Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu

Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu

Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham hình thành bộ Tử Tham cư Mão Dậu, tam hợp có Vũ Phá và Liêm Sát. Kế đến nhị hợp có sao Cự Môn và lục hội là Thiên Đồng đều nhập La Võng. Cách cục Tử Vi đồng độ Tham Lang là cách khá tốt, do nhị hợp có Thiên Đồng chủ toàn thể, số đông. Tử Vi nếu đắc cách tức bộ Tử Tham có lý tưởng tốt đẹp thì không cần bộ sao Tả Hữu vì đã có Thiên Đồng chủ sự ủng hộ. Luận đoán Tử Vi quan trọng hơn việc biến hóa và bản chất của các Chính Tinh và Bàng Tinh, không nên chấp luận Tử Vi phải có cách Tả Hữu nếu không luận là cô quân. Cách Tử Tham có nhiều khuyết điểm do hai nhóm sao mâu thuẫn thuộc tính giao hội. Ở cung Tài Bạch có Vũ Khúc đồng cung với Phá Quân tính xung đột lớn tạo nên cách xấu. Phá Quân chủ sự phá cũ thay mới, mang tính thay đổi đi với Vũ Khúc là sao của sự ngắn, đứt đoạn. Hai sao đồng cung do có cả Tử Vi tại tam hợp thường không tốt đẹp về mặt thân thể, đặc biệt khi có cung an Thân tại đây là xấu. Về mặt tư tưởng thì đây là cách làm việc không được toàn vẹn, lý tưởng của Tử Vi bị thay đổi liên tục do sự tham vọng của Tham Lang khiến bố cục mâu thuẫn lại thêm mất ổn định, không phù hợp với Tử Vi. Hai sao Vũ Phá tọa thủ cung Tài Bạch bất hợp cách, Phá Quân không nên cư Tài Bạch, đi cùng với Vũ Khúc chủ tài sản là cách tán tài. Nếu hợp cách là việc đầu tư kinh doanh thay đổi liên tục mà thích nghi dẫn tới thành công, giàu có.

Tuy nhiên đa phần Phá Quân thường nằm trong cách cục phá sản, mất mát do đặc trưng của nhóm Sát Phá Tham hoạch phát, không được bền vững, lâu dài. Tử Vi cùng Tham Lang với lý tưởng tham vọng về vật chất hoặc tinh thần. Lý tưởng cơ thể to lớn tức Khôi như thống nhất toàn thiên hạ, có thể nhỏ như xây một cái nhà để hưởng thụ. Nhìn chung nếu Tham Lang hợp cách, tức được bộ Hỏa Linh cũng hợp cách cho Tử Vi. Với việc chứa bộ Vũ Phá và Liêm Sát, cách này rất cần có Khoa Quyền hoặc các sao có tính chất tương tự. Với tuổi Giáp được Liêm Phá Vũ hóa thành Lộc Quyền Khoa rất tốt đẹp. Đây là thượng cách, khiến tính chất mâu thuẫn của hai nhóm sao biến đổi thành tựu, tính Sát hóa vi Quyền và Khoa. Tử Tham trong trường hợp này chủ sự thành công lớn với lý tưởng của Tử Vi. Với tuổi Kỷ được bộ Vũ Tham hóa Lộc Quyền. Cả tuổi Giáp và Kỷ đều lấy trục Song Hao tức ngộ Hao Kình hoặc Hao Đà. Với tuổi Kỷ không được bộ Khôi Việt, tuổi Giáp được một trong hai sao tam hợp chiếu tại cung Sửu Mùi. Nhìn chung các cách Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham gây mẫu thuẫn hợp cách với tuổi Giáp, thuộc cách võ nghiệp. Cách Tử Tham cần thiết có bộ Phượng Khốc, tức chỉ các Thiên Can âm như Ất Đinh Kỷ Tân Quý có thể có. Nếu đi với Thiên Can dương gặp bộ Đào Hồng Cô Quả không hay. Đi với Phượng Khốc không thể gặp cách Mã Khốc Khách, nếu gặp Thiên Mã chỉ có thể gặp tại cung Tị Hợi, đặc biệt có Kình Dương tại Sửu Mùi có Thiên Mã gia thành cách Kình tứ mộ Mã triều lai tốt đẹp. Cách Tử Tham kỵ Triệt đáo đầu, gặp Không Kiếp biến chuyển theo chiều hướng xấu. Gặp Hỏa Linh tuy được cách Hỏa Tham và Linh Tham nhưng cũng hình thành cách Sát Phá Hỏa Hao chủ không làm chủ được bản thân mà gây họa.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.