Đinh Hợi

1. Chu kỳ 1 – Đinh Hợi – Thuần Đoài, hào 4

– “Cửu Tứ, thương đoài vị ninh, giới tật hữu thỉ.”

– “Chín Bốn, cân nhắc về sự vui nhưng trong lòng chưa yên, nếu cắt đứt hẳn với sự “tà tật” của bạn xiểm nịnh thì thật đáng mừng.”

– Tượng “Cửu Tứ chi hỷ, hữu khánh dã” – “Điềm mừng của hào Chín Bốn”, là vì có tượng đáng chúc mừng vậy.

2. Chu kỳ 2 – Đinh Hợi – Trạch Thủy Khốn, hào 4

– “Cửu Tứ, lai từ từ, khốn vu kim xa, lận, hữu chung.”

– “Chín Bốn, bị một cỗ xe sắt chặn lại, có điều ân hận ; nhưng cuối cùng được phối ngẫu như nguyện”.

– Tượng “Lai từ từ, chí tại hạ dã, tuy bất đương vị, hữu dư dã” – “Đến một cách từ từ nghi ngại”, nói lên tâm chí Chín Bốn ở nơi cầu hợp với hào Sáu Đầu ở dưới ; “mặc dầu ngôi vị không thỏa đáng”, nhưng do đến một cách khiêm cẩn, nên tất có thể đẹp lòng như nguyện.

3. Chu kỳ 3 – Đinh Hợi – Trạch Địa Tụy, hào 4

– “Cửu Tứ, đại cát, vô cữu.”

– “Chín Bốn, hết sức tốt lành, tất không có cữu hại”.

– Tượng “Đại cát vỗ cữu, vị bất đáng dã” – “Đã quá tốt lành, lại phải “tất không cữu hại”, nói lên ngôi vị của Chín Bốn còn rất không thỏa đáng.

4. Chu kỳ 4 – Đinh Hợi – Trạch Sơn Hàm, hào 4

– “Cửu Tứ, trinh cát, hối vong ; đồng đồng vãng lai, bằng tòng nhĩ tư.”

– “Chín Bốn, giữ vững chính bền thì được tốt lành, hối hận sẽ mất hết ; lăng xăng qua lại, bạn bè cuối cùng sẽ thuận theo sự nghĩ của anh thôi.”

– Tượng “Trinh cát hối vong, vị cảm hại dã ; đồng đồng vãng lai, vị quang đại dã” – “Hối hận tất sẽ mất hết”, nói lên Chín Bốn chưa từng vì giao cảm bất chính mà gặp điều hại ; “lăng xăng qua lại mà lòng ý bất định”, nói lên ý lúc này đạo giao cảm của Chín Bốn còn chưa sáng lớn.

5. Chu kỳ 5 – Đinh Hợi – Thủy Sơn Kiển, hào 4

– “Lục Tứ, vãng kiển, lai liên.”

– “Sáu Bốn, tiến lên thì gian nan, quay lại gặp gian nan.”

– Tượng “Vãng kiển lai liên, vị đáng thực dã.” – “Tiến lên thì gặp kiển nạn, quay lại lại gặp gian nan”, nói lên Sáu Bốn chính là đáng ngôi thật (kiển nạn không phải đưa lại một cách vu vơ).

6. Chu kỳ 6 – Đinh Hợi – Địa Sơn Khiêm, hào 4

– “Lục Tứ, vô bất lợi, vi khiêm.”

– “Sáu Bốn, không gì không lợi, phát huy, tán phát đức đẹp khiêm tốn.”

– Tượng “Vô bất lợi vi khiêm, bất vi tắc dã.” – “Không gì không lợi”, nói lên Sáu Bốn không làm trái phép tắc của đức “khiêm”.

7. Chu kỳ 7 – Đinh Hợi – Lôi Sơn Tiểu quá, hào 4

– “Cửu Tứ, vô cữu, phất quá ngộ chi ; vãng lệ tất giới, vật dụng, vĩnh trinh.”

– “Chín Bốn, không có lỗi hại gì, không quá cứng thì có thể gặp được âm mềm ; nhưng đi lên ứng hợp thì sẽ có nguy hiểm, tất phải tự răn, không thể thi thố tài dụng, mà phải giữ chính lâu dài.”

– Tượng “Phất quá ngộ chi, vị bất đáng dã.” – “Không quá cứng thì có thể gặp được âm mềm”, nói lên Chín Bốn chưa ở vị trí Dương cứng thích đáng. “Vãng lệ tất giới, chung bất khả trường dã” – nói lên Chín Bốn đi lên ứng hợp sẽ có nguy hiểm, nếu đi lên ứng hào âm thì cuối cùng sẽ không thể gặp hại được lâu dài.

8. Chu kỳ 8 – Đinh Hợi – Lôi Trạch Quy muội, hào 4

– “Cửu Tứ, quy muội khiên kỳ, trì quy hữu thời.”

– “Chín Bốn, người con gái đi lấy chồng bị lỡ thì con gái, dềnh dàng chưa lấy chồng, yên đợi thời cơ.”

– Tượng “Khiên kỳ chi chí, hữu đãi nhi hành dã” – Chín Bốn có tâm chí chựu để lỡ thì, yên đợi có dịp sau đi lấy chồng. Ở ta không phải ở người.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.