Liêm Trinh độc tọa cung Dần Thân (phần 2)

Liêm Trinh ở vị trí cung Dần Thân (phần 2)

Luận về sao Liêm Trinh khi giao hội với các bàng tinh cần hiểu tính chất của toàn bộ tổ hợp Tử Phủ Cũ Tướng Liêm với Tử Tướng cư Thìn Tuất, Vũ Phủ cư Tí Ngọ và Liêm Trinh tại Dần Thân. Cách cục này khiến Tử Vi có khuyết điểm, tuy tính chất của Tử Vi cách Tử Tướng có lý tưởng cần sự công bằng nhưng dễ gặp sự cản trở của La Võng khiến không thực hiện được mà gây ra tai họa cho cách cục. Vũ Khúc có Thiên Phủ tốt đẹp chủ tài cách. Liêm Trinh cư Dần Thân cần thiết nhất gặp bộ Lộc Tướng Ấn hình thành nhiều cách hay khi giao hội với Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Liêm Trình rất cần đồng cung với Quốc Ấn hay Lộc Tồn mang ý nghĩa hay. Khi gặp Quốc Ấn tăng cường tính chất hình pháp liên quan tới pháp luật nhà nước mà đắc cách hợp lí. Khi đồng cùng với Lộc Tồn có tính tích lũy trong sạch về đạo đức của Liêm Trinh. Trường hợp xấu là vết nhơ về đạo đức bị lên án rất lâu khi vi phạm tiêu chuẩn đạo đức xã hội. Như việc Đạo Chích chuyên hành nghề ăn trộm ở thời xưa nay vẫn còn lấy gương xấu để sử dụng. Vì vậy khi Mệnh hoặc Hạn có Liêm Trinh độc tọa ngộ Lộc Tướng Ấn sẽ có tính nổi bật đối với danh tiếng, tức việc danh tiếng được nhiều người biết tới. Nếu Liêm Trinh giao hội với nhóm Thanh Phi Phục và ngộ Thanh Long là cách cục hay chủ tiếng thơm được lưu truyền. Thanh Long không gặp tại cung Dần Thân nên trường hợp hay là cách Thanh Long cư Thìn cho tuổi Đinh Kỷ và cư Tý cho tuổi Giáp chỉ có cách tam hợp với Liêm Trinh, tác động trực tiếp tới bộ Tử Tướng hay Vũ Phủ ở vị trí tam hợp chiếu. Liêm Trinh ngộ Phi Liêm đồng cung là cách cục của chính và tà, nếu dễ theo phải sự sai trái, lệch lạc và thiếu đạo đức trong công việc, khi tốt chủ ngăn chặn cái xấu. Liêm Trinh cần thiết gặp Phục Binh hình thành cách Liêm Binh thích hợp cho binh nghiệp. Liêm Trinh đạo đức nhưng thẳn thắn nóng nảy cần thiết có thêm tính chất chờ đợi, phòng bị của Phúc Binh để giảm khuyết điểm.

Trường hợp Liêm Trinh ngộ Kình Đà thích hợp với cách Liêm Đà hơn gặp Liêm Kình dễ vì tranh đấu về quyền lợi hay pháp luật mà phải chịu cảnh tù tội. Liêm Trinh không nên gặp bộ Kình Đà, nếu có cần thiết có Phượng Khốc tức phải ở Thiên Can dương mới có thể có bộ sao này. Với tuổi Giáp sao Liêm Trinh hóa thành Lộc hỉ giảm tính tai họa cho sao này, khi hóa Lộc có tính liêm chính hay bất chính đều thuộc trường hợp tốt, tuy nhiên với cách bất chính cần thiết tránh việc hóa thành Tù tinh. Ở đây có bộ Khoa Lộc, nếu tại cung Dần được cách Lưỡng Lộc có Khoa rất tốt đẹp. Liêm Trinh hóa Kỵ ở tuổi Bính tăng tính ám và biến đổi tính chất theo chiều hướng cực đoan, đặc biệt là cách Kỵ Hình cho giờ sinh Tị Dậu Sửu. Liêm Trinh gặp Khôi Việt là cách tăng sự tôn quý bởi phẩm chất, tính cách. Khôi Việt tại đây rất hay là cách tốt đẹp. Cách Liêm Việt chủ khởi phát về sự liêm chính, Liêm Khôi là đứng đầu mang tính biểu tượng của sự liêm chính, đạo đức. Liêm Trinh ngộ Tả Hữu hay cho tổng thể bố cục của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Ngộ Đào Hông có tính chất dâm trong cách cục.

“LIÊM TOẠ THÂN CUNG PHÙNG PHỤ BẬT CANH KIÊM HOÁ CÁT PHÚC QUANG VINH “.

Liêm Trinh tại cung Thân có Phụ Bật gia cát chủ quý được danh tiếng quang vinh. Liêm Trinh chủ quý hiển hơn về mặt kinh thương.

“LIÊM TRINH THÂN, MÙI CUNG VÔ SÁT PHÚ QUÍ THANH DƯƠNG CHIẾM VIỄN DANH”.

Cách về Liêm Trinh đa phần về thanh danh của mệnh tạo do Liêm Trinh tốt đẹp do đạo đức, được làm tấm gương cho người khác noi theo. Nếu gặp thêm bộ Phượng Khốc tính chất này càng rõ rệt hơn trong các lá số nổi tiếng. Liêm Trinh có thể phù hợp với rất nhiều nghề nghiệp từ ngoại giao, binh nghiệp, giáo viên, chính trị đều có thể tạo thành tựu lớn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.