Chìa khóa Tử vi

LỜI MỞ ĐẦU

Nhà xuất bản Sống Mới xin trân trọng giới thiệu quyển sách “Chìa Khóa Tử Vi” của cụ Quản Xuân Thịnh. Một quyển sách cực quý. Có một không hai, vô tiền khoáng hậu.

Xuất bản từ năm 1952 tại Hà Nội, đất nghìn năm văn vật, với một số lượng thật hạn chế. Trãi qua bao nhiêu năm ly loạn, tưởng như đã thất truyền. May mắn thay ! Cả nước Việt Nam còn sót lại được một quyển duy nhất.

Tất cả những bí quyết tâm huyết của Đệ nhất Danh Sư Tử Vi Việt Nam : Cụ Quản Xuân Thịnh (một ngôi Sao Bắc Đẩu về lý số, Tử Vi của nước Nam ta) được gói ghém trọn vẹn trong sách này. Quyển sách được đặt tên là “Chìa Khóa Tử Vi”.

Nhà xuất bản Sống Mới.

………..

HẠN CUNG TÝ

Hạn đi đến Cung Tý gặp nhiều Sao tốt như sau này, thời thịnh vượng, tiến tài lộc :

Thất sát, phá quân, tuổi Quý, Canh, Kỷ thì tốt.

Cự môn, Thiên cơ, tuổi At, Quý thì tốt.

Thiên đồng, tuổi Bính, Đinh thì tốt.

Hạn đi đến Cung Tý, gặp những Sao xấu như sau này, thời phải tán tài, tai ương :

Tử Vi tại Tý, tuổi Bính, Mậu, Nhâm thì xấu.

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM TÝ

Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thái Âm, Xương Khúc, Tả Hữu, Phá Quân, Thiên Tướng, Tham Lang, Vũ Khúc, Thiên Phủ, Cự Môn, Thất Sát. Tất cả các tuổi gặp, bất cứ ở Cung nào cũng tốt, nếu gặp Liêm Trinh, Tử Vi, Thiên Lương, Thái Dương, Hóa Kỵ, Kình, Đà Thời xấu.

Nếu các Sao kể trên đều hãm, gia thêm Linh, Hỏa tối nguy : tang thương, tán tài, khẩu thiệt, ốm đau.

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

HẠN CUNG SỬU

Hạn đi đến Cung Sửu gặp nhiều Sao tốt như sau này, thời thịnh vượng, tiến tài lộc :

Thiên cơ tại Sửu, tuổi Bính, Tân thì tốt

Thiên tướng tại Sửu tuổi Mậu thì tốt

Thái Âm, Vũ Khúc tại Sửu, tuổi Bính, Mậu thì tốt Thiên phủ, Liêm Trinh tại Sửu, tuổi Mậu thì tốt

Hạn đi đến Cung Sửu, gặp những Sao xấu như sau này, thời phá tán, tai ương :

Thái Dương tại Sửu, tuổi Giáp, Kỷ = xấu

Thiên cơ tại Sửu, tuổi Quý = xấu

Thiên đồng, Liêm Trinh tại Sửu, tuổi Đinh, Canh thì xấu

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM SỬU

Tử Vi, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thái Âm, Thiên Phủ, Liêm Trinh, Phá Quân, Thiên Cơ, Xương Khúc, Tả Hữu, Lộc Tồn, tất cả các tuổi gặp bất cứ ở Cung nào cũng tốt, nếu gặp Thiên Đồng, Cự Môn, Vũ Khúc, Tham Lang, Hóa Kỵ, Thái Dương, Kình Đà thời xấu, thêm Linh, Hỏa tối nguy.

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

HẠN CUNG DẦN

Hạn đi đến Cung Dần gặp nhiều Sao tốt như sau này, thời thịnh vượng, tiến tài lộc :

Tử Vi, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Lương, Thất Sát tại Dần, tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ = tốt.

Hạn đi đến Cung Dần, gặp nhiều Sao hãm như sau này, thời tán tài, tai ương :

Liêm Trinh, Tham Lang, Phá Quân tại Dần, tuổi Bính, Mậu quan tai, khẩu thiệt, tuổi Giáp Tý tang thương.

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM DẦN

Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Cơ, Thái Âm, Vũ Khúc, Thất Sát, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thái Dương, Cự Môn, Thiên Lương, các tuổi gặp bất cứ ở Cung nào cũng tốt, nếu gặp Tham Lang, Đà, Kỵ, thời xấu.

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

HẠN CUNG MÃO

Hạn đi đến Cung Mão gặp nhiều Sao tốt như sau này, thời thịnh vượng, tiến tài lộc :

Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Thiên Tướng, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Vũ Khúc, tuổi At, Tân : tốt.

Hạn đi đến Cung Mão, gặp những Sao xấu như sau này, thời tán tài, tai ương :

Liêm Trinh, tuổi Giáp, Bính hoạnh phát, hoạnh phá, Thái Âm tuổi Giáp, Kỷ phá tài, tuổi Canh, thời tai hại của.

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM MÃO

Thái Âm, Thiên Lương, Tử Vi, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Phủ, Tham Lang, Cự Môn, Thất Sát, các tuổi gặp bất cứ ở Cung nào cũng tốt, nếu Liêm, Phá, Âm Tướng ở chung với Kỵ, Kình thời xấu.

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

HẠN CUNG THÌN

Hạn năm Thìn đi đến Cung Thìn, gặp nhiều Sao tốt như sau này :

Tử Vi, Tham Lang, Thất Sát, tuổi Quý, Giáp = tốt

Thiên Cơ, Thái Dương tuổi Đinh, Canh, Quý = tốt

Thiên Đồng, tuổi Mậu, Canh, Quý thì mọi sự vừa ý (tốt vừa).

Cự Môn, tuổi Bính, Tân được tọai ý (bình thường).

Hạn đi đến Cung Thìn, gặp những Sao xấu hãm như sau này, thời tán tài, tai ương :

Tham Lang, Vũ Khúc tuổi Nhâm, Quý = xấu

Thiên Đồng, Cự Môn tuổi đinh, Canh = xấu

Liêm Trinh, tuổi Nhâm, Quý = quá xấu

Âm, Dương, Thiên cơ tuổi Giáp, At, Mậu, Kỷ = xấu

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM THÌN

Thái Dương, Thiên cơ, Thiên Lương, Thất Sát, Tham Lang, Văn Xương, Tả, Hữu các tuổi gặp, bất cứ ở Cung nào cũng tốt, nếu gặp Tử Vi, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thái Âm, Cự Môn, Thiên Tướng, Phá Quân và Kỵ Hãm, thời phá tài, tang chế, khẩu thiệt.

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

HẠN CUNG TỴ

Hạn đi đến Cung Tỵ gặp nhiều Sao tốt như sau này :

Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Phá Quân, tuổi Bính, Mậu, Tân = tốt

Thái Âm, Thiên Cơ, tuổi Đinh, Nhâm, Tân, Bính thì phát tài Tham Lang, tuổi Giáp, Mậu = bình thường

Hạn đi đến Cung Tỵ, gặp nhiều Sao xấu hãm như sau này, thời tán tài, tai ương :

Cự Môn, Tham Lang, tuổi Quí, Bính = khẩu thiệt

Thái Âm, Phá Quân = nhiều chuyện rắc rối

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM TỴ

Tử Vi, Thái Dương, Thiên Đồng, Thiên Phủ, Thiên Lương, Lộc tồn các tuổi gặp, bất cứ ở Cung nào cũng tốt, nếu gặp Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thái Tuế, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Phá Quân, Hóa Kỵ = xấu, bình thường.

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

HẠN CUNG NGỌ

Hạn đi đến Cung Ngọ gặp nhiều Sao tốt như sau đây :

Tử Vi, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thiên Lương, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, tuổi Đinh, Kỷ, Giáp, Quý = tiến tài, toại ý.

Hạn đi đến Cung Ngọ, gặp nhiều Sao xấu hãm như sau này, thời tán tài, tai ương :

Thiên Đồng, Thái Âm, Tham Lang.

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM NGỌ

Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thiên Tướng, Cự Môn, Thiên Lương, Phá Quân, Lộc Tồn – các tuổi gặp bất cứ ở Cung nào cũng tốt, nếu gặp Thái Âm, Tham Lang, Thiên Đồng, Kình, Đà, Kỵ thời tài phá, vong gia (đồng Âm tại Ngọ cần phượng, Giải, Kình thì tốt).

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

HẠN CUNG MÙI

Hạn đi đến Cung Mùi, gặp nhiều Sao tốt như sau đây :

Hạn đi đến Cung Mùi, gặp nhiều Sao xấu như sau đây thời tán tài, vong gia :

Thái Dương, tuổi Giáp At : đa ưu (rắc rối nhiều chuyện)

Thiên Đồng tuổi Đinh, Canh = đa tai nạn

Vũ Khúc, tuổi Nhâm, Quý = quan phi, tán tài

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM MÙI

Tử Vi, Thiên Phủ, Liêm Trinh, Thiên Cơ, Phá Quân, Thiên Tướng, các tuổi gặp bất cứ ở Cung nào cũng tốt, nếu gặp Thái Dương, Thái Âm, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Tham Lang, Cự Môn, Kình, Đà, Hỏa, Kỵ, mọi sự bất như ý, tán tài. Đàn bà thời ốm đau, khẩu thiệt, người tuổi Mộc nhiều tai ương.

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

HẠN CUNG DẬU

Hạn đi đến Cung Dậu gặp nhiều Sao tốt như sau này :

Tử Vi, Thiên Lương, Thái Âm, tuổi Bính, Mậu, At, Tân được tiến tài, lợi.

Hạn đi đến Cung Dậu, gặp Sao xấu hãm như sau này, thời tai họa :

Thái Dương, Thiên Đồng, tuổi Giáp, At = bất lợi tài

Vũ Khúc tuổi Canh, Nhâm = bất lợi tài

Thiên Tướng tuổi Giáp Canh = bất lợi tài

Liêm Trinh tuổi Giáp, Canh, Bính, Tân = bất lợi tài Thiên Phủ tuổi Giáp, Canh, Nhâm = bất lợi tài

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM DẬU

Lộc Tồn, Thái Tuế, Tử Vi, Thiên Phủ, Xương, Khúc, Tả, Hữu, mọi sự toại ý, nếu gặp Thiên cơ, Cự môn, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Kình, Đà, Kỵ = tán tài, khẩu thiệt, quan phi.

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

HẠN CUNG TUẤT

Hạn đi đến Cung Tuất gặp nhiều Sao tốt như sau này :

Tử Vi, tuổi Nhâm, Giáp, Đinh, Kỷ = tiến tài

Thái Âm tuổi Đinh, Kỷ = cát khánh

Vũ Khúc tuổi Đinh, Kỷ, Giáp, Canh = cát khánh

Thiên cơ tuổi Giáp, At, Đinh, Kỷ = phát phúc

Cự Môn tuổi Đinh, Kỷ, Tân, Quý = phát phúc

Thiên Đồng, Liêm Trinh, Phá Quân, Thất Sát tuổi Đinh, Kỷ, Giáp = phát phúc, tài.

Hạn đi đến Cung Tuất, gặp các Sao xấu hãm như sau :

Tham Lang tuổi Quý = bất nghi

Thiên Đồng tuổi Canh = bất nghi

Thiên Cơ tuổi Mậu = bất nghi

Cự Môn tuổi Đinh = bất nghi

Thái Dương tuổi Giáp = bất nghi

Liêm Trinh tuổi Binh = bất nghi

Vũ Khúc tuổi Nhâm = bất nghi

(Chữ bất nghi có nghĩa là “bình thường và hơi xấu”)

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM TUẤT

Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Lương, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thất Sát, Tham Lang, Tả, Hữu, Thiên Đồng : được tiến tài, lợi ích, mọi sự như ý : nếu gặp Cự Môn, Thái Dương, Phá Quân, Tử Vi, Thiên Tướng, Hóa Kỵ thời tai họa, tang thương, ốm đau, nửa tốt, nửa xấu.

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

HẠN CUNG HỢI

Hạn đi đến Cung Hợi gặp nhiều Sao tốt như sau này :

Tử Vi, Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Lương, tuổi Nhâm, Quý, Mậu được cát khánh

Thiên Cơ tuổi Nhâm được cát mỹ

Thiên Tướng, tuổi Đinh, Kỷ và Bính, Mậu được phát phúc Thái Âm, tuổi Mậu, Kỷ được tài quan song mỹ

Hạn đi đến Cung Hợi, gặp Sao xấu hãm như sau đây :

Liêm Trinh, tuổi Bính, Nhâm, Quý = bất nghi

Vũ Khúc, tuổi Bính, Nhâm = bất nghi

Thái Dương, tuổi Giáp = bất nghi

LUẬN TỐT XẤU CHO 10 CHỮ HÀNG CAN, HẠN NĂM HỢI

Thiên Đồng, Thái Âm, Thiên Lương, Tử Vi, Thiên Phủ, Xương, Khúc, Lộc Tồn = Nhân tài, tiến ích, kỷ khí trùng trùng – các tuổi gặp bất cứ ở Cung nào cũng được tốt, nếu gặp Liêm Trinh, Phá Quân, Thất Sát = tiền tài hao tán, khẩu thiệt, ốm đau.

Xin xem thêm “Lời Bàn” ở phía sau.

LỜI BÀN

Về hạn của các Cung được trình bày ở những trang vừa qua, trong 12 năm vận hạn tốt, xấu tùy liệu mà đoán định. Thí dụ :

 1. Đúng cách tốt, lại thêm Khoa, Quyền, Lộc, Khôi, Việt, Long, Phượng, Khúc, Xương

– Thời tốt thêm.

 1. Đúng cách xấu, lại thêm Linh, Hoa, Kiếp sát, Không kiếp thời xấu thêm.
 1. Giáp, Đinh, Kỷ, Quý, lợi Tử, Phủ. Nếu Mệnh có Tử. Phủ hạn gặp Tử, Phủ hội đa quý tinh, thời bội phần tốt.
 1. Tới năm Kỷ hoặc Giáp – Mệnh có Tử, Phủ nhưng hạn không có Tử, Phủ vậy tháng nào gặp Tử, Phủ thời tháng ấy có lợi lạc, ảnh hưởng tốt.
 2. Tới năm Kỷ hoặc Giáp – Mệnh không có Tử, Phủ, hạn không có Tử, Phủ, nhưng được nhiều quý tinh đẹp, cũng đến tháng có Tử, Phủ mới phát đạt.
 3. Các cách “chìa khóa” đã kể rõ trong 12 năm nếu tốt mà gặp Tuất – không ngay năm đó cũng bị giảm, nếu xấu mà gặp Triệt lộ ngay năm đó cũng đỡ xấu.

LUẬN PHÚ, QUÝ, BẦN, TIỆN, THỌ, YỂU CỦA CÁC VỊ TINH TÚ THỦ CHIẾU

THÂN, MỆNH

 1. Tử Vi cư Ngọ vô Hình, Kỵ, Giáp, Đinh, Kỷ, Mệnh chí công khanh.
 2. Tử Vi nam Hợi, Nữ Dần Cung, Nhâm, Giáp sinh nhân phú quý đồng.
 3. Tử Vi, Thiên Phủ toàn y phụ, Bật chí công.
 4. Tử, Phủ triều viên hoạt Lộc phùng, chung thân phúc hậu chí tam công.
 5. Tử, Phủ, Nhật, Nguyệt cư vượng địa, tất định xuất giai công khanh khí.
 6. Tử Vi, cư Tý, Ngọ, Khoa, Quyền, Lộc chiếu tối kỳ.
 7. Tử Vi cư Mão, Dậu, Kiếp, Không, tử sát đa vi thoát tục chi tăng (đi tu thời đạt tiến).
 8. Tử, Phủ đồng Cung vô sát tấu, Giáp nhân hưởng phúc chung thân.
 9. Tử, Sát đồng lâm Tỵ, hợi nhất triều phú quý song toàn.
 10. Tử, Phủ, Vũ khúc lâm tài, Trạch cánh khiêm Quyền, Lộc phú đồ ông (có phú nhưng không có quý).
 11. Tử Vi, Phụ Bật đồng Cung nhất hô bách nặch cư thượng thẩm.
 12. Tử, Phủ, Kình Dương tại cự thương (buôn bán làm giàu).
 13. Tử, Phủ, giáp Mệnh vi quý cách.
 14. Tử, Lộc đồng Cung Nhật, Nguyệt chiếu, quý bất khả ngôn.
 15. Tử Vi, Xương, Khúc phú quý khả kỳ.
 16. Tử Vi, Thất sát, Hóa quyền phản tác trình tương (điềm tốt).
 17. Tử Vi, Thái Âm sát diệu phùng, nhất sinh tào sử sinh anh hùng.
 18. Tử Vi, Phá quân vô Tả, Hữu, Vô cát diệu (Sao tốt) hung ác tế tử chi đồ (theo kẻ gian tà).
 19. Tử Vi, Vũ Khúc, Phá Quân hội Dương, Đà khi công họa loạn chỉ nghĩ kinh, thương.
 20. Tử Vi, Quyền, Lộc ngộ Dương, Đà tuy mỹ cát – nhi vô đạo, vì nhân tâm thuật bất chính.
 21. Tử Vi, Thất sát gia không vong, hư danh thụ ấm (nhờ bố mẹ)
 22. Tử, Phá Mệnh lâm ư Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tái gia cát diệu phú
 23. Tử, Phá Thìn, Tuất quân thần bất nghĩa (số An Lộc Sơn thuở trứơc) Kỷ mùi 7 – 7 giờ Tuất.
 24. Tử, Phá, Tham Lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm.
 25. Nữ Mệnh Tử Vi, Thái Âm tinh, tảo ngộ hiền phu tín khả phùng.
 26. Thiên Phủ, Tuất Cung vô Sát tấu, Giáp, Kỷ nhân, yêu kim hựu thả phú.
 27. Thiên phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương đồng quân thần khánh hội.
 28. Thiên Phủ cư Ngọ, Tuất, Thiên Tướng lai triều, Giáp nhân nhất phẩm chi quý.
 29. Phủ, Tướng triều viên, thiên chung thực lộc (giàu).
 30. Thiên Phủ, Lộc Tồn, Xương, Khúc cự vạn chi tứ (giàu sang).
 31. Thiên phủ, Xương, Khúc, Tả, Hữu cao đệ ân vinh.
 32. Thiên phủ, Vũ Khúc cư tài, Trạch cánh khiêm Quyền, Lộc phú đô ông (phong lưu).
 33. Thiên Tướng, Liêm Trinh, Kình Dương giáp đa chiêu binh trượng nan đào (tù tội).
 34. Thiên Tướng chi tinh nữ Mệnh triền, tất Dương tử quý cập phu hiền.
 35. Hữu bật, Thiên Tướng, Phúc lai lâm.
 36. Thiên lương, Nguyệt diệu nữ dâm bần.
 37. Thiên lương thủ chiếu, cát tương phùng, bình sinh phúc thọ.
 38. Lương Đồng, Cơ, Nguyệt, Dần, Thần vị, nhất sinh lợi nghiệp thông minh.
 39. Lương, Đồng, Tị, Hợi nam đa lãng đãng, nữ đa dâm.
 40. Thiên lương, Thái Dương, Xương, Lộc hội, lô truyền đệ nhất danh (ý nói gọi loa được đỗ đậu).
 41. Thiên lương, Văn xương cư miếu vượng, vị chí đài cương.
 1. Lương, Vũ, Âm, Linh nhi tác đống lương chi khách.
 1. Lương tú, Thái Âm khước tác phiêu phùng chi khách (phùng cỏ sước ý nói số lưu lạc giang hồ).
 1. Thiên lương, Thiên mã vi nhân phiêu đãng phong lưu.
 1. Thiên lương gia các tọa Thiên Di (buôn bán to, nếu gặp Hình, Kỵ thời bình thường).
 1. Thiên đồng hội cát thọ nguyên thời (thọ cách).
 1. Đồng, Nguyệt hãm Cung gia sát, trọng kỹ nghệ doanh hoàng (làm thợ thì đạt).
 1. Thiên Đồng, Tham, Dương, Đà cư Ngọ vị, Bính thìn chấn ngự biên cương.
 1. Thiên Đồng Tuất Cung Hóa Kỵ, Đinh nhân Mệnh ngộ phản vi giai
 1. Nữ Mệnh, Thiên Đồng tất thị hiền …
 1. Cơ, Lương hội hợp thiện đàm binh, cư Tuất diệc vi mỹ luận.
 1. Cơ, Lương thủ Mệnh gia các diệu phú quí từ tường.
 1. Cơ, Lương đồng chiếu Mệnh, Thân không biên nghi tăng đạo.
 1. Cơ, Lương, Thất Sát, Phá quân xung Vũ, Khách tăng lưu Mệnh sở phùng.
 1. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương tác lại nhân.
 1. Cơ, Lương, Tham, Nguyệt, Đồng, Cơ hội, mộ dạ kinh thương vô để thùy (buôn bán ngược xuôi).
 1. Thiên cơ gia ác sát đồng Cung cầu thân thử thiết (ăn trộm vặt).
 1. Thiên cơ, Tị Cung, Dậu phùng hảo ẩm, ly tông gian giảo trung.
 1. Cự hãm Thiên cơ vi phá cách
 1. Nhật chiếu lôi môn, Tý, Thìn, Mão địa hoạch sinh phú quý thanh Dương.
 1. Thái Dương cư Ngọ, Canh, Tân, Đinh, Kỷ nhân phú quý song toàn.
 1. Thái Dương, Văn xương tại Quan lộc, Hoàng diện triều ban.
 1. Thái Dương, Hóa kỵ thị phi nhật hữu mục hoàn thương (cũng có ngày đau mắt).
 1. Nhật lạc Mùi, Thân tại Mệnh vị, vi nhân tiên cần hậu lãn (hay chóng chán).
 1. Nữ Mệnh đoan chính Thái Dương, tính hảo phố hiền, phu tín khả phùng.
 1. Thái Âm cư Tý, Bính Đinh phú quý trung lương.
 1. Thái Dương đồng Văn Khúc ư thê Cung, thiềm Cung triết quế.
 1. Thái Âm, Vũ Khúc, Lộc tồn đồng Tả, Hữu tương phùng, phú quý ông.
 1. Thái Âm, Dương, Đà tất chủ : nhân ly, tài tán.
 1. Nguyệt lãng thiên môn ư Hợi địa, đăng văn chức trưởng đại quyền.
 1. Nguyệt diệu, Thiên lương nữ dâm bần.
 1. Thái Dương, Thái Âm cũng chiếu cách.
 1. Nhật, Tỵ, Nguyệt Dậu, Sửu Cung Mệnh, Bộ thiềm Cung.
 1. Nhật Mão, Nguyệt Hợi, an Mệnh Mùi Cung, đa triết quế.
 1. Nhật, Nguyệt, đồng Mùi, Mệnh an Sửu, hầu bá chi tài.
 1. Nhật, Nguyệt Mệnh, Thân cư Sửu, Mùi, tam phương vô cát phản vi hung.
 1. Nhật, Nguyệt thủ Mệnh, Bất như chiếu hợp tịnh minh.
 1. Nhật, Thìn, Nguyệt, Tuất, tịnh tranh quang quyền lộc phi tàn.
 1. Nhật, Nguyệt giáp Mệnh, giáp Tài gia cát diệu, bất quyền tắc phú.
 1. Nhật, Nguyệt tối hiềm phản bối.
 1. Âm, Dương, Tả, Hữu hợp vi giai.
 1. Nhật, Nguyệt, Dương, Đà đa khắc thân (phụ mẫu).
 1. Nhật, Nguyệt hãm xung, phùng ác sát, lao lực, bôn ba.
 1. Nhật, Nguyệt cánh tu Tham, Sát hội, nam đa gian đạo, nữ đa dâm.
 1. Nhật, Nguyệt tật ách, Mệnh Cung không yêu đà mục cổ (quáng gà).
 1. Văn Xương, Vũ Khúc vi nhân, đa học, đa năng.
 1. Văn khoa củng chiếu, Giả nghị niên thiếu đăng khoa (quý Mão 10/3 giờ Mão).
 1. Tả phù, Văn xương vi chí tam thai.
 1. Văn xương, Vũ Khúc ư Thân, Mệnh văn vũ khiêm bị
 1. Nhị khúc triều viên, phùng Tả, Hữu tương đương chi tài
 1. Nhị khúc vượng Cung, oai danh hách dịch
 1. Nhị khúc, Tham Lang, Ngọ, Sửu hạn phòng nịch thủy chi ưu (chết đuối).
 1. Xương, Khúc giáp Mệnh tối vi kỳ.
 1. Xương, Khúc lâm ư Sửu, Mùi thời, phùng Mão, Dậu cận thiên nhanh.
 1. Xương, Khúc, Gị, Hợi lâm bất quý, tức đương đại phú.
 1. Xương, Khúc cát tinh cư Phúc đức, vị chi ngọc trục thiên.
 1. Xương, Khúc hãm Cung, hung sát, Phá, Hư dự chi long.
 1. Xương, Khúc hãm ư Thiên thương, Nhan hồi yểu triết.
 1. Xương, Khúc Kỷ, Tân, Nhâm sinh nhân, hạn phùng Thìn, Tuất lự (lo) đầu hà.
 1. Xương, Khúc, Liêm Trinh ư Tỵ, Hợi phùng Hình bất thiện, thả hư khoa (khó đỗ đạt).
 1. Xương, Khúc, Lộc Tồn do vi kỳ thị.
 1. Xương, Phá, Phá Quân lâm Hổ Miêu Sát Dương sung phá bôn ba.
 1. Xương, Khúc, Tả, Hữu hội Dương, Đà Dương sinh dị chí.
 1. Nữ nhân Xương, Khúc thông minh phú quý, chỉ đa dâm.
 1. Vũ khúc miếu viên oai danh hách biến.
 1. Vũ, Phủ, Tướng, ngộ Xương, Khúc thông minh cơ sảo định vô cùng.
 1. Vũ Khúc, Khôi, Việt cư miếu vượng, tài chức chi quan.
 1. Vũ Khúc, Khôi, Biệt cư miếu vượng, tài chức chi quan.
 1. Vũ Khúc, Thiên di cự thương cao mãi (buôn bán giàu).
 1. Vũ Khúc, Tham Lang, Tài, Trạch vị, hoạch phát tư tải.
 1. Vũ Khúc, Liêm Trinh, Tham, Sát cánh tác kinh thương.
 1. Vũ Khúc, Tham Lang, gia sát Kỵ, kỹ nghệ chi nhân (thợ khéo).
 1. Vũ Khúc, Phá Quân, phá tổ, phá gia lao lục (xuất ngoại mớ hay).
 1. Vũ Khúc, Phá, Trinh ư Mão Địa, Mộc yếm lôi kinh. (sét đánh).
 1. Vũ Khúc, Kiếp sát hội Kình Dương, nhân trì đạo (bị giết).
 1. Vũ, Khúc, Dương, Đà khiêm Hỏa tú, táng Mệnh nhân tài (bị cướp).
 1. Vũ Khúc chi linh vị Quả tú (Sao hiếm con).
 1. Tham Lang ngộ Linh, Hỏa, Tứ mộ Cung, hào phú gia từ hầu bá qui.
 1. Tham Lang nhập Miếu thọ nguyên thời.
 1. Tham Lang hội sát vô cát diệu, đồ tể chi nhân (mổ lợn).
 1. Tham Lang, Tỵ, Ngọ, Mão, Dậu thử thiết cẩu dụ chỉ bối, chung thân bất năng hữu vi (nói khoác rút cuộc không làm gì thành việc).
 1. Tham Lang gia cát tọa trường sinh thọ khảo vĩnh như Bành Tổ.
 1. Tham Lang, Tỵ, Hợi gia sát, bất vi đồ hộ diệc tào hình.
 1. Tham Lang đồng hành vãn cảnh biên di thần phục.
 1. Tham, Vũ tiền bần nhi hậu phú.
 1. Tham, Vũ thân Cung vi hạ cách.
 1. Tham Lang gia sát đồng hương, nữ du hương, nhi nam thử thiết.
 1. Tham, Vũ tứ sinh, tứ mộ Cung, Phá Quân, Kỵ, Sát, bách công thông (làm thợ).
 1. Tham Lang, Vũ Khúc đồng thủ thân vô cát Mệnh, phản bất trường.
 1. Tham, Vũ, Phá quân vô các diệu mê luyến tửu dĩ vong thân.
 1. Tham, Nguyệt, Đồng sát hội, Cơ, Lương, tham tài vô yếm tắc kinh thương.
 1. Tham Lang, Liêm Trinh đồng độ nam đa lãng đãng, nữ đa dâm.
 1. Tham ngộ Dương, Đà cư Hợi, Tý, danh vi phiếm thủy đào hoa,
 1. Tham Lang, Đà La tại Dần Cung, hiệu viết phong lưu thái kỳ (đi hát thì phong lưu).
 1. Nữ Mệnh Tham Lang đa tật đố (hay cãi nhau, ghen tuông),
 1. Liêm Trinh, Thân, Mùi Cung vô Sát, phú quý thanh Dương chiếm viễn danh.
 1. Liêm Trinh, Mão, Dậu Cung, gia sát; công tư vô diện quan nhân.
 1. Liêm Trinh Âm cự tào sử lại Tham phản (người thâm trầm)
 1. Liêm Trinh, Tham, Sát, Phá quân phùng Vũ Khúc, Thiên Di tác kỳ nhung.
 1. Liêm Trinh, Thất Sát cư Miếu vượng, phản vi tích phú chi nhân.
 1. Liêm Trinh, Phá, Hỏa cư hãm địa tự ải đầu hà (reo sông)

142bis. Liêm Trinh, Thất Sát cư Tị, Hợi lưu đảng thiên nhai (lưu lạc).

 1. Trọng do oai mãnh Liêm Trinh nhập miếu hội Tướng Quân
 1. Liêm Trinh, Tứ sát tào hình lục (bị giết).
 1. Liêm Trinh, Bạch Hổ hình trượng nan đào khó tránh tù tội.
 1. Liêm Trinh, Phá Sát hội Thiên Di, tử ư ngoại đạo.
 1. Liêm Trinh, Dương, Sát cư Quan Lộc, già tỏa nan đào (bị trói tù)
 1. Liêm Trinh, thanh bạch, cách năng tương thủ (phong lưu trong sạch)
 1. Cự, Nhật, Dần Cung lập Mệnh, Thân; tiên khu danh nhi thực lộc (danh tiếng)
 1. Cự, Nhật, Mệnh Cung Dần, vị thực lộc trì danh.
 1. Cự Môn, Tý, Ngọ, Khoa, Quyền, Lộc, thạch trung ẩn ngọc, phúc hưng long.
 1. Cự tại Hợi Cung, Nhật Mệnh tị, thực lộc trì danh.
 1. Cự tại Tỵ Cung, Nhật Mệnh Hợi, phản vi bất giai (không tốt)
 1. Cự, Nhật củng chiếu diệc vi kỳ.
 1. Cự, Cơ, Mão, At, Tân, Kỷ, Bính chí công khanh.
 1. Cự, Cơ, Dậu thượng hóa cát, giả túng hữu tài quan dã bất chung.
 1. Cự Môn, Thìn Cung, Hóa Kỵ, Tân nhân Mệnh ngộ phản vi kỳ.
 1. Cự, Cơ, Sửu, Mùi vi hạ cách.
 1. Cự Môn, tứ Sát hãm, nhi hung.
 1. Cự, Hỏa, Dương, Đà phùng ác diệu, phòng ải tử đầu hà.
 1. Cự Hỏa, Linh Tinh phùng ác hạn, tử ư ngoại đạo.
 1. Cự tú, Thiên Cơ vi phá đảng.
 1. Thất Sát, Dần, Thân, Tý, Ngọ, nhất sinh tước lộc vinh xương.
 1. Thất Sát, Phá Quân, chuyên y Dương, Linh chi hư.
 1. Thất Sát, Liêm Trinh đồng vị, lộ thượng mai thi (chết đường)
 1. Thất Sát, Phá Quân nghi xuất ngoại, chư ban thủ nghệ bất năng tinh.
 1. Thất Sát lâm Thân, Mệnh lưu niên Hình, Kỵ, tai thương.
 1. Sát lâm tuyệt địa hội Dương, Đà, Nhan Hồi yểu triết.
 1. Thất Sát trùng phùng Tử Sát; yêu đà, hối khúc, trận chung vong.
 1. Thất Sát, Hỏa, Dương bần thả tiệm, đồ tể chi nhân.
 1. Thất Sát, Dương, Linh lưu niên Bạch Hổ, Hình lục tai truân.
 1. Thất Sát Lưu Dương nhị quan phù, lỵ hương tảo phối.
 1. Thất Sát thủ chiếu, Tuế hạn Kình Dương Ngọ sinh nhân, Mệnh an Mão, Dậu Cung chủ hưng vong.
 1. Thất Sát, trầm ngâm, phúc bất vinh.
 1. Thất Sát lâm Thân, chung thị yểu.
 1. Thất Sát đơn cư Phúc Đức, nữ nhân thiết kỵ tiện vô nghi.
 1. Phá Quân, Tý, Ngọ Cung vô sát, quan tư thanh hiển chí tam công.
 1. Phá Quân, Tham Lang phùng Lộc, Mã, nam đa lãng đãng, nữ đa dâm.
 1. Phá Quân hãm Cự, Đồng hương, thủy chung tác trác.
 1. Phá Quân, Hỏa, Linh bôn ba lao lực.
 1. Phá Quân nhất diệu tính nam nhi (tính hồ đồ)
 1. Phá, Hao, Dương, Linh. Quan Lộc vị đáo xứ khất cầu.
 1. Kình Dương nhập miếu, phú quý thanh danh.
 1. Dương, Hỏa đồng Cung oai quyền yểm chúng
 1. Dương, Đà, Linh, Hỏa, thủ thân, Mệnh yêu đà bối khúc chi nhân. (Gù lưng)
 1. Kình, Dương, Tý, Ngọ, Mão, Dậu, phi yểu triết, nhi hình thương.
 1. Kình Dương phùng Lực Sĩ, Lý Quảng nan phong.
 1. Dương, Đà, Hỏa, Linh phùng cát phát tài, hung tắc kỵ.
 1. Dương, Linh tọa Mệnh, lưu niên Bạch Hổ tai thương.
 1. Kình Dương đối thủ tại Dậu Cung, Tuế tấu Dương, Đà canh Mệnh hung.
 1. Dương, Đà giáp Kỵ vi bại cục.
 1. Dương Đà lưu niên Linh, phá; diện tự bạn lãng nhất Kình Dương Hỏa linh vi hạ cách (sa sút nghèo nàn)
 1. Kình Dương trùng phùng lưu Dương, Tây Thi hạn quyền thân.
 1. Đà, La, Tị, Hợi Dần, Thân phi yểu triết nhi hình thương.
 1. Hỏa, Linh tương ngộ danh chấn chư bang (anh hùng)
 1. Hỏa, Linh giáp Mệnh, vi bại cục (xấu hay cản trở)
 1. Hỏa, Linh vượng Cung, diệc vi phúc luận.
 1. Kình Dương, Hỏa Linh vi hạ cách (tối kỵ nữ nhân)
 1. Khôi, Việt giáp Mệnh vi kỳ cách.
 1. Khôi, Việt, Mệnh, Thân đa triết quế.
 1. Khôi, Việt, Xương, Khúc, Lộc Tồn phù Hình, Sát vô sung, Thai Phụ quí.
 1. Khôi, Việt, trùng phùng Sát, Tấu cố tật vưu đa (có tật)
 1. Khôi, Việt phụ tinh vi phúc, thọ.
 1. Tả, Hữu, Văn Xương, vị chí thai phụ. (Làm nên sự nghiệp)
 1. Tả, Hữu giáp Mệnh vi quý cách.
 1. Hữu Bật, Tả phù trung thần phúc hậu.
 1. Tả Hữu đồng Cung ba la y tử (áo tía, ý nói quý cách)
 1. Tả, Hữu đơn thủ chiếu Mệnh Cung, ly tôn thứ xuất
 1. Tả, Hữu Trinh, Dương tào hình đạo; nhất Tả, Hữu, Xương khúc, phùng Dương, Đà lương sinh ám chí (ngớ ngẩn)
 1. Tả, Hữu tài Cung khiêm giáp củng y lộc phong doanh. (phong lưu)
 1. Tả, Hữu, Khôi Việt vi phúc thọ.
 1. Hữu Bật, Thiên Tướng phúc lai lâm.
 1. Lộc Tồn thủ ư Tài, Trạch, tích ngọc đòi kim.
 1. Lộc Tồn Tý, Ngọ vi Thiên Di – Thân, Mệnh phùng chi lợi lộc nghi.
 1. Song lộc Minh lộc, Am lộc. Vị chi công khanh
 1. Song Lộc trùng phùng chung thân phú quý
 1. Lộc phùng sung phá cát dã thành hung.
 1. Song Lộc thủ Mệnh, Lã Hậu chuyên quyền
 1. Lộc Tồn hậu trọng đa y lộc
 1. Lộc, Mã tối hỷ giao tri
 1. Thiên Mã tứ sinh thê cung phú quý hoàn đương phong tặng
 1. Mã ngộ Không Vong chung thân bôn tẩu
 1. Khoa, Quyền, Lộc hợp phú quý song toàn
 1. Lộc, Quyền Mệnh phùng khiêm hợp cát, oai quyền yếm chúng, tướng vương triều.
 1. Quyền Lộc trùng phùng tài quan song mỹ.
 1. Khoa Mệnh, Quyền triều, đăng dung giáp đệ.
 1. Hoạt Lộc, Tý, Ngọ vị Thiên Di, Phu tử văn chương quán thế.
 1. Khoa, Quyền, Lộc giáp vi quý cách.
 1. Quyền, Lộc trùng phùng sát tấu hư dự chi long.
 1. Khoa danh hãm ư hung thần miêu nhi bất tú (khoa danh lật đật)
 1. Lộc chủ triền ư nịch địa Mệnh bất chủ tài. (Tán tài)
 1. Quyền, Lộc thủ Tài, Phúc chi vị, sử thế vinh hoa.
 1. Quyền, Lộc cát tinh Nô bộc vị túng nhiên quan quý đa bôn ba (giàu sang nhưng khó nhọc mới đạt)
 1. Kiếp, Không lâm nạn, Sở vương táng quốc lục chu vong.
 1. Sinh sứ Kiếp, không do như bán thiên triết cánh.
 1. Kiếp, Không lâm Tài, Phúc chi hương, sinh lai bần tiện.
 1. Thiên thương gia ác diệu, trọng – ni tuyệt lương – Đặng Thông vong.

Chú giải:

 1. Gia thêm Hình hoặc Kình Dương thời bình thường.
 1. Hoặc nam nhân Tử Vi ở Dần, nữ nhân ở Hợi thời bình thường.
 1. Tử, Phủ đắc Phụ, Bật Cung một Cung thêm quý tinh thời chung thân phú quý.
 1. Mệnh tại Dần, Thân gặp Tử, Phủ thêm Cát tinh được đại quý.
 1. Tử Vi cư Ngọ hoặc Thiên phủ cư Tuất an Mệnh có Hóa Lộc phù, nếu không ngộ sát tinh thời rất tốt.
 1. Khoa, Quyền, Lộc tam phương chiếu, vi diện triều đẩu cách.
 1. Tử Sát là 4 Sao Kình, Đà, Linh, Hỏa đi tu làm nên tới Hòa Thượng.
 1. Tử, Phủ tại Dần, Thân phù cho 6 tuổi Giáp là thượng cách : tuổi Canh là thứ cách : nếu không gặp ác sát tinh.
 2. Thêm Tả, Hữu, Lộc tồn mới hay.
 3. Vũ không ở Mệnh, nhưng ở Tài bạch hoặc Quan Lộc cũng tốt.
 1. Hoặc Cung Thiên di gặp Vũ Khúc thời buôn bán giàu sang.
 1. Mệnh cơ, Âm Dần, Thân, thời được Tử, Phủ giáp.
 1. Nếu Mệnh tại Ngọ gặp Tử Vi – thời Cung Tử Tức có Thái Dương như vậy sẽ giàu sang và nhiều con cháu.
 1. Số như vậy – đường đời phải xoay chiều, tức là phải quyền biến mới đạt được.
 1. Tức là Mệnh ở Dần, Thân có Vũ, Tướng – lục hợp có Thái Âm.
 1. Cũng tựa như cách số 16 – phải quyền biến mới đạt, miễn hồ đạt được lý tưởng của mình.
 1. Nếu kinh doanh, thương nghiệp thời đạt – nói đúng ra thời loạn thì gặp.
 1. Cũng tựa như các số 16, 18
 1. Dâm là chuyện thường tình, hoặc vất vả về phu thê, hoặc góa sớm – gặp đa quý tinh vẫn phát đạt sang giàu, người thích nghĩ về đạo lý sau khi chán cảnh tình duyên.
 1. Nếu thái Dương Hãm Địa, thời trái lại muộn chồng con tơ tình dở dang.
 1. Nếu gia thêm Tứ sát (Kình, Đà, Linh, Hỏa) thì xấu, đi buôn thì hay.
 1. Mệnh Dần, Thân, Phủ, Tướng tại Tài Bạch Cung có lộc cùng chiếu là thượng cách, ở cách biệt, tức là Lộc không ở cùng với Phủ, Tướng là thứ cách.
 1. Chung thân không được toại ý, chỉ nên đi tu là hơn, hoặc bớt tham vọng danh lợi thời yên thân.
 2. Nữ Mệnh tuổi Kỷ, Mệnh an Tý. Nữ Mệnh tuổi Giáp, Mệnh an Ngọ
 3. Nữ Mệnh tuổi Canh, Mệnh an Thìn (thượng cách).
 4. Nữ Mệnh tuổi Quý, Mệnh an Tý Nữ Mệnh tuổi Quý, Mệnh an Dần
 5. Nữ Mệnh tuổi Giáp, Canh, Quý, Mệnh an Thân (quí cách). Nếu Mệnh lập tại Sửu, Mùi, Hợi thời bất quí
 6. Nếu Mệnh lập tại Tý, Ngọ, Mão, Dậu – ít phúc đức (phú quý không bền).
 7. Dâm là một truyện, nếu gia sát tinh thời hạ tiện – Lương ở Tỵ, Hợi, Thái Âm ở Dần, Thân.
 8. Tuổi Đinh, Tỵ, Quý mới hợp cách.
 1. Nếu gặp Khôi, Việt – lại càng hay.
 1. Lương tại Dậu, Nguyệt tại Tỵ (người giang hồ lưu lạc).
 1. Buôn bán được giàu sang, nếu thêm Hình, Kỵ bình thường.
 1. Đồng, Nguyệt thêm sát tinh thì tựa đám cỏ má mọc gốc cau, che sương muối mùa đông cho cau khỏi rụng. Ý nói : số phong lưu đầm ấm, không giàu sang).
 2. Tức là đầu đới kiếm, võ cách lừng danh (tót cho tuổi Bính thìn và Mậu thìn).
 3. Nữ Mệnh tuổi Tý, Mệnh an tại Dần. Nữ Mệnh tuổi Tân Mệnh an Mão
 4. Nữ Mệnh tuổi Đinh Mệnh an Tuất (nhập phú quý cách).
 5. Nữ Mệnh tuổi Bính và Tân, Mậu an Tỵ, Hợi tuy đẹp nhưng đa tình.
 6. Số ông Mạnh Tử, Canh thân 1 – 3 giờ Tý, ở Tuất có Cơ, Lương (người cơ mưu thao lược).
 7. Vừa giàu sang, vừa có thiện tâm, nếu thêm Hình, Kỵ, tăng dạo thì hay.
 1. Cơ, Đồng thủ Mệnh – Bản thân ngộ Sao Không vong.
 1. Cơ Đồng thủ Mệnh thêm Thái Dương thời đẹp.
 1. Mệnh lập tại Dần, Thân thêm quý tinh thì hay, nếu gặp đa ác sát tinh thì hạ cách.
 1. Gặp hung tinh thì bôn ba chết ở thiên hạ.
 1. Thiên cơ ở Cung Tỵ, tuổi Dậu gặp, thích chơi bời, ly tổ.
 1. Nữ Mệnh tại Dần, Thân, Mão, Dậu dẫu phú quý nhưng không bền. Nếu Mệnh tại Dần, Thân, Cự, Cơ hãm chiếu lên, thời ít phúc đức (giàu sang nhưng không bền).
 1. Thái Dương thủ Mệnh hãm bình thường, ư Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ không gặp Sao sát, thời vượng phu ích tử.
 1. Tuổi Tý – sinh về đêm, thời tốt nhất, không quý thì phú.
 1. Âm thì Dần, Thân Ngộ Sao sát, thời dâm bần, làm lẽ, nàng hầu, nhược tham lang, Văn Xương, Văn Khúc ở phu Cung – thì chồng sang.
 1. Thủ Mệnh gặp thêm Sao tốt thì hay, nếu nhiều Sao sát thì xấu, dở.
 1. Âm gặp Dương, Đa thủ Mệnh, hoặc chiếu thì kém tốt.
 2. Tùy theo Âm Dương mà đoán định, thí dụ : Âm ở Tỵ, tuổi Âm đẻ giờ Âm – hợp cách.
 3. Dương ở Tuất, tuổi Dương đẻ ở giờ Dương, hợp Dương ở Tuất hãm nên ly hương, lập nghiệp chỗ khác thì hay.
 4. Dương là cha, Âm là mẹ – Âm Dương ngộ sát tinh tức là cha mẹ không thọ, nhưng vẫn phải nhìn Cung phụ mẫu mà định đoán.
 1. Nhật, Nguyệt ở Tật Ach, ngộ sát tinh, Mệnh thêm Sao Không Vong – thời hai mắt hay đau, hoặc có vết sẹo ở hai mắt.
 1. Vũ Khúc (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) vượng địa : Mão, Dậu, Tỵ, Hợi vẫn không vượng địa : Thân Mệnh gặp lại thêm Khoa, Quyền, Lộc mới hay.
 2. Số Ông Tô Tần, sinh Giáp Thìn 5 – 9 giờ Dần, Thọ 75 tuổi.
 3. Vũ Khúc ở Tý, Ngọ, Dậu vượng địa, Vũ Khúc ở Tứ Mộ = mới đẹp.
 1. Vũ Khúc ở Tý Cung đệ nhất ; Mão, Dậu Cung đệ nhị Vũ Khúc ở Thìn Cung đệ nhất ; Sửu, Mùi Cung đệ nhị.
 1. Mệnh tại Sửu Cung có Vũ Khúc, Cung Dần có Văn Xương.
 1. Số Ông Giả – Nghị sinh Quí Mão 10 – 3 giờ Mão – thọ 28 tuổi.
 1. Nếu Tử Vi cư Ngọ ở Phúc Đức, ngoại chiếu Khúc Xương là đại đức.
 1. Xương, Khúc ngộ Xương, Đà, Không, Kiếp rất xấu, phúc bạc.
 1. Mệnh Nhan Hồi Ngộ Dương, Đà, giáp Kỵ, Kiếp, hạn gặp Thất Sát, Dương, Đà lưu niên, hơn nữa Xương, Khúc gặp Dương, Đà tối kỵ và Sao Xương Khúc giáp có Thương Sứ. Nếu Xương, Khúc đi lẫn với Thương, Sứ, thời có học cũng chẳng đạt. Số Nhan Hồi Tân Dậu 20 – 4 giờ Mão thọ 32 tuổi.
 2. Hạn gieo mình xuống nước – đề phòng sông nước.
 1. Gặp nhiều quý tinh vô ngại, nhưng đường đời cũng lắm chuyện rắc rối.
 1. Hạn Phá Quân, Phá Toái, Xương, Khúc ở Dần, Mão ngộ ác tinh phải lưu lạc.
 1. Nếu gặp đủ cát tinh thì thông minh phú quý, còn dâm là một chuyện.
 1. Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi hợp – nếu Mệnh lại ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thử cách – tiền bần hậu phú.
 2. Vũ Khúc hoặc Thiên Tướng phùng Xương Khúc (ở Tỵ, Hợi, Vũ phá đồng Cung).
 3. Các Sao kể trên : là nhân có tiền mà bị giết.
 1. Cũng như cách 116.
 1. Sao Vũ Khúc là Sao cô độc, hiếm nếu thêm Hình, Kiếp Sát lật đật phu thê, tức tức (kỵ nữ nhân).
 1. Ở Thìn, Tuất thượng cách – Sửu, Mùi thứ cách.
 2. Tuổi Thân, Tý, Thìn Mệnh ngồi Tý gặp Tham Lang. Tuổi Dần, Ngọ, Tuất, Mệnh ngồi Ngọ gặp Tham Lang. Tuổi Hợi, Mão, Mùi Mệnh ngồi Mão gặp Tham Lang.
 3. Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu Mệnh ngồi Dậu gặp Tham Lang. Đó là cách hợp nhất.
 4. Tuổi Dần, Ngọ, Tuất và Hỏa Mệnh, Mệnh ngồi Cung Dần (mộc, Thân, Kim) đó là cách trường thọ thêm Tràng Sinh được phúc thọ.
 5. Gia ác sát tinh thì bình thường.
 1. Hưởng phúc bất cửu không bền.
 1. Tam thập niên về sau mới phát đạt – Tham, Thìn Tuất thủ Mệnh thượng cách – Sửu, Mùi là thứ cách.
 1. Tuổi Kỷ gặp thêm Xương, Khúc – Khoa, Quyền, Lộc thượng cách.
 1. Tham Lang, Hóa Kỵ thời bần hàn.
 1. Mệnh vô cát diệu (không có Sao tốt) Thân hữu Tham, Vũ thì có bần.
 1. Tửu sắc mà thiệt mạng.
 1. Nam Nữ gặp điều phong tình mà hư thân, nếu gặp Sao tốt thì hay.
 1. Cũng như cách số 134.
 1. Gia ác sát tinh thời bình thường.
 1. Gặp Sao tốt đánh giặc giỏi – nếu gặp Sao xấu – đi trộm cướp làm giặc.
 1. Nếu Thất Sát cư Ngọ là kỳ cách, nhược hãm địa thời hạ cách.
 2. Số Ông Trong đã làm Thượng Tướng ; Người tuổi Giáp Mệnh an tại Dần hoặc Thân Người tuổi Ất Mệnh an tại Hợi
 3. Người tuổi Bính, Mậu an tại Dậu Người tuổi Đinh, Kỷ an tại Dần Người tuổi Canh an tại Tý
 4. Liêm, Trinh, Thất Sát, Sửu, Mùi gặp Kiếp, Không, Linh, Hỏa – rất xấu.
 5. Hoặc lưu niên, Bạch Hổ gặp Liêm Trinh cũng xấu.
 1. Nữ nhân tuổi Giáp, Kỷ, Canh, Quí Mệnh tại Thân, Dậu, Hợi, Tý, Bính, Tân, At, Mậu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ – tốt (các tuổi kể trên Mệnh ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi hạ cách – xấu).
 1. Tuổi Tân, Quý thượng cách ; Đinh, Kỵ thứ cách : Bính, Mậu đàn ông bình thường.
 1. Nhật, Ngọ, Cự, Tuất mới đẹp.
 1. – 155. Ngộ Song Hao – Uy quyền chính thế nhưng không bền.
 1. Cơ bản đa hữu thọ, cự phú tức yểu vong (không bền).
 1. Nữ Mệnh ở Mão, Dậu gặp Cự, Cơ thêm Sao tốt thì phú quý, nhược ngộ sát tinh thời dâm tiện.
 1. Sát, Liêm, Sửu, Mùi gặp Hình, Kỵ, Không, Kiếp thời chết đường.
 1. Gặp Tử Vi, Thiên, Tướng, Lộc, Tồn, Khó giải được xấu.
 1. Thêm Linh, Hoặc kiếp Không, gù lưng hoặc chết trận.
 1. Nam nhân hữu oai quyền, nữ nhân cô.
 1. Bản Thân ngộ Thất sát xấu, về già nghèo khổ.
 1. Tuổi Giáp quý cách, Đinh, Kỷ thứ cách, Bính Mậu không hay, nên đề phòng hình ngục.
 1. Thủy chung gian dối, hời hợt nói cười.
 1. Các Sao kể trên ở Quan Lộc rất xấu (có khi phải ăn xin).
 1. Tuổi Thìn, Tuất là thượng cách, tuổi Sửu, Mùi là thứ cách.
 1. Ở Ngọ hung nhất, ở Mão thứ nhì, ở Tý, Dần thứ ba, gọi là Mã đầu đới kiếm, gặp Sao cát đỡ xấu.
 1. Tuổi Giáp Mệnh ở Mão, tuổi Bính Mệnh ở Ngọ, tuổi Canh Mệnh ở Dậu, tuổi Nhâm Mệnh ở Tý gặp nhiều Sao tốt bình thường, nếu gặp Sao xấu thì Kình Dương ở đó tối hung.
 1. Mệnh có Sao Kình, Linh, hạn lưu niên gặp Bạch Hổ tối hung.
 1. Tuổi canh Mệnh Dậu có Kình Dương lưu niên, gặp Kình Dương tối hung.
 1. Thí dụ, Mệnh tại Cung Thân có Kỵ giáp Dương, Đà, không có cát tinh phù la tối hung … Vì Lộc Tồn phùng Kỵ cô bần yểu triết.
 1. Tuế hạn trùng phùng, ngộ Dương, Đà, ….
 1. Mệnh ngộ Đà La, phải ly tổ mớ hay, tổ nghiệp để lại giữ không bền.
 1. Nếu gặp ác sát tinh thì giảm kém.
 1. Khôi, Việt gặp Dương, Linh, Không, Kiếp rất xấu.
 1. Mệnh vô chính diệu có Tả, Hữu, Tử, Phủ chiếu rất đẹp.
 1. Lộc Tồn ở Tài Bạch – Thiên Di, Điền Trạch thì tốt, nếu ở Mệnh không có các tinh phù, thì hóa cô đơn xấu.
 1. Mệnh một Lộc, lục hợp một Lộc (Mệnh dầu có Lộc, Cung Hợi Lục hợp có Lộc).
 1. Lộc phùng Cự Môn, Quả Tú, hoặc Lộc ngộ Kỵ, Kiếp.
 1. Số Bà La Hậu giáp Dần 7 – 3 giờ Dần thọ 68 tuổi.
 1. Tối kỵ gặp Kình Dương, Kiếp sát và Triệt Lộ, Linh, Hỏa hãm gặp Đà La thật hay. Mà ngộ Đà khôn ngoan, sảo trá.
 1. Tứ sinh là Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

214b.  Số Đức Khổng Tử Canh Tuất 1 – 11 giờ Tý, thọ 73 tuổi.

 1. Thí dụ : Dương tại Tuất, Âm tại Mão, Hóa Khoa hãm, hoặc gia thêm Dương, Đà, Không, Kiếp. GIẢI NGHĨA SỐ 220 – Hi Di (Trần Đoàn) tiên sinh viết : Mệnh gặp Mã gọi là Dịch Mã hội Lộc Tồn, Tử, Phủ, Khúc, Xương đại phú quí. Lộc Tồn gặp Mã gọi là Mộc, Mã giao trì, hoặc là Triết tiên Ma (Ngựa không cần phải roi) Tử, Phủ đồng Cung hội Mã gọi là phù dực Mã (ngực kéo xe vàng).
  Mã ngộ Hình, Sát gọi là Phù thi Mã (ngựa đội xác trận) Mã ngộ Hỏa tinh gọi là chiến mã (ngựa đi trận), Mã ngộ Nhật, Nguyệt gọi là Thư hùng Mã – Mã gặp Sao Tử Sao Tuyệt gọi là Tử Mã – Mã ngộ Đà La gọi là Triết túc mã (ngựa què). Mã gặp Triệt, Tuần, Tử, Tuyệt, bất nhầm Mã cư Hợi là Mã cùng đồ. Mã gặp Triệt, Tuần, Tuyệt, bất kỳ ở Cung nào cũng gọi là cùng đồ, ngựa không có đất để thi thố kỳ ở Cung nào cũng gọi là cùng đồ, ngựa không có đất để thi thố tài năng (chỉ sự bôn ba, thăng trầm cuộc thế).
 2. Thí dụ : Mệnh tại Hợi, Kiếp tại Tý, không tại Tuất giáp Hình, Kỵ tối độc – Hạn đi tới đó thì phá tài, hình thương.
 3. Số ông Hạng Vũ, Đinh Mão 12 – 8 giờ Mão – chết năm Kỷ Mùi, thọ 32 tuổi.
 1. Bán thân triết triệu, ý nói là nửa tốt nửa xấu, cuộc đời thăng giáng bất thường.
 1. Chớ nên câu nệ, Kiếp, Không, Kình, Đà, Song Hao ở Phúc Đức – Tài Bạch mà không gặp chính tinh ở đấy, thời gọi là “Độc thủ” vẫn hiển danh, nhưng không bền thọ.
 1. Hạn Đức Khổng Tử đi đến Thiên Lương bị đói khổ.

TỔNG LUẬN

MỆNH CUNG

 1. Tam giáp Mệnh hung, Lục giáp cát.
 1. Mệnh vô chính diệu, nhị duyên sinh.
 1. Mệnh phùng cát diệu, tính bách thanh tú dĩ nan điều.
 1. Hạn phùng hung diệu, liễu lục đào hồng nhi dị tạ (cây liễu hồng bị mưa gẫy thối).
 1. Mệnh suy, vận nhược như nộn thảo, nhi tào sương (cỏ non gặp sương muối)
 1. Mệnh thực vận sinh như tảo miêu nhi đắc vũ (lúa gặp mưa)
 1. Mệnh hữu cát tinh, quan sát trùng tung hữu tài quan dã tân khổ (ác sát nhiều hơn cát tinh, tân khổ cuộc đời)

Chú giải:

 1. Tam giáp Kiếp, Không, Linh, Hỏa, Dương, Đà, Lục giáp – Tử, Phủ, Tả, Hữu, Khúc, Xương, Khôi, Việt, Khoa, Quyền, Lộc – thấy nhiều hung thời thời xấu – thấy nhiều cát hơn hung thì tốt.
 1. Mệnh không có chính tinh, nhưng được nhiều Sao tốt chiếu, vẫn thọ và giàu sang.
 1. Mệnh tuy xấu, nhưng được hạn tố tuần tiến đạt, nếu hạn lại xấu nữa thì tối hung.
 1. Mệnh suy, vận cùng tất phải tuyệt Mệnh.
 1. Mệnh, Thân bình thường, gặp hạn tốt, khác nào cỏ non gặp mưa.

THÂN CUNG

 1. Tam giáp Thân hung, Lục giáp cát.
 1. Thân, Mệnh câu cát, phú quý song toàn.
 1. Thân cát, Mệnh hung diệc vi mỹ luận.
 1. Mệnh nhược, thân cường tài nguyên bất tụ (hay tán tài)
 1. Tham, Vũ thủ Thân, vô cát Mệnh phản bất vi lương. Chú giải:
 1. Cũng như câu 236.
 1. Thân chỉ 30 năm về sau – được tốt. Vậy về già được thanh nhàn.
 1. Tham, Vũ ở bản Thân gặp Sao xấu – đó là cách xấu, về già kém.

NẠP ÂM

 1. Nạp âm mộ khố khán hà Cung (cần xem cung Mệnh hợp Sao)
 1. Sinh phùng bại địa, phát dã hư hoa.
 1. Tuyệt sứ phùng sinh, hoa nhi bất bại.

Chú giải:

 1. Như Mệnh Thủy – Cung Mệnh ở Thìn (thổ), vậy cũng giảm hay.
 1. Thí dụ : tuổi Giáp Thân (thủy) Mệnh ngồi Tý (thủy) gặp Sao Thất sát là Kim, hợp cách. Nếu Mệnh ngồi Ngọ (hỏa) đó là bất hợp cách (thủy hỏa tương khắc, kim, họa tương Cung), dù có phát cũng không bền – tua như cánh hoa sớm nở tối tàn.
 1. Mệnh thủy ngồi Tỵ gặp Địa Kiếp, đó là tuyệt xứ Sao Kiếp, Không (kim) Mệnh là Thủy vậy Kiếp sinh Mệnh (kim sinh thủy) thủy chế bớt hỏa, vậy Kiếp, Không vẫn phát hoạnh như thường (hoa vẫn tươi).

PHÚ TRẦN ĐOÀN, ĐỊNH TÍNH CHẤT TỐT, XẤU CỦA CÁC VỊ TINH TÚ TỬ VI NAM NHÂN :

Tử vi thiên trung đệ nhất tinh

Mệnh, Thân tương ngộ Phúc, Tài hưng

Nhược phùng tướng tá cung chung hội

Phú, quý song toàn bá lệnh danh

Tử vi thủ Mệnh tối vi hương

Nhị sát phùng chi thọ bất trường

Dương, Dà, Hỏa, Linh lai tương hội

Chỉ hảo không môn lễ phạm vương (đi tu)

Tử vi Thìn, Tuất ngộ Phá quân

Phú nhi bất quý hữu vô danh

Nhược phùng Tham Lang tại Mão, Dậu

Vi thần bất nghĩa, bất tương ưng

Hỏa, Linh, Dương, Đà lai tương hội

Thất Sát đồng Cung đa bất quý

Tư nhân cô độc cánh hình thương

Nhược thị không mòn vi cát lợi

TỬ VI NỮ NHÂN

Tử vi nữ Mệnh thủ thân cung

Thiên phủ tôn tinh đồng đáo cung

Cánh đắc cát tinh đồng chủ chiếu

Kim quan phong tặng phúc thao thao

Tử vi nữ Mệnh thủ Phu cung

Tam phương cát củng cánh vi vinh

Nhược phùng Sát, Phá lai sung phá

Y lộc doanh dư; dâm sảo dung (đa tình)

TỬ VI NHẬP HẠN

Tu vi viên nôi cát tinh lâm

Nhi han tương phùng Phúc, Lộc hung;

Thường nhân đắc ngộ đa tài phú

Quan quý phùng chi chức vị thăng

Tử vi nhập hạn bản vi tường

Chỉ khủng (sợ) tam phương Sát, Phá, Tham

Quan viên giáng (cách chức) hữu kinh thương

(sợ lo, tang thương)

THIÊN CƠ NAM NHÂN

Cơ, Nguyệt, Thiên Lương hợp Thái Dương

Thường nhân phú túc chi điền trang

Quan viên đắc ngộ Khoa, Quyền, Lộc

Chức vị cao thiên diện Đế Vương

Thiên Mệnh Hóa Kỵ lạc nhàn cung Sửu Mùi Cơ hãm

Túng hữu Tài cung diệc bất chung

Thoái tận gia tài khiếm thọ yểu

Phiêu phùng tăng đạo trú sơn trang

(lánh đi tu thì hay)

THIÊN CƠ NỮ NHÂN

Thiên Cơ nữ Mệnh cát tinh phù Tác sự phù trì quá trượng phu

Quyền Lộc cung trung phùng thủ chiếu

Vinh phu hảo Mệnh, quý như hà

Thiên Cơ tinh dữ (cùng) Thái Âm đồng

Nữ Mệnh phùng chi tất sảo dung

Y lộc phong nhiêu chung bất mỹ

Vi xướng (con hát) vi thiếp (làm lẽ) chủ dâm phong

THIÊN CƠ NHẬP HẠN

Nam nữ nhị hạn trực Thiên Cơ

Lộc chủ Khoa, Quyền đại hữu vi

Xuất nhập kinh doanh đa ngộ quý

Phát tài, Phát phúc, thiển nhân tri?

Thiên Cơ chiếu hạn bất an ninh

Gia sự phân phân ngoại sự đa

Cánh ngộ Dương, Đà tinh Cự ám

Tu trí thử tuế nhập Nam Kha (hạn chết)

THÁI DƯƠNG NAM NHÂN

Mệnh lý Dương phùng Phúc, Thọ năng (nhiều phúc)

Cánh kiêm Quyền, Lộc lưỡng tương phùng

Khôi, Xương tả, Hữu lai tương tấu

Phú quý song toàn tỉ Thạch Sùng

Nhật, Nguyệt Sửu, Mùi Mệnh trùng phùng,

Tam phương vô hóa phúc tuy phong;

Cánh hữu cát tinh vô bất Mỹ

Nhược phùng sát tấu nhất sinh cùng

Thất hãm Thái Dương cư phản bối

Hóa kỵ phùng chi đa tắc muội (mờ ám)

Hựu tào hoành sự phá gia tài

Mệnh cường Hóa Lộc dã vô hại

THÁI DƯƠNG NỮ MỆNH

Thái Dương chính chiếu phụ nhân Thân

Bà mạo thù thường tính cách trinh;

Cánh đắc cát tinh đồng thủ chiếu,

Kim quan phong tặng tác phu nhân.

Thái Dương an Mệnh hữu kỳ năng,

Hãm địa tu phòng yếu sát lăng

Tác sự trầm ngâm đa tiến thoái

Tân cần độ nhật miễn gia khuynh

Thái Dương phản chiếu chủ tâm mang (rối trí)

Y lộc bình thường thọ bất trường

Khắc quá lương nhân (chồng) hoàn khắc tử (khắc con)

Chỉ nghi ấm hạ tác biên phòng (làm lẽ)

Nhị hạn biên nghi kiết, Thái Dương,

Thiên tài, tiến nghiệp, Phúc phi thường;

Hôn nhân hòa hợp, thiêm tư tục

(lấy vợ lấy chồng, sinh con cái)

Sĩ giả (quan chức) cao thiên tọa miếu đường

Thái Dương thủ hạn hữu đa bạn,

Hãm địa tu phòng ác sát sâm;

Gia kỵ phùng hung đa cách trệ.

Hoành cự, phá tài, gia lênh đênh.

VŨ KHÚC NAM NHÂN

Vũ Khúc thủ Mệnh phá vi quyền,

Cát chiếu lai lâm. Phúc, Thọ toàn

Chí khí tranh vanh đa xuất chúng

Siêu phàm nhập thánh, hướng nhân tiền

(lỗi lạc hơn người)

Vũ khúc chi tinh thủ Mệnh cung,

Cát tinh thủ chiếu thủy xương vinh

Nhược gia Hao, Sát lai xung phá

Nhiệm thị tài đa, tất cánh không (không bền của)

VŨ KHÚC NỮ MỆNH

Nữ nhân Vũ Khúc Mệnh trung phùng,

Thiên Phủ gia chi, trí khí hùng;

Tả, Hữu, Lộc lai tương phùng tụ;

Song toàn phú, quý mỹ vô cùng,

Tướng tinh nhất tú tối cương cường,

Nữ Mệnh phùng chi tinh dị thường;

Y lộc thao thao chung hữu phá,

Bất nhiên thọ, yểu chủ hưng vong.

VŨ KHÚC NHẬP HẠN

Đại, tiểu hạn phùng Vũ Khúc tinh

Nhược hoàn nhập miếu chủ tài hưng

Cánh gia Văn, Xương lâm Tả, Hữu.

Phúc, Lộc song toàn đắc xướng tâm.

Vũ Khúc lâm hạn Hóa quyền tinh,

Tối lợi cầu môi (hỏi vợ) sự hữu thành;

Cánh ngộ cát tinh đồng hội hợp

Văn nhân danh hiển, thứ nhân hưng.

Vũ Khúc chi tinh chủ quan nhân.

Công lai (làm việc văn) phùng chi hình trượng lai (hình ngục);

Thường thứ (người thường dân) phùng chi hoàn vụ trái (vụ hại)

Quan viên trực thử hữu kính hoài (sợ hãi)

Thiên đồng tọa Mệnh tính ôn lương

Phúc lộc du du thọ cánh trường

Nhược thi phúc nhân cư miếu vượng

Định giao thực lộc dự truyền Dương

Thiên Đồng nhược dữ cát tinh phùng

Tính cách thông minh bách sự thông;

Nam tử định nhiên thực thiên lộc.

Nữ nhân tạc thủ, trú phòng trung.

Thiên Đồng thủ Mệnh lạc nhàn Cung

(Thìn, Tuất, Sửu, Mùi)

Hỏa, Đà, Sát hợp cánh vi hung;

Thiên Cơ Lương, Nguyệt lai tương hội

Chỉ hảo không môn (đi tu) độ tuổi trung.

THIÊN ĐỒNG NỮ NHÂN

Thiên Đồng thủ Mệnh phụ nhân thân,

Tính cách thông minh linh lạc nhân,

Xương, Khúc cánh hoa tương hội xứ.

Du du tài lộc tự nhiên thân (tự trời cho).

Thiên Đồng nhược dữ Thái Âm đồng.

Nữ Mệnh phùng chi, dâm sảo dung.

Y lộc tuy phong chung bất mỹ

Biên phòng tự thiếp du nhân thông.

THIÊN ĐỒNG NHẬP HẠN

Nhân sinh nhị hạn trị Thiên Đồng

Hỷ khí doanh môn vạn sự vinh.

Tài lộc tăng thiêm nghi sáng tạo,

Tòng kim gia đạo đắc phong long.

Lưu niên nhị hạn trị Thiên Đồng

Hãm Địa du phòng ác sát xâm.

Tác sự mỹ trung, chung bất mỹ.

Duy phòng quan phá, cập gia khuynh.

LIÊM TRINH NAM NHÂN

Liêm trinh thủ Mệnh diệc phi thường.

Phú tính nguy nguy chí khí cường;

Cách cố (đổi cũ) đỉnh tân (thay mới) quan đại quý.

Vi quan danh hiển tính danh hương.

Bình sinh hà dĩ đắc thung dung.

Liêm Trinh, Tị, Hợi hiệu nhàn cung,

Bần phá Kình Dương, Hỏa cánh trung.

Túng hữu Tài cung vi bất mỹ

Nữ nhân Thân, Mệnh trị Liêm Trinh.

Nội chính thanh liêm cách cục tân.

Chư cát cùng chiếu vô Sát phá,

Định giao phong tặng tại thanh xuân.

Liêm Trinh, Tham, Phá, Khúc tương phùng.

Đà, Hỏa giao gia cực tiện dung (tính cách đê hèn); Định chủ hình phu tinh khắc tử (khắc chồng con) Chỉ bảo không phòng, xướng tùy dung (xướng kỹ hoặc lẽ mọn).

LIÊM TRINH NHẬP HẠN

Liêm trinh nhập hạn vượng cung lâm,

Hỷ phùng cát chiếu phúc bỉnh chăn (con ngựa quý)

Tài vật tự nhiên đa súc tích.

Sĩ nhân đắc ý vị cao thăng.

Đại, Tiểu nhị hạn ngộ Liêm Trinh

Cánh hữu, Thiên hình, Kỵ, Sát xâm.

Nùng huyết, hình tai đảo bất đắc.

Phá Quân, Tham, Sát phó u–minh (tuyệt Mệnh)

THIÊN PHỦ NAM NHÂN

Thiên Phủ chi tinh thủ Mệnh cung

Gia chi Quyền, Lộc hỷ tương phùng.

Khôi, Xương, tả, Hữu lai tương hội.

Phụ phượng bạt long (cưỡi phượng rồng)

thượng cửu trùng.

Hỏa, Linh, Dương, Đà tam phương hội.

Vi nhân gian trá đa lao lực;

Không, Kiếp đồng viên bất vi giai (đẹp).

Chỉ tại Không Môn dã hạnh phúc.

THIÊN PHỦ NỮ NHÂN

Nữ nhân Thiên Phủ Mệnh, Thân cung,

Tính cách thông minh hoa dạng dung;

Cánh đắc Tử vi tam hợp chiếu.

Kim quan chấn bộ thụ hoàng phong.

Hỏa, Linh, Dương, Đà lai sương hội,

Tính cách dung thường đa hối trệ

(tính nết hay thay đổi)

Lục thân (cha mẹ, chồng con, anh em)

tương bối tử nan chiêu (khó gặp).

Chỉ bảo Không–môn vi ni (đi tu) kế.

THIÊN PHỦ NHẬP HẠN

Hạn lâm Thiên Phủ năng tị lộc

Sĩ thứ phùng chi đa phát phúc.

Thiềm tài tiến hỷ vĩnh vô tai.

Thả dã nhuận Thân, tinh nhuận ốc

(cửa nhà vui tươi).

Nam đẩu tôn tinh nhập hạn lai,

Sở vi mưu sự sứng tâm hoài;

Nhược hoàn hựu Hóa, Khoa, Quyền, Lộc.

Chỉ nhật (càng ngày) hẳn nhiên triển đại tài.

THÁI ÂM NAM MỆNH

Thái Âm nguyên nhị thủy chi tinh,

Thân, Mệnh phùng chi, Phúc tự sinh.

Dậu, Tuất, Hợi viên vi đắc địa,

Quang huy dương hiển tính danh hanh.

Thái Âm nhập miếu hóa quyền tinh.

Thanh tú thông minh đẳng luân;

Bẩm tính ôn lương cung kiêm nhượng.

Vi quan thanh hiển liệt triều thân.

Dần thượng, Cơ, Xương, Khúc, Nguyệt phùng.

Tòng nhiên cát củng bất phong long.

Nam vi bộc, tòng nữ vi nô (làm đầy tớ)

Gia sát sung phá, đáo lão cùng. (1)

Thái Âm hãm địa ác tinh trung.

Đà, Hỏa tương phùng định khốn cùng;

Thử Mệnh chỉ nghi Tăng dữ Đạo.

Không–môn xuất nhập đắc thong dong.

THÁI ÂM NỮ MỆNH

Nguyệt hội đồng Dương tại Mệnh Cung

Tam phương các củng tất doanh phong

Bất kiên cung sát lai xâm hội.

Phú quý song toàn bảo đáo trung.

Thái Âm hãm tại Mệnh tri Thân

Bất hỷ tam phương ác sát xâm.

Khắc bại phu quân hựu yểu thọ.

Cánh hư huyết khí thiểu tinh thần.

THÁI ÂM HẠN

Thái Âm tinh chiếu hạn trung phùng.

Tài lộc phong doanh bách sự thông;

Gia thú thân nghênh thiêm tự tục (lấy vợ tìm giòng giống)

Thường nhân đắc thử vượng môn phong.

Nhị hạn biên nghi kiến Thái Âm.

Thiệm tiến tài ốc, Phúc phi khinh

(phúc không phải là nhỏ);

Hỏa, Linh nhược dã lai tương tấu,

Vị miễn quan tai, bệnh hoan lâm.

Hạn chí Thái Âm cư phản bối.

Bất hỷ Dương, Đà tam sát hội.

Hỏa, Linh nhị hạn tối vi hung.

Nhược bất quan tai, đa phá hối.

THAM LANG NAM NHÂN

Tứ mộ cung trung phúc khí nùng,

Đề binh chỉ nhập lập biên công.

Hỏa tinh củng hội thành vi quý,

Danh chấn chư di định hữu phong (võ công).

Tham lang thủ Mệnh Đồng Dương (Kình Dương) cung, Đà, Sát giao gia tất khốn cùng,

Vũ, Phá, Liêm Trinh, đồng Sát, Kiếp,

Bách nghệ phòng thân độ tuế trung (làm công nghệ).

Tứ mộ Tham Lang miếu vượng cung,

Gia lâm Tả, Hữu phú tài ông;

Nhược nhiên tái Hóa Khoa, Quyền, Lộc.

Văn vũ tài năng hiển đại công.

THAM LANG NỮ MỆNH

Tứ mộ Cung trung đa cát lợi,

Cánh phùng Tả, Hữu phương vi quý

Lộc tài phong phú vượng phu quân.

Tính ách cương cường đa chí khí.

Tham Lang hãm địc nữ phi tường

Y lộc tuy phong, dã bất lương

Khắc hại lương nhân, tinh nam nữ

Hựu giao cổn trẩm (đệm gối) thủ cô xương (cô quả góa)

THAM LANG NHẬP HẠN

Bắc Đẩu Tham Lang nhập hạn lai,

Nhược hoàn nhập miếu sự hỏa giai;

Khoa, Quyền sĩ lộ đa thàanh tựu (thi cử đỗ đạt)

Tất chủ đương nhiên phát hoạnh tài.

Tham Lang chủ hạn tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) lâm, Cánh hỷ nhân sinh tứ mộ sinh (tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi);

Nhược kiến Hỏa tinh đá hoạnh phát.

Tự nhiên phú quý quán hương lân.

Hạn chí Tham Lang hãm bất lương,

Chỉ nghi tiết dục (phẫn uất) tức tai thương,

Chử đăng phong lưu, khứ (bỏ) tài bảo.

Cát diệu tam phương khả miễn tai.

Nữ hạn Tham Lang sự bất lương,

Nghi hoàn lục giáp (6 tuổi giáp) oan tai nạn.

Nhược dữ cát diệu lai tương hội,

Tu tri nhất Mệnh nhập tuyền hương (chết).

CỰ MÔN NAM NHÂN

Cự môn Tý, Ngọ nhị Cung phùng,

Cục trung đắc ngộ dĩ vi vinh,

Tam hợp hóa cát Khoa, Quyền, Lộc,

Quan cao cực phẩm, y tử bảo.

Thử tinh hóa ám bất nghi phùng,

Cánh hội hung tinh dữ tứ hung,

Thần sỉ (môi răng) hữu thương kiêm tính mãnh,

Nhược nhiên nhập miếu khả hòa bình.

Cự môn thủ Mệnh ngộ Kình Dương,

Linh, Hỏa phùng chi sự bất tường,

Vi nhân tính cấp đa điên đảo,

Bách sự mang mang loạn chủ trương.

CỰ MÔN NỮ MỆNH

Cự Môn vượng địa đa sinh cát

Tả, Hữu gia lâm thọ cánh trường,

Nữ nhân đắc thử thành vi quý,

Kiêm quyển (cuốn rèm) trân châu,

Tọa tú phỏng (ý nói giàu sang).

Cự môn Mệnh hãm chủ dâm xương (dâm, góa)

Thị nữ, biên phòng (vợ lẽ) thủy miễn ương,

Tướng mạo thanh kỳ đa cận long,

Bất nhiên thọ yểu chủ hung vong.

CỰ MÔN NHẬP HẠN

Cự Môn chủ hạn hóa quyền tinh

Tối hủy cấu mưu đại sự thành

Tuy hữu quan tai tinh khẩu thiệt,

Hung vi cát triệu đắc an ninh.

Cự môn nhập hạn động nhân bi.

Nhược ngộ Tang Môn sự bất chu,

Sĩ thứ phìng chi đa nặc tụng (vu khống).

Cự quan thất chức (mất chức vị) hoặc đinh ưu

Cự Môn hạm ám tối quai trương,

Vô sự quan phi náo nhất trường,

Khốc khấp tang liên trung bất miễn (tang thương).

Phá tài, khu khí, thụ thê lương (buồn thảm).

THIÊN TƯỚNG NAM MỆNH

Thiên Tướng tinh mại nhất đẳng luân,

Chiếu, Thủ, Thân, Mệnh hỷ vô ngần

Vi quan tất chủ cư nguyên tể

Tam hợp tương phùng phúc bất khinh.

Thiên Tướng các tinh vi Mệnh chủ

Tất định tư nhân đa khắc kỷ

Tài quan lộc chủ vượng gia tư

Quyển yểm đương thời thủy bất mỹ

Thiên Tướng chi tinh Phá, Vũ, Đồng.

Dương, Đà, Hỏa, Linh cánh vi hung,

Hoặc tác kỹ thuật, kinh thương bối,

Nhược tại Không môn hưởng phúc long.

THIÊN TƯỚNG NỮ MỆNH

Nữ nhân chi Mệnh Thiên Tướng tinh

Tính cách thông minh bách sự ninh

Y lộc phong doanh, tài bạc túc,

Vượng phu ích tử, hiển môn đình

Phá quân, Thất sát lai tương ngộ

Hạn Dương, Đà, Hỏa, Linh tối sở kỵ,

Cô hình khắc hại lục thân vô

(không cha mẹ, chồng con, anh em)

Chỉ khả biên phòng dữ thị tỳ (lẽ mọn, con đòi)

Thiên Tướng chi tinh quả chủ tài

Chiếu lâm nhị hạn tất vô tai

Động tắc mưu vi giai toại ý

Ưu du hưởng phúc tự nhiên lai

Thiên Tướng chi binh hữu kỷ ban,

Tam phương bất hỷ ác tinh triền,

Dương, Đà, Không Kiếp trùng tương hội

Khẩu thiệt quan tai họa diệc liên

Hạn lâm Thiên Tướng ngộ Kình Dương

Tác họa dư ương bất khả đương,

Cánh hữu Hỏa, Linh chư sát tấu,

Tu giao nhất Mệnh (Mệnh một)

Nhập tuyền hương (chết)

THIÊN LƯƠNG NAM MỆNH

Thiên lương chi diệu số trung cường,

Hình thần ẩn trọng tính ôn lương

(hiền hòa, liêm thanh)

Tả, Hữu, Khúc, Xương lai hộp hợp,

Quản giao phú quý liệt triều cương,

Thiên lương tinh tú thọ tinh phùng,

Cơ, Nhật, Văn Xương, Tả, Hữu đồng,

Tý, Ngọ, Dần, Thân vi nhập miểu

Quan tư thanh hiển chí tam công

Thiên lương ngộ Hỏa lục nhàn Cung (Tỵ, Hợi)

Đà, Sát trùng phùng cách thị hung.

Cô, Hình đái tật, phá gia tài.

Không môn, kỹ nghệ khả quan công,

Thìn, Tuất, Cơ, Lương phi tiểu phụ,

Phá quân Mão, Dậu bất vi lương

Nữ nhân đắc thử vi cô độc

Khắc tử, hình phu, thủ lãnh phòng (cô đơn, góa).

THIÊN LƯƠNG NHẬP HẠN

Thiên lương hóa ẩm cát tinh hòa

Nhị hạn phùng chi họa tất đa

Nhược gia cát diệu phùng miếu địa,

Quí cực nhất phẩm, bổ (vá, phụ) sơn hà.

Hạn chí Thiên lương tối thị lương,

Do như thu cúc (hoa cúc mùa thu)

Thổ hinh (thơm) hương

Gia quan tiến chức, nghênh tân lộc,

Thưởng thứ phùng chi dã túc hương (đủ ăn)

Thiên lương thụ hạn thọ diên trường,

Tác sự cầu mưu cánh cát xương,

Nhược ngộ Hỏa, Linh, Dương, Đà hợp

Tu phòng nhất ách dĩ gia vong.

THẤT SÁT NAM MỆNH

Thất sát, Dần, Thân, Tý, Ngọ Cung

Tây đi củng thủ phục anh hùng

(ý nói : rợ Tây đi cũng phải hàng)

Khôi, Việt, tả, hữ, Văn Xương hội

Khoa, Lộc danh cao thực vạn chung (ăn một văn hộc lương)

Cư hãm địa bất kham ngôn,

Hung họa do như bọn hổ lang,

Nhược thị sát cường vô chế phục,

Thiếu niên ác tử tại hoàng tuyền,

Thất sát tọa Mệnh lạc nhàn Cung (Sửu, Mùi)

Cự, Tú, Dương, Đà cánh chiếu sung,

Nhược bất thương chi (chân tay tàn tật, da tổn cốt), Không môn tăng đạo khả hưng long.

THẤT SÁT NỮ MỆNH

Nữ Mệnh sầu phùng Thất sát tinh

Bình sinh tác sự quả thông minh

Khí cao chí đại vô nam nữ

Bất miễn hình phu, lịch (từng trải khổ tâm)

Thất sát cô tinh Tham tú phùng

Hỏa, Đà tấu hợp phi vi quý,

Nữ nhân đắc thử tính bất lương,

Chỉ hảo thiên phòng (lẽ mọn) vi tiện tỳ.

THẤT SÁT NHẬP HẠN

Nhị hạn tuy nhiên phùng Thất Sát

Thung dung hòa hoãn gia đạo phát,

Đối Cung Thiên phủ chính lai triều,

Sĩ hoạn phùng chi danh hiển đạt,

Thất Sát chi tinh chủ thu lang (lạnh lẽo)

Tác sự gian nan, hiện thất (mất của, tán tài)

Cánh gia cát diệu tại hạn trung

Chủ hữu quan tai, đa bệnh tật

PHÁ QUÂN NAM MỆNH

Phá Quân, Thất Sát, dữ Tham Lang

Nhập miếu anh hùng bất khả đương,

Quan vũ Mệnh phùng vi thượng tướng

Thứ nhân phúc túc ký điền trang

Phá Quân, Tý, Ngọ hội Văn Xương

Tả, Hữu song song nhập miếu

Tài Bạch phong doanh đa khẳng khái

Lộc quan chiêu trứ (thêu dệt) tá quân vương.

Phá Quân nhất diệu tối quyền đương,

Hóa, Lộc, Khoa, Quyền hỷ dị thường

Nhược hoàn hãm địa nhưng gia sát,

Phá tổ, ly tôn, xuất viễn hương.

Phá Quân bất hỷ tại Thân Cung,

Liêm Trinh, Hỏa, Dương, Đà hội hung

Bất kiến thương tàn, định thọ yểu,

Chỉ nghi tăng đạo độ bình sinh.

PHÁ QUÂN NỮ MỆNH

Phá Quân, Tý, Ngọ vi nhập miếu

Nữ Mệnh phùng chi Phúc, Thọ xương

Tính cách hữu năng biên (vô cùng) xuất chúng,

Vượng phu ích tử tính danh hương.

Phá quân nữ Mệnh bất nghi phùng,

Kình Dương gia hãm cánh vi hung,

Khắc hại lương nhân (sát chồng) phi nhất thứ,

Tu giao bi khốc, độ triền hôn.

PHÁ QUÂN NHẬP HẠN

Phá Quân nhập hạn yếu suy tường,

Miếu, Địa phương tri Phúc, Lộc, Xương,

Cánh ngộ Văn Xương đồng Khôi, Việt

Hạn lâm thử địa cực phong quang

Phá Quân nhập hạn yếu suy tường

Miếu địa vô hung thiểu tổn thương,

Sát tấu Phá quân phòng phá Hao (song Hao)

Cánh phòng thê tử tự thân vong.

Phá Quân chủ hạn đa nùng huyết

Thất thoát quai trương, bất khả thuyết,

Cánh trị nữ nhân chủ hiếu phục

Huyết quang sản nạn, tai ương tiết.

VĂN XƯƠNG NAM MỆNH

Văn Xương nam Mệnh vượng Cung lâm,

Chí đại tài cao để (đáy) vạn kim,

Văn nghệ tinh hoa tâm tráng đại,

Tu giao bình bộ thượng thanh vân,

Văn xương thủ Mệnh diệc phi thường,

Hạn bất yểu thương Phúc, Thọ trường,

Chỉ phạ (sợ) hạn xung phùng Hỏa, Kỵ

Tu giao yếu triết đới hình thương.

VĂN XƯƠNG NỮ MỆNH

Nữ nhân Thân, Mệnh trực Văn Xương

Tú lệ thanh kỳ Phúc cánh trường,

Tử, Phủ đối xung tam hợp chiếu

Quản giao phú quý trử hà thường

Văn Xương nữ Mệnh ngộ Liêm Quân,

Hãm Địa, Kình Dương, Hỏa, Kỵ tinh,

Nhược bất vi xương (góa) chung thọ yểu

Biên phòng (vợ lẽ) do đắc chủ nhân khinh

VĂN XƯƠNG NHẬP HẠN

Văn Xương chi tinh tối vi thanh,

Đẩu số chi trung đệ nhị tinh,

Nhược ngộ Thái Tuế dữ nhị hạn,

Sĩ nhân trực thử chiếu khoa danh,

Hạn ngộ Văn Xương bất đắc địa, Cánh hữu Dương, Đà, Hỏa, Linh, Kỵ.

Quan phi khẩu thiệt phá qua tài,

Vị miễn hình thương, đa hối trệ.

VĂN KHÚC NAM MỆNH

Văn Khúc thủ Mệnh tối vi lương,

Tướng mạo đường đường chí khí ngang,

Sĩ thứ phùng chi ưng Phúc hậu,

Trượng phu đắc thử thụ kim chương,

Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa, Kỵ,

Bất hỷ tam phương ác sát tụ,

Thử nhân tuy sảo khẩu năng ngôn,

Tuy tại không môn khả ngộ quí.

VĂN KHÚC NỮ MỆNH

Nữ nhân Mệnh lý phùng Văn Khúc

Tướng mạo thanh kỳ đa hữu phúc

Thông minh lanh lợi bất tầm thường

Hữu sát, biên phòng, dã dâm dục

VĂN KHÚC NHẬP HẠN

Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh,

Sĩ thứ kỳ niên tu phát phúc,

Cánh thiêm Tả, Hữu hội Thiên Đồng,

Tài Lộc thao thao vi thượng cục

Văn Khúc hạn ngộ Liêm, Đà, Dương,

Hãm Địa phi tai ý họa ương,

Cánh kiêm Mệnh lý tinh thần nhược,

Tả tri thử tuế nhập tuyền hương.

TẢ PHÙ NAM MỆNH

Tả Phù ôn tính năng giáng phúc,

Phong lưu huân hậu thông kim cổ,

Tử, Phủ, Lộc, Quyền, Tham, Vũ hội,

Văn quan, vũ chức, đa thanh quí.

Dương, Đà, Hỏa, Linh tam phương chiếu

Tòng hữu tài Cung, phi cát triệu

Liêm Trinh, Phá, Cự cánh lai sung

Nhược bất thương tàn chung thị yểu

TẢ PHÙ NỮ MỆNH

Nữ phùng Tả Phù chủ hiền hảo

Năng cán, năng vi, hựu khí cao,

Cánh dữ Tử Vi, Thiên phủ hợp

Kim quan phong tặng quá thao thao

Hỏa, Đà tương bất vi lương

Thất Sát, Phá Quân thọ bất trường

Chủ khả biên phòng phương phú túc,

Thông minh đắc sủng quá thời quang.

TẢ PHÙ NHẬP HẠN

Tả Phù hạn hành phúc khí thâm (xấu)

Thương nhân phú túc lũy thiên kim

Quan viên cánh đắc Khoa, Quyền chiếu

Chức vị cao di tá Thánh quân,

Tả phủ chi tinh nhập hạn lại.

Bất nghi sát tấu chủ bi ai,

Hỏa, Linh, Không Kiếp lai tương xấu

Tài phá nhân vong, sự sự suy.

HỮU BẬT NAM MỆNH

Hữu Bật, Thiên cơ thương tể tinh,

Mệnh phùng trọng hậu tối thông minh,

Nhược vô Hỏa, Kỵ, Dương, Đà Hội,

Gia cát tài quan, quán thế nhân,

Hữu Bật tôn tinh nhập Mệnh Cung,

Nhược hoàn sát tấu chủ thường dong,

Dương, Đà, Không Kiếp tam phương tấu,

Tu tri đái tật oán tai hung.

HỮU BẬT NHẬP HẠN

Hữu Bật nhập hạn tối vi vinh,

Nhân tài hưng vượng tất đa năng,

Quan viên hiện chưởng tăng đạo hỷ,

Sở tử công tư tất hiển vinh,

Hữu Bật chủ hạn ngộ hung tinh,

Tảo tận (quét sạch) ngia tư bách bất thành,

Sĩ tào, thương bại, nô khi chủ (đầy tớ lừa dối)

Cách giao gia phá chủ lênh đênh

LỘC TỒN NAM MỆNH

Nhân sinh nhược ngộ Lộc Tồn tinh,

Tử, Phủ gia lâm bách sự ninh,

Cánh ngộ Đồng, Trinh tương tấu hợp

Tất nguyên chủ định thị phu nhân,

Lộc Tồn nhập Mệnh hãm Cung lai,

Không, Kiếp, Linh, Hỏa tất vị lai,

Nhược vô cát diệu lai tương tấu,

Phu thê phân ly, vĩnh bất hài.

LỘC TỒN NHẬP HẠN

Lộc Tồn chủ hạn tối vi lương,

Tác sự cầu mưu tận cát tường,

Sĩ lộc phùng chi đa chuyển chức

Thứ nhân ngộ thử định tiền lương

Lộc Tồn chủ hạn thọ diên trường,

Tắc sự doanh mưu vạn sự sương,

Cánh, Hữu, Khoa, Quyền kiêm Tả, Hữu

Định tri thử hạn phú sương sương (kho đạn)

Lộc Tồn, Lộc chủ đa phú túc

Hôn nhân giá thú thiêm tự lục (thêm giòng giống)

Cánh khiêm Khoa, Lộc hựu đồng Cung

Tất chủ vinh hoa hưởng hạnh phúc

Lộc Tồn giao trì hạn bộ phùng

Tối phạ Kiếp, Không tương ngộ đồng,

Cánh kiêm Thái Tuế ác tinh xung,

Hạn đáo kỳ niên, nhập mộ trung

Khôi, Việt nhập Mệnh và Hạn

Khôi, Việt Mệnh, Thân hạn ngộ Xương

Thường nhân đắc thử túc tiến lương

Quan viên ngộ thử cao thiên chưởng (tay cầm quyền)

Tất định đương niên diện Đế Vương.

KÌNH DƯƠNG NAM MỆNH

Lộc tiền nhất vị an Kình Dương

Thượng tướng phùng chi Phúc, Lộc gia

Cánh đắc quí nhân tương thủ chiếu,

Binh quyền vạn lý tráng hoàng gia

Kình Dương thủ Mệnh tính cương cường

Tứ mộ sinh nhân Phúc, Thọ trường (1)

Nhược đắc Tử, Phủ lai hội hợp

Tu tri tài cốc phú xương xương,

Kình Dương nhất diệu lạc nhàn Cung

(Tý, Ngọ, Mão, Dậu)

Đà, Hỏa sung hề tiện thị hung,

Cánh nhược Thân, Mệnh đồng Kiếp sát.

Định nhiên yểu tuyệt tại đồ chung (chết đường)

Chú giải: (1). Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Mệnh lại an 4 Cung này thì rất tốt.

KÌNH DƯƠNG NỮ MỆNH

Kình Dương thủ hạn tế suy tường,

Tứ mộ sinh nhân miễn họa ương

Nhược ngộ Tử Vi, Xương, Phủ hội

Tài Cung hiển đạt phúc du trường

Thiên La, Địa Võng ngộ Kình Dương

Nhị hạn xung hề họa hoạn nhung (ý nói tai họa như giặc)

Nhược thị Mệnh chung chủ tinh nhược,

Định giao nhất tật mộng hoàng lương (phú quí không bền)

Kình Dương gia sát tối vi hung,

Nhị hạn lưu giao lạc hãm cùng,

Khắc tử, hình phu, mãi điền ốc,

Đồ lưu (tù toi) phiếm phối khứ tòng nhung (bỏ chồng)

ĐÀ LA NAM MỆNH

Đà La Mệnh nội tọa trung Tồn, Mệnh Đà, Thân, Kình, (gọi là Bá Lộc cách)

Cánh hỷ nhân sinh tứ mộ chung,

Tái đắc Tử Vi, Xương, Phủ hợp

Tài lộc phong danh viễn bá danh

Đà La tại hãm bất kham văn (khó nghe, khó chịu)

Khẩu thiệt, quan phi nhất thế xâm

Tài tán, nhân ly nhập cô độc,

Sở vi, sở tác bất như tâm (bất toại ý)

ĐÀ LA NỮ MỆNH

Đà La nhất diện nữ nhân phùng

Ngộ cát gia lâm, dâm đãng dung

Hung sát tam phương tương chiếu phá,

Tu phòng tương biệt chủ nhân ông (ý nói bỏ chồng).

ĐÀ LA NHẬP HẠN

Hạn ngộ Đà La sự diệc đa,

Tất nhiên nhẫn nại yếu khiêm hòa (mọi sự phải ôn hòa)

Nhược vô cát chiếu đồng tương hội,

Tu giao nhất mộng nhập nam kha (hạn chết). Giáp

Thân, Giáp Mệnh hữu Đà, Dương

Hỏa, Linh, Không, Kiếp hựu lai thương,

Thiên lộc bất phùng sinh vượng địa,

Hình thê, khắc tử, bất vi lương (vất vả vợ con)

HỎA TINH NHẬP HẠN

Hỏa tinh đắc địa hạn Cung phòng,

Hỷ khí doanh môn bách sự thông,

Thường nhân đắc thử tài phong long,

Hỏa tinh nhất tú (ngôi Sao) tối quai chương (hung dữ)

Vô sự quan tai náo nhất trường,

Khắc hại lục thân ưng bất miền (1)

Phá tài gian khổ, miễn huy hoàng

Chú giải: (1) Lục thân – cha mẹ, anh em, vợ con – ý nói Linh, Hỏa hãm ở Mệnh, thờingười ấy đối với lục thân đều vất vả, cơ khổ.

LINH TINH NHẬP HẠN

Hạn chí linh tinh sự nhược hà,

Tham Lang tương Phúc hoàn đa,

Cánh gia nhập miếu phùng chư cát,

Phú quí thanh danh xứ xứ ca

Linh tinh nhất tú bất khả Dương,

Thủ lâm nhị hạn tất điên cuồng,

Nhược vô cát diệu lai tương chiếu,

Vị miễn chiêu tai, nặc họa ương.

HỎA LINH NAM MỆNH

Hỏa, Linh nhị chiếu cư miếu địa,

Tham Lang, Tử, Phủ nghi tương hội,

Vi nhân tính cấp, hữu uy quyền,

Chất yểm hương bang chung hữu quý (oai quyền lừng lẫy)

Hỏa, Linh tại Mệnh lạc nhàn Cung (2)

Tây, Bắc sinh nhân tác sự dong,

Phá hoạnh gia tài chung bất cửu (không bền)

Tu giao đới tật, miễn tai hung.

Chú giải: (2) Tuổi Dần, Ngọ, Tuất – Hỏa cũng phải ở 3 Cung này – mới đẹp.

Thân, Tý, Thìn – Hỏa ở ba Cung này – rất xấu.

Tỵ, Dậu, Sửu – Hỏa cũng ở ba Cung này – bình thường.

Hợi, Mão, Mùi – Hỏa ở Cung Mão, Mùi – rất tốt.

Tóm lại : Tối kỵ ở Hợi, Tý là thủy Cung, rất xấu.

Tối kỵ ở Thân, Dậu là Kim Cung, xấu vừa.

HỎA LINH NỮ MỆNH

Hỏa Linh chi tính nhập Mệnh lại

Tham Lang tương hội đắc hỏa giai,

Tam phương vô sát chư ban mỹ,

Tọa thử hương văn đắc toại hoài.

Hỏa, Linh nhị diệu tối nan đương,

Nữ Mệnh đơn phùng tất chủ thương,

Nhược ngộ tam phương gia sát tấu,

Tu phòng mục hạ(mù) nhập tuyền hương.

HỎA LINH NHẬP HẠN

Hỏa, chiếu nhị tinh sự nhược hà

Tham Lang tương hội phúc hoàn đa,

Cánh gia cát diệu, đa quyền bính,

Phú quý thanh danh xứ xứ ca

Hỏa, Linh hạn hãm huyết nùng xâm (bệnh về máu)

Tầm thường thất thoát bất khả tầm,

Khẩu thiệt quan tai, ưng bất miễn,

Tu phòng vô vọng họa lai xâm.

ĐỊA KIẾP NAM NHÂN

Địa kiếp tòng lai sinh phát tật,

Mệnh chung tương ngộ đa thu túc (khó thở)

Nhược ngộ Dương, Hỏa tại kỷ trung,

Tân khổ trì dung phòng nội không (hay khổ tâm).

ĐỊA KIẾP NHẬP HẠN

Kiếp tinh nhị hạn ngộ tương phùng,

Vị miễn đương niên vô họa nguy,

Thái Tuế, sát lâm đa tật ách,

Quan phù tinh ngộ hữu quan phù (quan tụng)

THIÊN KHÔNG NHẬP MỆNH

Mệnh tọa Thiên Không, định xuất gia

Văn Xương, Thiên Tướng thực tham Khoa (1)

Nhược phùng tứ sát Đồng, Thân, Mệnh,

Thụ ấm, thừa vinh, Phúc khả giai

Chú giải: (1) Sao Thiên Tướng “không sợ” Không, Kiếp, Kình, Đà và Thiên Không.

Tử Vi – Thiên Phủ “Mới sợ” tứ sát tinh này.

THIÊN KHÔNG NHẬP HẠN

Không vong nhập hạn phá điền tòa,

Thê, Tử tu phòng hữu tổn thương,

Tài bạch bất duy, đa bại thất

Cánh ưu thọ Mệnh, nhập tuyền hương

Kiếp, Không đồng nhập hạn

Cực (Tử Vi) cư Mão, Dậu, Kiếp, Không lâm

Vi tăng, vi đạo, Phúc hưng long

Lạc hưởng sơn lâm hữu sự hiệu,

Phúc, Thọ xong toàn đáo cổ linh

Kiếp, Không nhị hạn tối quai trương,

Phu Tử (Đức Khổng) tại trần đã tuyệt lương (bị đói)

Hạng Vũ anh hùng tăng táng quốc,

Lộc châu phùng thử trụy lâu vong (ngã chết).

THIÊN THƯƠNG, THIÊN SỨ NHẬP HẠN (1)

Thiên hao thủ hạn, hiệu thiên thương,

Phu Tử tại trần đã tuyệt lương,

Thiên sứ hạn lâm, nhân công kỵ (ai ai cũng ghét)

Thạch sùng hào phú, phá gia vong

Chú giải: (1) Thiên thương gọi là “hư hao thần”

Thiên xứ gọi là “truyền xứ thần”

Hai Sao này chủ tác họa, nhưng ở nơi hãm mới xấu, tác họa dữ dội.

Thiên thương : Ngọ, Mùi, Thìn, Tý, Mão hãm

Thiên sứ : Mão, Dậu, Tuất, Sửu, Thìn hãm

Sáu tuổi Giáp : gặp Thương hoặc sứ ở Dần xấu

Sáu tuổi Canh : gặp Thương hoặc sứ ở Thân xấu

Sáu tuổi Bính : gặp Thương hoặc sứ ở Tỵ xấu

Tất cả các tuổi gặp thương hoặc sứ ở Hợi bình thường.

THIÊN MÃ NHẬP HẠN

Thiên Mã lâm hạn tối vi lương

Tử, Phủ, Lộc Tồn ngộ phi thường,

Quan hạn phùng chi ưng hiển đạt,

Sĩ nhân ngộ thử phó (đến) khoa trường,

Thiên Mã thủ hạn bất đắc trú,

Hựu phạ Kiếp, Không lai tương ngộ,

Cánh kiêm Thái Tuế tọa Cung trung,

Hạn đáo kỳ nhân tầm tử lộ (chết đường).

HÓA LỘC NHẬP MỆNH

Thập thiên hóa lộc tối vi vinh,

Nam Mệnh phùng chi Phúc tự Thân,

Vũ chức hiển danh biên tắc thượng,

Văn nhân danh dự mãn triều đường,

Lộc chủ Thiên Đồng ngộ Thái Dương

Thường nhân đại phú túc điền trang,

Tư tài, lục súc giai (điều) ninh vượng,

Phàm hữu thi vi tận cát tường.

HÓA LỘC NHẬP HẠN

Hạn trung nhược ngộ Phúc lai lâm,

Tước vị cao thiên tá thanh minh,

Thường thử tương phùng Dương đại quý,

Tự nhiên sắc tích quảng kim ngân.

HÓA QUYỀN NAM MỆNH

Quyền tinh tối hỷ các tinh phù,

Sự nghiệp hiên ngang đởm khí sung,

Cánh trị Cự môn kiêm Vũ diệu (Vũ Khúc)

Tam biên, chấn thủ trưởng binh phù

QUYỀN TINH NỮ MỆNH

Thử tinh chủ hạn hỷ phi thường,

Quan Lộc cao thăng tá đế vương,

Tài bạch phong thiêm nghi sáng nghiệp

Phòng kim gia đạo BẢO AN KHANG

Quyền tinh thử ngộ Vũ, Tham Lâm.

Tác sự cầu mưu tận đắc thành

Sĩ tử danh cao, kiêm Phúc, Lộc,

Thứ nhân đắc thử, tích kim ngân,

Hóa Quyền cát diệu hỷ tương phùng,

Cánh cát gia lâm y lộc phong,

Phú quý song toàn, nhân tính ngạnh (tính bướng)

Đoạt phu, quyền bính Phúc hưng long.

KHOA TINH NAM MỆNH

Khoa tinh, Văn tú, tối vi kỳ,

Bao tàng miêu tú, mỹ văn chương

Nhất được vũ môn long biến hóa

Quản giáo thanh đạt dự triều đường,

Khoa tinh nhập Mệnh khởi tầm thường,

Miên tú tài hoa cẩm miếu hương,

Cánh ngộ Khúc, Xương, Khôi việt tú,

Long môn nhất diệu tính danh Dương

KHOA TINH NỮ MỆNH

Hóa Khoa nữ Mệnh thị lương tinh,

Tứ đức kiêm toàn, tính cách thanh,

Cánh ngộ cát tinh Quyền, Lộc tấu

Phu vinh, tử quý tác phu nhân.

KHOA TINH NHẬP HẠN

Khoa tinh nhị hạn ngộ Văn Xương

Sĩ tử phùng chi tính danh hương,

Tăng đạo, thứ nhân đa phú quý,

Bách mưu bách toại sự anh Dương.

HÓA KỴ NAM MỆNH

Chư tinh Hóa Kỵ bất nghi phùng

Cánh hội hung inh, dũng tinh hung

Nhược đắc cát tinh, lai trợ cứu

Túng nhiên bất quý tất phong long

Tham Lang, Phá Quân cư Hãm Địa,

Ngộ cát Hoá Kỵ chung bất lợi

Nam vi đạo tặc, nữ dâm xương

Gia sát chiếu Mệnh vô miên thụy.

HÓA KỴ NỮ MỆNH

Nữ nhân Hóa Kỵ bản phi kỳ

Cánh ngộ hung tinh, thị Hóa Kỵ

Thực gian truân, bần tiện thậm

Cát tinh tấu hợp giảm tai nguy

HÓA KỴ NHẬP HẠN

Kỵ tinh nhập miếu phản vi giai (đẹp)

Túng hữu quan tai diệc bất thường,

Nhất tiến, nhất thoái danh bất toại

Cánh thiềm ngộ cát bảo an khang

Nhị hạn Không trung kiến Kỵ tinh

Chí tai vi họa tất gia khuynh

Vi quan thoái chức, thiêm hư đạo

Sử sất tu phòng, cấm trượng hĩnh

Kỵ tinh lạc hãm tại nhàn Cung

Ác sát gia lâm tác họa hung

Tài tán nhân ly đa tật khổ

Thương quan thoái chức, hiếu trùng phùng (1)

Chú giải: (1) Lộc hội Lộc Tồn phú quý

Quyền hội Cự, Vũ anh Dương

Khoa hội Khôi, Việt quý hiển

Kỵ hội Thân Mệnh chiểu thị phi

Tý Cung Lộc, Quyền hãm – Kỵ tinh không hung

Sửu Cung Khoa, Quyền, Lộc bình – Kỵ tinh không hung

Dần Cung Khoa, Quyền, Lộc bình – Kỵ tinh không đẹp

Mão Cung Khoa, Quyền, Lộc bình – Kỵ đắc địa

Thìn Cung Khoa, Lộc bình – Kỵ tinh không hung (vô dụng)

Tỵ Cung Khoa, Lộc bình – Kỵ tinh hung

Ngọ Cung Khoa tốt – Lộc bình – Quyền, Kỵ bình thường

Mùi Cung Khoa, Quyền bình – Kỵ không hung (vô dụng)

Thân Cung Khoa, Lộc tốt – Quyền, Kỵ bình thường

Dậu Cung Khoa, Lộc bình – Quyền, Kỵ bình

Tuất Cung Khoa, Quyền, Lộc, Kỵ – bình thường

Hợi Cung Hóa Kỵ không tốt.

Chú ý : Các cách trên đây theo sách Tàu : nhưng không nên câu nệ “đắc, hãm”. Nênchú trọng về “được việc” hoặc “không được việc”. Thí dụ : Quyền cư Tý hãm, nhưng Quan Lộc ở đó là “được việc”, nếu giải ách ở đó là “không được việc” hoặc Khoa, Quyền, Lộc đắc địa mà gặp ác sát tinh như Kiếp, Không, Linh, Hỏa, Tuần, Triệt cũng giảm hay.

LUẬN KHOA, QUYỀN, LỘC

Lộc hữu đối diện tại Thiên Di,

Tý, Ngọ phùng chi lợi lộc nghi,

Đức hợp các nhương nhân kính trọng,

Song toàn phú quý phúc hi kỳ.

Lộc, Quyền Chu Bột Mệnh trung phùng (1)

Nhập tướng vương triều tán thành công,

Nghênh hợp quyền tinh kiêm cát diệu,

Nguy nguy phú quý liệt tam công,

Chú giải: (1) Số Chu Bột, Đinh Tỵ 12 – 1 giờ Dần thọ 69 tuổi.

LUẬN TẢ, HỮU

Thiên tinh Tả, Hữi tối cao ninh

Nhược tại tam phương lộc vi hưng,

Vũ chức cao tăng ưng hiển tá

Văn nhân danh cử liệt công khanh

LUẬN VĂN, VŨ CÁCH

(Văn Khúc, Vũ Khúc nhập Mệnh)

Cách danh Văn, Vũ thiểu nhân tri,

Ngộ thử tu giao bách sự thông,

Cánh trị Mệnh Cung vô Sát, Phá

Thao thao vinh hiển thị anh hùng (2)

Ghi chú: (2) Số Quan Công, Canh Tuất 8 – 3 giờ Tý, thọ 48 tuổi.

LUẬN VĂN TINH TRIỀU MỆNH CÁCH

Văn Xương, Văn Khúc tối vinh hoa,

Trị thử tu tri phú quý gia,

Cánh đắc tam – phương tường chiếu củng,

Khước như cẩm thượng hựu thiêm hoa

LUẬN THẠCH TRUNG ẨN NGỌC CÁCH

Cự Môn Tý, Ngọ nhị Cung phùng,

Thân, Mệnh phùng chi tất quý vinh,

Cách đắc tam phương khoa lộc củng,

Thạch trung ẩn ngọc thị phong long

LUẬN THAM LANG NGỘ HỎA

Hỏa ngộ Tham Lang chiếu Mệnh Cung,

Phong hầu thực độc thị anh hùng

Tam phương thượng nhược vô hung sát

Đáo lão ưng chi Phúc, Thọ long

LUẬN THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHỆ, NÔNG NGHIỆP, CHI MỆNH

Tham, Nguyệt, Đồng, Sát hội Cơ Lương

Nhân tài kế lợi tác kinh thương,

Tu tri mộ dạng vô miên thụy,

Hồ hải doanh doanh tự tẩu mang (kinh doanh to tát).

Kinh thương Tử, Phủ ngộ Kình Dương

Vũ Khúc, Thiên Di lợi thị trường,

Sát, Phá, Liêm Trinh đồng Tả, Hữu

Dương, Linh, Hỏa tú viễn truyền dương (buôn bán to)

Nhàn Cung (Hợi) Tham Lang hà sinh nghiệp (1)

Bất thị đồ nhân (mổ lợn) tu đính thiết (lò rèn)

Chư ban sảo nghệ cánh năng tinh,

Tinh hiếu du điền (cày ruộng) tinh hộ liệp (đi săn bắn).

Phá, Vũ, Mùi Cung đa sảo nghệ

Tỵ, Hợi an Mệnh chính tương nghi

Phá Quân, Liêm Trinh cư Mão, Dậu

Tế Sao tình nhân định nghệ kỳ

Thiên Cơ, Thiên Tướng Mệnh, Thân trung

Đế định tài tinh nhập mộ Cung (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi)

Thiên Phủ nhược cư thiên động vị,

Bình sinh động vị tác kỳ công.

Chú giải: (1) Nếu gặp nhiều Sao quý, làm thợ rồi cũng có ngày làm ông chủ thợ.

LUẬN XUẤT GIA TĂNG ĐẠO CHI MỆNH (1)

Cực (Tử Vi) cư Mão, Dậu ngộ Kiếp, Không

Thập phân chi Mệnh cửu nhân tăng,

Đạo thích, nham tuyền giai hữu phận,

Thanh nhàn, u tĩnh độ bình sinh.

Mệnh tọa Không hương định xuất gia (Mệnh ngộ Không Vong)

Văn tinh tương hội thực Tham, Khoa

Nhược hoàn Văn Khúc lâm Thân, Mệnh

Thụ ấm thanh nhàn Phúc khả gia

Thiên cơ, Thất sát, Phá, Liêm đồng

Vũ Khúc tăng lưu Mệnh sở phùng

Cánh nhược Thái Dương kiêm Đế tọa,

Lênh đênh cô khắc Mệnh phương trung

Chú giải: (2) Dẫu chẳng phát tóc vào ở chùa, nhưng là người yếm thế, hoặc thíchnghiên cứu hoặc thuật, tâm tính thích tĩnh nhàn.

LUẬN THỌ YỂU DÂM ĐÃNG

Tham Lang nhập miếu tối cao cường (1)

Nam cực tinh đồng thọ Mệnh trường,

Bắc Đẩu đế tinh vô ác sát

Miên miên lão tận diên sinh tường

Thất sát lâm thân chung thị yểu

Tham Lang nhập miếu định vi xương (góa)

Tiền thị tam hợp tương lâm chiếu

Giã học, hàn cư khí thiết hương – Ý nói : cô đơn, lạnh lẽo

Thân, Mệnh lưỡng Cung câu hữu sát

Tham hoa, biến tửu, họa do thâm,

Bình sinh nhị hạn lai phù hội

Đắc ý chi trung khước hựu trầm

LUẬN ĐỊNH NHÂN TÀN TẬT (2)

Mệnh Cung Dương, Đà, Sát, Thủ, Thân

Hỏa, Linh tọa chiếu Phúc vi khinh (Phúc bạc)

Bình sinh nhược bất thường viên ngoại

Dã tắc, Đà yêu, khúc bối nhân (gù lưng)

Chú giải: (2) Số Quí Hợi 24 – 10 giờ Thìn – 1946 (Bính Tuất) bị đạn cụt chân.

(1) NAM ĐẨU

BẮC ĐẨU

Thiên Cơ (mộc)

Thiên Đồng (thủy, kim)

Thiên Tướng (thủy)

Thiên Lương (thổ, mộc)

Thất Sát (hỏa kim)

Âm tuế ứng trước

5 năm 5 tháng

Liêm Trinh (hỏa)

Vũ Khúc (kim)

Tham Lang (mộc)

Cự Môn (thủy)

Phá Quân (thủy)

Dương tuế ứng trước

5 năm 5 tháng

NAM VÀ BẮC ĐẨU TINH

Tử Vi (thổ)

Thiên Phủ (thổ, thủy)

Thái Dương (hỏa)

Thái Âm (thủy)

Lộc Tồn (thổ, kim)

LUẬN ĐỊNH NHÂN PHÁ TƯỚNG

Tướng mạo chi trung phùng Sát chiếu

Cánh gia tam hợp hựu phùng Hình,

Tật Ach, Kình Dương phùng Hao sứ

Triết thương chi cốt (gãy, què) bất hòa bình

LUẬN ĐỊNH NHÂN THÔNG MINH

Văn Khúc, Thiên Tướng, Phá quân tinh,

Kế sách biên đai, tính cách linh,

Cánh nhược tam phương Xương, Khúc hội,

Nhất sinh sảo nghệ, hiệu thanh danh

LUẬN ĐỊNH NHÂN PHÚ TÚC

Thái Âm nhập miếu hữu quang huy

Tài nhập, tài hương phân ngoại kỳ

Phá, Hao hung tinh giai bất phạm

Đôi kim, tích ngọc phú hào nhi

LUẬN ĐỊNH NHÂN BẦN TIỀN

Mệnh chung cách chiếu bất lai sâm

Hỏa, Kỵ, Dương, Đà tứ chính sâm

Vũ Khúc, Liêm Trinh, Cự, Phá hội

Nhất sinh bạo nộ, hựu thân bần

LUẬN ĐỊNH NHÂN TÁC ĐẠO TẶC (trộm cướp)

Mệnh phùng Phá, Hao dữ Tham, Trinh

Thất sát tam phương chiếu cập Thân

Vũ Khúc cánh cư thiên động vị (ở không phải chỗ hãm)

Nhất sinh diện bối kích lương tân,

LUẬN ĐỊNH NHÂN, NHẤT THÂN (cô đơn)

Cát chiếu tương phu, hung chiếu lâm

Bách ban sảo nghệ, bất thông hanh

Nhược phùng Thân, Mệnh ngộ ác chiếu

Chỉ tổ đồ ngưu, tể mã nhân (đồ tể, mổ thịt)

NHẬP NHỊ CUNG CHI TINH ĐẮC ĐỊA HỢP CÁCH

TÝ AN MỆNH

Tý Cung Tham Lang, Sát, Âm tinh

Cơ, Lương tương củng Phúc hưng long,

Canh, Tân, At, Quí túc phong vinh

SỬU AN MỆNH

Sửu Cung lập Mệnh, Nhật, Nguyệt chiều

Bính, Mậu sinh nhân Phúc, Lộc nhiêu (nhiều),

Chính tọa bình thường trung cục luận,

Đối chiếu phú quý, họa giai tiêu (họa đều tiêu tán)

DẦN AN MỆNH

Dần Cung Cự, Nhật túc phong long

Thất Sát, Thiên lương bách sự thông,

Giáp, Kỷ, Canh, nhân giai vi cát,

Nam tử vi quan, nữ thụ phong.

MÃO AN MỆNH

Mão Cung Cơ, Cự, Vũ Khúc phùng

Tân, At sinh nhân Phúc khí long,

Nam tử vi đương ma lẩm lộc

Nữ nhân hưởng Phúc, phụ bao phong.

THÌN AN MỆNH

Thìn vị Cơ, Lương tọa Mệnh Cung

Thiên Phủ, Tuất Địa, tối doanh phong,

Yêu kim y tử chân vinh hiển,

Phú hoa quí diệu trị đáo chung.

TỴ AN MỆNH

Tỵ vị Thiên Cơ, Thiên Tướng lâm,

Tử, Phủ triều viên Phúc cánh thâm,

Mậu, Tân, Nhâm, Bính, giai vi quí,

Nhất sinh thuận toại thiểm tai tâm (ít tai nạn)

NGỌ AN MỆNH

Ngọ Cung Tử, Phù, Thái Dương đồng

Cơ, Lương, Phá, Sát, hỷ tương phùng

Giáp, Đinh, Kỷ, Quý, sinh nhân Phúc

Nhất thế phong quang lẫm lộc phong

MÙI AN MỆNH

Mùi Cung Tử, Vũ Liêm – trinh Đồng

Nhật, Nguyệt, Cự môn hỷ tương phùng

Nữ nhân trị thử toàn Phúc thọ

Nam tử phùng nhị vị tam công

THÂN AN MỆNH

Thân Cung Tử đế, Trinh, Lương đồng

Vũ Khúc, Cự Môn, Hỷ tương phùng

Giáp Canh, Quý nhân nư đắc kỷ

Nhất sinh phú quý, sinh anh hùng

DẬU AN MỆNH

Dậu Cung tối hỷ Thái Âm phùng,

Cự, Nhật hựu phùng đương diện sang,

Tân, At sinh nhân vi quý cách,

Nhất sinh Phúc, Lộc vĩnh hanh thông.

TUẤT AN MỆNH

Tuất Cung Tử Vi đối sung Thìn,

Phú nhi bất quý hữu vô danh,

Cánh gia cát diệu đa quyền lộc,

Chỉ lợi quan trường mậu dị nhân (ý nói : khó mua được hạng người ấy)

HỢI AN MỆNH

Hợi Cung tối hỷ Thái Âm phùng

Nhược nhân trị thử Phúc, Lộc long,

Nam nữ phùng chi giai toại ý

Phú quý vinh hoa trực đáo chung (ý nói : giàu sang suốt đời).

THẬP NHỊ CUNG CHƯ TINH THẤT HÃM, PHÁ CÁCH TÝ, SỬU AN MỆNH

Tý, Ngọ, Thiên cơ, Sửu, Cự, Linh

Hử tinh lạc hãm quá vi chân,

Túng nhiên hóa cát cánh vi mỹ

Nhiên địa phú quý bất thanh minh (1)

Chú giải: (1) Các cách trên tuy gọi là hãm, nhưng Quyền, Lộc và đa quý tinh danhvang, phú quý, nhưng cuộc đời phải lên xuống thất thường.

DẬU AN MỆNH

Dần thượng Cơ, Xương, Phúc, Nguyệt phùng

Tuy nhiên cát củng bất phong long,

Nam vi bạn bộc, nữ xướng tỳ

Nhược phi yểu triết, tức bần cùng,

MÃO, THÌN AN MỆNH

Mão thượng Thái Âm, Kình Dương phùng

Thìn Cung cự hỉ, Tử Vi, Đồng

Tuy nhiên hóa cát, phi hoàn mỹ

Nhược phi gia Sát, đáo đầu hung

TỴ AN MỆNH

Tỵ Cung, Vũ, Nguyệt, Thiên Lương, cự

Tham tú, Liêm Trinh cộng đào riêu (rắn = Cung Tỵ)

Tam phương cát diệu giai bất qui

Hạ tiện bần cùng độ tuế hoa

NGỌ AN MỆNH

Ngọ Cung Tham, cự, Nguyệt, Xương tòng

Dương nhân (Kình Dương) tam hợp tối hiềm sâm,

Tuy nhiên hóa cát cự vi lo,

Hoạnh phát, hoạnh thành, đáo lao cùng.

MÙI AN MỆNH

Mùi Cung cự tú Thái Dương hiềm,

Túng thiểu, tai nguy hữu khắc, thương,

Lao lực, bôn ba quan sư chi,

Tùy diên hạ tiện độ thời quan.

THÂN DẬU AN MỆNH

Thân Cung Co, Cự vi phá cách

Nam nhân lãng đãng, nữ nhân bần

Nhị Cung nhược chiếu đào hoa kiến

Nam nữ phùng hci tổng bất vinh

TUẤT AN MỆNH

Tuất thương Tử, Phá nhược tương phùng

Thiên Đồng, Thái Dương giai (đều) chủ hung,

Nhược hoàn cô quả cánh yểu triết,

Tùy duyên bần khổ, miễn bần cùng.

HỢI AN MỆNH

Hợi Cung Tham, Hỏa, Thiên Lương Đồng,

Phiên đàng, lãng tử, tống tây đông,

Nhược hoàn phú quý đa niên hóa,

Bất nhiên hệ bộc dữ bần cùng.

ĐỊNH PHÚ CỤC

TÀI ẤM, GIÁP ẤN

Mệnh Tài, Điền gặp Thiên Tướng, Thiên Lương, Vũ Khúc hoặc chiếu và giáp có Quốc An.

Thí dụ : Tuổi Kỷ, Sửu, Mệnh, Tài, Điền cư Sửu gặp Thiên Lương, tức là Cung Sửu giáp Tướng, An. (Ấm = tên tục của Sao Thiên Lương).

NHẬT, NGUYỆT GIÁP TÀI

Cung Tài ở Sửu, Mùi giáp có Thái Dương, Thái Âm và Bản Thân cũng ở đấy là tối quý.

Mệnh ở Sửu, tuổi Nhâm, At là thượng cách.

Mệnh ở Sửu, tuổi Bính, Mậu, Tân thượng cách.

TÀI LỘC GIÁP MÃ

Thiên Mã ngộ Đà La thủ Mệnh, giáp Lộc Tồn và Vũ Khúc, tối quý (Mệnh cư Dần, Thân, Tỵ, Hợi).

Phú đoán – Mã ngộ Đà, khôn ngoan sảo trá.

ẤM, ẤN CỦNG THÂN

Mệnh hoặc Thân, hoặc Điền, Tài gặp Lương và Quốc An.

Thí dụ : tuổi Canh : Mệnh, Thân, Tài, Điền lập tại Cung Tý gặp Thiên Lương, Tướng

Quân.

Vậy cũng đó là : Lương, Tướng tọa (ngồi), Quốc An ở Thìn chiếu xuống. Hoặc Mệnh, Thân, Tài, Điền ở Cung Thìn, thời Lương, Tướng ở Cung Tý chiếu lên phù cho Quốc An.

NHẬT NGUYỆT CHIẾU BÍCH

Cung Điền trạch ở Tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) có Sao Âm, Dương tọa chiếu.

KIM LÃNG QUANG HUY

Thái Dương cư Ngọ thủ Mệnh hoặc Tài.

ĐỊNH QUÝ CỤC

NHẬT, NGUYỆT GIÁP MỆNH

Mệnh an tại Sửu, Mùi giáp Âm, Dương nhưng phải có Quyền, Lộc, Xương, Khúc phủ chiếu mới đẹp.

NHẬT XUẤT PHÙ TANG

Thái Dương tại Mão, an Mệnh và Quan Lộc tối quý – nhưng đừng vướng phải sát tinh và Không Vong.

Nguyệt lạc Hợi Cung hoặc gọi là nguyệt lãng thiên môn Mệnh, Quan, Tài tại Hợigặp Thái Âm.

Nguyệt sinh sương hải (gặp sương mặt trăng mù ngoài biển) Điền trạch tại Tý gặpÂm, Đồng.

Phù, Bật củng chủ – Tử Vi thủ Mệnh, gặp Tả, Hữu giáp hoặc chiếu.

Quân, Thân khánh hội – Tử Vi thủ Mệnh gặp Tả, Hữu, Phượng, Long.

Tài, An giáp Lộc – Hóa Lộc thủ Mệnh, Lương, Tướng giáp (Tướng, Quan) hoặc TàiCung có cách này.

Lộc, Mã bội An (đeo ấn, tức là Lộc, Mã, Tướng, An cách) nhưng thêm Hóa Lộc ở vớiMã lại càng đẹp nếu gặp Tuần, Triệt thành vô vị.

Tọa Khôi hướng quí – Mệnh có Sao Thiên Khôi – ngoài có Sao Thiên Việt chiếu.Người tuổi Giáp, Mậu Mệnh tại Sửu

Người tuổi At, Kỷ, Mậu Mệnh tại Thìn thời được cách giáp Khôi, Việt.

Mã đầu đới kiếm (kiếm treo cổ người – đừng nhầm Kình Dương tại Ngọ Cung)

Người tuổi Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Sửu : Mệnh an tại Mùi, tức là Mã, Kình, Đà chiếu lên Mệnh, tuổi Quý Sửu là thượng cách, Quý Dậu, Quý Tỵ là thứ cách.

Tuổi Kỷ Mùi, Kỷ Mão, Kỷ Giợi, Mệnh tại Sửu Tuổi Kỷ Mùi, là thượng cách, Mão, Hợi thứ cách Tuổi Thân, Tý, Thìn : Thiên Mã tại Thân

Sáu tuổi kể trên, Mệnh lập tại Dần hoặc Thân, thêm Sao Thiên Hình tọa, hoặc chiếu

rất tốt.

Tuổi Bính, Mậu gặp Thiên Đồng, Tham Lang ngộ Kình tối quý (số ông Hán Quang Vu tuổi Bính Thìn 1 – 6 giờ Sửu, thố tuổi).

Xin nhớ : Thiên Hình mà ngộ Tuần, Triệt đó là thanh kiếm gãy tối kỵ.

Thất Sát chiểu đẩu – Thất Sát tại Dần, Thân an tại Mệnh.

Nhật, Nguyệt tịnh minh Thái Dương cư Mão, Thái Âm cư Hợi, An Thân, Mệnh,Quan, Tài, tối quý.

Minh Châu xuất hải – Thái Âm cư Tý

Nhật, Nguyệt đồng lâm – Âm, Dương đồng Cung Sửu, Mùi

Hình tù giáp An – Thiên Hình, Liêm Trinh ở Mệnh, Thân là người vũ mạnh. HoặcMệnh ngồi giữa, một bên Thiên Hình, một bên Quốc An đó là cách tiền Hình, hậu An.

Khoa, Quyền, Lộc củng – Một Hóa ở Mệnh, hai Hóa chiếu.

Tham, Hỏa tương phùng – Tham Lang, Hỏa Tinh đồng Cung tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùian Mệnh.

Vũ Khúc thủ viên – Vũ Khúc tạo Mão Cung thủ Mệnh.

Phủ, Tướng triều viên Thiên Phủ, Thiên Tướng chiếu Mệnh.

Tử, Phủ triều viên – Mệnh, Sửu, Mùi : Tử, Phủ chiếu. Hoặc Mệnh Dần, Thân có Cơ,Âm tức là Giáp Tử, Phủ cũng tốt.

Văn tinh ám củng – Mệnh, Quan, Tài, Di gặp Khoa, Quyền, Lộc, Khúc, Xương (sốMãi Nghị Quý Mão 10 – 3 giờ Mão, thọ 28 tuổi).

Quyền, Lộc sinh phùng – hai Sao thủ Mệnh đắc địa.

Kình Dương nhập Miếu – Tuổi Thìn, Sửu, Mùi : Kình Dương đóng ở Thìn, Tuất, Sửu,Mùi Cung là hợp cách.

Cự, Cơ cư Mão – Gặp Song Hao uy quyền chính thế, gặp Lộc phú cách.

Minh Lộc ám Lộc – Mệnh một Lộc, Cung lục hợp một Lộc.

Thí dụ : Mệnh, Dần một Lộc, Cung tử tức tại Hợi một Lộc.

Khoa minh Am Lộc – Mệnh có Hóa Khoa, Cung lục hợp có Hóa Lộc, hoặc Lộc Tồn. Kim Dư Phù Giá – (xe vàng tán tía phù Vua)

Tử Vi thủ Mệnh, gặp chiếu Tả, Hữu, Quỳnh, Lộc hoặc Thiếu Dương, Thiếu Âm.

ĐỊNH BẦN TIỆN CỤC

Sinh bất phùng thời – Mệnh gặp Liêm Trinh ngộ Không Vong.

Lộc phùng lưỡng sát – Mệnh có Lộc gặp Không Vong và Không Kiếp.

Mã Lạc Không Vong – Số Lộc, Mã, Tướng, An nhưng ngộ Tuần Triệt.

Nhật, Nguyệt tàng huy – Mệnh tại Thìn gặp Cự Môn, Thái Dương Tý chiếu lên.

Mệnh tại Sửu gặp Thiên Phủ tức là giáp Âm, Dương hãm cách.

Tài dữ tù cừu – Vũ, Liêm cùng ở Mệnh, Thân gặp Sao sát (Kiếp, Không, Linh, Hỏa).

Nhất sinh cơ bần – Phá Quân, Dần, Thân thủ Mệnh thêm ao sát hội hợp.

Quân tử tại giã – (người quân tử sống nơi thôn giã cô lậu) Mệnh, Thân gặp Kiếp,Không, Linh, Hỏa hãm địa.

Lưỡng trùng hoa cái – Lưỡng Lộc thủ chiếu Thân, Mệnh ngộ Không, Kiếp.

ĐỊNH TẠP CỤC

Phong vân tế hội – Mệnh Tân tuy xấu, nhưng đại tiểu hạn gặp Lộc, Mã.

Cẩm thượng thêm hoa – Hạn gặp ác tinh, nhưng đắc địa (song hao, Hình, Sát đắc

cách)

Lộc suy mà khốn – Hạn Thất Sát, Lộc, Mã gặp Không Vong.

Y cẩm phùng hương – Tiền vận 40 năm vất vả, về gia sung sướng, tựa như người mặcáo gấm về thăm làng cũ.

Bộ số vô y – Tiền, hậu vận liên miên gặp xấu. Hết gặp Tuần, lại gặp phải Triệt (nghĩabóng là : người không áo mặc).

Thủy thượng giá tinh – (ngôi sao sống trên mặt nước lạnh), ý nói : vận xấu, không điđến, một năm tốt, một năm xấu.

Cát hung tương bán – cũng tựa như nghĩa câu trên, học niên hạn nửa tốt, nửa xấu.

Khô mộc phùng xuân – (cây khô gặp được mưa xuân) Mệnh xấu nhưng gặp tốt.

TỔNG LUẬN PHÚ, QUÝ, BẦN TIỆN, THỌ, YỂU CÁCH Phúc thọ

Thiên Đồng, Thiên Lương, Tử Vi, Vũ Khúc, Phá Quân, Tham Lang tọa Mệnh vượng Cung, chủ Phúc thọ (số Canh Tuất 18 – 3 giờ Tý).

Thông minh

Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tướng, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Phá Quân, Tam Thai, Bát Tọa, Tả Phù, Hữu Bật, tam hợp củng chiếu, người cực thông minh (số Tân Hợi 11 – 11 giờ Ngọ).

Oai Mành

Vũ Khúc, Văn Xương, Kình Dương, Thất Sát tọa Mệnh Cung đắc Quyền, Lộc, Tả, Hữu, người anh hùng oai mãnh (Quí Mùi 8 – 5 giờ Hợi).

Văn chức

Văn Xương, Vũ Khúc, Tả, Hữu, Khôi, Việt tọa Mệnh, tam phương tứ chính gia Khoa, Quyền, Lộc vi văn quan (số Nhâm Tý 18 – 5 giờ Hợi).

Vũ chức

Vũ Khúc, Thất Sát tọa Mệnh, gia Khôi, Việt, Quyền, Lộc, Thai, Tọa vi Vũ chức (số Nhâm Thìn 7 –3 giờ Thìn).

Hình danh

(Số phi thường) Kình, Đà, Hình, Hỏa, Linh, Vũ, Khúc, Phá Quân, Thất Sát đắc cách, hội Quyền Lộc, Đào, Hồng, Khôi, Việt (số Tân Mão 6 – 6 giờ Mão).

Phú quý

Tử Vi, Thiên Phủ, Thuyên Tướng, Lộc, Quyền, Khoa, Âm, Dương, Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khôi, Việt đại phú quý (số Quý Sửu 23 – 9 giờ Dần).

Bần tiện

Kình, Đà, Liêm Trinh, Thất Sát, Vũ Khúc, Phá Quân, Không, Kiếp, Kỵ Hãm Địa (số Nhâm Tuất 4 – 6 giờ Dậu).

Dâm đãng

Tham Lang, Liêm Trinh, Kình, Đà Không, Kiếp, Linh, Hỏa, Kỵ Hãm Địa (số Kỷ Mùi 11 – 5 giờ Dậu, Âm nữ).

Tăng đạo

Thiên cơ, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân, Không, Kiếp hoặc Tử Vi ngộ Hao, Sát (số Kỷ Mão 12 – 12 giờ Tuất).

TRẦN ĐOÀN PHÚ

Bài phú này, do Trần Đoàn viết, sau các học trò và con cháu của Ngài, kinh nghiệm và bổ túc thêm vào. Trong phú chuyên chú đoán vận hạn và phúc đức của đời người. Có thể nói rằng : “nếu thuộc và hiểu hết ý nghĩa trong bài, tức là đã khám phá được ít nhiều về môn đại số học Tử Vi vậy ?”.

 1. Tử, Phủ đồng Cung tối vi phúc hậu. Sát, Hình tọa, củng, liêm trực vô tư.
 1. Vũ phùng Phá diện, nan bi nghiệp, Phủ dữ Vũ Khúc đồng độ tích ngọc đòi kim.
 1. Cự phùng Tồn tú, các xứ toàn hung, ưu nhập tử Cung, vô nhi tống lão.

Quế sứ, Hoa Thương, tí hiểm giao ngộ, mục phùng sát diện, đa khổ, tai ương.

 1. Âm tàng, hồng, Nhận, Kỵ, Riêu, tán liêm hàm tiếu, Hạn phùng Xương, Vũ, đem tứ xuân tình liên xuất phát.

Tướng ngộ Cái, Đào, Khúc, Mộc, thuần tước dâm phong, hạn ngộ Cơ, Riêu, vô phu nan tự khởi cô niên.

 1. Tam phương xung sát, hạch triệt khả bằng. Tứ chính giao phùng kỵ tuấn không trực đối.
 1. Hung tinh đắc địa phát giã như lôi, nhược phùng Đế tượng danh đăng tứ hải. Cát tinh đắc địa phát đi tầm thường, lai nhập Văn tinh liên chiếm khôi khoa.
 1. Hạng Vũ anh hùng, hạn ngộ Thiên Không nhi táng quốc, Thạch Sùng cự phú, vận phùng Địa Kiếp dĩ vong gia.
 1. Phụ, Bật ái nhập Mộ Cung, nhược phùng Đế tượng, Văn đoàn, Vũ Cách, cánh phát, tài danh.

Triệt đáo kim Cung, Tùng lâm Hỏa địa, bất kỵ sát tinh, bại diệu, tai ương sở tác.

 1. Tan nhân tối ái Cự Môn, Lương hạn đáo Trúc La, Gia Lâm Phụ, Bật, đăng vân nhất bộ.
 1. Đồng Âm tại Tý, Nguyệt lăng thiên môn, dung nhan mỹ ái. Hổ, Khốc, Riêu, Tang xâm nhập, chung thân đa lệ phối duyên.
 1. Lương, Nhật, Mão Cung, Nhật xuất phù tang, dung mạo phương viên (mặt trời ra khỏi đám mây). Hư, Kình, Tuế, Khách, gia lâm, mãn thế đa phùng tang sự (suốt đời buồn rầu, đàn bà lấy chồng phải cưới chạy tang).
 2. Nguyệt phùng Đà, Kỵ, Hổ, Tang ; thân mẫu trần trái nạn tan thọ Mệnh (Hạn mẹ chết).

Nhật ngộ Kiếp, Hồng, Bình, Khốc, thân phụ tận niên thọ hưởng ai thương (bố về già khổ mới chết).

 1. Vận hội Cơ, Thư gia lâm Kiếp, Tuế, bái tướng đăng đàn, đắc quân sủng ái (hạn Tô Tần lĩnh ấu sáu nước cầm quân).

Hạn phùng Phủ, Tướng kiêm hữu Việt, Linh tu phòng lộ khổn, ứng thi đạt cao (Đi xa nên đề phòng, nhưng đi thi thời đỗ).

 1. Lã Bất Vi, thương chi nhân, hạn Phùng, Phá, Tướng, Tử, Tham, Quyền, An, Hồng, Hình, Phụ, Bật quyền nhiếp Tấn triều chi tiếm Đế.

Cơ Thục Ai giang hồ chi nữ, hạn phùng Hồng, Khôi, Đồng, Nguyệt, Cơ, Thư, Khúc, Xương, Phúc, Hỷ, huệ mông Thục Đế chi lai Cung.

 1. Sát, Kình tại Ngọ, mã đầu đới kiếm, tương giao sát diệu ư Bính, Mậu nhân, Mệnh vị nan toàn.

Hình, Hổ cư Dần, Hổ đới kiếm hùng, tương phùng Đế cách, ư giáp Kỷ nhân, vụ uy chấn động.

 1. A Man xuất thế, do hưu Cự, Kỵ, Khốc, Kình, Thìn, Tuất. Triệu Tử Hán phù thị ư Hình, Quyền, Tướng, An, Sửu, Mùi.
 1. Tây nương tử áp đảo Ngọ, Triều do hữu Đào, Hồng, Cơ, Cự, Song Hao, Quyền, An : Phu Cung (số Tây Thi).

Lưu Huyền Đức đạt thừa Hán nghiệp, thi ư Tử, Phủ, Khoa, Quyền, Hình, Ấn, Hồng, Khôi, Thân Mệnh (số Lưu Bị).

 1. Mệnh đắc Tử, Phủ, Vũ, Tướng hạn đáo Thiên La, Tử, Tuyệt, Cự Đồn, diệu lai xâm Ngọ địa sa tràng, Quan.

Quan Hầu táng Mệnh (hạn Quang Công ngộ nạn ở bản Đông Ngô).

Thân phùng Sát, Phá, Liêm, Tham, hạn lâm Địa Võng, Hình, Khôi, sát diệu Kỵ, Đà xâm nhập, Thục gia trướng nội, Dục Đức Mệnh vong (hạn Trương phi bị ám sát).

 1. Phượng hàm thư, nhi phùng Nhật, Nguyệt, Tam Kỳ lai nhập Tử, Sinh nam tất úy bá quyền danh, nữ tất danh đăng, sướng vui.

Mã ngộ Khốc nhi phùng Hình, Quyền, Lộc, Ấn tại Quan Cung số tất thăng ban đệ nhất, văn hội chuyển đạt tam công.

 1. Tử, Phủ đồng Cung, Tuần, Không Âm nhập, Đế vô quyền sở, nan giải hung tinh hạn ngộ.

Sát tinh, Bại diệ, Tuần Triệt cư lai : bất cập a hành, nan phùng tai ách vận lai.

 1. Giáp, Kỷ nhân, Đế cách hoan phùng, kiêm Hữu Hồng, Xương, Thư, Nhân Kình Dương hạn phùng, tài tăng phúc tiến.

At, Tân tuế Văn Đàn hỷ ngộ, gia hữu Hư, Kình, Tuế, Khách hạn lâm hoạnh đạt võ công.

 1. Song hao Mão, Dậu trúng thủy triều đông, tối hiềm Hóa Lộc, ái ngộ Cự Cơ.

Cự, Nhật, Dần, Thân, thiên Môn Nhật lãng, kỵ, ngộ Lộc Tồn, giao Quyền, Phượng.

 1. Ngu Vị lai Hóa Cung, Minh châu xuất hải, tu cần Quyền, Kỵ, Khúc, Xương hạn đáo.

Nhật cư Ly (Ngọ, Nhật lệ chung thêin, ái ngộ hình, Tang, Hổ, Khốc vận lâm).

 1. Tiêu, Tướng (Tướng Quân hoặc Thiên Tướng), Mộc, Kình, Khoa, Sát ư lão hạn, dĩ tác dâm loàn Võ Hậu (dâm đãng số 1).

Khúc, Xương, Nhật, Nguyệt song Long, tại chung niên vị hoành mê sắc Dương Phi.

 1. Tham cư Đoài (Dậu), Chấn (Mão) thoát tục vi tăng, Kiếp, Kỵ lai sâm : trần hoàn đa trái.

Khốc, Kình, Hình, Hổ, Tân, Quý hạn phùng ; tử nghiệp Mệnh chung; Khoa, Lương vị giải.

 1. Phá tọa Khảm (Tý), Ly (Ngọ) cô thân độc ảnh, Bật, Kình tọa cũng dự thủ danh gia.

Hao, Sát (kiếp sát), Hồng, Đào; At, Tân hạn đáo, đa phùng phản phúc : Khoa, Phú hạnh cầu.

 1. Nhật, Nguyệt Sửu, Mùi, ái ngộ Tuần không : Quý, An, Xương, Khúc ngoại triều, văn tất thương cách, đường quan xuất chính. Tuế, Xương, Thìn, Tuất hỷ phùng Sát, Phá, Tả, Hữu, Mộ, Khoa lai củng : Võ tất đạt cao quyền bính quân gia.
 1. Hợi Cung Tử, Sát gia kiêm hình, An, Khôi, Khoa, lai nhập Quan Cung : cư văn hoán vũ, xuất thủ kỳ công đa đạt, duy hãm Triệt cự phế cách.

Dần mộc Phu, Vi hữu hội Tam – Kỳ, Kình, Bật cư lai Thân, Mệnh : Xuất võ do văn, quyền hành quy phục chúng nhân, mạc phùng, Không, Kiếp hư vô.

 1. Phá quân Thìn, Tuất nhi ngộ Khoa, Tuần, cải ác vi lương ; cư Mậu, Quý nhân, đa hoạch danh tài hợp tuổi Mậu và Quý).

Tham Lang, Hợi, Tý Hạnh phùng Quyền, Vượng biến hư thành thực, ư Giáp, Kỷ tuế, phú danh viên mãn (hợp tuổi Giáp và Quý).

 1. Cự, Nhật, Mệnh, Viên hạn đáo Sát (Kiếp Sát), Hình, Kiếp, Kỵ, tu phòng tam phế, kiêm Thiên Mã hội, hàm tật tứ chi đức hạnh song Hao khả giải.

Cơ Âm : Thân sứ, vận phùng Liêm, Hổ, Linh, Riêu, nan bảo thai nhi, hia Kiếp, Hình sâm, lao tù ưu khoa, hạnh phùng Khoa, Phượng nạn tiêu (Nghiệm thấy Cơ, Âm Dần, Thân, nam nữ đều bị lật đật, oan trái).

 1. Đế tọa ly (Ngọ) Cung, Tam Kỳ Hình, An, Khôi, Xương, Hồng, Bật : Mỹ mạo tài

hùng, hạn hữu Cự, Sát, Đà, Linh : Chu Du cam hạn Mệnh vong.

Tướng (Thiên Tướng làm Chấn địa Mão, Sinh, Vượng, Đào, Hồng, Tả, Hữu, Quyền, Xương, dịn hoa vũ bá, vận phùng Phá, Đà, Kình, Kiếp : Lã Bố do đàm mãn kiếp).

 1. Không, Kiếp hà hiềm Tỵ, Hợi : Mã, Tương đồng cư nhi hội Khoa tinh loạn thế phùng quân chi cách (loạn thế gặp bứơc).

Linh, Hỏa khả Tỵ (trốn tránh) Sửu, Mùi, Việt, Tham ưu ngộ, Lai phùng Kiếp diệu : đao binh dị tác tai thương, ở Điền Trạch mất nhà.

 1. Tử, Sát, Tốn Cung (Tỵ) Đề huề (mang, giắt) bảo kiếm. Hỏa, Tuyệt nhập sâm (?) đa sát chi nhân, hạnh hội Hồng, Khoa, An, Mã, Bật, Sinh : dị lập chiến công vi đại tướng.

33b.      Tham, Liêm Càn (Hợi) thượng, văn lập vô phong (mây đứng không có gió). Tuyệt, Linh ưu nhập, vi nhàn bần khổ, nãi phùng Dương nhận (Kình), Kiếp, Không, Hư, Mãa chung thân phi yểu tất cô bần. (1).

 1. Liêm tại Cấn, Khôn (Dần, Thân) nữ Mệnh trích lệ thương phu, nhược lại Cô, Quả, Không Môn tiện ấn, nam nhân tất đa truân tai ách ư lương thê (nam, nữ đều lâm vào cảnh góa bụa).

Sát cự Ly, Khảm (Tý, Ngọ) nam nhân : thê hiền đa hội, mạc ngộ Kiếp, Riêu, ố phụ ái cô thân (ghét đàn bà), nữ Mệnh ai oan trái hồng nhan nan tự chủ. (muốn dứt đường tình ái, nhưng vẫn phải vương lụy).

 1. Đế tinh tại Thủy (Tý), nan giải tai ương, hạn hữu sát tinh Thìn, Tuất, hình lao khôn vị thoát, Mệnh nãi Dương, Đà gia Kiếp vi thành thọ giảm.

Tử, Phá mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) Cung vô ưu họa ách, vận lai Phụ, Bật thổ Cung, nguyện vọng đắc như cầu. Thân kiếm Hồng, Lộc, Hóa Khoa, Khánh hội long vân.

 1. Thìn Cung thượng khởi Cơ Dương Giáp, Nhâm, Dương nữ : lợi tử thương phu (nhiều con nhưng góa), At, Quý, Âm nam do phú thành vinh, duy thê khắc hại (giàu sang nhưng góa vợ).

Tuất địa hạn hành Tử, Tướng, Tân At Âm nam : thê vinh phú hoạn Giáp Canh, Dương Nữ thương phu khắc tử, hoạnh đạt tự thân.

 1. Mão, Dậu, Cự, Cơ, At, Tân nam nữ : ích tử vượng phu, bất kiến Triệt, Tuần đa tài thao lược.

Tý, Ngọ, Tha, Đào At, Kỷ Âm nam : lập nghiệp do thê, kiêm năng sát diệu, hành sự dung thê (nhờ vợ mà có danh).

 1. Đế tọa Thiên La, Thân cư Triệt sứ (?), ư, Giáp, Kỷ nhân : chung niên nan toại chí, đa trái thê nhi, (công danh, vợ con đều lận đận).

Phủ cư Địa Võng, nhượng hãm Tuần không ư Nhâm, Đinh Tuế : Mãn thế sự bao hoài, nan phùng vận lộ (suốt đời khôn đạt, muộn).

 1. Dần, Thân, Hóa, Phá, Việt lâm ư Tân, Đinh tuế : Cơ sảo tài hành (máy móc giỏi) hạn lưu Mã, Tuyệt, sát tinh, tứ chi nan bảo.

Tỵ, Hợi Tướng, Binh An nhập ư Bính, Nhâm nhân : quyền hành chấn động, vận hữu Lộc, Quyền, Hao diệu, tài sản vượng tăng.

 1. Liêm, Sát, Sửu, Mùi, At, Kỷ Âm nam : Khí hùng, trí dũng, Tuần, Triệt vô xâm, kiêm hữu Khoa, Sinh hạn đáo, danh tài, lộc phát.

Vũ, Tham, Thìn, Tuất, Mậu, Canh, Dương nữ, vô hạnh (không gặp may) hữu tài, Kiếp, Không hung kiến, hựu phùng Hà (Lưu Hà), nhân vận lâm : Mệnh vị nan toàn.

 1. Đồng Âm, Ngọ địa, Bính, At tuế cư, phúc tăng tài hoạnh, gia hãm Long trì, tu phòng mục tật, nhược Mậu, Quý nhân, chung thân bần quả.

Phủ, Vũ Tỵ Cung, Giáp, Đinh nhân tọa, phúc vượng danh ba, hung lai Tuần, Kiếp, danh sú, nhân khi (danh xấu, người khinh), ư Canh, Nhân tuế, Tài Phúc, Trường hành.

 1. Phụ, Cáo ái giao An, Tướng : ố kỵ, Cự, Đồng, nhi Ngộ, Khôi, Xương, cử khoa ngạo đầu tất chiếm (đỗ đầu).

Đồng Lương viên ngộ Khôi, Quyền tăng phùng Linh, Kỵ, giao lai song Lộc. Doanh thương dị đạt phú cường.

 1. Tham, Lương kỵ ngộ sát tinh, ưu xâm Hoa, Kiếp, vấn nạn phú thọ nan toàn tướng (giàu chết non, nghèo thời thọ).

Phá sát khủng (sợ) phùng Hao, Hỏa, mạc ngộ Việt, Hình : lão hạn qui thân hoa nghiệp lai (về già gặp tai nạn rồi mới chết).

 1. Âm, Dương, Thìn, Tuất, Nhật, Nguyệt bích củng, nhược vô minh dã, không diệu tu cần, song đắc giao huy, nhi phùng Xương, Tuế, Lộc, Quyền, Phụ, Cáo, Tả, Hữu ; nhất cử thành danh chúng nhân tôn phục.

Nhật, Nguyệt, Sửu, Mùi, Âm, Dương hỗn hợp, tự giải quang huy, kỵ phùng Kiếp, Triệt, nhược lai văn diệu diệc kiến Quý, An, Không tinh, Thai, Tọa, Khôi, Hồng : văn ngụy lý, xuất sử đạt công.

 1. Nhật tại Tỵ Cung, Nhật mỹ huy thiên, Kiêm lai Lộc Mã, tràng ; Tồn, Phụ, Bật thế sự thanh bình vi đại phú ; như kiêm tướng, An, Binh, Hình, vô lai Tuần, Triệt ; loạn thế công thành toại.

Nhật cư Hợi địa, nhật trầm hải nội, ngoại củng Tam Kỳ Tả, Hữu, Hồng, Khôi, kỳ công quốc loạn dị viên thành, hoan ngộ Phượng, Long, Cái hổ, bất kiến sát tinh, thế thịnh phát tài.

 1. Mệnh, Không, Thân, Kiếp, lai hội song Hao, ư nhân Mệnh vô chính diệu, thiểu học đa thành, mạc ngộ Phúc Ấm (Đồng, Lương), Hao tinh (Phá Quân) Thân, Mệnh ; niên thọ nãi cầu vượng hưởng.

Mệnh, Kiếp, Thân Không nhi giao Hồng, Nhận, ư tuế, Mệnh lạc chính tinh, tiền đồ đa khổ, nhi hữu Âm, Dương, Đế diện Mệnh, Thân ; chung niên Phúc hoạnh sinh tài.

 1. Mệnh, Triệt, Thân Tuần tu cần vô hữu chính tinh van niên vạn sự hoàn thành khả đãi (số trở về già mới hay).

Mệnh Tuần, Thân Triệt, hoan đắc Văn đoàn hữu thủ : phụ quý danh tài cánh phát chung niên.

 1. Thân Mệnh đồng Cung, tối hiềm nhập Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) hoặc ư Tuyệt xứ (Cung Hợi) bất kiến chính tinh, tu cầu Tả, Hữu, Vượng, Sinh họa nhập, biến hung thành cát : chung thân vượng hưởng phúc tài.

Mệnh, Thân đồng tọa, như tại Hỏa Cung (Tỵ, Ngọ) hoặc lâm Hợi Địa, đồng vô chính diệu, khủng (sợ) kiến Mã, Hình, Linh, Kiếp thử chung hoa khai ngộ vũ (hoa vừa nở đã bị mưa) mãn thế phi bần tắc yểu (có Lộc thì giàu nhưng yểu, không lộc thì nghèo nhưng thọ).

 1. Thân tại Di Cung, Triệt, Tuần hãm nhập, văn tuế hồi hương, phương túc át : Kiêm kiến sát tinh, sự nghiệp viên thành ư ngoại xứ.

Thân cư thê vị, Tuần, Triệt lai xâm, thiếu niên ai lệ nãi thất tình, gia lâm cát tú, lương duyên mãn kiếp nữ phụ nhân.

 1. Thân cư tài bạch, lai kiến song Hao, Lộc Quyền, Kiếp, Hỏa, tất thành thương nghiệp, kỵ mãi miên đơn (bông) ngũ cốc, hỏa hoạn tu phòng, nhược phùng Binh, Nhận gia lâm.

Thân tại Tài Cung, hỷ thành Đế tượng, võ cách, văn đoàn hậu phú tiền vinh : mạc vi giang hải ngư gia, nan đề thủy ách, lai kiến kiếp, Hà hạn đáo.

 1. Thân cư Quan Lộc, nhược kiến Triệt, Tuần, Kiếp, Kỵ nam nhân phong vân vị tế (gió mây chưa gặp) hựu phùng cát diệu, vũ lộ thừa ân (ơn mưa móc), khả đáo trung tuần dĩ hậu (ngoài 40 tuổi mới hay).

Thân tại Quan Cung, gia các diệu Triệt, Tuần : nữ Mệnh, nan bảo thân danh, gia kiến Bạch, Tang cô thân trích ảnh, nghi gia văn tuế tất thành.

 1. Thân cư Phúc Đức, vô hữu chính tinh, tối kỵ Kiếp, Kình, Triệt, Sát (Kiếp Sát) cư xâm, hoan ngộ Đà, Không thị vi cứu cánh chi Tinh.

Thân tại Phúc Cung, nhi vô chính diệu, ái giao Nhật, Nguyệt, Phượng Long triều củng, cư chung Lộc, Mã tất thị chung thân Phúc hảo.

 1. Phú, Thọ, Quý, Vinh, Bần, Yểu, Ai, Khổ : do ư Phúc trạch cát hung.

Thương, Tang, Hình, Khổn, Hạnh, Lạc, Hỷ, Hoan : thị lại vận hanh hung cát.

 1. Phúc vô chính diệu, tu cần không tú, kỵ ngộ Triệt tinh, nhi phùng Sinh, Việt, Kỵ, Kình vi nhân tiều trưởng (nghề đốn củi, hoặc buôn gỗ).

Hỏa khốc nhập xâm, đồng thiết di thành chân nghiệp (thợ đúc đồng hoặc buôn bán kim khí).

Phúc hữu chính tinh, Kỵ ngộ Triệt, Tuần hoặc gia sát diệu lai ngộ Lưu, Kiếp, Cự, Đồng : thủy ních tử oan (chết đuối), Phượng, Lương hoan ngộ : chung thân du tử hư vô (có tài nhưng không gặp thời, chung thân lang thang, chỉ đi làm tốt cho người, còn mình vẫn cam chịu nghèo khổ, tựa như thân thế cụ Tả Ao vậy).

Chú giải:

 1. Mệnh có Tử Phủ trung hậu, Mệnh gặp Sát Hình đắc cách, công bằng, liêm chính.
 1. Vũ, Phá ở Tỵ, Hợi, Mệnh và Điền Trạch ở đó, khó giữ được cơ nghiệp của cha mẹ. Phủ, Vũ đồng Cung ở Mệnh, Tài gặp nhiều Sao tốt, giàu sang – nếu gặp Sao xấu, làm nghề thủ ngân là hợp (caissier).
 2. Cự Môn gặp Lộc Tồn đồng Cung rất xấu, ở tử tức không có con Sao Xương, Khúc ở Cung Nô, Ach, tức là gặp Thương, Sứ rất xấu, nếu Thìn cư ở Thiên Di mà hạn đi đến Thiên di nên đề phòng tai nạn.
 1. Hạn gặp 5 Sao kể trên, tựa như bông sen hé nở, Hạn gặp Xương, Khúc thời động lòng xuân (hạn tưởng đến chuyện trai gái). Hạn gặp 5 Sao kể trên, tựa như con thuần tước (chim chìa vôi) động cỡn. Hạn đàn bà gặp Cơ, Riêu khó ngủ được một mình (tóm lại là hạng dâm).
 1. Hạn gặp nhiều Sao xấu chiếu, nhưng bản Cung ngộ Triệt thời vô ngại. Hạn gặp nhiều Sao tốt chiếu, nhưng bản Cung ngộ Tuần thời cản cái tốt đi.
 2. Đế tượng – Bộ tử, Phủ mà gặp hung tinh đắc địa, thời danh vang bốn biển.

Bộ cát tinh : Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương đắc địa thời phát chậm, nhưng gặp nhiều

văn tinh đắc cách : đỗ đạt danh cao.

 1. Hạn Thiên Không rất xấu, tức ví như Hạng Vũ tan vỡ sự nghiệp, Hạn Địa Kiếp, mà giàu như Thạch Sùng cũng phải trắng tay.
 1. Đế tượng là Bộ Tử, Phủ, Văn đoàn là bộ Cơ, Nguyệt, Vũ cách là Bộ Sát, Phá, Tham, Sao Tả, Hữu ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi (Mộ Cung). Gặp Mộ trung tâm trong các bộ kể trên, thời là người tài cán giỏi giang.

Triệt ở Thân, Dậu, Tuất ở Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi nhưng Cung đó nếu có tụi Linh, Hỏa, Không, Kiếp, Kình, Đà, Kỵ, Kiếp Sát, Song hao, Tang, Hổ, Khốc, Hư thì vô ngại, tức là Sao Tuần, Triệt có đủ năng lực áp đảo được lũ sát tinh kể trên.

 1. Tuổi Tân gặp Cự, Đồng, Tả, Hữu ở Tứ Mộ thời tốt. Các tuổi khác thì xấu. Tuổi, Kỷ, Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương thủ Mệnh gặp hạn Sát, Phá, Tham, Tả, Hữu thời mộ trung tâm bứơc giàu sang.
 1. Đồng, Âm tại Tý, tức là mặt trăng soi sáng giữa Trời (mặt mày đẹp đẽ). Đàn bà gặp 4 Sao kể trên, ở Mệnh, Thân, Phu Cung : suốt đời hận tình hoặc góa.
 1. Lã Bất Vi lái buôn vàng ngọc, có tài xem tướng, gặp bố của Tần Thủy Hoàng đương bị phải làm con tin, biết về sau cũng sinh quý tử liền đem ái thiếp của mình gả cho. Về sau người Thiếp này sinh ra Tần Thủy Hoàng – tức là Vi là bố dượng của Tần Thủy Hoàng (đời sau gọi Vi là anh có tài buôn Vua). Cơ Thục Ai gái giang hồ hạn gặp các Sao kể trên, được Thục Đế vời vào Cung.
 1. Tuổi Bính, Mậu gặp như vậy rất độc, nhưng gặp Phượng các, Giải Thần vô ngại. Tuổi Giáp, Kỷ gặp như vậy, khác nào Hổ đeo Bảo kiếm (anh hùng).
 1. Hạn Tào Tháo ra gánh vác việc dứt số Triệu Tử Long.
 1. Cung Tử Tức có Phượng Các, Tấu Thư, Nhật, Nguyệt và Tam Hóa, sinh con trai tài giỏi, sinh con gái ca hát nổi danh.

Cung Quan Lộc : Mã, Khốc, Lộc, An là văn, Mã, Khốc, Hình, Quyền là võ.

 1. Tử, Phủ đồng Cung gặp Tuần, Triệt là Đế võ quyền, bị hết oai lực, hạn xấu cũng chẳng giải được xấu, hoặc Tử Vi hãm địa tại Tý cũng thế.

Trái lại, hạn gặp lục sát tinh, lục hại tinh mà gặp Tuần, Triệt ngay bản Cung, thì là sát, bại tinh kia cũng không thể quấy rối mình được.

 1. Tuổi Giáp và Kỷ gặp các Sao kể trên, nên tai nạn cách (Đế cách là bộ Tử, Phủ) Tuổi At và Tân gặp các Sao kể trên nên tại võ cách văn đoàn là bộ Cơ, Nguyệt.
 2. Song Hao ở Cung Mão, Dậu gặp Cơ, Cự là hay, nếu có Hóa tốt thêm Cự Môn tối kỵ gặp Lộc Tồn nếu gặp Hóa Lộc lại càng hay.
 3. Nên để ý hai câu này : hình gặp Thái Dương và Thái Âm gặp Kỵ rất đẹp về đường công danh. Nhưng hạn này Thái Âm là Mẹ tất ốm đau, Dương là cha tất lủng củng.
 1. Về già còn gặp các Sao kể trên thời lòng xuân chưa hết, trung niên gặp hạn này thời tài sắc đáng nghìn vàng, gạt ra không hết những khách si tình, “Đài gươngsoi tới dấu bèo”.
 1. Tử, Tham, Mão, Dậu là số tu hành hoặc thích về Đạo Lý, nhưng gặp thêm kiếp, Kỵ dù có muốn rũ sạch trần duyên, nhưng cũng còn nhiều oan trái (phá giới). Tuổi Tân và quý hạn gặp các Sao kể trên rất xấu, nhưng gặp Hóa Khoa, Thiên Lương khả giải.
 1. Thêm Cô, Quả hoặc Đẩu, chỉ có một mình, hoặc Cung đó là Bào Cung, dầu nhiều anh em, trái lại thân mình vẫn lẻ loi độc trụ, nhưng Mệnh là người có tài cán.

Tuổi Ất, Tân hạn gặp các Sao kể trên thời đề phòng bội phạn, gặp Khoa và Thiên Phủ thời vô ngại, xem như vậy At, Tân rất kỵ gặp Kiếp Sát.

 1. Âm, Dương, Sửu, Mùi gọi là Nhật, Nguyệt đồng tranh, nhưng gặp Tuần không thời Âm, Dương điều hòa, trái lại là tốt.

Xương, Khúc ở La Võng là xấu nhưng gặp Thái Tuế thời rất tốt. Nếu gặp Linh, Hỏa thời tối độc.

 1. Số như vậy là : Dương lâm bán, Hóa Liêm vô (tham mưu), nhưng gặp Triệt (?) làm cố vấn, giáo sư thời hơn. Cầm quân xuất trận thì xấu. Số văn tài, nhưng gặp thời loạn phải tham dự việc quân, tựa như hoàn cảnh Khổng Minh, nhưng gặp Triệt đi tu thời hay, hoặc viết sách làm giáo sư, cố vấn quân sự thời hợp.
 1. Phá Quân, Thìn, Tuất gọi là số ác, nhưng có Khoa, tuần là người thiện, Tham Lang Hợi, Tý gọi là số đa trá, nhưng có Quyền, Tràng Sinh, Đế Vượng là người trung hậu giữ lời hứa.
 1. Hẳn đau tim, hoặc tê liệt, Thái Dương thuộc Hỏa là tim, Cự Môn thuộc Thủy là phổi, Thiên Cơ thuộc Mộc là bào thai, cơ trời, mây trời. Hạn đẻ non, hoặc tù tội (số hay đẻ non Tân hợi Âm nữ, 10 – 5 giờ Tuất).
 1. Số và hạn của Chu Du Số và hạn của Lã Bố.
 2. Số làm Đại Tướng nhưng đa sát, nếu gặp Tuần, triệt bản ưng làm đồ tể thì hợp hoặc đao phủ thủ.
 1. Tham, Liêm, Tị, Hợi nhưng gặp Tam Hóa, trái lại, là người uyên bác, trung trực, không thay đổi chí hướng (số ăn mày, At Tỵ, 21 – 4 giờ Mão, Âm nam, Mệnh Liêm Trinh tại Dần).
 1. Kiếp, Không đói rách vô cùng, Hỏa, Linh biển lận khôn đường thủy chung. Tham, Liêm, Không, Kiếp kể chi, bởi hung xấu số phải lần ăn xin.

Tham ngộ Đà : Đà, Tham tửu sắc chơi bời (Mệnh)

Tham ngộ Đà : loạn dâm (nô bộc)

Tham Lang Tỵ, Hợi ngộ Lộc Tồn, tức là giáp Kình, Đà số Khất cái, có Hóa Lộc khả giải.

Tham Lang ngộ Kình Dương có khi ngộ sát hoặc bị ngộ sát.

Tham Lang ngộ Kỵ gặp thêm Sao xấu thời biển lận.

Tham Lang ngộ Hỏa thời táo tận, gan gốc.

 1. Tử Vi ở Tý thủ Mệnh, mà hạn đi đến La Vọng gặp Sao xấu, thời Đế tinh cũng chả có hiệu lực gì cứu gỡ, hoặc năm trước gặp nạn, năm sau tiếp đến La Võng cũng hãy còn bị xấu, chứ chưa gặp may. Nếu Tử Vi đã bị hãm tại Tý mà gặp Dương, Đà thời yểu bần.
 1. Kỷ : Lưu Hà ở Ngọ

Canh : Lưu Hà ở Mão

Tân : Lưu Hà ở Thìn Và Sao Khôi, Việt

Giáp, Mậu : Khôi ở Sửu, Việt ở Mùi

Tân, Canh : Khôi ở Ngọ, Việt ở Dần

Vì Sao Thiên trù cuốn đi

Tuổi Bính ở Tý

Tuổi Quý ở Hợi

 1. Thân cư Thiên Di, gặp Tiệt, Tuần, khi già nên về quê ở thì hay, nếu gặp sát tinh thời suốt đời phải ly hương, lập nghiệp ngoại xứ thì hay.

Thân cư thê, gặp Triệt, Tuần và Sát Tinh, thời sát vợ hoặc đau đớn về tình, nếu có nhiều Sao tốt, về già kết duyên cùng người cùng hoàn cảnh ngang trái như mình thời hợp, đừng nên màng tưởng đến người vợ ít tuổi.

 1. Thân cư Tài Bạch, gặp các Sao kể trên, buôn bán giàu có, nhưng gặp Phục Bình, Kình Dương thời không nên buôn bông và thóc gạo, nên đề phòng lửa cháy. Số như vậy nên làm nghề đi sông nước, hoặc nghề đánh cá, nếu có thêm Sao Lưu Hà, Địa Kiếp.
 1. Thân cư Quan Lộc, gặp Triệt, Tuần, Kiếp, Kỵ về già mới gặp phước. Đàn bà nếu lấy chồng sớm, hay bị trở ngại, thiếu niên tân khổ.
 2. Thân cư Phúc Đức, không có chính tinh, lại gặp Kiếp, Kình, Triệt, Sát thời rất xấu, nhưng gặp Đà La, là Đa La độc thủ ; hoặc gặp Tuần thì hay, là vì Sao Tuần Không, tựa như tấm bình phong che các Sao xấu ở ngoài chiếu vào. Trái lại, gặp Triệt thì tối nguy, tựa như cái cửa chắn cả ngoài lẫn trong. Bên trong có gặp Sao tốt cũng bị Triệt làm hết uy lực.

Thân cư Phúc Đức, không có chính tinh, mà gặp Nhật, Nguyệt, Phượng, Long thì rất tốt : đó là cách Nhật, Nguyệt chiếu hư Không – mặt Trăng, mặt Trời chiếu vào khoang Không trung, không vướng cản gì cả.

Kình Dương cư Phúc Đức (Sao Vũ, khỏe) cần có Hình, Mã, An, khác với Đà La Văn Tinh, cần loại Sao văn chiếu như : Âm, Dương, Xương, Khúc, Khôi, Việt chiếu.

 1. Phúc Đức không có chính tinh, là tượng trưng một sự không được hưởng phúc của tổ phụ để lại, nhưng Phúc có chính tinh mà lẫn Sao xấu, thời đãa không được hưởng Phúc, trái lại, thân mình còn mang họa nghiệp.

CUNG TÝ

 1. Phúc tại Khảm Cung, Tử (Sao Tử), Kiếp, Đồng, Âm, Triệt, Tuần xâm nhập : hữu học vô lương, yểu bần chi cách.

Phúc cư Tý Thủy, Kiếp, Kình, Đế, Cự, Suy, Triệt gia lâm : ác nhân đãng tử, mãn

kiếp nan toàn (đã chết cũng không yên ; thí dụ : chết lại còn bị mổ xẻ, …)

CUNG NGỌ

 1. Phúc cư Ly (Hỏa), Đế cách tu phùng, nhược gia Sát diệu, Bại tinh, Tuyền, Triệt : chung thân hỷ bất cập thời, hoan giao tam hóa : điền viên túc hưởng vô tai (có tài mà không gặp, nhưng tam Hóa ở Phúc đức, ảnh hưởng vào Thê Cung, nên vợ tài đởm thao lược, tấm thân an nhàn).

Phúc tại Ngọ Cung, Tử, Đồng, Kình, Phượng, kiêm ngộ Tang, Hình, Mã, Khốc, Lộc, Quyền : tiền đồ hề vi thành sự, hỷ ngộ Bật, Khoa : hậu tuế dị thành nghiệp chủ (thiếu niên lận đận, về già đắc ý nguyện).

CUNG MÃO

 1. Phúc thọ Chấn Cung, Đế, Tham, Tướng, Phủ, hạnh phùng cát tú, tam Hóa giao lâm, Phúc thăng bất tuyệt, hựu kiến Triệt, Tuần, Tứ Sát, Mộ tinh, tất hữu đáo thương chi ách – Dương mộ lạc di (mộ đàn ông bị thất lạc).

Phúc cư Đông (Mão), Cơ, Cự, Đồng, Lương, ngoại củng Phượng, Long, Lộc, Hao lai tọa, hoạnh phát phú cường, giao lai Hình, An, Quyền, Khoa, Hồng diệu, vi thành pháp chính tư quyền (coi về việc hình án) Âm phần hảo tụ (mộ đàn bà phát).

CUNG DẬU

 1. Phúc cư Đoài sứ, lưỡng Tướng, Hình, Quyền, Hổ, Khốc, Sinh, Mã giao lai, võ cách phát liên hầu bá, ưu kiến Kỵ, Linh, Khúc, Việt tất hữu tử thương trận địa.

Phúc tọa Dậu Cung, Tam Không, Đà, Triệt, Kiếp, Kình, Lưu, Đào tọa củng, tán gia bại sản vong hương, hựu phùng Tồn, Cự, Hình, Linh : vi nhân khất cái bôn hành (lang thang ăn xin).

CUNG THÂN

 1. Khôn Cung Phúc tọa, nhi phùng Tử, Phủ, Đồng, Lương, Cơ, Nguyệt tu kiến Hổ, Hình, tam Hóa ; phùng thời loạn thế, thanh bình khánh hiển, nhược kiến : Không tinh, Sát diệu, phù trầm ảo ảnh, nhân sự nhàn lai chi phúc hạnh (Không bon chen, thời đắc phúc).

Thân sứ phúc cư, mạc kiếm Tham, Xương, Tướng, Hỏa, Khôi, Hình, lai lâm Đà, Sát, Kiếp, Không, yếm thế ưu thời, kỳ tử khôn toàn, hạnh gia Long, Phượng, Khoa, Quyền chung thân bất đắc chi bình, mạc vô khiếm dật khả an ninh (bằng lòng chịu thiếu thốn thì yên thân).

CUNG DẦN

 1. Cấn địa phúc cư, tối hỷ Tam kỳ Đế cách, Phượng, Long, Phụ, Bật, thị phát võ công hầu tước, mạc phùng Triệt, Kỵ, Mã, Hình, Xương, Khúc ; hiển thân ngoại xứ, ưu hiềm đinh tử (hiếm con).

Dần Cung phúc tọa, tối hiềm Lục bại, Phá, Liêm, Dương nhận, Việt, Linh : dị sinh đức tồn tại suy, nhược kiến Âm, Dương, Tham, Vũ, Lộc, Quyền, thừa đạt dinh tài, hỷ đắc vô tai.

CUNG HỢI

 1. Phúc tọa Hợi Cung, tối hỷ Âm, Dương, tử, Phủ, Đồng, Lương, Cơ, Cự : kiêm hữu Khúc, Xương, Long, Phượng, Bật, Quyền, tứ đại hiển vinh, văn khoa di đạt, nhược cư Sát, Phá, Liêm, Tham tu đắc Khoa, Hình, Không, Kiếp Tràng, tồn ; Bạch thủ thành danh võ cách, duy hiềm chiêu phát mộ suy (sáng phát chiều suy, ý nói không bền).

Phúc cư Càn địa, hiềm cư Tồn, Cự, Tham, Liêm, Tuyệt, Kiếp, Mã, Hình giao lai Tang, Tuế, Tả, Khoa, An, Lộc, vinh thân vô tự (giàu sang, không con), nan tác thiên lương (ác), hạnh kiến Tam không đồng tọa, cần ư bất kiến chính tinh, bại diệu : dị thân thoát tục thiện nhân (đi tu) hạnh phát hỷ hài vĩnh cửu.

CUNG TỴ

 1. Phúc cư Tốn (Hỏa), nhược kiến Triệt cư, Tham, Liêm, Âm, Cự, nam bất thiện nhân, gia hội Đào, Hồng, Cô, Kỵ, Kiếp, Riêu ; độc phụ chi nhân (đàn bà thâm lộc); hãn phùng Đế diệu, Dương, Cơ, Tướng, Mã, Vũ, Quyền, Khoa, Tuyệt (tuyệt lâm hỏa địa) : nữ tất vinh phu lợi tử, nam tài văn võ, xuất sử danh bạ.

Phúc tại Tỵ Cung, hạnh lâm Tuần ngự, Tướng, An, Tử, Lương ; nữ tài thao lược, giao lai Khôi, Việt, Khoa, Hồng, Lộc, Quả, sĩ phu chi tự ; Nhược ngộ Triệt tinh, Hao, Sát, Tuyệt, Lương, Hỏa, Việt, Kiếp, Hồng : nam thành ố hữu phản sư, nữ tất dâm ô, hữu tài vô hạnh.

CUNG SỬU

 1. Phúc cư Quý (Sửu) hương, nhược lai Nhật, Nguyệt, tu kiến Không Tinh, Long, Kiếp, Kình xâm, nam nhân sát bại ; nhược Việt, Khoa, Hổ, Khốc : nữ nhân toại hưởng phúc tường vinh phú.

Phúc tại Sửu Cung, cư tọa Vũ, Tham, diệc cầu Tả, Hữu, Phượng, Long, Mộ tọa ; nam hiển danh tài hoặc lai tam Hóa, Hổ, Riêu, nữ tất giang hồ hiển hách danh gia.

CUNG MÙI

 1. Phúc cư Mùi địa, Âm, Dương hỗn hợp Không tinh, nhược nhân sinh tự thư thời (ban ngày) kiêm hội văn tinh Quyền, Lộc, đa phát bảng khoa. Nhược hội Kình, Đà, Hình, An, hiển đạt võ công Hồng, Kiếp lai sâm, tuế thọ nan trường.
 1. Phúc tọa Dinh sơn (Dinh sơn Quý hướng) Tứ Sát (Tử, Phá hoặc Liêm, Sát) đồng cư Mộ diệu, lai kỷ nhân (người nào) sinh mộ dạ, cư triều sát diệu, Kỵ, Lưu giang hồ ngộ sát ; hạnh kiêm Sinh, Vượng, Long, Khoa hiển tài ngư phủ, (đi thủy binh hoặc đánh cá), Quyền, Hình, tọa củng, thường hành án pháp.

CUNG TUẤT

 1. Phúc cư Địa Vọng, hạnh phùng Phụ, Bật, Hồng, Quyền, Tử, Phủ mộ tinh vi tối hảo, Âm, công hoạnh phát, kiến công lập nghiệp dị thành ; khủng kiến Cự. Đồng, Kiếp, Tuyệt, Xương, Linh ; mộ phần đa phát tật nguyền, bần cách vô môn khả đảo.

CUNG THÌN

Phúc tọa Thiên La, ưu kiến Sát, Đà, Kình, Phá, Hỏa, Tang, Tử (Sao Tử) Kiếp thì nhược suy, sốt tán, tài hao, xuất ngoại nan thành, nhược đãi Mộ Tinh Phúc Đức Tử Tôn đời đời vinh hiển.

—————— HẾT ——————

(Cuốn sách Chìa Khóa Tử Vi của cụ Quản Xuân Thịnh)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.