宮降伏, 能消百惡. 分有三台, 紫微守命, 是為中台, 前一位是上臺, 後一位是下臺;俱看在廟旺之鄉, 有何吉凶之星守照?如廟旺化吉, 甚妙;陷又化凶, 甚凶;吉限不美, 陷則凶也. 喜輔弼為之相佐, 天相昌曲為之隋從, 魁鉞為之傳令, 日月為之分司. 祿存為主爵之司, 天府為帑座之主, 其威能降七殺制火鈴. 人之身命若值祿存, 又得日月三合拱照, 貴不可言, 無輔弼同行, 則為孤君, 雖美不足. 與諸煞同宮, 或諸煞照, 則君子在野, 小人在位, 主人奸詐不善, 平生積惡. 與囚同居無左右相佐, 定為胥吏. 如落疾厄, 兄弟, 奴僕, 相貌四陷宮, 主人勞碌, 作事不成, 雖得相助, 亦不為福.

更宜詳何宮度, 應何星躔. 若居身命官祿三宮, 最要左右守衛, 天相祿馬交馳, 不落空亡, 並坐生旺之地, 可為貴論. 若左右拱照, 亦作貴論. 此外魁鉞三合, 又會吉星如三台八座, 亦以貴論. 帝會文曲拱照, 再得美限扶持, 必文職之選. 帝降七殺為權, 有吉星至, 帝相有氣, 諸吉鹹集, 則作武官之格. 財帛田宅, 左右拱衛, 更與太陰武曲同宮, 不分善惡, 必為財賦之官. 武曲祿存同宮, 命中尤為奇特. 男女得佐, 吉祥, 主生貴子;若獨守無相佐, 為孤, 則子貧孤老矣. 妻妾宮為吉, 男女主貴, 亦要無破. 遷移雖是強宮, 更要吉星照命, 則因人之貴, 福厚必矣. 男行陷地, 女為妙樂, 逢吉則吉, 逢凶則凶.

天機:

天機屬木, 乃南斗益壽之星也, 化氣曰善, 得地合之, 解諸星之順逆. 于人命逢諸吉鹹集, 喜行善事, 勤於禮彿, 敬於六親, 利於林泉, 故宜為僧道. 無惡虐不仁之心, 有靈機變謀之志;淵魚察見, 作事有方, 女命逢之為福, 逢吉為吉, 遇凶為凶. 或守於身, 更逢天梁, 必有高藝隨身, 習者詳之.

太陽:

太陽星屬火, 日之精也, 乃造化之表儀. 在數主人昭彰, 福應司貴, 為文為武, 輔弼為相, 祿存高爵. 太陰相生及諸吉集, 則降禎祥, 處陷宮則勞心勞力. 隨身命之中, 居廟樂之地, 為數中之至曜, 乃官祿之樞妞. 化祿化貴, 最宜在官祿, 男作文星, 女作夫主. 在寅卯辰巳為之升殿, 在午為之入廟, 乃大富貴也. 未申為偏垣, 作事先勤後懶;酉為日沒, 貴而不顯, 秀而不實. 若在戍亥子丑陷宮, 亦為無光輝之地. 逢囚暗破軍, 一生勞碌, 衣祿有欠. 如忌宿陷自有傷, 與人寡合, 動輒是非, 女命逢之, 夫名不利, 遇耗則非禮成婚. 若遇諸吉, 或與祿存同宮, 雖主財帛, 令人不閑. 遇劫會左右, 太陰同宮, 皆為大貴. 火鈴刑忌, 逢之則先克父. 身命祿官, 若逢諸吉拱照, 更有太陰同照, 富貴全美. 財帛宮於旺地, 諸吉相助, 巨門不躔, 富貴綿遠. 居田宅得祖父蔭澤, 若逢劫煞流煞歲君白虎, 則克父矣. 男女宮有光輝者昌, 有刑煞者成敗傷損. 再以身數合之, 禍福無差. 奴僕弱宮身居其間, 逢吉則可做貴人門下客, 否則市井走卒. 夫妻亦為陷宮, 男逢諸吉聚, 可因妻得貴, 陷地加煞, 傷妻不吉. 男女見八座加吉, 權柄不小;若左右諸吉皆照, 大小限俱到, 必有驟興之喜. 若限不至, 可以三合議論, 恐應少差. 女命逢之, 限至亦可安享;與鈴刑忌集, 有目下之憂, 主先克父;與刑煞聚, 有傷官之憂;與羊陀聚, 則有疾病.

武曲:

武曲屬金, 北斗第六星也, 乃財帛宮主, 與天同皆有壽, 司於財宅. 于十二宮分臨, 有廟旺陷, 皆祿存加被, 太陰為佐, 天府天梁為佐. 二星田宅財帛為專司之所, 主巨富, 有喜有怒, 可福可災. 若與耗囚會于震宮, 必為破祖奄留之輩. 武曲于遷移, 發財於遠郡;貪狼同度, 慳吝之人, 唯財常橫發. 若與七殺會于火宮, 決因妻財而致富. 與破軍同位, 財到手而成空. 臨二限之中, 必主是非之撓. 若獨居二限之地, 發財不輕.

武曲坐于財帛宮, 巨富, 乃財入財鄉於廟地. 若與月令蔭福同鄉, 三合見之, 必作棟樑之客. 與桃花同宮, 迷戀花酒, 入廟遇天梁, 當能橫發;值空亡因破家, 與日同宮, 更得官星, 宜於升遷. 天府安身, 不宜受制于廉貞. 與破軍同度, 破祖喪家, 終身勞碌, 必定無成. 天貴同宮得地, 作財帛之官. 與七殺擎羊相會, 必刑而喪命. 若單居身宮, 必得祖業;與大秏同居, 破蕩家產. 諸凶而作禍, 吉集而呈祥;小限逢秏而惹官非, 太歲或沖于旺地, 橫發之年. 與廉貞逢耗曜, 為婚約之訟. 男女有氣而無陷, 得男女之力, 受制不吉, 妻妾聚吉, 因妻得財. 臨陷地定遭劫, 掠耗資財, 破軍入水位, 值金生水, 發于江河, 定則危厄, 災禍不輕. 官祿遇吉曜, 為財賦之職;遇貪狼則為貪污之官. 凶居於火旺之鄉, 限到辭官卸職.

天同:

天同屬水, 南斗司福之神, 為福德宮之主宰. 經雲: [化福最喜遇吉曜, 助福添祥為人廉潔, 稟貌清奇有機謀, 無亢不怕七煞侵.] 不畏諸煞同跟, 逢之一生得福, 十二宮中皆為福, 無破定為祥.

廉貞:

廉貞屬火, 北斗第五星也, 在鬥司品職, 在數為官權, 臨廟旺之宮, 犯官符之撓, 後化為煞, 作禍作殃. 觸之而不可解, 遇之而不為祥. 主人性貌勇暴, 不習禮義, 遇帝座則主執威權, 遇祿存則主大富, 遇昌曲則主施禮樂, 遇七殺則顯武功. 在官祿為官星, 與凶忌同宮, 主勞碌;在身命為次桃花. 居十二宮則暗晦, 迷花而致訟. 與巨門交於他處, 是非並起. 官符逢財星會耗, 祖產必破蕩, 遇刑忌濃血不免, 迎白虎則刑杖難逃, 會武曲在刑制之鄉, 恐木壓蛇傷之擾;同大耗居陷地, 防投河自縊之憂. 破軍同日月以齊行, 災而不免;限逢至此, 災不可擾. 身命遇吉則福應, 逢凶則不慈. 若處他宮, 福禍宜詳.

天府:

天府屬土, 南斗令星也, 為財帛之主宰, 在鬥司福權禍之宿, 在數則執堂, 財帛田宅衣祿之神, 為帝之佐貳, 其相貌則清秀, 其稟性則端雅溫良. 會太陰文昌文曲左右, 必中高第. 逢祿武曲, 則有巨富之實. 以田宅財帛為廟樂, 奴僕相貌疾厄為陷宮, 身命逢之, 得助, 夫妻子息不缺. 吉集為富貴之基, 定作榮昌之論. 若值空鄉或孤立, 凶論. 會紫微及科榷祿, 富貴相全.

太陰:

太陰乃水之精, 為田宅, 主化福, 與日為配, 為天儀錶. 上弦下弦之用, 黃到黑到分勢尚盈虧, 數定廟樂, 以卯辰巳午為陷, 酉戍亥子為得垣, 寅為初出之門, 為東潛之所. 其為人也, 聰明俊秀, 其稟性也, 端細慈祥. 上弦為要之機, 下弦減威之論. 命坐太陽, 日在卯月在酉, 俱為旺地, 為富貴之機;嫌巨曜以來躔, 怕羊陀以照度. 廉貞而不犯, 與七殺而交沖, 恐非得意, 必作傷親之論, 除非僧道反獲禎祥. 男為妻宿, 亦作母星, 決禍福最為要緊, 不可參差.

命坐有輝之宮, 諸吉鹹集, 為享福得祖業之論;若居陷地, 為落弱之位. 無論上弦下弦, 仍以不逢巨門為佳. 財帛為廟樂, 武曲祿存同會, 更得左右相佐, 主大富. 若在生旺之鄉, 無憂無敗, 恐命身弱不得聚用. 如破軍同居, 不能為福, 浮沉百出, 成敗異常, 若與刑囚煞會, 主財散人離, 終身孤克. 兄弟奴僕為陷宮, 田宅為入廟, 若左右祿存蔭福同居, 則承祖業而盛, 若在陷地, 雖吉亦有虧. 暗曜來臨, 刑星文並, 產婦恐傷, 母亦分離. 煞曜廉貞偵不當犯, 流煞太歲交並皆不吉, 男女宮值刑星, 有制則生, 有克則頑. 夫妻宮男為妻財, 女則不論, 逢羊巨則克妻, 唯有光輝即美. 要以太歲流煞三合之方, 斷福禍疾厄, 逢陀為目疾, 遇火鈴為災;值七殺貪狼, 則為瞎目. 遷移得吉聚, 商旅中生財. 身若逢之, 則有隨娘繼拜之義. 官祿得輝為福, 無輝無用. 逢昌曲清吉, 是為登第之論. 福德為陷. 僧道宜之;相貌亦是. 若有光輝, 但逢刑會煞白虎太歲, 主母有災;妻亦如是.

貪狼:

貪狼北斗解厄之神, 性屬水, 體屬金, 化氣為桃花, 乃禍福之神. 在數則喜放蕩;於人則矮小, 其性機關, 心多計較, 隨波逐浪, 受惡作善, 奸詐瞞人, 受學神仙之術;又好高吟, 放蕩疏狂, 作巧成拙. 入繅宮於艮位旺宮, 可為祥可為禍. 會破軍亦戀酒迷花而喪命;同祿存暗秏, 因以虛花. 遇廉貞則潔, 見七殺配逐遭刑. 遇羊陀主漏痔病, 逢刑忌則見斑痕. 二限遇吉, 為福非輕, 與日煞同守身命, 女有偷香之態, 男有穿窬之體. 諸吉壓不能為福, 眾凶集愈長其奸. 以事藏機, 虛花無實, 與人交厚者薄薄者厚, 故雲: [七殺家身終是夭, 貪狼入廟必為娼.]

若身命與破軍同宮, 天馬居三合之鄉, 生量之地, 男好飲並好賭博遊蕩, 女無謀而自淫奔私竊, 輕則隨客賓士, 重則游於歌妓. 若與武曲同度, 為人陷妄慳貪, 每存肥己之心, 並無濟人之意. 與廉貞同宮, 在宮庭必定遭刑. 煞星同宮, 定為屠宰之人. 羊陀交阱, 必作風流之鬼. 昌曲同度, 必多虛少實. 與七煞日月同躔, 男女邪淫虛花;與巨們交戰, 口舌官非. 若犯帝座, 便為無益之人. 陷地逢生, 又有祥端, 家雖顛沛, 也發一時之財. 在財帛宮會武曲太陰, 則為淫伏, 終非所喜. 兄弟陷宮, 田宅祖業破蕩, 初富後貧. 男女是非之星, 不見為妙. 奴僕居於廟樂, 必因奴僕所破, 夫妻男女不得美. 夫妻疾厄與羊火暗交並, 酒色之病. 遷移入土鄉, 逢破軍暗煞, 並流年歲煞疊並, 則主遭兵破賊侵欺, 貪污損人. 入官祿福德相貌之宮, 巧言令色, 於欺可也.

巨門:

巨門屬金水, 北斗第二星也, 陰精, 化氣為暗, 在天司萬品, 在數掌是非. 於人主暗昧疑慮是非, 進退難開, 欺暪天地, 其性則面是背非, 六親寡合, 與人交初善終惡. 十二宮若無廟樂, 到處為災, 奔波勞碌. 守財帛宮, 亥子寅為禍稍輕;身命逢之, 一生招口舌之殃;守財帛宮有爭競之憂, 兄弟則骨肉參商不足;處田宅蕩敗流離, 守奴僕則下局. 暗值妻妾, 主於隔角躔, 疾病遇囚忌, 主眼目之憂, 臨煞必主成疾. 臨遷移必招事非, 入宮祿則受刑杖;臨於相貌, 遭人搖擲. 如會太陽, 凶星作伴, 更逢七煞, 決諸殘傷. 與貪狼同宮, 因奸出配. 逢帝座則制其性, 遇祿存能解其虛, 左右亦可值. 羊陀則男盜女娼, 身命逢之為忌, 對宮火鈴白虎共伴無帝祿, 充軍流配. 煞湊重逢或三合, 遭水厄之殃. 此是孤獨之宿, 克祿之星, 除為僧道九流, 方免勞神偃蹇. 限逢凶曜, 災難不輕.

天相:

天相屬水, 南斗司爵之星, 為福善, 化氣曰印, 是為宮祿文昌之位. 人命逢之, 豐厚從實, 至誠焦妄, 言語端實, 事不虛偽, 見難則有惻隱之心, 見九事有抱不平之氣. 官祿得之, 顯榮, 帝座合之, 爭權. 能佐日月之祥, 兼化廉貞之惡, 身命得之而榮耀, 子息得之而續昌. 十二宮中皆為祥福, 不隨惡而變志, 不因煞而改移. 限步逢之, 富不可量. 此星若臨生旺之鄉, 雖不逢帝座, 若得左右, 則助其威權;居閑弱之地, 也作貴論. 二限逢之, 富貴也.

天梁:

天梁屬土, 南斗司壽之星也, 化氣為蔭, 福壽, 乃父母之主宰, 化煞為權. 于人則性情磊落, 於相貌則厚重溫謙, 循直無私, 臨事果決;應於身命, 福及子孫. 遇昌曲于財宮, 逢太陽於福德, 聲名遠播, 達於王室, 職位屬於風憲. 若逢秏曜, 更會天機, 宜僧道清閒, 唯亦受王家制誥. 貪狼同度, 亂禮亂家;居奴僕疾厄相貌, 作豐餘之論. 見囚刑必有災克之凶, 遇火鈴刑暗, 主有征戰之擾. 太歲沖而為槁, 白虎臨豈能無災;奏書合則有意外之榮, 青龍動則有文書之喜. 小秏大秏交遇, 所做無成;病符官符相侵, 不為災論. 女命值此星入廟, 旺夫益子;昌曲左右扶持, 封贈榮華. 羊陀火忌衝破, 刑克招非, 廉而不潔, 僧道宜之.

七殺:

七殺屬金, 南斗之大殺, 第五之星也. 遇紫微則化權降福, 遇火鈴則為煞長威;遇凶曜於生鄉, 定作屠宰;會昌曲於要地, 情性頑囂. 身煞逢凶於要地, 命煞逢凶于三方, 七殺並小限, 必主陣亡. 會巨日於帝旺及空亡之地, 刑罰不輕, 爵祿淩散. 二限會身命, 七殺三合對沖, 雖祿無力. 秘雲: [七殺居陷地, 沉吟福不生.] 是也. 二主值之, 定曆艱辛;二限逢之, 遭殃破敗──遇帝祿而可解, 遭七煞而命凶. 七殺守身命作事進退, 喜怒不常, 唯左右昌曲天府入廟拱照, 掌生殺之權, 富貴出眾. 若四煞忌星衝破, 巧藝平常, 陷地殘疾. 女命旺地, 財權服眾, 志過丈夫;四煞衝破, 刑克不寧, 僧道宜之. 煞湊, 飄蕩流移, 還俗.

破軍:

破軍屬水, 北斗天關第七之星, 司妻妾子息奴僕之神. 在天為煞氣, 在數為秏星, 故化忌為秏. 主人因暴狡詐, 性剛寡合, 視六親為寇仇, 處骨肉無仁義. 六癸六甲生人合格, 主富貴;陷地加煞, 妍巧殘疾, 不守祖業;僧道宜之. 女人衝破, 淫蕩無恥.

此星會紫微失威, 逢天府則作奸犯科, 會天機則狗偷雞鳴, 與廉貞火鈴同度, 決起官訟;與巨門同度, 則口舌鬥爭;與刑忌同度, 則終身殘疾;與武曲同度, 則東傾西敗, 與文星守命, 則一介貧士. 遇諸凶結黨, 破敗;坐落陷地, 其禍不輕, 唯天梁可制其惡, 天祿可解其凶. 若逢流煞交並, 家業落空. 與文曲入於水域, 殘疾離鄉;與文昌入于震宮, 遇吉可貴, 但女命逢之, 無媒自嫁. 凡坐于身宮, 居子午, 貪狼七殺相拱, 則威震華夷;與武曲同宮, 居巳亥, 貪狼拱合, 亦居台閣. 仍要看諸星何如, 如庚癸生人雖入格, 到老亦不全美.

身命在陷地, 棄祖離宗;在兄弟骨肉參商;在夫妻不正, 婚姻進退;在子息先損後成;在財帛好湯澆雪;在疾厄致尪羸之疾;在遷移奔走無方;在奴僕怨謗逃亡;在官祿清貧;在田宅陷地破蕩;在福德多災;在父母破相.

文昌, 文曲:

文昌屬金, 南斗第六之星也. 守身命主幽閒儒雅, 清秀魁梧, 博聞廣記, 機變異常, 一舉成命, 披緋衣紫, 福壽相全. 旺巳宮, 喜居辰午兼寅卯位, 眉目分明, 砷貌清秀, 其于金水人, 先難後易, 中晚有聲名. [太陽蔭祿聚, 臚傳第一] .

文曲屬水, 北斗第四星也. 主科甲文章之宿, 遇文昌遇吉, 數最為祥. 在身命作科第之客, 桃花滾浪, 一躍龍門. 居巳酉丑宮, 侯伯之貴;武貪三合同垣, 將相之格;文昌遇合亦然. 若陷午戌之地, 巨門羊陀衝破, 喪命夭年或水火驚險, 居亥卯未旺地, 與天梁相會, 雖聰明博學, 只宜僧道. 女命值之, 清秀聰明, 主貴;但逢水性, 又主淫蕩.

流年昌曲, 主科甲科名, 大小二限逢之, 三合拱照, 太陽又照, 流年小限太歲逢魁鉞左右台座, 並日月科權祿馬, 三合拱照, 決然高中無疑. 然必此數星俱全, 方為大吉. 但以流年科甲為主, 命限值之, 其餘吉曜得二三拱照, 必然高中. 二星在酉得地, 不富即貴, 唯恐不能耐久矣.

左輔, 右弼:

左輔帝極主宰之星, 其象屬土, 身命諸宮隆福, 主人形貌敦厚, 慷慨風流. 紫府祿權, 貪武三合沖照, 文武大貴. 火忌衝破, 富貴不久, 僧道清閒;女人溫厚賢慧, 旺地封贈. 唯火忌衝破, 以下局斷之.

右弼帝極主宰之星, 其象屬水, 守人身命, 文墨精通. 紫府吉星同垣, 財官雙美, 文武雙全. 羊陀火忌衝破, 下局斷之. 女人賢良有志, 女中堯舜. 四煞衝破, 不為下賤, 僧道清閒.

天魁, 天鉞:

魁鉞屬火, 即天乙貴人, 鬥中司科之星, 氣象堂堂, 聲名耿耿, 廉能清白而有威儀. 在人命坐貴向貴, 得左右吉聚, 無不富貴. 二星又為上界和合之神, 若魁臨命, 鉞在身, 更迭相守, 再遇紫府日月昌曲左右權祿相湊, 少年必娶美妻. 若遇大難, 必得貴人扶助, 小人禍福不一, 然亦不為凶. 限命巡逢, 必主生子慈善, 生男俊雅, 入學功名有成;生女則容貌端莊, 出入超群. 若四十以後逢墓運, 不依此斷, 但有凶亦不為災. 居官者賢能威武, 聲名遠播;僧道享福. 與人和睦, 不為下賤. 女人吉多, 宰輔之妻, 命婦之論. 若加惡煞, 亦為富貴, 但不免露私情淫蕩之態也.

祿存:

祿存屬土, 北斗第三, 司爵之星也. 主人貴爵, 掌人壽基, 帝相扶之施權, 日月得之增輝. 天府武曲為厥職, 天同天梁共其祥. 十二宮唯身命田宅財帛為緊, 主富;居遷移則佳. 與帝星守於官祿, 宜子孫爵秩. 若獨坐命而無吉化, 乃守財奴耳, 逢吉星逞其權, 遇惡敗其跡, 最嫌落於陷空, 不能為福. 若湊火鈴空劫, 巧藝安身, 蓋祿爵當得勢而享之. 守身命主人慈厚信直, 通文濟楚. 女人清淑, 機巧能干, 有君子之致. 紫府廉同會, 必作封贈, 上局.

大抵此星諸宮降福消災, 然祿存不居四墓之地. 蓋辰戌為魁罡, 丑未為貴人, 故祿元避之, 良有以也.

天馬:

天馬乃上界驛馬之星也, 諸宮合有制化, 身命臨之, 謂之 [驛馬], 喜祿存紫府昌曲守照為吉, 大小二限臨之, 更遇祿存紫府流昌, 必利遠方. 此星有制化者, 如祿存同宮, 謂之 [祿馬交馳] . 與紫府同宮, 謂之 [扶轝馬], 主勞;刑煞同宮, 謂之 [負屍馬];火星同宮, 謂之 [戰馬];日月同宮, 謂之 [雌雄馬];與空亡同宮, 謂之 [空亡馬] . 居絕地謂之 [死馬];遇陀罹謂之 [折足馬], 俱主災病, 流年值之, 依此斷.

四化:

化祿為福德之神, 守身命祿之位, 科權祿拱, 必作柱石之臣. 小限逢之, 主進財之喜, 大限十年吉慶, 即使惡曜來臨並羊陀火忌沖照, 亦不為害. 婦人吉湊作命婦, 二限逢之, 內外威嚴;煞沖, 平常.

化權者掌判生殺之神, 守人身命, 科祿相迫, 出將入相;科權相逢, 文章冠世, 亦且古怪, 主人欽仰. 小限相逢, 無有不吉, 大限十年, 必逐亨通. 如逢羊陀耗使劫空, 聽訟貽累, 官災托請. 女人得之, 內外稱意, 可作命婦;僧道掌山林, 有師號.

化科者, 上界應試主掌文墨之星, 守身命權祿相逢, 宰臣之貴;如逢惡曜, 亦為文章秀士, 可作群英師範. 女命吉拱, 主貴, 封贈;雖四煞衝破, 亦為富貴, 與科星拱沖同論.

化忌為多管之神, 守身命一生不順;小限逢之, 一年不足, 大限逢之, 十年悔吝. 二限太歲交臨, 斷然蹭蹬, 文人不耐久, 武人當有官災, 喔口舌不妨. 商賈藝人, 處處不宜. 會紫府昌曲左右科權祿與忌, 富貴同論. 四煞共處發不住財祿, 躔於陷地, 苗而不秀, 蓋科星陷於凶鄉是也. 如單逢四煞耗使劫空, 主奔波帶疾, 僧道流移還俗;女人則一生貧夭. 太陽在寅卯辰巳化忌, 太陰在酉戌亥子化忌, 反為福論. 其餘諸星化忌, 各審五行不同, 如廉貞在亥化忌, 是為火入水鄉, 水命人雖忌但不為害.

地劫, 地空, 天殤, 天使:

地劫星乃劫煞之神, 守身命作事進退疏狂, 不行正道, 二限逢之, 即令紫府左右魁鉞相助, 亦防損失. 若四煞空耗傷使重逢, 財散人亡. 女人逢之, 身懷六甲, 須防產厄.

地空乃空亡之神, 守身命作事進退, 成敗多端. 若太歲二限逢之, 無吉曜守照, 災悔多端, 主出家;入廟則吉.

劫空二星安命, 遇吉則吉, 遇凶則凶;加四煞沖照, 輕者下賤, 重者六畜傷亡. 僧道不正, 女子婢妾, 刑克孤獨. 大抵二星俱不宜見, 定主破財, 二限逢之必凶.

天殤乃上天虛耗之神, 天使乃上天驛使之神, 太歲二限逢之, 不問得地否, 只要吉多為善, 其福略輕;如無吉值, 更有巨機羊陀火忌會, 其年必主官災, 喪亡, 破敗.

擎羊, 陀罹, 火星, 鈴星:

羊刃北斗之助星, 守身命性粗行暴孤單, 喜處群眾, 唯視親為疏, 翻恩為怨. 入廟性剛果決, 機謀好勇, 主權貴, 北方生人為福, 四墓生人不忌. 居卯酉作福興殃, 刑克更甚, 六甲六戊生人必有凶禍, 富貴不久, 亦不善終. 此星九流工藝, 辛勤加火忌劫空衝破, 殘疾離祖, 刑克六親. 女人入廟加吉, 上局;四煞衝破, 刑克下局.

陀羅北斗之助星, 守身命必行不正, 暗淚長流, 性阿威猛, 作事進退, 橫成橫敗, 飄蕩不定. 與貪狼同度, 因酒色而成癆. 與火鈴同宮, 定疥疫之死, 居疾厄, 暗疾纏綿. 辰戌丑未生人為福, 入廟, 以財宮論, 文人不耐久, 武人橫發高遷. 若陷地加煞, 刑克招凶, 二性延生. 女人刑克, 下賤.

羊陀乃鬥前二使, 在天司引奏, 在數主凶危, 父母田宅兄弟三宮三合, 或臨於身命見昌曲, 主有惡痣;見日月, 男女俱克. 逢日月損目, 桃花同守, 因色喪生.

火星大煞將, 南斗號神, 身命諸宮不可臨, 性氣沉毒, 剛強出眾, 毛髮多異類, 唇齒有傷痕. 同羊陀會, 繈褓必災迍, 過房出養, 二性可延生. 此星利東南不利西北, 若得貪狼會旺地, 其貴無倫, 封侯居上將, 勳業鎮邊庭. 三方焦煞破, 中年後始興. 僧道多飄蕩, 不守規戒. 女人旺地, 自招婚嫁, 並主邪淫, 刑夫克子, 下賤勞碌之人.

大煞鈴星南斗從神, 值人身命, 性格沉吟, 形貌多異類, 威勢有聲名. 若與貪狼會, 指日立邊庭. 廟地財官貴, 陷地主貧窮. 羊陀相湊, 其形不清, 孤單棄祖, 殘傷帶疾, 僧道多飄蕩, 還俗定無論. 女人無吉曜, 刑克小六親, 終生不貞潔, 壽夭困貧. 此星大煞將, 其惡不可禁, 一生有凶禍, 聚實為虛. 與七殺主陣死, 逢破軍財屋傾;與廉宿羊刑會, 卻宜刀兵. 遇貪狼宿, 官祿亦不寧. 若逢廟旺, 富貴不可論.

鈴火陀羅擎羊刑忌一名 [馬掃星], 又名 [短夭煞], 君子失其權, 小人犯刑法, 孤獨克六親, 災禍不歇;腰足唇齒傷, 勞碌多蹇剝, 破相又勞心, 乞丐填溝壑;武曲並貪狼, 一生招兇惡. 疾厄宮逢之, 四時不離災, 只宜山寺僧, 金谷常安樂.

天刑守身命, 不為僧道, 定主孤克, 亦不貧則夭, 父母兄弟不得全. 二限逢之, 主官事, 牢獄失財;入廟則吉.

天姚屬水, 守身命心性陰毒, 作事多疑, 雅好美色, 風流多婢, 又主淫佚. 入廟旺, 主富貴多奴僕. 居亥有才有學, 會惡星破家敗業, 因色犯刑. 三合重逢, 少年夭折. 臨限不用媒灼, 招手成婚. 吉星加紫, 剛柔並濟, 主風流;加紅鸞, 淫刑, 主夭.

天哭為惡曜, 臨命最非常, 加臨父母, 破蕩賣田產. [若教身命陷, 窮獨帶刑傷. 六親多不足, 煩惱過時光;東謀西不就, 心事總茫茫. 丑卯申宮貴, 遇祿名顯揚;二限若臨之, 哀哀哭斷腸.]

紅鸞臨身命, 主得吉慶之事, 男招美妻, 女招貴夫, 入廟則吉, 失陷則凶. 歌雲: [紅鸞星最善, 婚姻有良緣. 更喜辰丑地, 富貴永綿綿, 財貨十分美, 貌美事光姘, 福德同身命, 超肆眾所賢. 更有流年論, 其星依此安, 二限值此宿, 喜事定然來.]

太歲為當年歲君, 水之精也, 與眾星不睦. 遇紫府左右昌曲魁鉞扶持, 雖災少, 亦防六畜之害. 遇四煞秏使, 財散人亡;女人防災厄. 此星喜守遷移, 財帛, 官祿三方, 又喜紫府左右機梁日月, 入廟則吉, 陷加煞則凶. 歌雲: [太歲當頭坐, 諸神不敢當, 任是鐵罹漢, 也吃皺眉湯. 逢凶必作惡, 年辰遇必殃, 若遇科權祿, 橫發不尋常. 忌宿臨其內, 夾限必身亡. 更有流年論, 重逢限不良, 若還臨命限, 災殃有刑傷;更值官符宿, 未免犯官防, 若與吉星湊, 方可免災殃.]

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.