Bính Tý

1. Chu kỳ 2 – Bính Tý – Thuần Cấn, hào 5

– “Lục Ngũ, cấn kỳ phụ, ngôn hữu tự, hối vong.”

– “Sáu Năm, ghìm chặn miệng mình, không để nói càn, nói phải rành mạch đâu ra đấy, hối hận sẽ mất.”

– Tượng “Cấn kỳ phụ, dĩ trung chính dã” – nói lên ý hào Sáu Năm có thể ở ngôi giữa giữ chính. Giữ chính là thừa.

2. Chu kỳ 2 – Bính Tý – Sơn Hỏa Bí, hào 5

– “Lục Ngũ, bí vu khâu viên, thúc bạch tiển tiển ; lận, chung cát.”

– “Sáu Năm, văn sức ở gò vườn, mang một bó dải lụa mỏng (lễ vật đến mời kẻ hiền sỹ), mặc dù hào dưới không ứng mà có sự hối tiếc, nhưng hào trên lại ứng, cuối cùng sẽ tốt lành.”

– Tượng “Lục Ngũ chi cát, hữu hỷ dã” – Sự tốt lành của Sáu Năm nói lên tất có sự mừng.

3. Chu kỳ 3 – Bính Tý – Sơn Thiên đại súc, hào 5

– “Lục Ngũ, phần thỉ chi nha, cát.”

– “Sáu Năm, bẻ nanh con lợn thiến, tốt lành.”

– Tượng “Lục Ngũ chi cát, hữu khánh dã” – cái tốt lành của Sáu Năm nói lên ý “ngăn kẻ mạnh” đúng phép, đáng được chúc mừng.

4. Chu kỳ 4 – Bính Tý – Sơn Trạch Tổn, hào 5

– “Lục Ngũ, hoặc ích chi thập bằng chi quy, phất khắc vi, nguyên cát.”

– “Sáu Năm, có người tiến dâng một con rùa lớn quý, có giá trị “mười bằng”, không thể từ tạ, hết sức tốt lành.”

– Tượng viết: “Lục Ngũ nguyên cát, tự thượng hựu dã” – “Sáu Năm hết sức tốt lành”, nói lên đây là hiện tượng Trời phù hộ.

5. Chu kỳ 5 – Bính Tý – Hỏa Trạch Khuê, hào 5

– “Lục Ngũ, hối vong, quyết tông phệ phu, vãng hà cữu.”

– “Sáu Năm, hối hận mất hết, kẻ trong họ thân ứng với nó, cắn vào da mềm giòn của nó (như với ý hòa thuận mong được gặp gỡ), đi lên thì sao mà cữu hại được ?”

– Tượng “Quyết tông phệ phu, vãng hữu khánh dã.” – “Kẻ trong họ thân ứng với nó (như) cắn vào da mềm giòn của nó”, nói lên lúc này Sáu Năm mà đi tất vui.

6. Chu kỳ 6 – Bính Tý – Thiên Trạch Lý, hào 5

– “Cửu Ngũ, quải lý, trinh lệ.”

– “Chín Năm, quả quyết, cứng rắn thận trọng trong đi lại, giữ chính phòng nguy hiểm.”

– Tượng “Quải lý trinh lệ, vị chính đáng dã.” – “Quả quyết, cứng rắn”, nói lên Chín Năm ở ngôi chính đáng.

7. Chu kỳ 7 – Bính Tý – Phong Trạch Trung phu, hào 5

– “Cửu Ngũ, hữu phu luyến như, vô cữu.”

– “Chín Năm, lấy đức thành tín ràng buộc lòng thiên hạ, không có gì cữu hại”.

– Tượng “Hữu phu luyến như, vị chính đáng dã” – “Đức tin lưu luyến lòng người”, nói lên hào Chín Năm ngôi vị trung chính, thích đáng.

8. Chu kỳ 8 – Bính Tý – Phong Sơn Tiệm, hào 5

– “Cửu Ngũ, hồng tiệm vu lăng, phụ tam tuế bất dựng ; chung mạc chi thắng, cát”.

– “Chín Năm, chim đại nhạn bay từ từ lên gò cao, (giống như chồng đi xa), vợ ba năm không có mang ; (nhưng vợ chồng tất sẽ được xum họp) kẻ khác cuối cùng không thể xâm phạm ngăn trở mà thủ thắng, tốt lành”.

– Tượng “Chung mạc chi thắng, đắc sở nguyện dã” – “Kẻ khác cuối cùng không thể xâm phạm”, nói lên chín Năm được toại nguyện ứng hợp với Sáu Hai.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.