Phương pháp tính toán tháng nhuận qua phân biệt tiết khí

Giáp: Qua tiết khí.

Nước chúng ta tính toán năm tháng ngày như sau: âm lịch (dựa vào mặt trăng) dương lịch (dựa vào mặt trời) kết hợp thành nông lịch. Mặt trời và mặt trăng ở thiên thượng vận chuyển thay đổi thời gian, có một cái cố định, mỗi năm là 10 tháng 21 giờ đồng hồ 12 giây, dựa vào điều sai lệch này, phải tăng 1 tháng nhuận để bổ sung, cứ 3 năm 1 lần nhuận, đến 19 năm thì có 7 tháng nhuận. Trung Quốc chia lịch làm 12 tháng, mỗi tháng phân ra có 1 tiết và 1 khí. Tháng nhuận thì có 1 khí trong tháng. “Tử bình” tính toán bát tự, đúng là cần phải lấy việc qua hay không qua tiết để xác định là trước 1 tháng hay sau 1 tháng, cho nên không có phát sinh vấn đề tháng nhuận, ví dụ như nếu người sinh vào tháng 1 năm Đinh trong nông lịch, nhưng vì ngày đó chưa qua “Lập xuân”, cho nên có thể tính toán là năm Bính tháng 12 (tháng Hợi) của nông lịch, nhưng Tử vi đẩu số dựa vào âm lịch làm cơ sở, hơn nữa các tinh diệu được sắp xếp bài trí liệt kê có mang các nhân tố nội tại bên trong, cho nên lấy âm lịch để tính toán trực tiếp cho thuận tiện. Sinh vào tháng 01 nông lịch, liền lấy tháng 01 để tính toán, không để ý tới việc có hay không trải qua giao tiết. Bởi vậy mỗi khi vào tháng nhuận, vấn đề phát sinh là phải xác định là tháng này hay tháng kia (tháng trước hay tháng sau).

Ất: Phương pháp tính toán tháng nhuận (nhuận nguyệt thôi toán pháp).

Tính toán tháng nhuận, đúng là lấy nữa đầu tháng tính vào tháng trước, nữa sau tháng tính vào tháng sau, ví dụ như tháng 3 nhuận, tháng 3 nhuận từ ngày 01 đến ngày thứ 15 giờ Hợi, tính toán theo tháng 3, ngày thứ 16 tháng 3 nhuận giờ Tý, tính toán theo tháng 4, ngày sinh ra và giờ sinh ra thì vẫn giữ nguyên không thay đổi.

(Trung Châu Phái – Tử Vi Đẩu Số Sơ Cấp Giảng Nghĩa)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.