Nhâm Ngọ

1. Chu kỳ 1 – Nhâm Ngọ – Thuần Càn, hào 4

– “Cửu Tứ, hoặc dược tại uyên, vô cữu.”

– “Chín Bốn, hoặc bay vượt lên trước, hoặc lui lại nằm trong vực, tất không tội lỗi.”

2. Chu kỳ 2 – Nhâm Ngọ – Thiên Phong Cấu, hào 4

– “Cửu Tứ, bào hữu ngư, khởi hung.”

– “Chín Bốn, trong bếp mất một con cá, nổi lên sự cãi nhau, tất có hung hiểm.”

– Tượng “Vô ngư chi hung, viễn dân dã” – “Mất một con cá là có hung hiểm”, ý hình tượng nói lên hào Chín Bốn ở quẻ trên, cũng như xa cách hạ dân, mất lòng dân.

3. Chu kỳ 3 – Nhâm Ngọ – Thiên Sơn Độn, hào 4

– “Cửu Tứ, hiếu độn, quân tử cát, tiểu nhân bĩ.”

– “Chín Bốn, trong lòng lưu luyến mà thân mình thì đã trốn lánh, người quân tử đương tốt lành, kẻ tiểu nhân không thể làm được.”

– Tượng “Quân tử hiếu độn, tiểu nhân bĩ dã” – ý tượng nói Người quân tử trong lòng lưu luyến, mà thân thì đã trốn lánh, kẻ tiểu nhân không thể làm được. Cái “thần” của sự “tri cơ”, ai là người sẽ làm được vậy !

4. Chu kỳ 4 – Nhâm Ngọ – Thiên Địa Bĩ, hào 4

– “Cửu Tứ, hữu mệnh vô cữu, trù ly chỉ.”

– “Chín Bốn, mệnh trời xoay chuyển đạo Bĩ không có họa hại, bạn mình nhờ cậy mình đều được hưởng phúc.”

– Tượng viết: “Hữu mệnh vô cữu, chí hành dã” – Mệnh trời xoay chuyển đạo “Bĩ”, không có họa hại”, nói lên chí vượt khỏi cuộc Bĩ của hào Chín Bốn đang được thực hiện.

5. Chu kỳ 5 – Nhâm Ngọ – Phong Địa Quán, hào 4

– “Lục Tứ, quán quốc chi quang, lợi dụng tân vu vương.”

– “Sáu Bốn, ngẩng trông sự rực rỡ thịnh trị của vương triều, lợi khi thành quý khách của bậc quân vương.”

– Tượng “Quán quốc chi quang, thượng tân dã.” – “Ngẩng trông sự rực rỡ thịnh trị của vương triều”, nói lên ý thời này đất nước đã chính thức có lễ tỏ lòng chuộng hiền khách.

6. Chu kỳ 6 – Nhâm Ngọ – Sơn Địa Bác, hào 4

– “Lục Tứ, bác sàng dĩ phu, hung.”

– “Sáu Bốn, làm sập giường đã sập đến dát giường, có hung hiểm.”

– Tượng “Bác sàng dĩ phu, thiết cận tai dã.” – “Giường sập đến dát giường”, hình ảnh này nói lên ý hào Sáu Bốn đã sát gần tai họa.

7. Chu kỳ 7 – Nhâm Ngọ – Hỏa Địa Tấn, hào 4

– “Cửu Tứ, tấn như thạch thử, trinh lệ.”

– “Chín Bốn, khi tiến thịnh giống như con chuột bay chẳng có được kỹ năng gì, giữ vững chính bền để phòng nguy hiểm.”

– Tượng “Thạch thử trinh lệ, vị bất đáng dã.” – “Như chuột bay, chẳng có được kỹ năng gì”, hình tượng nói hào Chín Bốn ở vào ngôi vị không thích đáng, dùng cách bất trung bất chính để chiếm ngôi cao, tham mà sợ người.

8. Chu kỳ 8 – Nhâm Ngọ – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 4

– “Cửu Tứ, phỉ kỳ bàng, vô cữu.”

– “Chín Bốn, đừng để tỏ ra sự quá giầu có thì không cữu hại.”

– Tượng “Phỉ kỳ bàng, vô cữu, minh biện tích dã” – “Giầu có không quá mức thì không cữu hại”, ý nói hào Chín Bốn có đủ hiểu biết để phân biệt rõ ràng mọi sự, và cân nhắc về hoàn cảnh bản thân.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.