Quan Đới trong Tử Vi

Quan Đới: Kim

Ham thích công danh. Chủ về: chức vị quyền thế.

– Gặp nhiều sao mờ ám xấu xa: gây rắc rối phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc.

– Gặp nhiều Sát tinh, Bại tinh, ví như sợi dây thắt cổ. Chủ sự trói buộc, tự ải.

– Vật Dụng: Quan Đới là cái đai, biểu tượng cho chức vị, quyền hành.

– Công Danh: Quan Đới chỉ sự háo danh, háo quyền, từ đó có nghĩa phụ là có chức vị, quyền thế. Về điểm này, Quan Đới giống như sao Thai Phụ, Phong Cáo, Hóa Quyền.

– Phúc, Họa: Quan Đới báo hiệu cho cái chết bất đắc kỳ tử và mau chóng. Tọa thủ ở bất cứ cung nào chỉ người, cách chết bất đắc này sẽ xảy ra cho người đó.

– Quan Đới gặp Khoa Quyền, Xương Khúc, Khôi Việt : hiển đạt.

– Quan Đới gặp nhiều sao mờ ám xấu xa thì gây rắc rối, phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc. – Gặp nhiều Sát, Bại tinh, Quan Đới ví như sợi dây thắt cổ, trói buộc, tự ải, gây tai họa.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.