Học quán Sơn Chu

Rate this post

Đồng bộ đoạn quyết luận mệnh pháp

Bản dịch:

Đồng bộ đoạn quyết luận mệnh pháp (nhất)

Tổng luận

cung mệnh dẫn đầu, nghịch bố mười hai cung, cung mệnh làm một, nghịch sổ tật ách là lục, xưng là nhất lục cộng tông. Tái nghịch sổ quan lộc là cửu, là vị khí số vị. Lấy khí mấy vị của can cung biến thành lộc quyền khoa kị ứng với bản cung cát hung hối lận. Đây là hà lạc tử vi đẩu số hòn đá tảng.

Thiên địa nhân tam bàn tứ hóa quỹ đạo

Phương ngoại nhân phát minh đồng bộ đoạn quyết, này đây nguyên bàn can cung hóa xuất một viên lộc hoặc kị, một đường theo dõi hạn, năm, nguyệt, tổng hợp lại lo lắng viên này lộc hoặc kị ở vào đại hạn, lưu niên thập ma cung vị, hội sản sinh thập ma dấu hiệu.

Nguyên bàn cho thấy chỉ là tiên thiên rót vào định số, chỉ có ở đại hạn xuất hiện ứng với sổ của tượng, hơn nữa lưu niên điều kiện tụ họp thì, tài đoán đến tột cùng.

Khí số vị của hóa diệu ứng với bản cung của cát hung hối lận, giá nhất vô cùng trọng yếu quan niệm không chỉ có áp dụng vu nguyên bàn, cũng áp dụng sinh các cấp hoạt bàn, hơn nữa muốn lên hạ bàn song tuyến giao lưu dĩ tầm dấu hiệu, phán đoán kỳ cát hung.

Giống nhau nói đến mệnh khán số mệnh, hạn nhìn lên thiên không, năm khán phá bại điểm. Từ nguyên bàn thượng khán, mệnh của hóa diệu quyết định tài của được mất, tài của hóa diệu quyết định sự nghiệp thành bại, quan của hóa diệu quyết định nhân của vinh nhục. Đến đây cận tựu lớn nhất lực ảnh hưởng người mà nói. Trên thực tế mệnh và tài, tài và quan, quan và mệnh, kỳ bản cung khí số vị của hóa diệu giai nhu kiêm tố, dĩ tầm kỳ gút mắt điểm. Nhất, ngũ, cửu tam phương, đệ ngũ cung và bản cung trong lúc đó cũng sẽ sản sinh ngoại lực ảnh hưởng. Thông thường đại khách luận mệnh thì thường thường chỉ là dĩ mệnh đối tài, như đại hạn hóa cấp bản tài dĩ xem xét đại hạn tài vận được mất; tài đối quan, như đại tài hóa cấp bản quan dĩ quyết định sự nghiệp thành bại; quan đối mệnh, như đại quan hóa cấp bản mệnh dĩ định đại hạn của vinh nhục. Kỳ pháp đồng dạng là nhập phụ tật chủ quang minh, nhập huynh giao hữu chủ thành tựu, nhập tam hợp phương chủ cách điệu cao.

Đi hạn và bản mệnh trong lúc đó tăng giảm ảnh hưởng là to lớn. Đối với lần này cần phải chú ý. Như bản quan hóa lộc nhập bản phụ, chủ quang minh, nhưng ở đi hạn trung như đại quan Hóa kị như bản phụ thì biểu thị quang minh thất, vì vậy tốt số không bằng vận hảo, tốt số vận bất hảo cũng không nên việc. Tốt số cũng muốn vận trợ giúp, vận sao vậy trợ giúp?

(1), quan lộc là cung mệnh khí số vị, đồng lý mỗi một đại hạn quan lộc cũng thị đồng mệnh khí mấy vị. Kỳ can của hóa diệu phải về về cấp nguyên bàn cung mệnh sử dụng. Đại quan của hóa diệu nhập nguyên bàn mệnh của tam hợp mới là khán cách cục, nhập phụ tật và công văn hữu quan, nhập huynh giao hữu và thành tựu hữu quan.

(2), tài bạch làm quan lộc khí mấy vị, đồng lý đại hạn tài bạch cũng coi là quan lộc khí số vị, kỳ can của hóa diệu phải về về cấp nguyên bàn cung Quan lộc sử dụng, đại tài của hóa diệu nhập tam hợp mới là khán cách cục, nhập quan lộc phụ tật và sự nghiệp của công văn hữu quan, nhập quan lộc huynh giao hữu và sự nghiệp thành tựu hữu quan.

(3), cung mệnh là tài bạch khí số vị, đồng lý đại hạn mệnh cũng coi là tài bạch khí số vị, kỳ can của hóa diệu phải về về cấp nguyên bàn cung tài bạch sử dụng, nhập tam hợp phương khán cách cục, nhập tài bạch phụ tật và tiền tài của công văn hữu quan, nhập huynh giao hữu và tài vụ thành tựu hữu quan.

Nguyên bàn hằng bất động, là vì tịnh, thuần âm. Đại hạn bàn mỗi mười năm dời một cung, là vì động, thuần dương, kỳ âm dương của để ý tức nằm ở đến đây.

Nguyên bàn mười hai cung của thẩm tra

Ngoại trừ mệnh, tài, quan có thể ở nguyên bàn thượng khán ra ưu khuyết ở ngoài, mười hai cung cái khác các cung cũng có thể đồng dạng để ý thì thẩm tra kỳ ưu khuyết. Ví dụ như

Khán mẫu thân tình huống, huynh đệ là mẫu thân cung, cho nên dĩ huynh đệ cung làm gốc cung, điền trạch là kỳ khí số vị. Điền trạch Hóa kị nhập cung mệnh, biểu mẫu thân cả đời thị phi phiền phức nhất đống lớn. Hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh cùng luận, biểu mẫu thân thụ giáo dục trình độ không cao, không có địa vị xã hội. Trái lại, nhược điền trạch hóa lộc nhập mệnh thiên tuyến, biểu mẫu thân thụ giáo dục hài lòng, rất có vinh dự. Nhược điền trạch Hóa kị nhập phu thê xung quan lộc, biểu mẫu thân ở sự nghiệp thượng không có thành tựu, là giống nhau gia đình bà chủ. Điền trạch hóa lộc nhập phu quan tuyến, biểu mẫu thân sự nghiệp trên có thành tựu.

Khán phối ngẫu thật xấu dĩ phu thê đương bản cung, phúc đức là khí số vị. Phúc nhân trị cát diệu nhập huynh giao hữu tuyến (phu thê cha tật tuyến), biểu phối ngẫu có vinh dự, trí năng tốt; hóa cát diệu nhập tử điền tuyến (phu thê huynh giao hữu tuyến), biểu sự nghiệp thành công. Trái lại, nhược phúc nhân trị hóa kỵ nhập huynh giao hữu, tử điền, giai biểu bất lợi phối ngẫu.

Khán tử nữ dĩ tử nữ làm gốc cung, cung phụ mẫu là khí số vị. Phụ mẫu hóa lộc nhập phu thê (tử nữ cha mẹ của), biểu tử nữ thông minh trí tuệ, đệ tử tốt, năng lực ánh sáng cạnh cửa; quyền nhập phu thê biểu chăm chú thành tích không sai; khoa nhập phu thê biểu không có trở ngại, có quý nhân bang trợ. Phụ mẫu hóa cát diệu nhập tài phúc tuyến (tử nữ huynh giao hữu tuyến), biểu tử nữ ở tài chính và kinh tế phương diện rất có biểu hiện. Đồng lý phụ mẫu Hóa kị nhập phu quan tuyến, biểu tử nữ ngây thơ; nhập tài phúc tuyến chủ tử nữ sự nghiệp không làm nổi.

Khán tật ách trạng huống, huynh đệ là tật ách khí số vị, kỳ can của hóa diệu phản ánh tật ách của cát hung. Huynh đệ cung cũng là mẫu thân cung, vì vậy kỳ can hóa diệu và di truyền, khỏe mạnh, thọ nguyên hữu quan. Nơi này không nhiều lắm trình bày và phân tích.

Khán thiên di, thiên di là hoạt động không gian, mỗi một thì mệnh tạo của cung thiên di tinh tình, nạp âm, thậm chí khí số vị (cung phu thê) của hóa diệu sở rơi cung vị bất đồng, cho nên mỗi người và ngoại giới tiếp xúc hằng không có nhất định hình thức. Thiên di khí số vị (cung phu thê) hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến (cũng là thiên di phụ tật tuyến), biểu người này cũng không phải là hời hợt hạng người, cho dù không lo quan cũng có nhất định địa vị xã hội. Phu thê hóa lộc nhập huynh giao hữu (bản mệnh huynh giao hữu cũng là thiên di huynh giao hữu), biểu tại ngoại sự nghiệp thành công, có thể làm mậu dịch kiếm ngoại hối. Trợ từ, dùng ở đầu câu thê Hóa kị nhập phụ tật, huynh giao hữu, chủ tại ngoại phát triển bất lợi, bất khả cảo tiêu thụ bên ngoài.

Khán giao hữu, tử nữ là giao hữu khí số vị (cung tử nữ cũng xưng hợp hỏa cung), kỳ can cung hóa cát diệu nhập mệnh thiên tuyến, biểu sở giao bằng hữu theo khuôn phép cũ, có thân phận địa vị, có thể cùng của hợp hỏa. Tử nữ hóa kỵ nhập mệnh thiên tuyến, bất khả cùng người hợp hỏa. Nhược tử nữ Hóa kị nhập phu quan tuyến, biểu sở giao bằng hữu đơn giản đều là tầng dưới xã hội người. Mặt khác, tử nữ Hóa kị không vào mệnh thiên, phu quan giá lưỡng tuyến, mà hóa cát diệu nhập phu quan tuyến biểu sở giao bằng hữu ở tài chính và kinh tế phương diện rất có thành tựu, đối với mình sự nghiệp phát triển sẽ có bang trợ.

Khán phúc đức, phúc đức là “Công” vị, là tới tài địa phương, là ham mê cung, thiên di là kỳ khí số vị. Thiên di hóa cát diệu lộc quyền khoa nhập tử điền tuyến, biểu tổ đức lưu danh. Thiên di hóa cát diệu nhập phụ tật tuyến, biểu tổ nghiệp tươi tốt. Phụ tật tuyến là phúc đức huynh giao hữu tuyến, phụ mẫu lại bảo tướng mạo cung, là khán cha cung vị, khán di truyền gien cung vị. Giao hữu là kỳ khí số vị, khán bất minh chứng bệnh có thể lợi dụng cung Nô bộc can của hóa diệu theo đuổi tung. Nhược dùng để khán mệnh tạo của phụ thân là người ra sao, cũng có thể đối chiếu kể trên cách loại suy vận dụng.

Nguyên bàn và đi hạn chi giao chức

Nguyên bàn của tứ hóa đối đại hạn là một loại thùy tượng. Khán số mệnh, giống nhau thuyết pháp là khán cách cục. Giả như cung mệnh hóa diệu lộc quyền khoa nhập bản mệnh phụ tật, huynh giao hữu, là cách điệu cao, mà giá nhất đại hạn quan lộc hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh cha tật, huynh giao hữu, là dệt hoa trên gấm, toàn bộ đại hạn mười năm rất phong cảnh. Giống nhau nói đến, nguyên bàn cho ta cả đời này, hạn bàn cho ta mười năm này, năm bàn cho ta một năm này. Bởi vậy, khán đại hạn thì ngoại trừ khán mệnh bàn thùy tượng ở ngoài, hạn bàn hóa diệu nhập hạn bàn mười hai cung đích tình huống yếu ưu tiên lo lắng, đại hạn hóa lộc nhập thập ma cung vị biểu thị ta mười năm này giao trái tim tư đặt ở thập ma địa phương. Thế nhưng muốn xem giá bộ hạn tương phát sinh thập ma sự tình, phải khán sở nhập giá nhất cung vị ở nguyên bàn thượng là thập ma cung vị. Như hạn bàn nhập phu thê biểu thị mười năm này rất đau lão bà, nhưng phu thê ở nguyên bàn thượng là phúc đức, biểu thị đến đây hạn ta quan tâm là kiếm tiền sự.

Đại hạn hóa diệu nhập nguyên bàn là thượng ứng với bản mệnh, cũng gọi là âm dương hợp và mà sổ sinh, cái gọi là sổ sinh tức là ứng với sổ, cũng chính là giá bộ hạn tương chuyện đã xảy ra, tức hạn nhìn lên thiên không. Đại hạn muốn lên ứng với bản mệnh cũng muốn hạ ứng với lưu niên, đồng lý, khán năm cũng muốn thượng ứng với đại hạn hạ ứng với lưu nguyệt, khán nguyệt thì dĩ nguyệt bàn khứ thượng ứng với lưu niên hạ ứng với lưu nhật. Nói chung, một rất trọng yếu để ý thì hay, hạn hóa trở lại cấp mệnh bàn, năm hóa trở lại cấp hạn bàn, nguyệt hóa trở lại cấp năm bàn, nhật hóa trở lại cấp nguyệt bàn, thì hóa trở lại cấp nhật bàn, giá đều thuộc về âm dương hợp và mà sổ sinh, phán đoán thời không sáng tắt, biểu thập ma thời gian thập ma địa phương phát sinh thập ma sự tình, là cát là hung. Khán lưu năm trở xuống bàn (hàm thời đại nhật thì), khán bản cung đối cung có thể, không cần khán tam phương. Về phương diện khác tứ hóa năm sinh chỉ dùng đến xem nguyên bàn cách cục cập đại hạn cách cục, nó mặc kệ đáo lưu niên, tiểu hạn.

Quan sinh vận đồ biến động:

(1) tốt biến động: Đại quan hóa lộc chuyển kị xung lưu quan của năm, sự nghiệp thượng tất nhiên có biến động, như chức vụ điệu thăng hoặc chuyển hoán công tác; nhược mặt tiền cửa hàng sinh ý có thể là sửa chữa, hoặc tăng doanh nghiệp hạng mục chờ. Đại tài hóa lộc chuyển kị xung lưu tài của năm, biểu một năm này sử dụng nhiều tiền (tính kiến thiết chi tiêu), như bạn nhà xưởng, mãi thiết bị, thiêm gia câu, cảo lắp đặt thiết bị chờ. Đại hạn tài, quan của lộc chuyển kị xung lưu niên của đồng loại cung vị là đương niên có biến động. Duy “Quan” có miệng, mà một hạn quản mười năm, do đó sẽ có mười người thiên không vong vị. Dĩ tứ trụ quan niệm mà nói, phùng thiên không vong gặp cát không được cát, phùng hung không được hung, cũng có thể coi như tự thủy không có. Như đại quan lộc chuyển kị xung hợi, mà hợi cung ở bản hạn sở hạt mười năm trung, lưu quan không vào hợi, thì biểu mười năm này sự nghiệp không có đổi động. Thế nhưng đây chỉ là luật một trong. Thiết đại hạn có kể trên tình huống, biểu bất biến, nhưng mà đại quan có tự Hóa kị, vừa vì thế hạn sự nghiệp hay thay đổi động.

(2) bất lợi biến động: Đại hạn tài, quan Hóa kị chuyển kị xung lưu niên của đồng loại cung vị (lưu tài, lưu quan), là bất lợi của biến động.

Biến động nguyên nhân thì án “Vận đồ” khán quan lộc để ý thì, khán đại quan khiến cho thập ma cung vị thập ma chòm sao Hóa kị, xông vừa thập ma cung vị, thập ma chòm sao.

Đồng bộ đoạn quyết luận mệnh pháp (nhị)

Quan sinh Hóa kị giới thuyết

Phương ngoại nhân đồng bộ đoạn quyết lợi dụng bản mệnh bàn cung mệnh kị lai phán đoán tài vận, sử dụng cung Quan lộc kị lai phán đoán vận đồ, sử dụng cung tài bạch kị lai phán đoán sự nghiệp.

Cung mệnh là tài bạch khí số vị, cung mệnh hóa xuất của kị dẫn đến sự nghiệp thất bại tất và tiền tài hữu quan, giống nhau là chính tài chính thiếu nhập bất phu xuất.

Cung Quan lộc là cung mệnh khí số vị, cho nên do quan lộc hóa xuất của kị thông thường coi như là một loại bởi vì nhân tố. Bởi vì cung mệnh là ta, ta là nhân, quan lộc là của ta khí số vị, cho nên quan lộc Hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại tất là người là nhân tố, giống nhau là do sinh chính phỏng chừng lệch lạc hoặc cá tính vấn đề mà dẫn đến thất bại. Như quan hóa kỵ nhập tử nữ xung điền trạch, đảo mi chuyện tất và điền trạch hữu quan. Hóa kỵ nhập mệnh xung thiên di, đảo mi sự tất và thiên di hữu quan. Hóa kỵ nhập huynh đệ xung giao hữu, đảo mi sự tất và giao hữu hữu quan.

Tài bạch là quan lộc khí số vị, cho nên tài bạch Hóa kị dẫn đến sự nghiệp thất bại là bởi vì sự nghiệp xảy ra chuyện không may, như xuất hiện mạnh đối thủ cạnh tranh, đơn đặt hàng vấn đề, doanh nghiệp bộ chủ nhiệm tạm rời cương vị công tác mang đi hộ khách chờ.

Một viên sao Hóa kỵ sở kích khởi rung động hội lan đến mười hai cung, hội sản sinh nhiều ít cát hung hối lận, có thể từng bước một xem xét tra được, thập ma thời gian kiếm tiền, thập ma thời gian thường tiền, họa phúc quang vinh khô đều ở đây mệnh bàn lý. Như hóa kỵ nhập quan xung phu thê, nhập quan biểu thị sự nghiệp bất hảo tố, thị phi đa; xung phu thê, biểu thị phu thê duyên mỏng. Phu thê là huynh đệ của huynh đệ, vừa biểu thị huynh đệ có người và phối ngẫu tình cảm bất hòa. Phu thê còn là cha mẹ tử nữ, cha mẹ tử nữ chính là ta huynh đệ, vì vậy cũng biểu thị không chiếm được huynh đệ ân huệ. Phu thê còn là phúc đức tài bạch, vừa biểu thị là ham mê tổn hại tài. Phu thê còn là điền trạch tật ách, biểu thị không có phòng ốc của mình, hoặc điền trạch là tài của kho, vừa biểu thị bất năng dự trữ các loại.

Một viên kị chí ít hội lan đến ba đảo mi cung vị, nhất là tọa kị, hai là xung cung, tam là xung cung giao hữu. Tọa kị bất hảo, xung cung càng hung, xung cung giao hữu hung nhất. Đối giá ba đảo mi cung vị yếu lo lắng ở vào đại hạn thập ma cung vị, lưu niên thập ma cung vị, hội sản sinh thập ma dấu hiệu, đây là nắm chặt đồng bộ đoạn quyết lớn nhất bí quyết. Phàm hạn năm tiến nhập bản mệnh bàn mệnh, tài, quan kị xông giao hữu, hay thất nghiệp, đảo điếm cách cục, đây tuyệt đối chuẩn xác. Chỉ có ở cai hạn đại quan hóa cát diệu nhập bản mệnh phụ tật tuyến biểu thị có ánh sáng minh thì, lại vừa hóa giải.

Bản bàn và hạn bàn mệnh, tài, quan của kị đều có thể sản sinh ba đảo mi cung vị, bất quá có một đại tiền đề cần phải ghi nhớ, tức bất luận cái gì trưng triệu đều nhu bản mệnh tiên có định số, nữa tìm kiếm ứng với ở thập ma thời gian, nhược bản mệnh vô đến đây trưng triệu mà đại hạn bàn kị xung lưu niên bàn, cận như một mảnh lá vàng bay xuống, kích khởi một nho nhỏ rung động, cho nên không được xếp vào lo lắng.

Đồng nhất cung can biến thành lộc kị gặp nhau vu đối cung hoặc cùng cung, hoặc nhất chín vị của lộc kị tương phùng là lộc phùng phá tan. Lộc phùng phá tan biểu thị chẳng những không có thu hoạch hơn nữa phải thường thượng vốn gốc, bị song trọng tổn thất. Ở tứ hóa giao thác trung nhược lộc khoa kị hoặc lộc quyền kị cùng cung, biểu thị thật xấu đều có, cũng chính là ba càng cao điệt việt thảm. Đương nhiên yếu lo lắng chúng nó tập trung ở mười hai địa chi thập ma cung vị, nhược ở dần mão vị Hóa kị không được kị lúc này lấy cát luận.

Tứ hóa trung phùng tự hóa tức hóa thành vô, nhưng cũng không phải tự thủy hóa rơi mà là được mà phục thất. Tự hóa lộc ra là mất đi rất cam tâm, quyền ra là tranh rốt cuộc còn là mất đi, khoa ra là có thể khán phá, kị ra là mất đi còn có phiền phức.

Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu và hóa kỵ nhập phụ tật là hai chuyện khác nhau, không được dĩ song kị luận. Phi hóa lộc nhập huynh giao hữu biểu thị đi tài chính và kinh tế lộ tuyến sự nghiệp rất có thành tựu, hóa kỵ nhập phụ tật là công văn thị phi nhất đống lớn. Nếu là loại này cách cục thì biểu thị sự nghiệp tuy có thành tựu lại thường Thường Hòa nhân gia lên tòa án.

Lộc là tình, chỉ là muốn mà thôi, không được là tuyệt đối. Kị có dính tính tài là tuyệt đối. Đặc biệt tòng mệnh cung hóa tới kị giống nhau xưng là si tình kị, kỳ sở rơi cung vị, biểu thị mệnh tạo bản thân bả tình hoàn toàn đầu nhập giá nhất cung vị, chung thứ nhất sinh mà cuồng dại không thay đổi.

Có khác một loại Hóa kị không được kị nói đến, kị ở trong ngũ hành thuộc thủy, hóa kỵ nhập dần mão vị là thủy sinh mộc, kị thủy nhụt chí mà biến thành không được kị; hóa kỵ nhập tị ngọ là thủy hỏa tương khắc, có ngăn được tác dụng; hóa kỵ nhập thân dậu là kim nước lã, vì vậy không thích hợp; hóa kỵ nhập hợi tử vùng sông nước là bỉ vượng, cho nên dĩ song kị luận; hóa kỵ nhập vị tuất táo đất có thể chế thủy, nhập thìn xấu thấp đất hội lụt nguyên, vì vậy không thích hợp. Nếu như mệnh kị như quan, biểu thị đối sự nghiệp cố chấp, chăm chú, về phương diện khác hóa kỵ nhập quan, quan là ngoại súc phối ngẫu; quan là giao hữu huynh đệ, huynh đệ là giường ngủ, biểu thị ta chạy đến bằng hữu sàng lên rồi, đây là đối phương phòng cho thuê cùng ta ở chung, cũng gọi là mệnh phạm đào hoa.

Bản cung của kị và khí số vị của kị có lẽ xung bản cung và xung khí số vị ở đâu người hung nhất, phải làm thuyết khí số vị hung nhất, mà trong đó bản cung của kị tương đối không được kị. Tái hay hóa kỵ nhập đồng loại cung vị không được kị. Như tài là nuôi mệnh của nguyên, mệnh là tài bạch hóa tức giận địa phương, cho nên tài hóa kỵ nhập mệnh hoặc mệnh hóa kỵ nhập tài là đồng loại không được kị. Quan lộc là ta hóa tức giận địa phương, sự nghiệp muốn ta đi làm, cho nên mệnh hóa kỵ nhập quan hoặc quan hóa kỵ nhập mệnh là đồng loại không được kị. Hắn như đại quan hóa kỵ nhập bản quan hoặc bản quan hóa kỵ nhập đại quan cũng vì đồng loại không được kị; đại tật hóa kỵ nhập bản tật hoặc bản tật hóa kỵ nhập đại tật đều vì đồng loại, thuộc về Hóa kị không được kị, còn lại mười hai cung có thể dựa vào loại này thôi.

Ngã cung cùng tha cung đối đãi vấn đề

Mười hai cung đều có thể làm gốc cung, các cung của vị thứ chín (quan lộc) biến thành lộc quyền khoa kị, ở ứng với bản cung của cát hung hối lận, nhập tam hợp phương khán cách cục cao thấp; nhập bản cung cha tật tuyến và danh hữu quan; nhập huynh giao hữu tuyến và lợi hữu quan. Tha cung của hóa diệu nhập bên ta là đối đãi vấn đề, tức hắn lai thành tựu ta thập ma, tổn hại ta thập ma; đồng lý, ngã cung của hóa diệu nhập tha cung, biểu thị tổn hại hắn thập ma, ích hắn thập ma. Bản mệnh và đi hạn giai dựa vào loại này thôi.

Ngã cung cùng tha cung phân giới, thê tài tử lộc đều tự khác biệt. Luận phu thê đối đãi, mệnh tài tật cho ta cung, phu thê giao hữu vì hắn cung. Mệnh hóa lộc nhập phu thê, là thưởng thức phối ngẫu phẩm cách, phi hóa lộc nhập giao hữu (phu thê tật ách) là trìu mến kỳ thân thể. Luận tử nữ cùng ta của đối đãi, nguyên bàn mười hai cung cho ta cung, dĩ tử nữ làm gốc cung nặng khởi mười hai cung vì hắn cung. Phu thê, giao hữu, phụ mẫu cùng ta của đối đãi quan hệ, cũng dựa vào đến đây phân chia ngã cung cùng tha cung. Giảng tài lộc, mệnh, tài, quan hợp thành tam mới là ngã cung, tài, điền cộng làm một lục, mệnh, tật cộng làm một lục, quan, huynh cộng làm một lục, cho nên tập hợp mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền mà thành ngã cung, còn lại vì hắn cung, dĩ tường ta cùng với ngoại giới của đối đãi.

Ví dụ như, giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu rất quan tâm ta; phi hóa lộc nhập huynh đệ, biểu thị đối với ta sinh hoạt rất chiếu cố; phi hóa lộc nhập tài bạch, là quan tâm ta thu nhập; phi hóa lộc nhập quan, là chiếu cố sự nghiệp của ta; phi hóa lộc nhập điền, biểu thị nhà của ta bình thường khách quý chật nhà. Nhược phụ mẫu (giao hữu tài) hóa lộc nhập ngã cung tức mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, biểu thị quảng chiêu tứ phương tài; tật ách phi hóa lộc nhập phụ mẫu là thiết tràng phòng dĩ mưu cầu lợi nhuận, đoạt được thu nhập tồn nhập ngân hàng hoặc do phối ngẫu trù tính xuất nạp; tật ách phi hóa lộc nhập huynh, là đoạt được chiếu cố sinh hoạt; phi hóa lộc nhập điền, biểu thị có thể có dự trữ hoặc mua phòng địa sản.

Giảng tài quan, giảng lục thân đối đãi thì, tài trí ngã cung cùng tha cung, còn lại không cần phải …. Mười hai cung mười hai cung nhất tứ tứ bí quyết hay tối gọn gàng dứt khoát phân chia phương pháp. Ví dụ như luận đào hoa, dĩ giao hữu làm gốc cung, nặng khởi mười hai cung, đến đây mười hai cung tức là tha cung, nguyên bàn mười hai cung tức là ngã cung, kỳ tác dụng nằm ở minh bạch ta làm cho dụng cụ ma, nhân gia cho ta thập ma.

Tam vị nhất thể triết lý

Tinh tình phán đoán cát hung, tứ hóa phán đoán cơ hội, quẻ vị phán đoán nhân sự, đây là tử vi đẩu số tam vị nhất thể toi mạng triết lý, quyết không có thể bỏ rơi.

Tam hợp phái tương đối chú trọng tinh tình, đồng thời kiên trì dĩ tinh tình phán đoán cát hung, tam phương tứ chính khán cách cục, tiểu hạn khán dấu hiệu, lưu niên phán đoán thực tế. Như máu quang tai ương, tiên nhỏ hơn hạn có kỳ tượng, lưu niên thành cục tài rốt cuộc điều kiện cụ bị. Nói đến tinh tình, cùng sở hữu 108 sao, tam hợp phái tập quán sử dụng ba mươi mấy sao, trừ mười bốn khỏa chủ tinh bên ngoài, lại thêm lục cát lục hung, lộc tồn, hồng loan, thiên ưa, cô thìn, quả ở lại, thiên hình, thiên diêu, âm sát, phá toái chờ. Luận tinh tình chủ yếu là minh xác tinh diệu trong lúc đó cùng với tinh diệu và sở rơi cung vị trong lúc đó sinh khắc chế hóa của trạng huống, dĩ đến đây phán đoán cát hung.

Hà lạc phái chú trọng tứ hóa, nhưng là coi trọng tinh tình, đặc biệt coi trọng khán bản cung và đối cung giá một đường tinh tình. Nếu như giá một đường thiên cơ hội kình dương hoặc thiên tướng hội kình dương, hoặc xuất hiện linh xương đà vũ tổ hợp, biểu thị có tiết tai chuyện cho nên phát sinh. Bất quá chánh tông hà lạc phái chỉ dùng mười tám sao (mười bốn khỏa chủ tinh cộng thêm tả hữu xương khúc). Sự cố tóc sanh dã là nguyên bàn khán dấu hiệu, hạn bàn nhìn lên thiên không, năm khán phá bại điểm.

Kỳ môn phái thì dĩ quẻ vị phán đoán nhân sự, mệnh bàn mười hai cung chia làm nhiều chuyện, quẻ đại diện phương vị, nhân, sự, vật. Tử ngọ mão dậu là tứ chính vị, tử vị khảm quẻ (nhâm tử quý) phía chánh bắc, là trung nam; ngọ vị ly quẻ (bính ngọ đinh) chính nam phương, là trung nữ; mão vị chấn quẻ (giáp mão ất) chánh đông phương, là trường nam; dậu vị đổi quẻ (canh dậu tân) chánh tây phương, là thiếu nữ; tứ ngung theo thứ tự là cấn quẻ (xấu cấn dần) phía đông bắc, là thiếu nam; khôn quẻ (vị khôn thân) tây nam phương, là mẫu; tốn quẻ (thìn tốn tị) phía đông nam, là trưởng nữ; càn quẻ (tuất càn hợi) hướng tây bắc, vi phụ. Ví dụ như, sinh bệnh tìm quý nhân phương, thì dĩ đại hạn cung phúc đức hóa khoa sở nhập cung vị là quý nhân phương. Thiết như đại hạn phúc đức can là kỷ, khiến cho dậu cung của thiên lương hóa khoa, dậu là phương tây, thiên lương là có giấy phép trung y phòng khám bệnh, như vậy khán bác sĩ tựu dĩ bản thân nơi ở làm trung tâm, hướng tây phương đi tìm trung y tức là quý nhân. Nếu như lên tòa án mời luật sư, thiên tướng là gà mẹ tinh, dĩ thiên tướng sở tọa cung vị lập cực, tái tầm kỳ khí số vị hóa khoa sở nhập cung vị là quý nhân phương, luật sư là thập ma đức hạnh khán tinh tình, tính trường ấu khán quẻ vị, Càn Khôn chấn tốn so sánh lớn tuổi, khảm ly cấn đổi so sánh tuổi còn trẻ.

Đồng bộ đoạn quyết luận mệnh pháp (tam)

Phân loại phán đoán mệnh pháp

(1) phán đoán chức nghiệp

Tam hợp pháp phán đoán chức nghiệp, thông thường dĩ cung Quan lộc tinh tình lai tác quyết định, tịnh kiêm tố cung mệnh.

Hà lạc pháp phán đoán chức nghiệp, dĩ cung tài bạch Thiên can khứ tứ hóa, dựa theo kị lộc quyền khoa nhập mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền trình tự, thị kỳ sở trứ ngôi sao vì sao tinh, tựu dĩ cai tinh lai phán đoán kỳ chức nghiệp. Lộc là tình, là sự nghiệp; kị là cố chấp, là chức nghiệp. Sự nghiệp và chức nghiệp khác biệt, người trước là ham mê, hứng thú, hậu người là mà sống sống mà doanh đi.

Mười tám sao đại biểu hành nghiệp như sau

Tử vi tinh tử, tướng, cùng, lương là thọ tinh, không được phát niên thiếu, cho nên nên phục công chức, đi làm tốt hơn. Giống nhau đều nói tử vi là quan lộc chủ, nhưng chỉ có ở tử vi nhập cung Quan lộc, hơn nữa yếu hóa quyền có thể tả hữu, xương khúc, mới có thể hiển quý. Nhược không có kể trên điều kiện phối hợp, chích nên đi làm, muốn làm đại lão bản hoặc chủ quan rất khó.

Thiên cơ tinh và trục có liên quan hành nghiệp, như ô tô, cơ gia công. Thiên cơ là động tinh, dịch mã tinh, bởi vậy, lúc nào cũng biến hóa hoặc tài chính thu về mau hành nghiệp có chút thích hợp, như nước sinh, quả thái, bán sỉ sinh ý chờ.

Thái dương tinh thái dương bính hỏa, là trời can vị thứ ba, kỳ ngụ ý có tam dương khai thái ý. Cho nên thái dương thích can thiệp vào, hảo biểu hiện, không khỏi hội lao lực bôn ba. Thái dương cũng giống trưng quang minh, bác ái, bởi vậy thay nhân bào chân đại diện, luật sư, quan ngoại giao so sánh nên. Thái dương chuyên gia, rộng lượng, không thích hợp làm tài vụ công tác, đơn giản là thái hùng hồn, không coi trọng tiền tài. Thái dương và Thái âm đều là dịch mã tinh, nhược hội vu cùng cung hoặc đối cung, tâm tính đều không ổn định, cho nên công tác dĩ ngắn hạn tính, chuyển biến tốt hãy thu người thích hợp. Thái dương cũng đại diện nguồn sinh lực, động lực và điện có liên quan hành nghiệp.

Sao Vũ khúc ngũ hành thuộc tân kim, là chính tài tinh. Nên tài chính, tài chính đơn vị, hoặc là người làm ăn, nhưng dĩ không thay đổi kị tài đoán, nhược năm sinh can hoặc mệnh can là nhâm, khiến cho vũ khúc Hóa kị, biểu thị và tiền tài vô duyên, tưởng mưu cầu lâu dài đầu tư không có thành tựu. Sao Vũ khúc nặng thủ thì, có thể làm và tiền mặt, kế toán có liên quan công tác; nhược hội thiên tướng, đại thể làm lạp bảo hiểm công tác; hội phá quân, hảo bác cầm đi săn, mà khi bác sỹ thú y; hội thất sát, vũ sát đều vì xơ xác tiêu điều ngôi sao, cho nên vũ sát tổ hợp là đại ngoại khoa bác sĩ hoặc quân cảnh.

Thiên đồng tinh thiên đồng là lưu động nước, có thể thức uống, là phúc tinh, con cái, thích người khác chiếu cố. Cho nên nên làm quán ăn nhỏ, cửa nhỏ thị chờ phục vụ tính công tác, hoặc phục công chức như giáo sư chờ. Thiên đồng tọa mệnh người đó tương đối không thương động, cho nên danh tác, đại thợ cả các loại công tác hắn không biết làm.

Liêm trinh tinh đinh hỏa, thuần âm, chủ tịnh. Cho nên doanh nghiệp là cửa hàng bán lẻ mà không phải là chạy ngoài. Liêm trinh cũng là dụng cụ tinh vi, như điện não, TV chờ hành nghiệp; bính năm sinh ra thao tác dụng cụ điện tử trục trặc tỷ số hơi cao, đặc biệt lưu nhật phùng bính thì hay nhất ít lái xe, đắp bính khiến cho liêm trinh Hóa kị của cho nên cũng; liêm trinh là máu, vết đao máu chảy, hội thất sát (xơ xác tiêu điều ngôi sao), cách điệu cao có thể là hộ sĩ, cách điệu thấp là sát kê ép; liêm trinh là cấn đất, là rẫy, hoa quả vườn, cho nên liêm trinh là sự nghiệp cũng có thể là tố hoa quả buôn bán.

Thiên phủ tinh mậu thổ, lộc kho ngôi sao, lộc là lương bổng, cú sinh hoạt nhưng điều không phải rất có tiền mặt, cho nên là tiền lương giai cấp. Thiên phủ là dương đất, cá tính tự phụ, thích chõ mũi vào chuyện người khác, sĩ diện, thụ cố vu nhân khá dễ triển kỳ trường, là cao bổng lộc đi làm người. Thiên phủ dương đất là đất của mặt ngoài, cho nên và chăn nuôi nghiệp hữu quan.

Thái âm tinh phạn điếm, khách du lịch; và làm đẹp có liên quan đồ trang điểm nghiệp; xa thuyền cho thuê nghiệp chờ.

Tham lang tinh giáp mộc, là tạo hóa của thủy, cho nên kỳ hành nghiệp như tiểu học giáo sư. Giáp mộc là thủy, nghĩa rộng là nguyên liệu, và công nghiệp hữu quan người như nguyên vật liệu đi, bó củi đi, chỉ nghiệp chờ. Tham lang vừa quý thủy đào hoa tinh, chủ đa tài nghệ, có thể làm diễn nghệ công tác hoặc làm rượu nữ công tác. Tham lang liêm trinh ở hợi gia đà la là buôn lậu.

Cự môn tinh ám tinh, không có giấy phép cho phép ngầm doanh nghiệp người; cũng là khoa đa mà tạp tổng hợp lại y viện; cự môn là đánh bạc tinh, cho dù sẽ không đổ mạt trượt, tính tình phương diện cũng sẽ đổ mệnh, đổ sự nghiệp, buôn lậu.

Thiên tướng tinh lại nhân của mệnh, áo cơm ngôi sao, nam mệnh phục công chức, nữ mệnh tố may; cũng có thể là tự chủ xan, cao cấp ăn uống nghiệp hoặc chụp ảnh phục sức nghiệp.

Thiên lương tinh mậu thổ, phàm ngũ hành thuộc đất ngôi sao, giai và cơ quan chánh phủ lương bổng hữu quan. Thiên lương là đại nhân tinh, có thể làm chiếu cố người công tác, như cao cấp đơn vị, viện dưỡng lão, phòng khám bệnh, trung y dược liệu; cái khác như ca vũ thính thợ cả, ăn uống quản lí, cán bộ cao cấp chờ.

Thất sát tinh thất sát là xơ xác tiêu điều ngôi sao, nên làm quân cảnh; thất sát vừa là loài bò sát loại, kinh khủng trạng thái người, như đoàn tàu, thai xa, một chuỗi dài liên cùng một chỗ có lực sát thương kim chúc khí, như thành hàng đội thuyền chờ.

Phá quân tinh là quý thủy, biển rộng thủy; là phá hao tổn ngôi sao, nghĩa rộng là tạp nhạp địa phương, như chợ, xe container, tiệm tạp hóa, hoặc tiên phá hư hậu kiến thiết công tác, như nước điện, sách xa thuyền, máy ủi đất công chờ. Phá quân và thiên đồng, Thái âm, thiên tướng ngũ hành đều thuộc thủy, duy phá quân là mặn thủy, Thái âm là nước ngọt, thiên đồng là hệ thống cung cấp nước uống, thiên tướng là nước ao. Kiên quyết thi hành nghiệp thì ứng với chỉ những thứ này tinh ngũ hành thuộc tính gia dĩ phân chia.

Tả phụ tinh và tay lái có liên quan công tác, như tài xế hoặc chuyển đi vòng công tác.

Hữu bật tinh là truyền lệnh ngôi sao, nhiệt tâm, không câu nệ, thuộc về thừa thượng khải hạ người trung gian.

Văn xương tinh công văn, bút lông, quà tặng, có thể làm kháo chủy can thiệp công tác.

Sao Văn Khúc viết thay, văn phòng phẩm, và khẩu tài có liên quan công tác, như thầy bói.

Xương khúc hợp luận tác giả, chụp ảnh, công giáo, sách báo, ngành ăn uống.

(2) luận tiến tài

Luận tiến tài, tiên yếu phân rõ ngã cung cùng tha cung. Ngã cung bao quát mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, còn lại vì hắn cung. Hắn phi hóa lộc nhập ngã cung biểu thị cho ta, ta phi hóa lộc nhập tha cung biểu thị ta làm cho.

Giảng tài, lộc quyền khoa kị đều có sử dụng. Lộc tối dùng được, biểu cuồn cuộn không ngừng một khoản nhận một khoản; quyền là lộc dư khí, biểu nhất chỉnh phiếu, như trên ban tộc một tháng tiền lương nhất túi; khoa chỉ là quý nhân, ở ta thiếu tiền thì có người sẽ ra tay viện trợ, khoa cũng có thể là một loại thấp thu nhập, không có trở ngại đích tình huống.

Tật ách phi hóa lộc nhập phụ mẫu làm một thì tiến tài công thức. Tật ách là quan lộc điền trạch, là ta phát tài địa phương, như công ty, nhà xưởng, phòng làm việc, doanh nghiệp sở chờ, ta thiết tràng phòng nhượng khách nhân tới cửa tác sinh ý; phụ mẫu là tài bạch giao hữu, cung Nô bộc có giao dịch, tiếp xúc, tiếp nhận ý tứ.

Giao hữu phi hóa lộc nhập huynh đệ cũng là thứ nhất tiến tài công thức. Giao hữu là tử nữ tài bạch, là vãn bối tiền tài, huynh đệ là tài bạch điền trạch, cũng là điền trạch tài bạch, coi là kho vị, phi hóa lộc nhập huynh đệ khiếu nhập kho.

Phụ mẫu là tài bạch giao hữu, cũng là giao hữu tài bạch. Cung phụ mẫu điền trạch hóa lộc nhập mệnh biểu ta thu được bằng hữu tiền tài; hóa lộc nhập huynh đệ (huynh đệ là điền trạch tài bạch), biểu bằng hữu đem tiền đưa đến nhà của ta lai, đây là đang gia mở tiệm thứ nhất tiến tài công thức; hóa lộc nhập tật ách, biểu bằng hữu đem tiền hoa ở trên người ta, hoặc ta bả kiếm được tiền phóng ở trên người; hóa lộc nhập điền trạch (điền trạch tài của kho), biểu thu nhập tiền có thể dự trữ đứng lên. Điền trạch là tài bạch tật ách, là tài thân thể, bị coi là tài của kho có cất dấu ý, sử dụng kế toán quan điểm mà nói là nói tồn không cần công quỹ; huynh đệ còn lại là tài bạch điền trạch, cũng là điền trạch tài bạch, chúng ta bả điền trạch coi như gia đình, phi hóa lộc nhập huynh đệ là thu nhập tiền phóng ở nhà tác linh tinh chi sử dụng, là thần tài qua cửa.

Luận tài dĩ tài bạch làm gốc cung, cung mệnh trở thành tài bạch quan lộc (khí số vị), cung Quan lộc biến thành ra lộc quyền khoa kị ở ứng với bản cung cát hung hối lận. Thiết cung mệnh hóa lộc quyền khoa tam cát nhập tử điền tuyến, tử điền tuyến là tài bạch phụ tật tuyến, phụ tật tuyến vừa xưng là công văn tuyến, chủ quang minh, vận may, thăng hoa, tấn chức. Tài của quan hóa tam cát nhập tài cha tật, biểu tiền tài phương diện quý nhân hiện, có thể rất thông thuận. Có lẽ cung mệnh hóa lộc quyền khoa tam cát nhập phụ tật tuyến, phụ tật tuyến vừa là tài bạch của huynh giao hữu tuyến, huynh giao hữu tuyến vừa vì trở thành tựu tuyến, biểu tiền tài phương diện sẽ rất thành công tựu. Tương phản, hóa kỵ nhập tử điền tuyến hoặc phụ tật tuyến, đều biểu thị đến đây một đời người và tiền tài vô duyên, cầu tài không bằng yêu cầu danh

Mặt khác, đấu quân chỗ ở can cung, hóa lộc nhập lưu niên mệnh, huynh, tài, điền chờ, cũng biểu thị có tiến tài hiện ra, nhưng có nhất đại tiền đề phải chú ý, tức lộc bất khả xung khắc quá kị, lộc bị kị xung là cát chỗ giấu hung, nhìn mỹ cảnh đang nhìn vừa thành thiên không.

Khán ở đâu cung hóa lộc nhập tài bạch, thì có thể minh bạch sử dụng thập ma phương thức kiếm tiền, hoặc biết mưu sinh phương pháp.

Luận tài cũng là sử dụng đồng bộ đoạn quyết, tức từ nguyên mệnh bàn cung mệnh hóa xuất một viên lộc kị, một đường theo dõi hạn, năm, nguyệt, khán viên này lộc kị ở vào hạn, năm, nguyệt thập ma vị trí.

(3) luận lên chức

Lên chức là tối trọng yếu có hai người cung vị, nhất là phụ mẫu, hai là quan lộc.

Bản quan hóa lộc nhập phụ mẫu, bản một đời người tiền đồ quang minh, học sinh thời đại công khóa hảo; quyền nhập còn lại là khắc khổ nỗ lực công khóa hảo; khoa nhập còn lại là cuộc đời không có chí lớn, chỉ cầu sáu mươi phân; hóa kỵ nhập thì không bàn nữa, Hóa kị như nhập bản cung hoặc đối cung phá tan đều không được.

Đi vận, khán đại quan hóa tam cát nhập “Bản phụ”, thì đến đây đại hạn mười năm “Có ánh sáng minh, vận đồ hảo” ; nhược lưu quan tái nhập “Tổ phụ”, thì mười năm này thăng định rồi. Quan hóa lộc nhập phụ chủ lên chức, nhược phụ vô chủ tinh hoặc chủ tinh không được tứ hóa, thì khán tật ách, phi hóa lộc nhập tật ách thị cùng nhập phụ mẫu, chỉ là phi hóa lộc nhập tật ách chiếu phụ mẫu so sánh hư, thẳng vào phụ mẫu so sánh thực, mà ở hành chính bộ phận then chốt công tác dĩ thẳng vào phụ mẫu tối dùng được. Như ở quốc doanh sự nghiệp bộ phận then chốt công tác, thì dĩ phi hóa lộc nhập huynh đệ hoặc giao hữu so sánh có lợi. Phụ tật là công văn tuyến chủ lên chức, huynh giao hữu vì trở thành tựu biểu đề bạt. Tấn thăng làm từng bước thăng chức, đi bậc thang; đề bạt còn lại là đặc biệt, một đêm thành danh.

Thiên mệnh hóa quyền nhập bản mệnh hoặc bản quan, lưu niên hoặc lưu quan đi tới chiếu địa chủ lên chức, gia hóa lộc canh nghiệm, biểu thăng quan vừa tăng lương. Nhu chú ý là muốn xem xét thanh đại hạn sở quản mười năm trung, kỳ lưu niên hoặc lưu quan ở đâu người tiên tiến nhập chiếu địa (đối cung), tựu dĩ đi đầu tiến nhập của năm ưu tiên xem ra.

(4) luận hợp hỏa

Tiên xem xét cung Nô bộc, thị kỳ tinh tình có hay không may mắn. Tái dĩ giao hữu quan lộc (tử nữ) khứ hóa tam cát, nhược lộc quyền khoa nhập phụ tật hoặc huynh giao hữu, biểu có thể hợp hỏa. Hóa kị thì trăm triệu bất khả, hóa kỵ nhập phụ tật thì có công văn thượng phiền phức, nhập huynh giao hữu thì bất năng thành sự. Cung tử nữ hóa tam cát nhập mệnh tài quan tam hợp phương, kị xung quan lộc có thể hợp hỏa; hoặc hóa kỵ nhập tam hợp phương, mà tam cát phu, thiên, phúc chiếu tam hợp phương, cũng có thể hợp hỏa.

Phụ mẫu là công văn cung, năm sinh can hóa kỵ nhập hoặc cung Quan lộc hóa kỵ nhập, suốt đời công văn thị phi đa, không thích hợp cùng người hợp hỏa, cân hội giúp nhau, cùng người người bảo đảm đều không thể, hảo tâm tuyệt đối không có hảo báo.

Phụ mẫu hóa quyền nhập cung mệnh biểu thị bản thân ra kỹ thuật cổ.

Đại hạn, lưu niên yếu kiêm tố.

Hợp hỏa nhân số khán cung Nô bộc ngũ hành cục, thủy cục hai người, mộc cục ba người, kim cục bốn người, đất cục năm người, hỏa cục sáu người. Công ty cổ phần là đại chúng sự nghiệp, không được dĩ hợp hỏa luận.

Tài chính ngạch khán cung phụ mẫu (giao hữu tài).

Doanh nghiệp hạng mục dĩ tài bạch kị lộc quyền khoa nhập ta ra lệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, thị kỳ sở trứ ngôi sao tính kiên quyết thi hành nghiệp.

(5) luận tiêu thụ bên ngoài

Tiêu thụ bên ngoài khán cung thiên di và cung phu thê, thiên di tác bản cung, phu thê là thiên di của quan lộc, tiên xem xét cai lưỡng cung tinh tình cát hung làm sao.

Lưu niên cung phu thê hóa tam cát nhập đại hạn phụ tật tuyến biểu năm nay cùng người ký hợp đồng thuận lợi. Hóa kỵ nhập thì có công văn thượng phiền phức. Tiêu thụ bên ngoài kiếm không được kiếm tiền, khán lưu niên phụ mẫu hóa lộc có vô nhập đại hạn mệnh, huynh, tài, điền, có thì cát; kị xung những … này cung vị thì hung.

Xung thiên di năm nay tiêu thụ bên ngoài bất hảo.

Xung nữ năm nay không có đơn đặt hàng.

(6) luận tuyển cử

Đại quan hóa tam cát nhập bản mệnh, phụ tật nhị cung, biểu thị giá nhất đại hạn “Công danh có hi vọng”, là đảng đề danh có thể được tuyển. Phi hóa lộc nhập cao phiếu được tuyển; quyền nhập phải cố gắng tranh thủ; khoa nhập là ta van ngươi phụ lão huynh đệ ban cho “Đồng tình” nhất phiếu; hóa kỵ nhập thì một có hi vọng. Lưu quan cũng muốn lo lắng, tranh cử một năm này, lưu quan hóa tam cát nhập đại hạn phụ tật, có thể được tuyển, nhưng quyết không thể phạm huý xung.

Đảng ngoại nhân sĩ dĩ quan lộc hóa tam cát nhập huynh giao hữu là việc chính, hóa kỵ nhập thì không bàn nữa.

(7) luận xuất ngoại

Thiên di (phiếm chỉ mệnh hạn) hóa lộc nhập dần, thân, tị, hợi tứ mã nơi, biểu xuất nước đào tạo sâu, hóa kỵ nhập là xuất ngoại công tác.

Thiên di hóa lộc nhập tử, ngọ, mão, dậu tứ đào hoa địa, là xuất ngoại ngắm cảnh.

Thiên di hóa lộc nhập thìn, tuất, xấu, vị, là nã thẻ xanh di dân nước ngoài.

Một năm kia đi ra ngoài, khán đại hạn Hóa kị của xung cung, đương lưu niên đi tới một năm này thì là được xuất ngoại. Nói thẳng thuyết chính là lớn thiên xung lưu niên biểu thị là xuất ngoại năm.

Tam hợp phái nhận định là lợi dụng tinh tình, đương lưu niên nhập dần, thân, tị, hợi, động tinh (cơ nguyệt cùng lương Sát Phá Lang thái dương) hội thiên mã chủ xuất ngoại, tiểu hạn cùng luận.

(8) luận chỉ số thông minh

Xương khúc nhập mệnh hoặc giáp mệnh, di truyền gien không sai, thông minh, nhưng học tập thái độ không được tích cực, căn cơ nông cạn. Chân chính có nội hàm là xương khúc khôi việt nhập phụ mẫu tật ách, đương nhiên cái khác tinh tình cũng muốn lo lắng

Xương khúc nhập điền trạch là trong thư rất nhiều cũng không thích đọc.

Nói chung, chỉ số thông minh cao thấp, công khóa thật xấu, yếu lo lắng xương khúc khôi việt và quan lộc của lộc quyền khoa có hay không nhập phụ tật tuyến và huynh giao hữu tuyến, cũng chính là muốn xem mệnh, phụ, huynh, tật, giao hữu giá năm cung vị.

(9) luận vay tiền

Mười hai cung chia làm bát phương (quẻ), tử cung khảm phía chánh bắc; ngọ cung ly chính nam phương; mão cung chấn chánh đông phương; dậu cung đổi chánh tây phương; xấu cấn dần phía đông bắc; vị khôn thân tây nam phương; thìn tốn tị phía đông nam; tuất càn hợi hướng tây bắc.

Lưu nhật hóa khoa sở rơi cung vị là quý nhân phương, thử nghĩ cai mới có những bằng hữu kia sẽ là quý nhân.

Lưu nhật tài bạch hóa quyền nhập lưu nhật vô ích, phải sử dụng hóa lộc, vô lộc sử dụng khoa, vô khoa sử dụng khôi việt (dĩ lưu nhật can chui của).

Lộc là tình là tiền. Thiết giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, biểu bằng hữu đối với ta hữu tình, hướng bằng hữu vay tiền rất thích quan. Phi hóa lộc nhập mệnh, tài, điền đều có thể sử dụng.

(10) luận quan tụng thị phi

Xương khúc là giấy chứng nhận tinh, thiết quan lộc can là tân hoặc tị, khiến cho văn xương văn khúc Hóa kị, dễ có công văn thị phi, nhất là xương khúc ở tật ách Hóa kị xung phụ mẫu canh nghiệm.

Quan lộc Hóa kị xung phụ mẫu khá nhiều phiền phức, lưu niên cha mẹ của Hóa kị xung đại hạn cha mẹ của, cũng biểu thị một năm này sẽ có công văn vấn đề. Hắn như lưu niên cha mẹ của Hóa kị nhập đại hạn cha mẹ của xung đại tật, đại tật mà lại là lưu điền, loại tình huống này hội nhân quan tòa mà ngồi tù.

Liêm trinh là tù tinh, xuất hiện ở phụ tật tuyến quan tòa là tất nhiên, nhược xung điền trạch, biểu thị nhân không ở nhà — ngồi tù.

Bất luận cái gì mười hai cung của tân can khiến cho xương khúc Hóa kị đều có phiền phức, duy cân nhắc nặng nhẹ, cận tựu dẫn đến cùng người triền tụng hoặc ngồi tù người gia dĩ nghiên cứu, còn lại luận mệnh thì đại khả không cần tế gia suy luận. Bởi vì cung Quan lộc biến thành của lộc quyền khoa kị, có thể dùng để khán vận đồ, cho nên cung Quan lộc tân can Hóa kị xung phụ mẫu, suốt đời không khỏi quan tụng thị phi nhất đống lớn, đây mới là khẩn yếu nhất. Cái khác tinh diệu Hóa kị như nhau không thích hợp, duy dĩ văn xương, văn khúc, liêm trinh Hóa kị lớn nhất hung tính

Văn xương ở tật ách Hóa kị xung phụ mẫu, loại này quan tụng thị phi cùng người sự hữu quan; văn xương ở huynh đệ Hóa kị xung giao hữu, giao hữu làm quan lộc cha mẹ của (công văn cung), loại này quan tụng thị phi và sự nghiệp hữu quan; văn xương ở phụ mẫu, Hóa kị xung tật ách, tật ách là tài bạch cha mẫu (công văn cung), loại này quan tụng thị phi và tiền tài hữu quan.

(11) luận đòi nợ

Phụ mẫu (giao hữu tài) Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, không chiếm được; phụ mẫu Hóa kị nhập mệnh — theo giai đoạn đòi lại, không được thuận; phi hóa lộc nhập — thuận lợi; khoa nhập — hảo nói thương lượng có thể chiếm được; quyền nhập — ác kiểm tương hướng, không nhất định đòi xong.

(12) luận tật bệnh

Nguyên bàn của mười hai cung, có thể dùng để ánh xạ toàn thân của các bộ vị, thiết cung mệnh ở ngọ, sau này thiên nhiều chuyện đại nhập mười hai cung, mang cửu lữ nhất, tả tam hữu thất, nhị tứ là kiên, lục bát là đủ. Ly quẻ khinh thanh ở trên cho nên là đầu, khảm quẻ nặng trọc tại hạ cho nên mà sống thực vị, tả tam hữu thất là thắt lưng phúc, nhị tứ là hung, kiên, thủ, lục bát là thắt lưng hạ của hai chân. Cho nên bệnh tình phát sinh ở thập ma địa phương, có thể dựa vào quẻ vị cập tinh tình lai phán đoán.

Tứ mang cửu nhị

Tả tam hữu thất

Bát lữ nhất lục

Huynh đệ là tật ách khí mấy vị, kỳ can của hóa diệu ở xem xét giống nhau của minh sai ai ra trình diện của tật bệnh; giao hữu vì cha mẹ (di truyền cung vị) khí mấy vị, kỳ can của hóa diệu ở xem xét bất minh của chứng bệnh, duy hai người của bệnh tình giai và thọ nguyên hữu quan.

Sinh bệnh khán tật ách, huynh đệ định thọ nguyên, kiều về kiều, lộ đường về, hai người hỗ không thể làm chung. Đại tật của kị truy kị xung lưu niên hoặc lưu tật, rất lợi hại, yếu nằm viện; huynh đệ hóa lộc chuyển kị xung đại hạn mệnh, phu, tật, điền, sinh mệnh gặp nguy hiểm.

Quan sinh hoả hoạn, bị phỏng nhận định:

○ 1 tứ trụ Thiên can sai ai ra trình diện bính đinh, địa chi dần ngọ tuất toàn bộ làm điều kiện;

○ 2 tứ trụ có thủy người lưu niên đi tới hỏa vượng nơi;

○ 3 hoặc lâm sinh hợp khứ kỳ thủy to lớn vận, lưu niên.

Cái gọi là Thiên can sai ai ra trình diện bính hoặc đinh, địa chi dần ngọ tuất toàn bộ, không nhất định phải nhật chủ là bính hoặc đinh, chỉ cần tứ trụ có năm đã ngoài, điều kiện thì là đến tột cùng. Tứ trụ thiếu năm đi hạn hồi môn cũng coi như. Hoả hoạn ứng với bao quát hỏa thiêu thổ, phỏng thương, gas bạo tạc chờ nhân hỏa mà đưa tới ngoài ý muốn giai thuộc của.

Dĩ tử vi đẩu số mà nói, cung thiên di là tử nữ tử nữ, là tôn tử, cháu trai tử nữ dù cho điền trạch vị, tái đời kế tiếp tựu lại nhớ tới bản mệnh cung, sở dĩ “Rất quá tam đại” thì không nói cũng hiểu, lão vận khán thiên di cũng là đạo lý này.

(13) luận hôn nhân

○ 1 tiên xem xét cung mệnh của hóa diệu có hay không nhập cung phu thê hoặc cung Nô bộc;

○ 2 thứ xem xét cung phu thê của hóa diệu có hay không nhập cung mệnh hoặc cung tật ách;

○ 3 vừa thứ nam mệnh yếu kị xung phụ mẫu (phu thê điền trạch), nữ mệnh yếu kị xung điền trạch (phu thê giao hữu).

Cung mệnh hóa diệu nhập phu thê hoặc giao hữu (phu thê tật ách) hoặc phu thê hóa diệu nhập ta ra lệnh, tật, là vì tứ hóa có tướng hệ, mệnh đái có hôn nhân duyên. Nhược tứ hóa bất tương hệ yếu ở đại hạn lý đi tìm, thành hôn tương đối trắc trở.

Mệnh hóa lộc nhập phu thê, biểu phối ngẫu tình thâm; quyền nhập so sánh có tranh chấp; khoa nhập hiền hoà nhưng quan tâm hữu hạn, cũng so sánh sẽ phạm đào hoa; hóa kỵ nhập thị phi nói nhỏ, ta yêu ngươi yêu rất thống khổ. Nhược cung mệnh hóa diệu không vào phu thê, tái thẩm có hay không nhập giao hữu (phu thê tật ách). Mệnh phi hóa lộc nhập giao hữu biểu quan tâm phối ngẫu bản thân, hoặc đối phối ngẫu tư thái rất thưởng thức; quyền nhập là quản phối ngẫu bản thân, nữ mệnh còn lại là đối trượng phu khỏe mạnh yêu cầu rất cao, không chính xác hút thuốc uống rượu; khoa nhập biểu ta là phối ngẫu thân thể quý nhân, phối ngẫu có tật bệnh ta thay hắn tìm thầy thuốc, hoặc tự mình làm hắn trị liệu; hóa kỵ nhập thì là quan tâm phối ngẫu bản thân mà thường sinh tâm phiền, tức yêu rất thống khổ. Mệnh hóa kỵ nhập phu thê cùng luận.

Mệnh phi hóa lộc nhập phu thê là thưởng thức phối ngẫu phẩm cách, nhập giao hữu (phu thê tật ách) còn lại là ái kỳ tư thái.

Nhược mệnh của hóa diệu không vào phu thê, giao hữu, biểu mịch ngẫu trắc trở. Thì lần thứ hai thẩm tra cung phu thê của hóa diệu có vô nhập mệnh hoặc tật ách, có nhập thì biểu hắn (người) lai theo ta.

Phu thê phi hóa lộc nhập mệnh là phối ngẫu đối với ta tình thâm, nùng tình mật ý; quyền nhập sẽ quản ta, là tính kiến thiết; khoa nhập hiền hoà; hóa kỵ nhập hội nói nhỏ, bị yêu rất thống khổ, là vui mừng oan gia.

Trợ từ, dùng ở đầu câu thê hóa diệu không vào mệnh, tái thẩm tra có vô nhập tật ách. Phu thê phi hóa lộc nhập tật ách là phối ngẫu rất sắc, như lão bà yêu ta như trâu lang, lão công hước ta là hồ ly tinh, là vui kỳ thân mà không phải là ái một thân; hóa kỵ nhập tật ách xung phụ mẫu có hôn nhân duyên, nhưng nhất kết hôn thì có đảo mi chuyện (nhân công văn cung bị xung).

Nhược cung mệnh hóa diệu không vào phu thê, giao hữu, phu thê hóa diệu cũng không nhập cung mệnh, tật ách, tái thẩm tật ách của hóa diệu có vô nhập phu thê, giao hữu, hoặc giao hữu của hóa diệu có vô nhập cung mệnh, tật ách. . Nói chung, ngã cung cùng tha cung tứ hóa yếu tướng hệ, có ít nhất một đường tài đoán điều kiện thành tựu, coi là có nhân duyên vận.

Luận phu thê duyên phận, tức luận phu thê đối đãi, này đây cung mệnh của hóa diệu khứ giao thác, đây là song phương diện vấn đề. Mà phải hiểu phối ngẫu là người ra sao cũng, đây là đơn phương chuyện, cần thẩm tra phu thê khí số vị cung phúc đức của hóa diệu. Phàm mệnh thành Sát Phá Lang cục hoặc phu thê là Sát Phá Lang cục, đều biểu thị hôn nhân không đẹp. Mặt khác, hóa kỵ năm sinh nhập phu thê, biểu nhân quan tâm phối ngẫu mà ảnh hưởng công tác, vì vậy không thích hợp tảo hôn, mối tình đầu bằng hữu khó thành thân thuộc.

Phán đoán kết hôn niên hạn có dưới nguyên tắc: ○ 1 cung phu thê của hóa diệu nhập nhị, tam, tứ đại hạn, bằng tiên và nặng điệp của hạn là kết hôn hạn;○ 2 cung phu thê của hóa diệu không vào nhị, tam, tứ hạn người, dĩ nhập nhị, tam, tứ đại hạn tật ách thủ sử dụng, coi là kết hôn hạn;○ 3 thứ dĩ kết hôn hạn của cung phu thê Hóa kị sở nhập của cung vị trở thành lưu mệnh hoặc lưu tật của năm là nhận thức, đính hôn, hoặc lên xe của năm;○ 4 đại hạn can hóa khoa nhập lưu niên, lưu thê hoặc chiếu lưu niên, lưu thê của năm là kết hôn của năm; ○ 5 mang vào điều kiện là mệnh hoặc phu thê của kị chỗ xung yếu phụ (nam mệnh), xung điền (nữ mệnh)

Đã ngoài chư điều tựa hồ rất phức tạp, nhưng duy là tối đến tột cùng cách. Giả như sử dụng mà không chuẩn nghiệm người, ngàn vạn lần bất khả khinh suất phủ quyết. Như nữ mệnh có thể dùng cung tật ách Hóa kị sở nhập của cung, đại hạn cung phu thê và nặng điệp là kết hôn hạn, thứ tái dĩ đại hạn tật ách Hóa kị sở nhập cung vị, hoặc lưu niên phu thê vị là kết hôn năm. Nói chung, ta ra lệnh tật của hóa diệu yếu nhập mạng hắn tật; mạng hắn tật của hóa diệu yếu nhập ta ra lệnh tật là vì tất nhiên để ý thì.

Nhược dĩ tứ hóa lai luận định, mệnh hóa kỵ nhập giao hữu là tứ hóa có tướng hệ, biểu nhân duyên có. Nhưng hóa kỵ nhập giao hữu tức xung huynh đệ (giường ngủ), so sánh dễ đồng sàng dị mộng, hoặc phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cung phu thê tự Hóa kị người, mỗi đa hôn nhân không đẹp. Đồng lý bất luận cái gì cung vị có tự Hóa kị, giai biểu cai cung không đẹp, đây là thiết thì. Chỉ có tật ách tự Hóa kị ngoại lệ, “Không đổi được bệnh truyền nhiễm “, đây là tốt một mặt.

Tương đối pha tạp mệnh hình, bổ cứu phương pháp hay nhất không thích hợp “Chính lấy vợ”, tiên ở chung vậy sau đương khoa tinh sẽ tới thì tái bổ bạn thủ tục.

Bất luận cái gì mệnh tạo, cung phu thê can của Hóa kị, đại hạn cập cai hạn sở hạt chi lưu năm, ở vị lướt qua kị hoặc xung trước đây, phu thê trong lúc đó dây dưa không khỏi, luôn luôn cãi nhau địa sống qua.

Phàm cung phu thê tự Hóa kị người, suốt đời tất luyến ái nhiều lần.

Phàm Sát Phá Lang cơ cự nhập mệnh hoặc phu thê người, hôn nhân đa không đẹp, gia tả hữu xương khúc khôi việt thiên diêu canh nghiệm.

Mệnh hóa kỵ nhập giao hữu xung huynh đệ, biểu phu thê đồng sàng dị mộng, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng có thể là phu thê một phương khỏe mạnh nghèo nàn, đôn luân của chu kỳ không được ăn khớp chờ. Huynh đệ cung là ngọa thất (thiên di) giao hữu, là giường ngủ, cũng là vợ chồng công văn cung, cho nên mệnh kị xung phu thê giống nhau hôn nhân không đẹp, nếu ta cung cùng tha cung tứ hóa tướng hệ, tình huống hoàn hảo; nếu không tướng hệ, hoặc xương khúc cự liêm ở giao hữu Hóa kị lai xung, rất hung.

Phàm cung mệnh hóa lộc chuyển kị xung phu thê, giao hữu, hoặc phu thê hóa lộc chuyển kị xung cung mệnh, tật ách, thường thường cũng là ly hôn hiện ra.

(14) luận đào hoa

Luận đào hoa như nhau luận hôn nhân, nhưng nhu ngã cung cùng tha cung tứ hóa tướng hệ, duy tinh tình yếu ưu tiên lo lắng. Nguyên mệnh bàn có đào hoa cách cục, suốt đời khiếu sẽ có đào hoa; nguyên mệnh bàn không có đào hoa cách cục, mà hạn vận phùng, bình thường là tình cảm vợ chồng canh ân ái.

Nữ mệnh cung phu thê có đào hoa, cũng không phải là nhất định phát sinh ở bản thân, rất khả năng lão công quá khứ có một đoạn tình cảm lưu luyến hoặc hôn sau có gặp ở ngoài. Nữ mệnh tối kỵ cung mệnh, phúc đức đào hoa tinh đa.

Mệnh, phúc ở dần thân tị hợi, tọa cơ âm, cùng lương, liêm tham, dễ có đào hoa, gia tả hữu, xương khúc, khôi việt canh nghiệm. Tị hợi giá một đường khiếu “Lang thang đa dâm”, rất thấp cấp, tinh khiết động vật tính; dần thân giá một đường khiếu “Phiêu oành của khách”, là tài tử giai nhân hình

Thái dương Thái âm ở thìn tuất xấu vị người là nhật nguyệt giao thái, mệnh, phúc xuất hiện ở đến đây lưỡng tuyến người, suốt đời đa luyến ái, nhất là nhật nguyệt trái lại bối ở thìn tuất lập mệnh người canh “Không chết quỷ”, tính tâm tính quái dị, thích diễn khác giới vai.

Liêm tham tổ hợp so sánh dễ là mê gái, là kỹ nữ hình.

Tử phá tổ hợp là ngôi sao ca nhạc vũ nữ hình.

Phạm đào hoa thông thường dĩ cung mệnh hóa lộc hoặc Hóa kị thẳng vào tử nữ hoặc điền trạch là nghiệm. Một nguyên tắc, mặc kệ đệ mấy quay về, vĩnh viễn là mệnh và tử điền tướng hệ là chuẩn. Ngoại trừ cung mệnh và tử nữ, điền trạch tướng hệ coi là đào hoa bên ngoài, cung mệnh và quan lộc tứ hóa tướng hệ cũng sẽ là đào hoa. Giống nhau thuyết phu thê là ở bên trong phối ngẫu, quan lộc là ngoại súc thái thái. Quan lộc là giao hữu huynh đệ (giường ngủ), mệnh hóa kỵ nhập quan, biểu bình thường hẹn hò là ta đi tìm đối phương, hoặc do đối phương phòng cho thuê cùng ta ở chung; giao hữu hóa kỵ nhập huynh đệ, hoặc giao hữu tự Hóa kị người, là ta hoa nghỉ ngơi phí hoặc đối phương tới tìm ta, hoặc ta phòng cho thuê cùng hắn ở chung.

Tử — mệnh, mệnh hóa kỵ nhập tử nữ là việc chính động đào hoa, tử nữ hóa kỵ nhập mệnh là bị động đào hoa;

Tử — tật, tử nữ và tật ách tứ hóa tướng hệ là bụng đói ăn quàng, đối tượng là có chồng;

Tử — giao hữu, tử nữ và giao hữu tứ hóa tướng hệ là luyến ái hành vi, đối tượng là vị hôn;

Tài — tử, tài bạch và tử nữ tứ hóa tướng hệ là tiền tài giao dịch đào hoa, hoặc kiếm tiêu khiển tài;

Tử — phu, tử nữ và phu thê tứ hóa tướng hệ lấy vợ tiểu di (đa có chồng);

Tử — quan, tử nữ và quan lộc tứ hóa tướng hệ, là đào hoa tại ngoại chưa lập gia đình nhập gia môn;

Tử — thiên — xung mệnh, tử nữ hóa kỵ nhập thiên di xung mệnh, không có đào hoa duyên;

Tử — tật, tử nữ và tật ách tứ hóa tướng hệ, phi hóa lộc nhập là ý nghĩ kỳ quái, quyền nhập là bá vương cứng rắn, khoa nhập là La Mạn Đế Khắc, hóa kỵ nhập là khinh bạc;

Giao hữu phi hóa lộc nhập tật ách, tật ách có tự Hóa kị, biểu đối phương đơn phương yêu mến. Trái lại thì ta đơn phương yêu mến;

Huynh đệ hóa lộc kị cùng nhập cung tử nữ, biểu thị mẫu tái giá; huynh đệ phi hóa lộc nhập tật mà hóa kỵ nhập quan, biểu thị phụ tử mẫu tái giá;

Tử nữ và huynh đệ, phu thê, tài bạch, tật ách tướng hệ giai biểu có đào hoa, tử nữ Hóa kị nhập tài bạch là xướng, nhập tật ách là ly hôn, nhập phu thê là có chồng của đào hoa, nhập huynh đệ là vị hôn của đào hoa;

Phu thê nhâm vũ khúc Hóa kị nhập điền trạch, điền trạch ất Thái âm Hóa kị nhập phu thê, vi phu thê đa câu oán hận. Bất luận cái gì lưỡng cung có kị lai kị khứ, hoặc lộc lai kị khứ, có nhiều dây dưa ý tứ hàm xúc.

Phu quan tuyến, thị cùng đào hoa tuyến.

Xương khúc tả hữu thị đồng hóa khoa, nhập phu thê, cung mệnh biểu thị quý nhân tham gia, nhìn nữa chuyển lộc ở đâu cung, có thể phán đoán đào hoa.

Khoa là gió tình, hóa khoa năm sinh nhập phu quan, huynh giao hữu, tử điền, phụ tật, so sánh có đào hoa. Hóa khoa năm sinh nhập mệnh thiên tuyến là quý nhân.

Cung phu thê là đào hoa cung, hóa kỵ năm sinh nhập phu thê là đào hoa. Phu thê hóa lộc nhập điền trạch, nhược phối ngẫu có đào hoa, thông thường có lẽ nhất, yếu biệt ly. Hóa kỵ nhập thì chạy không thoát.

Mệnh hóa lộc nhập tài bạch, khả năng kiếm phong nguyệt tiền.

Thiên — tử — quan; thiên — tử — điền:

Tử nữ phi hóa lộc nhập quan, hóa kỵ nhập thiên di, biểu trước khi cưới tằng cùng người ở chung;

Phi hóa lộc nhập thiên di, hóa kỵ nhập điền trạch, chủ ở chung quan hệ, mà lại không muốn sinh con cái;

Phi hóa lộc nhập thiên di, hóa kỵ nhập quan lộc, chủ tại ngoại đào hoa mà dẫn đến ly hôn;

Phi hóa lộc nhập phu thê, hóa kỵ nhập tật ách, là không nên danh phận ở chung quan hệ;

Tử nữ tự hóa lộc, hóa kỵ nhập phúc, phu thê đa khắc khẩu;

Phi hóa lộc nhập điền, hóa kỵ nhập phu thê, ly dị;

Phi hóa lộc nhập phu thê, hóa kỵ nhập tật ách, nữ mệnh phong trần hoặc nhà kề, nam mệnh phong hoa tuyết nguyệt;

Phi hóa lộc nhập mệnh, hóa kỵ nhập phúc, phu thê đa cãi nhau;

Phi hóa lộc nhập tật, hóa kỵ nhập mệnh, nam nhị thê, nữ nhị hôn;

Phi hóa lộc nhập tài, hóa kỵ nhập huynh, phu thê đa câu oán hận;

Phi hóa lộc nhập huynh, hóa kỵ nhập quan, nữ nhà kề, nam lấy vợ tái giá nữ;

Phi hóa lộc nhập quan, tự Hóa kị, phu thê đa cãi nhau, nhưng sẽ không ly dị;

Tử nữ tự hóa lộc, hóa kỵ nhập huynh, nguyên nhân chính đào hoa mà cãi nhau;

Hóa kỵ nhập mệnh, chủ nhị hôn, hoặc ở rể.

Phu thê:

Phu thê hóa kỵ nhập mệnh hoặc điền, kết hôn muộn có thể giai lão, tảo hôn ly dị;

Phu thê phi hóa lộc nhập mệnh điền, mà hóa kỵ nhập phụ (phu thê điền trạch), có gặp ở ngoài, sẽ không ly hôn, nam nữ cùng luận;

Phu thê phi hóa lộc nhập mệnh, hóa kỵ nhập điền, bất hòa, cãi nhau;

Phu thê hóa kỵ nhập thiên xung mệnh, không dễ dàng kết hôn, dù có đào hoa cũng không dễ dàng kết hôn, mà lại trước khi cưới có gặp ở ngoài, hoặc tố nhà kề;

Phu thê hóa kỵ nhập phúc, phi hóa lộc nhập tài, mệnh cứng rắn, khắc tử. Lộc kị cùng cung cùng luận;

Phu thê phi hóa lộc nhập thiên, tảo hôn;

Phu thê hóa kỵ nhập quan, phối ngẫu mệnh bất hảo;

Phi hóa lộc nhập phúc đức, chuyển hóa kỵ nhập điền trạch, là tiểu di mệnh, đến từ phong trần.

Đào hoa là tình kết quả, cho nên ra lệnh cho hóa xuất của lộc đại diện ý chí của ta, đồng lý giao hữu là bằng hữu cung mệnh, từ giao hữu hóa xuất của lộc đại diện bằng hữu ý chí, đào hoa cho ta ý thức cùng hắn ý thức chi giao chức, cho nên dĩ cung mệnh và cung Nô bộc của hóa diệu song tuyến giao lưu dĩ xem xét kỳ cục thủy là hợp lý. Ví dụ như:

Mệnh phi hóa lộc nhập giao hữu, cho ta đối với bằng hữu đa tình;

Nhập tật ách, cho ta tham gia bằng hữu phúc đức;

Nhập tài bạch, cho ta tham gia giao hữu điền trạch (đào hoa cung);

Nhập huynh đệ (giao hữu đối cung), cho ta cho nên thị phong phạm làm cho đối phương sản sinh hảo cảm;

Nhập phúc đức (giao hữu tử nữ –***), cho ta đối với bằng hữu chỗ đó ý nghĩ kỳ quái;

Nhập điền trạch (giao hữu phu thê), tốt với ta muốn cùng bằng hữu trở thành phu thê;

Nhập quan lộc (giao hữu huynh đệ — giường ngủ), cho ta tưởng chui vào hắn “Chim quyên ổ” .

Tương đối:

Giao hữu phi hóa lộc nhập mệnh, hắn yêu ta tài hoa dào dạt, chủ động tới tìm ta;

Nhập huynh đệ, hắn muốn cùng ta cộng chẩm miên;

Nhập phu thê, là “Hận bất tương phùng ở đương niên” ;

Nhập tử nữ, biểu đối phương rất tham lam, nhu cầu cao;

Nhập tài bạch (phu thê phu thê), thị cùng nhập mệnh;

Nhập tật ách, là đối phương thưởng thức ta thân thể;

Nhập thiên di, là đối phương thâm tình chân thành;

Nhập điền trạch, là nhập ta đào hoa cung;

Nhập phúc đức, là tham gia ta phu thê là sự nghiệp cung.

Đã ngoài giảng mệnh và giao hữu của hóa lộc, lộc là tình, chỉ là muốn, cứu không truy xét cánh còn phải xem kị, lộc là nhân, kị là quả.

(15) luận hợp hôn, hợp hỏa, nhân ta của đối đãi

Tam hợp phái dĩ nam nữ song phương mệnh bàn cung mệnh và cung phu thê tinh tình lai luận hợp hôn. Ví dụ như

Hỏa Tinh ngồi một mình cung phu thê người và mệnh hoặc phu thê có kình dương người, tổ chức gia đình coi là “Tuyệt phối” .

Cự môn là ám tinh, dễ bị vứt bỏ, nhược cự môn ở kinh tuyến người, hỗ tổ vi phu thê năng lực cùng bệnh gặp nhau, cũng vì tuyệt phối. Hoặc thiên Lương đại nhân tinh ưa chiếu cố người khác, và cự môn tọa mệnh người tổ là gia đình, có thể nói mỹ quyến. Ánh nắng minh ngôi sao và cự môn cũng không thác.

Tử vi ngồi một mình cung phu thê người, không khỏi cô độc, nghiêm túc, nhu phải hiểu được sinh hoạt tình thú bầu bạn cộng đồng sinh hoạt. Và dĩ thái dương, Thiên phủ, tham lang, thiên tướng, lộc tồn tọa mệnh người phối vi phu thê là tốt. Nhược tạm biệt có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc thì đẹp hơn mãn. Đây là bởi vì tử vi hảo thống ngự, sử dụng tình không được chuyên, thái dương bác ái, năng lực thỏa mãn kỳ thống trị dục; về phương diện khác thái dương là động tinh, con cú, tính nhu cầu cao, cho nên thái dương tọa mệnh người và tử vi ở mệnh hoặc phu thê người hợp hôn có chút thích hợp. Lộc tồn tọa mệnh người chủ cô, tử vi là cao ngạo ngôi sao, vật họp theo loài, cho nên cũng thích hợp hợp tổ gia đình. Tả hữu viên xảo, xương khúc năng lực nói thiện nói, và tử vi ưa nịnh hót, êm tai lời hay vừa lúc hợp phách.

Còn lại tinh tình trạng huống đều ứng với tế cân nhắc.

Phương ngoại nhân sử dụng tứ hóa pháp phán đoán hợp hôn, hợp hỏa, nhân ta của đối đãi càng giản tiện ta:

Từ song phương khán, phàm đối phương của năm sinh của can hóa cát diệu nhập ta tam hợp phương, biểu người này năng lực khiến cho ta cách điệu cao, có thể cho ta ân huệ; năm sinh can hóa cát diệu nhập cha ta tật, biểu bỉ cho ta công văn của quý nhân, đối với ta nhân cách thăng hoa có bang trợ; năm sinh can hóa cát diệu nhập ta huynh giao hữu, là bang trợ chuyện ta nghiệp thành công; nhập điền trạch, phúc đức cũng coi là tốt cấu.

Nếu sao Hóa kỵ nhập ta ra lệnh thiên tuyến, tài phúc tuyến, tất là vợ chồng bất hoà, trăm triệu không được. Hóa kỵ nhập phu quan tuyến không được kị.

Còn nữa, đối phương cung mệnh can biến thành của lộc tinh, vừa lúc cho ta của mệnh, tật, quan đứng đầu tinh người, cũng biểu đối phương đối với ta tình thâm ý nùng, nhất là phi hóa lộc nhập cung mệnh người là tối. Ở đây đối phương của cung mệnh, có thể là nguyên bàn của mệnh, cũng có thể là hạn bàn của mệnh.

Nói chung, phương pháp này có thể dùng đối phương năm sinh can hoặc cung mệnh can của hóa diệu nhập ta của mười hai cung dĩ xem xét kỳ nên kị. Đồng lý có thể dùng dĩ thẩm tra nhân ta trong lúc đó đối đãi của được mất.

Ngoài ra, sử dụng bát tự phán đoán hợp hôn, hợp hỏa, nhân ta của đối đãi cũng có nhất định quy luật. Giống nhau nói đến, đối phương bát tự của thiên vượng đúng lúc là ta của bát tự thích dùng người, tương đối hợp. Mà thứ tám tự thiên vượng đúng lúc là ta của bát tự kị thần người, không thích hợp.

Có nữa, bát tự kim thủy vượng ưa mộc hỏa người, phùng kim thủy lưu niên tất “Tài” ; bát tự mộc hỏa vượng ưa kim thủy người, phùng kim thủy lưu niên tất vượng. Dựa vào đến đây để ý thì, có thể từ cật tướng đi tới nhận thức kỳ mệnh hình, thứ năm đi cứu vì sao thuộc tính người vượng, mà ưa ở đâu ngũ hành dĩ điệu hậu, vậy sau chắc chắn kỳ vận đồ thật xấu. Như bát tự kim thủy vượng người tương đối tình dục, van xin hộ điệu. Kỳ ẩm thực tập quán nặng chất không nặng lượng, tế nhai nuốt chậm, thích trong một phòng trang nhã, quán trà, quán bar chờ ngọn đèn lờ mờ nơi, lời nói thanh âm thong thả than nhẹ. Mà mộc hỏa vượng người thì ái tia sáng hảo, náo nhiệt, kỳ ẩm thực tập quán là lang thôn hổ yết, thích cái lẩu, tốc thực, khối lớn thịt, chén rượu lớn chờ. Những … này ngũ hành người bất đồng kỳ ưa kị và lưu niên ngũ hành ưa kị đối ứng trạng huống, có thể phán đoán kỳ vận khí làm sao.

Như trên văn:

A mệnh khán số mệnh, hạn nhìn lên thiên không, năm khán phá bại điểm

Có hay không chỉ thuyết bản mệnh khán cách, đại hạn nhìn lên đang lúc cập không gian tượng, đại hạn ứng với vu lưu niên thì là phát sinh sự kiện thì điểm?

B mệnh của hóa diệu quyết định tài của được mất, tài của hóa diệu quyết định sự nghiệp thành bại, quan của hóa diệu quyết định nhân của vinh nhục

Có phải là dĩ mệnh lập thái cực, dĩ mệnh làm thể, dĩ quan là sử dụng, đi tứ hóa đưa về mệnh thân thể, khán kỳ vận thế mạnh yếu cát hung chờ?

C đã ngoài hạng B điểm như tái tế phân, có hay không

● muốn xem cả đời vận thế, đó là bản bàn cung Quan lộc một vốn một lời bàn cung mệnh? Cái khác khán tài khán sự nghiệp đều phỏng đến đây để ý.

● như muốn xem đại hạn vận thế, có hay không do đại hạn cung Quan lộc trở về bản mệnh cung nguyên bàn, khán bản hạn của vận thế la? Tức dĩ đại quan là sử dụng, bản mệnh bàn làm thể. Cập hạn vận đều nhất thể áp dụng? Cái khác khán tài khán sự nghiệp đều phỏng đến đây để ý.

D trên thực tế mệnh và tài, tài và quan, quan và mệnh, kỳ bản cung khí số vị của hóa diệu giai nhu kiêm tố, dĩ tầm kỳ gút mắt điểm

● kỳ bản cung khí số vị của hóa diệu giai nhu kiêm tố, những lời này là phủ là [kỳ bản cung vị cập khí số vị của hóa diệu giai nhu kiêm tố]?

● nếu như yếu bản cung cập khí số cung đều phải hợp tố, đây là phủ thuyết muốn xem một thân vận thế, thì cung mệnh khí số vị – tức cung Quan lộc, và chủ sự cung cung mệnh cũng muốn hóa xuất nhìn sao? Giống nhau không phải nói đều lấy khí sổ là sao?

● nếu như xác thực yếu lưỡng cung hợp tố, còn lại là phủ khí số vị và bản cung vị tứ hóa, đều phải hóa nhất hóa, khả năng khí số vị hóa xuất lộc, mà mệnh cung vị hóa xuất kị; đủ hội nhập nào đóA cung, thì lúc này nào đóA cung tức là văn trung nói gút mắt điểm sao?

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

同步斷訣論命法

同步斷訣論命法(一)

總 論

以命宮為首,逆布十二宮,命宮為一,逆數疾厄為六,稱為一六共宗。再逆數官祿為九,是謂氣數位。以氣數位之宮幹所化祿權科忌應本宮吉凶悔吝。這是河洛紫微鬥數的基石。

天地人三盤四化的軌道

方外人發明的同步斷訣,是以原盤的宮幹化出一顆祿或忌,一路跟蹤限、年、月,綜合考慮這顆祿或忌處在大限、流年的什麼宮位,會產生什麼跡象。

原盤表明的只是先天注入的定數,只有在大限出現應數之象,而且流年條件會齊時,才算究竟。

氣數位之化曜應本宮之吉凶悔吝,這一極為重要的觀念不僅適用于原盤,也適用於各級活盤,而且要上下盤雙線交流以尋跡象,斷其吉凶。

一般說來命看氣運,限看時空,年看破敗點。從原盤上看,命之化曜決定財之得失,財之化曜決定事業成敗,官之化曜決定人之榮辱。此僅就最具影響力者而言。事實上命與財、財與官、官與命,其本宮氣數位之化曜皆需兼參,以尋其糾葛點。一、五、九三方,第五宮與本宮之間也會產生外力影響。通常代客論命時往往只是以命對財,如大限化給本財以審大限財運得失;財對官,如大財化給本官以決定事業成敗;官對命,如大官化給本命以定大限之榮辱。其法同樣是入父疾主光明,入兄友主成就,入三合方主格調高。

行限與本命之間的損益影響是巨大的。對此務必注意。如本官化祿入本父,主光明,但在行限中如大官化忌如本父則表示光明失,故而命好不如運好,命好運不好也不濟事。命好也要運助,運怎麼助?

(1)、官祿為命宮的氣數位,同理每一大限的官祿也視同命之氣數位。其幹之化曜要回歸給原盤的命宮用。大官之化曜入原盤命之三合方為看格局,入父疾與文書有關,入兄友與成就有關。

(2)、財帛為官祿之氣數位,同理大限的財帛也視為官祿的氣數位,其幹之化曜要回歸給原盤的官祿宮用,大財之化曜入三合方為看格局,入官祿的父疾與事業之文書有關,入官祿的兄友與事業的成就有關。

(3)、命宮為財帛的氣數位,同理大限命也視為財帛的氣數位,其幹之化曜要回歸給原盤的財帛宮用,入三合方看格局,入財帛的父疾與錢財之文書有關,入兄友與財務成就有關。

原盤恒不動,是為靜,屬陰。大限盤每十年移一宮,是為動,屬陽,其陰陽之理即在於此。

原盤十二宮之審察

除了命、財、官可在原盤上看出優劣之外,十二宮的其他各宮也可以同樣的理則審察其優劣。例如

看母親情況,兄弟為母親宮,故以兄弟宮為本宮,田宅為其氣數位。田宅化忌入命宮,表母親一輩子是非麻煩一大堆。忌入遷移沖命同論,表母親受教育程度不高,沒有社會地位。反之,若田宅化祿入命遷線,表母親受教育良好,頗有榮譽。若田宅化忌入夫妻沖官祿,表母親在事業上沒有成就,是一般家庭主婦。田宅化祿入夫官線,表母親事業上有成就。

看配偶好壞以夫妻當本宮,福德為氣數位。福德化吉曜入兄友線(夫妻之父疾線),表配偶有榮譽、智能佳;化吉曜入子田線(夫妻的兄友線),表事業有成。反之,若福德化忌入兄友、子田,皆表不利配偶。

看子女以子女為本宮,父母宮為氣數位。父母化祿入夫妻(子女的父母),表子女聰明智慧、好學生,能光耀門楣;權入夫妻表認真成績不錯;科入夫妻表過得去,有貴人幫助。父母化吉曜入財福線(子女的兄友線),表子女在財經方面頗有表現。同理父母化忌入夫官線,表子女懵懂;入財福線主子女事業無成。

看疾厄狀況,兄弟為疾厄的氣數位,其幹之化曜反映疾厄之吉凶。兄弟宮也是母親宮,故而其幹化曜與遺傳、健康、壽元有關。此處不多論述。

看遷移,遷移是活動空間,每一則命造之遷移宮的星情、納音,乃至氣數位(夫妻宮)之化曜所落宮位不同,故每一個人與外界接觸恒沒有一定模式。遷移的氣數位(夫妻宮)化吉曜入本命的父疾線(也是遷移的父疾線),表此人並非泛泛之輩,即使不當官也有一定社會地位。夫妻化祿入兄友(本命的兄友也是遷移的兄友),表在外事業有成,可做貿易賺外匯。若夫妻化忌入父疾、兄友,主在外發展不利,不可搞外銷。

看交友,子女為交友的氣數位(子女宮也稱合夥宮),其宮幹化吉曜入命遷線,表所交的朋友循規蹈矩,有身份地位,可與之合夥。子女忌入命遷線,不可與人合夥。若子女化忌入夫官線,表所交的朋友無非都是低層社會之人。反過來說,子女化忌不入命遷、夫官這兩線,而化吉曜入夫官線表所交的朋友在財經方面很有成就,對自己事業發展會有幫助。

看福德,福德是‘公’位、是來財的地方、是嗜好宮,遷移是其氣數位。遷移化吉曜祿權科入子田線,表祖德流芳。遷移化吉曜入父疾線,表祖業茂盛。父疾線是福德的兄友線,父母又叫相貌宮,是看老爹的宮位,看遺傳基因的宮位。交友為其氣數位,看不明病症可利用交友宮幹之化曜來追蹤。若用來看命造之父親是何許人,也可比照上述法則類推運用。

原盤與行限之交織

原盤之四化對大限是一種垂象。看氣運,一般說法是看格局。設若命宮化曜祿權科入本命的父疾、兄友,為格調高,而這一大限的官祿化祿權科入本命之父疾、兄友,為錦上添花,整個大限十年很風光。一般說來,原盤為我這一生,限盤為我這十年,年盤為我這一年。因此,看大限時除了看命盤的垂象之外,限盤化曜入限盤十二宮的情況要優先考慮,大限化祿入什麼宮位表示我這十年把心思放在什麼地方。但是要看這步限將發生什麼事情,必須看所入的這一宮位在原盤上是什麼宮位。如限盤入夫妻表示這十年很疼老婆,但夫妻在原盤上是福德,表示此限我關心的是賺錢的事。

大限化曜入原盤為上應本命,也叫做陰陽合和而數生,所謂數生即是應數,也就是這步限將發生的事情,即限看時空。大限要上應本命也要下應流年,同理,看年也要上應大限下應流月,看月則以月盤去上應流年下應流日。總之,一個很重要的理則就是,限化回去給命盤,年化回去給限盤,月化回去給年盤,日化回去給月盤,時化回去給日盤,這都屬於陰陽合和而數生,斷時空明滅,表什麼時間什麼地方發生什麼事情,是吉是凶。看流年以下的盤(含年月日時),看本宮對宮就可以,不必看三方。另一方面生年四化只用來看原盤的格局及大限的格局,它不管到流年、小限。

關於運途的變動:

(1)好的變動:大官化祿轉忌沖流官之年,事業上必然有變動,如職務調升或轉換工作;若店面生意可能是重新裝修,或增加營業項目等。大財化祿轉忌沖流財之年,表這一年用錢多(建設性花用),如辦工廠、買設備、添傢俱、搞裝修等。大限財、官之祿轉忌沖流年之同類宮位為當年有變動。惟‘官’有口,而一限管十年,從而會有十個空亡位。以四柱的觀念來說,逢空亡遇吉不吉,逢凶不凶,也可以看作自始沒有。如大官祿轉忌沖亥,而亥宮在本限所轄十年中,流官不入亥,則表這十年事業沒有變動。但是這只是定則之一。設大限有上述情況,表不變,然而大官有自化忌,又為此限事業多變動。

(2)不利的變動:大限財、官化忌轉忌沖流年之同類宮位(流財、流官),為不利之變動。

變動的原因則按‘運途’看官祿的理則,看大官使什麼宮位的什麼星座化忌,沖的又是什麼宮位、什麼星座。

同步斷訣論命法(二)

關於化忌的界說

方外人的同步斷訣利用本命盤的命宮忌來斷財運,用官祿宮的忌來斷運途,用財帛宮的忌來斷事業。

命宮是財帛的氣數位,命宮化出之忌導致事業失敗必與錢財有關,一般是自己資金短缺入不敷出。

官祿宮是命宮的氣數位,故由官祿化出之忌通常看作是一種人為因素。因為命宮是我,我是人,官祿是我的氣數位,故官祿化忌導致事業失敗必是人為因素,一般是由於自己估計錯誤或個性問題而導致失敗。如官忌入子女沖田宅,倒楣的事必與田宅有關。忌入命沖遷移,倒楣事必與遷移有關。忌入兄弟沖交友,倒楣事必與交友有關。

財帛是官祿的氣數位,故財帛化忌導致事業失敗是因為事業出了差錯,如出現強勁競爭對手,定單問題,營業部主任離職帶走客戶等。

一顆忌星所激起的漣漪會波及十二宮,會產生多少吉凶悔吝,可以一步一步審查下去,什麼時候賺錢,什麼時候賠錢,禍福榮枯都在命盤裏。如忌入官沖夫妻,入官表示事業不好做,是非多;沖夫妻,表示夫妻緣薄。夫妻是兄弟的兄弟,又表示兄弟有人與配偶感情不和。夫妻還是父母的子女,父母的子女就是我的兄弟,故而也表示得不到兄弟的恩惠。夫妻還是福德的財帛,又表示為嗜好損財。夫妻還是田宅的疾厄,表示沒有自己的房子,或田宅是財之庫,又表示不能儲蓄等等。

一顆忌至少會波及三個倒楣的宮位,一是坐忌、二是沖宮、三是沖宮的交友。坐忌不好,沖宮更凶,沖宮的交友最凶。對這三個倒楣的宮位要考慮處在大限的什麼宮位、流年的什麼宮位,會產生什麼跡象,這是把握同步斷訣的最大竅門。凡限年進入本命盤的命、財、官的忌沖的交友,就是失業、倒店的格局,這絕對準確。只有在該限大官化吉曜入本命父疾線表示有光明時,方可化解。

本盤和限盤命、財、官之忌皆能產生三個倒楣的宮位,不過有一個大前提務必謹記,即任何徵兆都需本命先有定數,再去尋求應在什麼時候,若本命無此徵兆而大限盤忌沖流年盤,那僅如一片黃葉飄落,激起一個小小的漣漪,故不列入考慮。

同一宮的幹所化的祿忌相遇于對宮或同宮、或一九位之祿忌相逢叫做祿逢衝破。祿逢衝破表示不但沒有收穫而且要賠上血本,蒙受雙重損失。在四化交錯中若祿科忌或祿權忌同宮,表示好壞都有,也就是爬的越高跌的越慘。當然要考慮它們集中在十二地支的什麼宮位,若在寅卯位化忌不忌當以吉論。

四化中逢自化即化為無,但並不是自始化掉而是得而復失。自化祿出是失去很甘心,權出是爭到底還是失去,科出是能夠看破,忌出是失去了還有麻煩。

祿入兄友與忌入父疾是兩碼事,不以雙忌論。祿入兄友表示走財經路線事業很有成就,忌入父疾為文書是非一大堆。若是這種格局則表示事業雖有成就卻常常和人家打官司。

祿是情,只是想而已,不是絕對的。忌具有粘性才是絕對的。特別是從命宮化來的忌一般稱之為癡情忌,其所落宮位,表示命造本身把情完全投入這一宮位,終其一生而癡心不改。

另有一種化忌不忌之說,忌在五行上屬水,忌入寅卯位為水生木,忌水洩氣而變為不忌;忌入巳午為水火相克,有制衡作用;忌入申酉為金生水,故而不宜;忌入亥子水鄉為比旺,故以雙忌論;忌入未戌燥土可以制水,入辰醜濕土會發水源,故而不宜。又如命忌如官,表示對事業執著、認真,另一方面忌入官,官為外蓄的配偶;官為交友的兄弟,兄弟為床位,表示我跑到朋友的床上去了,這就是對方租房與我同居,也叫命犯桃花。

本宮之忌與氣數位之忌或者沖本宮與沖氣數位何者最凶,應當說氣數位最凶,而其中本宮之忌較為不忌。再就是忌入同類宮位不忌。如財為養命之源,命為財帛化氣的地方,故財忌入命或命忌入財為同類不忌。官祿是我化氣的地方,事業要我去做,故命忌入官或官忌入命為同類不忌。他如大官忌入本官或本官忌入大官也為同類不忌;大疾忌入本疾或本疾忌入大疾皆為同類,屬於化忌不忌,其餘十二宮可依此類推。

我宮與他宮的對待問題

十二宮皆可為本宮,各宮之第九位(官祿)所化祿權科忌,在應本宮之吉凶悔吝,入三合方看格局高低;入本宮之父疾線與名有關;入兄友線與利有關。他宮之化曜入我方乃對待問題,即他來成就我什麼,損我什麼;同理,我宮之化曜入他宮,表示損他什麼,益他什麼。本命與行限皆依此類推。

我宮與他宮的分界,妻財子祿各自有別。論夫妻對待,命財疾為我宮,夫妻交友為他宮。命化祿入夫妻,為欣賞配偶的品格,祿入交友(夫妻的疾厄)為憐愛其體態。論子女與我之對待,原盤十二宮為我宮,以子女為本宮重起十二宮為他宮。夫妻、交友、父母與我之對待關係,也依此區分我宮與他宮。講財祿,命、財、官合成三方為我宮,財、田共為一六,命、疾共為一六,官、兄共為一六,故集合命、兄、財、疾、官、田而成我宮,其餘為他宮,以詳我與外界之對待。

例如,交友祿入命,表朋友很關心我;祿入兄弟,表示對我生活很照顧;祿入財帛,為關心我的收入;祿入官,為照顧我的事業;祿入田,表示我家經常高朋滿座。若父母(交友財)化祿入我宮即命、兄、財、疾、官、田,表示廣招四方財;疾厄祿入父母為設場屋以營利,所得收入存入銀行或由配偶經紀出納;疾厄祿入兄,為所得照顧生活;祿入田,表示能有儲蓄或購置房地產。

講財官、講六親對待時,才分我宮與他宮,其餘沒有必要。十二宮的十二宮一四四訣就是最直截了當的區分方法。例如論桃花,以交友為本宮,重起十二宮,此十二宮即為他宮,原盤十二宮即為我宮,其作用在於明白我給人家什麼,人家給我什麼。

三位一體的哲理

星情斷吉凶,四化斷契機,卦位斷人事,這是紫微鬥數三位一體的斷命哲理,決不可偏廢。

三合派比較注重星情,並且堅持以星情斷吉凶,三方四正看格局,小限看跡象,流年斷實際。如血光之災,先要小限有其象,流年成局才算是條件具備。說到星情,共有108顆星,三合派習慣用三十幾顆星,除十四顆主星以外,再加六吉六凶,祿存、紅鸞、天喜、孤辰、寡宿、天刑、天姚、陰煞、破碎等。論星情主要是明確星曜之間以及星曜與所落宮位之間的生克制化之狀況,以此斷吉凶。

河洛派注重四化,但也重視星情,特別是重視看本宮和對宮這一線的星情。如果這一線天機會擎羊或天相會擎羊,或出現鈴昌陀武的組合,表示有節災的事故發生。不過正宗的河洛派只用十八顆星(十四顆主星外加左右昌曲)。事故之發生也是原盤看跡象,限盤看時空,年看破敗點。

奇門派則以卦位斷人事,命盤十二宮分為八卦,卦代表方位、人、事、物。子午卯酉為四正位,子位坎卦(壬子癸)正北方,為中男;午位離卦(丙午丁)正南方,為中女;卯位震卦(甲卯乙)正東方,為長男;酉位兌卦(庚酉辛)正西方,為少女;四隅分別是艮卦(醜艮寅)東北方,為少男;坤卦(未坤申)西南方,為母;巽卦(辰巽巳)東南方,為長女;乾卦(戌乾亥)西北方,為父。例如,生病找貴人方,則以大限的福德宮化科所入的宮位為貴人方。設如大限福德幹為己,使酉宮之天梁化科,酉為西方,天梁是有執照的中醫診所,那麼看醫生就以本人住處為中心,向西方去找中醫即是貴人。如若打官司請律師,天相為雞婆星,以天相所坐宮位立極,再尋其氣數位化科所入的宮位為貴人方,律師是什麼德行看星情,性別長幼看卦位,乾坤震巽較年長,坎離艮兌較年輕。

同步斷訣論命法(三)

分 類 斷 命 法

(1)斷職業

三合法斷職業,通常以官祿宮的星情來作決定,並兼參命宮。

河洛法斷職業,以財帛宮的天干去四化,按照忌祿權科入命、兄、財、疾、官、田的順序,視其所著之星為何星,就以該星來斷其職業。祿是情,為事業;忌是執著,為職業。事業與職業有別,前者為嗜好、興趣,後者乃為生活而營走。

十八顆星所代表的行業如下

紫微星紫、相、同、梁為壽星,不發少年,故宜服公職,上班較好。一般都說紫微是官祿主,但只有在紫微入官祿宮,而且要化權或會左右、昌曲,才會顯貴。若沒有上述條件配合,只宜上班,想當大老闆或主官很難。

天機星與軸有關的行業,如汽車、機加工。天機是動星、驛馬星,因此,時時變化或資金回收快的行業頗為適宜,如水產、果菜、批發生意等。

太 陽星太陽丙火,為天干第三位,其寓意有三陽開泰之意。故太陽喜歡強出頭、好表現,不免會勞碌奔波。太陽也象徵光明、博愛,因此替人跑腿的代表、律師、外交官較宜。太陽大方、大度,不適合從事財務工作,只因為太慷慨,不重視金錢。太陽與太陰都是驛馬星,若會于同宮或對宮,心性都不穩定,故工作以短期性、見好就收者適宜。太陽也代表能源、動力與電有關的行業。

武曲星五行屬辛金,為正財星。宜金融、財政單位,或為生意人,但以不化忌才算,若生年幹或命幹為壬,使武曲化忌,表示與錢財無緣,想謀求長遠投資不會有成就。武曲星重守時,可做與鈔票、會計有關的工作;若會天相,大多從事拉保險的工作;會破軍,好博擒捕獵,可當獸醫;會七殺,武殺皆為肅殺之星,故武殺組合是大外科醫生或軍警。

天同星天同為流動之水、可飲用水,是福星、小孩,喜歡別人照顧。故宜從事小吃店、小門市等服務性的工作,或服公職如教師等。天同坐命的人比較不愛動,故大手筆、大領班之類的工作他不會做。

廉 貞星丁火、屬陰、主靜。故營業為門市而非跑外。廉貞也是精密儀器,如電腦、電視等行業;丙年生人操作電子儀器故障率偏高,特別是流日逢丙時最好少開車,蓋丙使廉貞化忌之故也;廉貞是血,刀傷的流血,會七殺(肅殺之星),格調高的可為護士,格調低的是殺雞鴨的;廉貞為艮土,為山坡地、水果園,故廉貞的事業也可為做水果生意的。

天府星戊土,祿庫之星,祿是薪俸,夠生活但不是很有鈔票,故是薪水階級。天府為陽土,個性自負,好管閒事,愛面子,受雇于人頗易展其長,是高俸祿的上班者。天府陽土為土之表面,故與畜牧業有關。

太陰星 飯店、旅遊業;與美容有關的化妝品業;車船出租業等。

貪狼星甲木,為造化之始,故其行業如小學教師。甲木為始,引申為原料,與工業有關者如原材料行、木材行、紙業等。貪狼又是癸水桃花星,主多才藝,可從事演藝工作或從事酒女工作。貪狼廉貞在亥加陀羅為走私。

巨門星暗星,沒有執照許可的地下營業者;也是科目多而雜的綜合醫院;巨門是賭博星,即使不會賭麻將,性情方面也會賭命、賭事業、走私。

天相星 吏人之命、衣食之星,男命服公職,女命做裁縫;也可為自主餐、高級餐飲業或攝影服飾業。

天梁星戊土,凡五行屬土之星,皆與政府機關的薪俸有關。天梁是大人星,可從事照顧人的工作,如高級單位、養老院、診所、中醫藥材;其他如歌舞廳領班、餐飲經理、高級幹部等。

七殺星七殺為肅殺之星,宜從事軍警;七殺又為爬蟲類、恐怖狀態者,如列車、台車、一長串連在一起具有殺傷力的金屬器,如成排的船隻等。

破軍星為癸水、大海水;為破耗之星,引申為雜亂的地方,如市場、貨櫃車、雜貨店,或先破壞後建設的工作,如水電、拆車船、推土機工等。破軍和天同、太陰、天相五行都屬水,唯破軍是咸水,太陰是淡水,天同是自來水,天相是池水。斷行業時應就這些星的五行屬性加以區分。

左輔星 與方向盤有關的工作,如司機或轉環行的工作。

右弼星 為傳令之星,熱心、圓融,屬於承上啟下的中間人。

文昌星 文書、毛筆、禮品,可從事靠嘴交涉的工作。

文曲星 代書、文具,與口才有關的工作,如算命先生。

昌曲合論 作者、攝影、公教、圖書、飲食業。 (2)論進財

論進財,先要劃清我宮與他宮。我宮包括命、兄、財、疾、官、田,其餘為他宮。他祿入我宮表示給我,我祿入他宮表示我給人。

講財,祿權科忌都有用。祿最管用,表源源不斷一筆接一筆;權是祿的餘氣,表一整票,如上班族一個月薪水一袋;科只是貴人,在我缺錢時有人會出手援助,科也可能是一種低收入,過得去的情況。

疾厄祿入父母為一則進財公式。疾厄是官祿的田宅,是我生財的地方,如公司、工廠、辦公室、營業所等,我設場屋讓客人上門作生意;父母是財帛的交友,交友宮有交易、接觸、接受的意思。

交友祿入兄弟也是一則進財的公式。交友為子女的財帛,為晚輩的錢財,兄弟為財帛的田宅,也是田宅的財帛,視為庫位,祿入兄弟叫入庫。

父母是財帛的交友,也是交友的財帛。父母宮的田宅化祿入命表我獲得朋友的錢財;化祿入兄弟(兄弟為田宅的財帛),表朋友把錢送到我家來,這是在家開店的一則進財公式;化祿入疾厄,表朋友把錢花在我身上,或我把賺來的錢放在身上;化祿入田宅(田宅財之庫),表收入的錢可以儲蓄起來。田宅為財帛的疾厄,乃財之體,被視為財之庫有收藏之意,用會計觀點來說是提存不用的公積金;兄弟則是財帛的田宅,也是田宅的財帛,我們把田宅當作家庭,祿入兄弟是收入的錢放在家裏作零星開支用,是過路財神。

論財以財帛為本宮,命宮成為財帛的官祿(氣數位),官祿宮所化出的祿權科忌在應本宮的吉凶悔吝。設命宮化祿權科三吉入子田線,子田線為財帛的父疾線,父疾線又稱之為文書線,主光明、好運、昇華、晉升。財之官化三吉入財之父疾,表錢財方面貴人現,可以很順暢。或者命宮化祿權科三吉入父疾線,父疾線又為財帛之兄友線,兄友線又為成就線,表錢財方面會很有成就。相反,忌入子田線或父疾線,都表示此人一生與錢財無緣,求財不如求名

另外,鬥君所在的宮幹,化祿入流年的命、兄、財、田等,也表示有進財之兆,但有一大前提要注意,即祿不可犯沖忌,祿被忌沖為吉處藏凶,看看美景在望又成空。

看何宮化祿入財帛,則可以明白用什麼方式賺錢,或知道謀生的方法。

論財也是用同步斷訣,即從原命盤的命宮化出一顆祿忌,一路跟蹤限、年、月,看這顆祿忌處在限、年、月的什麼位置。

(3)論升遷

升遷最重要的有兩個宮位,一是父母,二是官祿。

本官化祿入父母,本人一生前途光明,學生時代功課好;權入則是刻苦努力功課好;科入則是生平無大志,只求六十分;忌入則免談,化忌若同入本宮或對宮衝破都不行。

行運,看大官化三吉入‘本父’,則此大限十年‘有光明、運途好’;若流官再入‘大父’,則這十年升定了。官化祿入父主升遷,若父無主星或主星不四化,則看疾厄,祿入疾厄視同入父母,只是祿入疾厄照父母較虛,直入父母較實,而在行政機關工作的以直入父母最管用。如在公營事業機關工作,則以祿入兄弟或交友較有利。父疾為文書線主升遷,兄友為成就表提拔。晉升為步步高升,走臺階;提拔則是破格,一夜成名。

大命化權入本命或本官,流年或流官行至照地主升遷,加化祿更驗,表升官又加薪。需注意的是要審清大限所管的十年中,其流年或流官何者先進入照地(對宮),就以先行進入之年優先看來。

(4)論合夥

先審交友宮,視其星情是否吉利。再以交友的官祿(子女)去化三吉,若祿權科入父疾或兄友,表可以合夥。化忌則萬萬不可,忌入父疾則有文書上的麻煩,入兄友則不能成事。子女宮化三吉入命財官三合方,忌沖官祿可以合夥;或忌入三合方,而三吉夫、遷、福照三合方,也可以合夥。

父母是文書宮,生年幹忌入或官祿宮忌入,一生文書是非多,不宜與人合夥,跟互助會、與人作保都不可以,好心絕對沒有好報。

父母化權入命宮表示本人出技術股。

大限、流年要兼參。

合夥人數看交友宮的五行局,水局二人,木局三人,金局四人,土局五人,火局六人。股份公司乃大眾事業,不以合夥論。

資金額看父母宮(交友財)。

營業項目以財帛的忌祿權科入我命、兄、財、疾、官、田,視其所著之星性斷行業。

(5)論外銷

外銷看遷移宮與夫妻宮,遷移作本宮,夫妻為遷移之官祿,先審該兩宮的星情吉凶如何。

流年的夫妻宮化三吉入大限的父疾線表今年與人簽約順利。忌入則有文書上的麻煩。外銷賺不賺錢,看流年父母化祿有無入大限的命、兄、財、田,有則吉;忌沖這些宮位則凶。

沖遷移今年外銷不好。

衝子女今年沒有定單。

(6)論選舉

大官化三吉入本命、父疾二宮,表示這一大限‘功名有望’,是黨提名的可以當選。祿入高票當選;權入要努力爭取;科入是拜託父老兄弟賜給‘同情’的一票;忌入則沒有希望。流官也要考慮,競選的這一年,流官化三吉入大限的父疾,可以當選,但決不能犯忌沖。

黨外人士以官祿化三吉入兄友為主,忌入則免談。

(7)論出國

遷移(泛指命限)化祿入寅、申、巳、亥四馬之地,表出國深造,忌入是出國工作。

遷移化祿入子、午、卯、酉四桃花地,為出國觀光。

遷移化祿入辰、戌、醜、未,是拿綠卡移民國外。

那一年出去,看大限化忌之沖宮,當流年走到這一年時便可出國。簡捷說就是大遷沖流年表示為出國年。

三合派的看法是利用星情,當流年入寅、申、巳、亥,動星(機月同梁殺破狼太陽)會天馬主出國,小限同論。

(8)論智商

昌曲入命或夾命,遺傳基因不錯,聰明,但學習態度不積極,根基膚淺。真正有內涵的是昌曲魁鉞入父母疾厄,當然其他星情也要考慮

昌曲入田宅是家裏書很多卻不愛讀。

總之,智商高低、功課好壞,要考慮昌曲魁鉞與官祿之祿權科是否入父疾線與兄友線,也就是要看命、父、兄、疾、友這五個宮位。

(9)論借錢

十二宮分為八方(卦),子宮坎正北方;午宮離正南方;卯宮震正東方;酉宮兌正西方;醜艮寅東北方;未坤申西南方;辰巽巳東南方;戌乾亥西北方。

流日化科所落宮位是貴人方,試想該方有那些朋友會是貴人。

流日的財帛化權入流日沒有用,必須用化祿,無祿用科,無科用魁鉞(以流日幹遁之)。

祿是情是錢。設交友祿入命,表朋友對我有情,向朋友借錢很樂觀。祿入命、財、田皆可用。

(10)論官訟是非

昌曲是證書星,設官祿幹為辛或巳,使文昌文曲化忌,易有文書是非,尤其昌曲在疾厄化忌沖父母更驗。

官祿化忌沖父母較多麻煩,流年的父母化忌沖大限的父母,也表示這一年會有文書問題。他如流年的父母化忌入大限的父母沖大疾,大疾且為流田,這種情況會因官司而坐牢。

廉貞為囚星,出現在父疾線官司是必然的,若沖田宅,表示人不在家——坐牢。

任何十二宮之辛幹使昌曲化忌皆有麻煩,惟權衡輕重,僅就導致與人纏訟或坐牢者加以研究,其餘論命時大可不必細加推論。因為官祿宮所化之祿權科忌,可用來看運途,故官祿宮辛幹化忌沖父母,一生不免官訟是非一大堆,這才是最要緊的。其他星曜化忌一樣不宜,惟以文昌、文曲、廉貞化忌最具凶性

文昌在疾厄化忌沖父母,這種官訟是非與人事有關;文昌在兄弟化忌沖交友,交友為官祿的父母(文書宮),這種官訟是非與事業有關;文昌在父母,化忌沖疾厄,疾厄為財帛之父母(文書宮),這種官訟是非與錢財有關。

(11)論討債

父母(交友財)化忌入遷移沖命,討不到;父母化忌入命——分期討回,不順;祿入——順利;科入——好言商量可討到;權入——惡臉相向,不一定討得到。

(12)論疾病

原盤之十二宮,可用來影射全身之各個部位,設命宮在午,以後天八卦代入十二宮,戴九履一、左三右七、二四為肩、六八為足。離卦輕清在上故為頭、坎卦重濁在下故為生殖位,左三右七為腰腹,二四為胸、肩、手,六八為腰下之雙足。故病情發生在什麼地方,可依卦位及星情來斷。

四   戴九   二

左三 右七

八   履一   六

兄弟為疾厄之氣數位,其幹之化曜在審一般之明見之疾病;交友為父母(遺傳宮位)之氣數位,其幹之化曜在審不明之病症,惟二者之病情皆與壽元有關。

生病看疾厄,兄弟定壽元,橋歸橋,路歸路,兩者互不相干。大疾之忌追忌沖流年或流疾,很厲害,要住院;兄弟化祿轉忌沖大限的命、夫、疾、田,生命有危險。

關於火災、燙傷的看法:○1四柱天干見丙丁,地支寅午戌全為條件;○2四柱有水者流年行至火旺之地;○3或臨於合去其水之大運、流年。

所謂天干見丙或丁,地支寅午戌全,不一定要日主為丙或丁,只要四柱有五個以上,條件就算究竟。四柱不夠五個行限湊齊也算。火災應包括火燒厝、水燙傷、瓦斯爆炸等因火而引起的意外皆屬之。

以紫微鬥數來說,遷移宮為子女的子女,是孫子,孫子的子女便是田宅位,再下一代就又回到本命宮,所以‘好不過三代’則不言自明,老運看遷移也是這個道理。

(13)論婚姻

○1先審命宮之化曜有沒有入夫妻宮或交友宮;○2次審夫妻宮之化曜有沒有入命宮或疾厄宮;○3又次男命要忌沖父母(夫妻的田宅),女命要忌沖田宅(夫妻的交友)。

命宮化曜入夫妻或交友(夫妻的疾厄)或夫妻化曜入我命、疾、是為四化有相系,命帶的有婚姻緣。若四化不相系的要在大限裏去尋,成婚較為困難。

命化祿入夫妻,表配偶情深;權入較有爭執;科入隨和但關心有限,也較會犯桃花;忌入是非嘀嘀咕咕,我愛你愛得很痛苦。若命宮化曜不入夫妻,再審有沒有入交友(夫妻的疾厄)。命祿入交友表關心配偶的身體,或對配偶的身段很欣賞;權入為管配偶的身體,女命則是對丈夫的健康要求很高,不准抽煙飲酒;科入表我是配偶身體的貴人,配偶有疾病我替他找醫生,或親自為他治療;忌入則為關心配偶的身體而常生心煩,即愛的很痛苦。命忌入夫妻同論。

命祿入夫妻為欣賞配偶的品格,入交友(夫妻的疾厄)則是愛其身段。

若命之化曜不入夫妻、交友,表覓偶困難。則再次審察夫妻宮之化曜有無入命或疾厄,有入則表他(她)來就我。

夫妻祿入命為配偶對我情深,濃情蜜意;權入會管我,是建設性的;科入隨和;忌入會嘀嘀咕咕,被愛的很痛苦,是歡喜冤家。

若夫妻化曜不入命,再審查有無入疾厄。夫妻祿入疾厄是配偶很色,如老婆愛我如牛郎,老公謔我為狐狸精,是喜其身而非愛其人;忌入疾厄沖父母有婚姻緣,但一結婚就有倒楣的事(因文書宮被沖)。

若命宮化曜不入夫妻、交友,夫妻化曜也不入命宮、疾厄,再審疾厄之化曜有無入夫妻、交友,或交友之化曜有無入命宮、疾厄。。總之,我宮與他宮四化要相系,至少有一線才算條件成就,視為有姻緣運。

論夫妻緣分,即論夫妻對待,是以命宮之化曜去交錯,這是雙方面的問題。而要瞭解配偶是何許人也,這是單方面的事,需要審察夫妻的氣數位福德宮之化曜。凡命成殺破狼局或夫妻為殺破狼局,都表示婚姻不美。另外,生年忌入夫妻,表因關心配偶而影響工作,故而不宜早婚,初戀的朋友難成眷屬。

斷結婚年限有以下原則:○1夫妻宮之化曜入二、三、四大限,以最先與之重疊之限為結婚限;○2夫妻宮之化曜不入二、三、四限者,以入二、三、四大限的疾厄取用,視為結婚限;○3次以結婚限之夫妻宮化忌所入之宮位成為流命或流疾之年為認識、訂婚、或上車之年;○4大限幹化科入流年、流妻或照流年、流妻之年為結婚之年; ○5附帶條件為命或夫妻之忌要衝父(男命)、沖田(女命)

以上諸條似乎很複雜,但惟為最究竟的法則。假如套用而不准驗者,千萬不可輕率否決。如女命可用疾厄宮化忌所入之宮,大限的夫妻宮與之重疊為結婚限,次再以大限的疾厄化忌所入的宮位,或流年的夫妻位為結婚年。總之,我命疾之化曜要入他命疾;他命疾之化曜要入我命疾是為必然的理則。

若以四化來論定,命忌入交友為四化有相系,表姻緣有。但忌入交友即沖兄弟(床位),較易同床異夢,或夫妻聚少離多。夫妻宮自化忌者,每多婚姻不美。同理任何宮位有自化忌,皆表該宮不美,這是鐵則。惟有疾厄自化忌例外,‘不易得傳染病 ’,這是好的一面。

比較駁雜的命型,補救的方法最好不宜‘正娶’,先同居然後當科星會到時再補辦手續。

任何命造,夫妻宮幹之化忌,大限及該限所轄之流年,在未越過忌或沖以前,夫妻之間糾纏不免,總是吵吵鬧鬧地過活。

凡夫妻宮自化忌者,一生必戀愛多次。

凡殺破狼機巨入命或夫妻者,婚姻多不美,加左右昌曲魁鉞天姚更驗。

命忌入交友沖兄弟,表夫妻同床異夢,或聚少離多,也可能是夫妻某一方健康欠佳,敦倫之週期不吻合等。兄弟宮為臥室(遷移)的交友,為床位,也是夫妻的文書宮,故命忌沖夫妻一般婚姻不美,若我宮與他宮四化相系,情況還好;若不相系,或昌曲巨廉在交友化忌來沖,很凶。

凡命宮化祿轉忌沖夫妻、交友,或夫妻化祿轉忌沖命宮、疾厄,往往也是離婚之兆。

(14)論桃花

論桃花一如論婚姻,仍需我宮與他宮四化相系,惟星情要優先考慮。原命盤有桃花格局,一生叫會有桃花;原命盤沒有桃花格局,而限運逢,通常是夫妻感情更恩愛。

女命夫妻宮有桃花,並非一定發生在本身,很可能老公過去有一段戀情或婚後有外遇。女命最忌命宮、福德桃花星多。

命、福在寅申巳亥,坐機陰、同梁、廉貪,易有桃花,加左右、昌曲、魁鉞更驗。巳亥這一線叫‘浪蕩多淫’,很低級,純動物性的;寅申這一線叫‘飄蓬之客’,為才子佳人型

太陽太陰在辰戌醜未者為日月交泰,命、福出現在此兩線者,一生多戀愛,尤其日月反背在辰戌立命者更‘不死鬼’,性心態怪異,喜歡演異性角色。

廉貪的組合較易為花癡,為娼妓型。

紫破的組合為歌星舞女型。

犯桃花通常以命宮化祿或化忌直入子女或田宅為驗。一個原則,不管第幾回,永遠是命與子田相系為准。除了命宮與子女、田宅相系視為桃花以外,命宮與官祿四化相系也會是桃花。一般說夫妻為內在的配偶,官祿為外蓄的太太。官祿是交友的兄弟(床位),命忌入官,表經常幽會是我去找對方,或由對方租房與我同居;交友忌入兄弟,或交友自化忌者,是我花休息費或對方來找我,或我租房與他同居。

子——命,命忌入子女為主動桃花,子女忌入命為被動桃花;

子——疾,子女與疾厄四化相系為饑不擇食,對象為已婚的;

子——友,子女與交友四化相系為戀愛行為,對象為未婚的;

財——子,財帛與子女四化相系為`金錢交易的桃花,或賺娛樂財;

子——夫,子女與夫妻四化相系娶小姨(多已婚);

子——官,子女與官祿四化相系,為桃花在外未娶入家門;

子——遷——沖命,子女忌入遷移沖命,沒有桃花緣;

子——疾,子女與疾厄四化相系,祿入為想入非非,權入為霸王硬上,科入為羅曼蒂克,忌入為輕薄;

交友祿入疾厄,疾厄有自化忌,表對方單戀。反之則我單戀;

兄弟化祿忌同入子女宮,表示母再嫁;兄弟祿入疾而忌入官,表示父死母再嫁;

子女與兄弟、夫妻、財帛、疾厄相系皆表有桃花,子女化忌入財帛為娼,入疾厄為離婚,入夫妻為已婚之桃花,入兄弟為未婚之桃花;

夫妻壬武曲化忌入田宅,田宅乙太陰化忌入夫妻,為夫妻多怨言。任何兩宮有忌來忌去,或祿來忌去,多有糾纏的意味。

夫官線,視同桃花線。

昌曲左右視同化科,入夫妻、命宮表示貴人介入,再看轉祿何宮,可斷桃花。

科為風情,生年科入夫官、兄友、子田、父疾,較有桃花。生年科入命遷線為貴人。

夫妻宮為桃花宮,生年忌入夫妻為桃花。夫妻化祿入田宅,若配偶有桃花,通常保不住,要分手。忌入則跑不掉。

命化祿入財帛,可能賺風月錢。

遷——子——官;遷——子——田:

子女祿入官,忌入遷移,表婚前曾與人同居;

祿入遷移,忌入田宅,主同居關係,且不願生小孩;

祿入遷移,忌入官祿,主在外桃花而導致離婚;

祿入夫妻,忌入疾厄,為不要名分的同居關係;

子女自化祿,忌入福,夫妻多爭吵;

祿入田,忌入夫妻,離異;

祿入夫妻,忌入疾厄,女命風塵或偏房,男命風花雪月;

祿入命,忌入福,夫妻多吵架;

祿入疾,忌入命,男二妻,女二婚;

祿入財,忌入兄,夫妻多怨言;

祿入兄,忌入官,女偏房,男娶再嫁女;

祿入官,自化忌,夫妻多吵架,但不會離異;

子女自化祿,忌入兄,主因桃花而吵架;

忌入命,主二婚,或入贅。

夫妻:

夫妻忌入命或田,晚婚可偕老,早婚離異;

夫妻祿入命田,而忌入父(夫妻的田宅),有外遇,不會離婚,男女同論;

夫妻祿入命,忌入田,不和、吵架;

夫妻忌入遷沖命,不容易結婚,縱有桃花也不容易結婚,且婚前有外遇,或做偏房;

夫妻忌入福,祿入財,命硬,克死。祿忌同宮同論;

夫妻祿入遷,早婚;

夫妻忌入官,配偶命不好;

祿入福德,轉忌入田宅,為小姨命,來自風塵。

桃花是情的產物,所以命化出之祿代表我的意志,同理交友為朋友的命宮,從交友化出之祿代表朋友的意志,桃花為我意識與他意識之交織,故以命宮與交友宮之化曜雙線交流以審其局始為合理。例如:

命祿入交友,為我對朋友多情;

入疾厄,為我介入朋友的福德;

入財帛,為我介入交友的田宅(桃花宮);

入兄弟(交友的對宮),為我故示風範讓對方產生好感;

入福德(交友的子女——***),為我對朋友那個地方想入非非;

入田宅(交友的夫妻),為我好想與朋友成為夫妻;

入官祿(交友的兄弟——床位),為我想鑽入他的‘杜鵑窩’。

相對的:

交友祿入命,他愛我才華洋溢,主動來找我;

入兄弟,他想與我共枕眠;

入夫妻,為‘恨不相逢在當年’;

入子女,表對方很貪婪,需求高;

入財帛(夫妻的夫妻),視同入命;

入疾厄,為對方欣賞我的體態;

入遷移,為對方深情款款;

入田宅,為入我桃花宮;

入福德,為介入我夫妻的事業宮。

以上講命與交友之化祿,祿是情,只是想,究不究竟還要看忌,祿為因,忌為果。

(15)論合婚、合夥、人我之對待

三合派以男女雙方命盤的命宮與夫妻宮的星情來論合婚。例如

火星獨坐夫妻宮者與命或夫妻有擎羊者,組織家庭視為‘絕配’。

巨門為暗星,易遭遺棄,若巨門在子午線者,互組為夫妻能同病相遇,也為絕配。或天梁大人星喜照顧他人,與巨門坐命者組為家庭,堪稱美眷。太陽光明之星與巨門也不錯。

紫微獨坐夫妻宮者,不免孤獨、嚴肅,需要懂得生活情趣的伴侶共同生活。與以太陽、天府、貪狼、天相、祿存坐命者配為夫妻為佳。若再會有左輔、右弼、文昌、文曲則更美滿。這是因為紫微好統禦,用情不專,太陽博愛,能滿足其統治欲;另一方面太陽為動星,夜貓子,性需求高,故太陽坐命者與紫微在命或夫妻者合婚頗為適宜。祿存坐命者主孤,紫微為孤高之星,物以類聚,故也適宜合組家庭。左右圓巧,昌曲能言善道,與紫微喜奉承、好聽漂亮話正好合拍。

其餘星情狀況都應細推敲。

方外人用四化法斷合婚、合夥、人我之對待更為簡便些:

從雙方看,凡對方之生年之幹化吉曜入我三合方,表此人能使我格調高,能給我恩惠;生年幹化吉曜入我父疾,表彼為我文書之貴人,對我人格的昇華有幫助;生年幹化吉曜入我兄友,為幫助我事業成功;入田宅、福德也視為佳構。

倘若忌星入我命遷線、財福線,必為怨偶,萬萬使不得。忌入夫官線不忌。

再者,對方命宮幹所化之祿星,正好為我之命、疾、官之主星者,也表對方對我情深意濃,尤其祿入命宮者為最。這裏對方之命宮,可以是原盤之命,也可以是限盤之命。

總之,此法可用對方生年幹或命宮幹之化曜入我之十二宮以審其宜忌。同理可用以審察人我之間對待之得失。

此外,用八字斷合婚、合夥、人我之對待也有一定規律。一般說來,對方八字之偏旺正好是我之八字的喜用者,比較合適。而其八字偏旺正好是我之八字的忌神者,不適宜。

再有,八字金水旺喜木火者,逢金水流年必‘栽’;八字木火旺喜金水者,逢金水流年必旺。依此理則,可以從吃相上去認識其命型,其五行究為何屬性者旺,而喜何五行以調候,然後斷言其運途好壞。如八字金水旺者比較色情,講情調。其飲食習慣重質不重量,細嚼慢嚥,喜歡雅座、茶館、酒吧等燈光暗淡的場所,言談聲音緩慢低吟。而木火旺者則愛光線好、熱鬧,其飲食習慣是狼吞虎嚥,喜歡火鍋、速食、大塊肉、大碗酒等。這些五行不同的人其喜忌與流年五行喜忌的對應狀況,可判斷其運氣如何。

如上文:

A命看气运,限看时空,年看破败点

 是否指说本命看格,大限看时间及空间象,大限应于流年则为发生事件的时点?

B命之化曜决定财之得失,财之化曜决定事业成败,官之化曜决定人之荣辱

 是否就是以命立太极,以命为体,以官为用,行四化归入命之体,看其运势强弱吉凶等?

C以上项B点如再细分,是否

 ●要看一生的运势,即由本盘的官禄宫对本盘的命宫?其他看财看事业均仿此理。

 ●那如要看大限的运势,是否由大限的官禄宫回归本命宫的原盘,看本限之运势啰?即以大官  为用,本命盘为体。及限运都一体适用?其他看财看事业均仿此理。

D事实上命与财、财与官、官与命,其本宫气数位之化曜皆需兼参,以寻其纠葛点

 ●其本宫气数位之化曜皆需兼参,这句话是否为【其本宫位及气数位之化曜皆需兼参】?

 ●如果要本宫及气数宫都要合参,这是否说要看其人运势,则命宫的气数位-即官禄宫,和主  事宫的命宫也要化出看看吗?一般不是说都以气数为吗?

 ●如果确要两宫合参,则是否气数位和本宫位的四化,都要化一化,可能气数位化出禄,而命  宫位化出忌;齐会入某A宫,则此时某A宫即是文中所说的纠葛点吗?Author: Sơn Chu
Với nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn Phong thủy và các bộ môn khác. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin một cách chân thực nhất.

Trả lời