Mậu Kỷ

Mậu thổ thuộc dương, là thổ bờ đê tường thành, chỉ có thể chống cự thủy, không thể nuôi dưỡng vạn vật. Phàm thành đê không có hình xung phá hại, nhân dân được bình an, hỷ có Giáp Ất mộc, là đất Dĩ Sát hóa Ấn. Kị hành Tây phương vận, dẫu có phát rồi cũng phá cũng ưu phiền. Cần có hỏa sinh phù, sợ thủy khắc chế. Trùng phạm Mậu Kỷ, danh lợi đều mất; Tân Canh trùng điệp, việc làm thì tiến thoái.
Kỷ thổ thuộc âm, là thổ ruộng vườn đất núi, có thể lấy để nuôi dưỡng vạn vật, cần hình xung phá hại, tức là nói cày bừa canh tác. Hỷ sinh Xuân Hạ đất Thìn Tị, là đất Quan Ấn. Lại không nên gặp Thương quan làm tổn hại Ấn. Phát phúc, chủ là người biết tạo đất ruộng vườn canh tác mà làm giàu. Hành phương vận Đông Bắc, càng tốt. Kiêm thêm Hợi Mão Mùi mộc, quyết chủ là phú quý, người và vật ổn định phong hậu, tấm lòng rộng lượng khoan dung. Gặp Thìn Tuất Sửu Mùi, chính là Bối Lộc trục Mã cùng với Kiếp tài hình thương, không thì cũng gặp phá hao kiện tụng tang phục.
Mậu Kỷ Nhật can tầm thủy mộc, 
Trụ trung nguyên hữu hoàn vi phúc.
Vận lâm Bắc dã cập Đông phương, 
Đức nhuận thân hề phú nhuận ốc.

Tạm dịch: Nhật can Mậu Kỷ nên tìm thủy mộc, trong trụ vốn có vẫn là phúc, vận đến phương Bắc và phương Đông, người đầy đạo đức cùng thân giàu có đầy đủ).
Ngày sinh là Mậu Kỷ, tọa ở dưới vị trí Hợi Mão Dần, gọi là Câu Trần đắc vị. Vận hành thích hợp ở ranh giới đất thủy mộc. Sinh tháng Hợi Tý, cần quy dẫn về giờ Thìn Tuất Sửu Mùi Tị Ngọ, nếu sinh tháng là Thìn Tuất Sửu Mùi Tị Ngọ, phải dẫn về giờ Hợi Tý là mới quý. Bởi vì thổ được mộc mà khai thông, mộc dựa vào thổ mà bồi dưỡng. Nếu mộc nhiều mà thổ thiếu, thì sụp đổ; thổ nhiều mà không có mộc khai thông, là thổ ngu muội vô dụng. Ngày Tị tháng năm là Sửu, Tây phương là không cát, Nam phương thì đại hiển.
Ngày Lục Mậu, ngoại trừ Mậu Tuất là Khôi Cương, Tài Quan hỷ kị, luận ở dưới ngày. Còn lại 5 ngày là Mậu Tý, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Mậu Dần, Mậu Thìn, dụng Nhâm Quý là Tài, Ất là Chính Quan, Giáp là Thiên Quan. Nếu trong trụ năm tháng và giờ thấu ra chữ Nhâm Quý Ất, sinh gặp mùa Xuân Đông là thủy mộc cục, thì Tài Quan là hữu dụng, không thấu ra ba chữ này, sinh gặp mùa Xuân Đông và thủy mộc cục, cũng lấy Tài Quan luận. Thấy Mậu Kỷ là đoạt Tài, Tân là Thương quan, danh lợi đều gian nan. Nếu sinh ở ba tháng mùa Thu, tứ quý và kim thổ cục, thì Tài Quan đều vô khí, dẫu có được sinh trợ, cũng khinh. Hỷ hành Đông Bắc phương ranh giới đất thủy mộc, là vận hướng Quan gần Tài, kị hành đất tứ quý, Tây phương là đất Bại tài Thương quan. Nếu trụ thấu ra Giáp Ất, là Quan Sát hỗn tạp, không có chế trái lại là tiện. Như không có Ất mà có Giáp, không có chế, thì nên lấy Quỷ luận. Cần phải phân ra Thân và Quỷ cường nhược, để định cát hung thọ yểu. Chế phục trung hòa, thì lấy Thiên Quan mà luận; Thái quá, trái lại là không có phúc. Nên xem kỹ chỗ Nhật can ở bên trong tháng sinh có hay không có lực trợ, có hay không có cứu, phân ra tiết khí nông sâu cùng khinh trọng mà luận. Hỷ hành vận thân vượng Quỷ suy, kị vận Thân suy Quỷ vượng.
Ngày Lục Kỷ dụng Nhâm Quý là Tài, Giáp là Chính Quan, Ất là Thiên Quan. Nếu trong trụ năm tháng và giờ thấu ra chữ Nhâm Quý Giáp, sinh ở mùa Xuân Đông là thủy mộc cục, thì Tài Quan có khí. Như không thấu ra ba chữ này, sinh mùa Xuân Đông thủy mộc cục, cũng lấy Tài Quan luận. Thấy Mậu Kỷ là đoạt Tài, thấy Canh là Thương quan, thì danh lợi gian nan. Nếu sinh ở ba tháng mùa Thu, tứ quý và kim thổ cục, dẫu có Tài Quan, cũng vô khí; dẫu có được sinh trợ, cũng khinh. Hỷ hành Đông Bắc ranh giới đất thủy mộc, kị vận Thương quan Bại tài. Sợ Quan Sát hỗn tạp, có Sát không có chế, lấy Quỷ luận; chế thái quá, thì bần. lại cần nên xem kỹ Nhật can chỗ ở bên trong tháng sinh có hay không có lực trợ, phân ra khinh trọng mà luận. Vận hỷ kị cũng giống như trên.

Canh, Tân

Canh kim thuộc dương, là loại kim ngân đồng thiết, bẩm Thái Dương mà thành. Nếu thấy Đinh hỏa chế, mới có thể thành khí. Như thấy Bính hỏa, thì gặp cũng như không. Hỷ hành vận Đông Nam hỏa mộc, thì sáng ngời, kim được chế. Như gặp Dần Mão lâm ở Giáp Ất, cùng Tị Ngọ Mùi Quan tinh Ấn nguyên đất đắc khí, đều là phát tính ưu việt. Duy chỉ có ở phương Tây Bắc, gọi là Kim trầm thủy để, là không thể thành khí.
Tân kim thuộc âm, là loại trân châu thủy ngân, chu sa, xích bích, nắm giữ Nhật tinh Nguyệt hoa mà kết thành tú khí. Rất cần Kim thanh Thủy tú, phương đất thổ khí phong phú, cùng vận phương Tây Bắc. Như hành vận Thìn Tuất Tị Đông Nam, tứ trụ ngũ hành không thấy Đinh hỏa là tốt, thấy thì không thể thành khí. Giống như châu báu rớt trong lò, nở mà không đầy. Càng sợ Dần Ngọ Tuất thành cục Sát vượng, cần thân cường là nắm vượng khí, trụ có Hợi Mão Mùi, lại thấy Bính Đinh thấu ra, hành vận Ngọ Mùi, là phát phúc. Tị Dậu sửu thành kim cục, là tạo hóa ôn hòa hiền hậu, hành vận Đông phương, là đại cát; không thích hợp phương Nam.

Canh Tân nhật chủ hiệu can Kim, 
Mộc hỏa tương sinh phúc tự chuyên.
Niên nguyệt thời trung như hội hợp, 
Đông Tây vận bộ định cư quan.

(Tạm dịch: Nhật chủ là Canh Tân hiệu là Can kim, có mộc hỏa tương sinh thì tự có phúc, trong trụ năm tháng và giờ nếu hội đủ, bước vận Đông Tây định làm quan).
Ngày sinh là Canh Tân, tọa ở dưới Dần Ngọ Tuất Tị hỏa, lại sinh tháng Dần Ngọ Tuất, giờ cần dẫn về kim thổ, mới quý. Ba tháng mùa Thu cùng với tháng 12 hoặc tháng 11, giờ dẫn về mộc hỏa vượng, là đại quý. Vận hành ranh giới đất mộc hỏa, kị thái quá và bất cập, hoặc thiên dương hoặc thiên âm, thì mầm không nở. Nếu khí tháng thông hỏa, giờ không phải là Tị Dậu Sửu Thân thì không quý. Vận kim thổ thì cát. Tỉ kiên tam hợp thành kim cục, thì kim thịnh hỏa suy. Hỷ hành vận mộc hỏa. Cho nên kim không có hỏa thì không thể thành khí, hỏa không có kim thì không thể hiển dụng. Kim Hỏa ngang nhau, mới nhận được áo mũ mà cưỡi lên thềm quan. Nếu hỏa quá viêm mà không có thổ, thì kim tất bại; có thổ thì là có tượng đúc thành Ấn, nung đúc mà hóa đổi thành khí, là mệnh đại nhân vậy, hỏa nhiều kim ít, kim thịnh hỏa ít, đều là gặp cảnh hung bạo.
Ngày Lục Canh, ngoại trừ Canh Tuất Canh Thìn là Khôi cương, Tài Quan hỷ kị, luận ở dưới ngày, còn lại 4 ngày Canh Thân, Canh Dần, Canh Ngọ, Canh Tý, dụng Giáp Ất là Tài, Đinh là Chính Quan, Bính là Thiên Quan. Nếu trong các trụ năm tháng và giờ thấu ra chữ Giáp Ất Đinh, sinh ở mùa Xuân Hạ gặp hỏa mộc cục, thì Tài Quan hữu dụng; như không thấu ra ba chữ này, sinh ở Xuân Hạ gặp hỏa mộc cục, cũng lấy Tài Quan luận. Thấy Canh Tân là đoạt Tài, thấy Nhâm Quý là Thương quan, danh lợi đều gian nan. Như sinh mùa Thu Đông gặp kim thủy cục, thì Tài Quan đều vô khí, dù có được sinh trợ, cũng khinh. Hỷ hành vận Đông Nam ranh giới đất mộc hỏa, là vận hướng Quan đến Tài, không thích hành vận Tây Bắc ranh giới đất kim thủy, là vận Thương quan Bại tài. Nếu trụ có Bính Đinh, là Quan Sát hỗn tạp, Sát không có chế là tiện. Như không có Đinh có Bính, không có chế, thì lấy Quỷ luận. Cần phân ra thân quỷ cường nhược, để định cát hung thọ yểu. Chế phục nếu thành, lấy Thiên Quan luận; Chế thái quá, lại không thành phúc. Cần xem kỹ Nhật can chỗ ở bên trong tháng sinh có hay không có lực trợ, phân ra tiết khí nông sâu khinh trọng mà luận. Hỷ hành vận thân vượng quỷ suy, kị vận thân suy quỷ vượng.
Ngày Lục Tân dụng Giáp Ất là Tài, Bính là Chính Quan, Đinh là Thiên Quan. Trong trụ năm tháng và giờ thấu ra chữ Giáp Ất Bính, sinh mùa Xuân Hạ cùng gặp hỏa mộc cục, là Tài Quan hữu dụng; như không thấu ra ba chữ này, sinh Xuân Hạ cùng hỏa mộc cục, cũng lấy Tài Quan mà luận. Thấy Canh Tân là đoạt Tài, thấy Nhâm Quý là Thương quan, thì danh lợi gian nan. Nếu sinh Thu Đông cùng kim thủy cục, thì Tài Quan đều vô khí, dù được sinh trợ, cũng khinh. Vận hỷ Đông Nam ranh giới đấ hỏa mộc, là vận hướng Quan đến Tài, không thích phương Tây Bắc ranh giới của đất kim thủy, là vận Thương quan Bại tài. Sợ Quan Sát hỗn tạp, có Sát không có chế, lấy Quỷ luận; chế thái quá, thì không có phúc. Nên xem kỹ Nhật can chổ ở trong tháng sinh có hay không có lực trợ, phân ra khinh trọng mà luận. Vận hỷ kị cũng giống như trên.

Nhâm Quý

Nhâm thủy thuộc dương, là thủy biển lớn không có bờ bến, không thể sinh trưởng vạn vật. Chỉ hỷ người sinh mùa Xuân Hạ, gặp mùa Thu Đông, thì không có sức sống. Nếu thấy Dần Ngọ Tuất là Quan tinh, đắc khí sinh trợ, danh dự tự rõ ràng. Kim cục sinh tháng 8, danh lợi đều thành, thủy cục sinh tháng 3, là Thiên Đức chủ quý. Địa chi Hợi Mão Mùi, hành vận Nam phương thì phát tài.
Quý thủy thuộc âm, là thủy dòng sông chảy dài, có thể sinh sôi thảo mộc, nuôi dưỡng vạn vật lâu dài. Cũng nói là thủy vũ lộ nhuận trạch, sinh trợ vạn vật. Hỷ giữa mùa Xuân Thu, vận hành đất Tị Ngọ Tuất, phát phúc phi thường. Đại kị vận Thìn Tuất Sửu Mùi, nhiều thành bại. Địa chi hợp Hợi Mão Mùi, là tổn vượng ích tài. Không có Dần Giáp, cũng phát danh lợi, như thấy tháng Kỷ thổ Sửu Mùi, lại mang theo tam hình, chỉ là y lộc bình thường, vận đầu và trung không phát, cuối vận vinh phát. Nếu ngũ hành có cứu, thân vượng, vận hỷ Tài Quan, cũng chủ quý hiển.

Nhâm Quý nhật sinh thủy vi chủ, 
Căn cơ duy tại hỏa dữ thổ.
Xuân Thu lai vãng phát Tài Quan, 
Đông Hạ Đông hành vi đắc sở.

(Tạm dịch: Ngày sinh là Nhâm Quý thì thủy làm chủ, căn cơ chỉ có ở hỏa và thổ, lui tới mùa Xuân và mùa Thu thì Tài Quan phát, mùa Đông mùa Hạ đi về phương Đông là chốn được).
Ngày sinh Nhâm Quý, tọa ở dưới Thìn Tuất Sửu Mùi Tị Ngọ, gọi là Huyền Vũ đương quyền. Vận hành phù hợp ở ranh giới đất hỏa mộc, thái quá và bất cập, hoặc là thiên âm hay thiên dương, thì quý mà không thực. Nếu sinh tháng tứ quý và Tị Ngọ, giờ dẫn Hợi Tý; hoặc sinh ở mùa Đông, giờ dẫn về Thìn Tuất Sửu Mùi Tị Ngọ, đều quý. Không phải giờ này, là hư danh hư lợi. Vận hỷ ở ranh giới đất kim thủy, sinh trợ là vinh. Không có kim thì thủy tuyệt. Kị Tỉ kiên Kiếp tài. Mùa Đông tháng 11 ( tháng Tý) kết cục tam hợp, thì thủy bành trướng chảy tràn lan mà thổ sụp đổ. Cho nên thủy không có thổ thì phiếm lạm, thổ không có thủy thì khô cạn. Thổ được thủy mà nhận khí thông mà tươi nhuận, thủy được thổ mà thành đê ngạn ngăn sông, cả hai đều không thể thiên lệch một bên. Nếu lại thêm vận khí được thích hợp, không có không quý hiển. Các cách Hình hợp, Củng hợp không luận ở chỗ này.
Ngày Lục Nhâm ngoại trừ Nhâm Thìn là Khôi Cương, Tài Quan hỷ kị, luận ở dưới ngày. Còn lại 5 ngày là Nhâm Dần, Nhâm Tý, Nhâm Thân, Nhâm Ngọ, Nhâm Tuất thì dụng Bính Đinh là Tài, Kỷ là Chính Quan, Mậu là Thiên Quan. Tứ trụ thấu ra chữ Bính Đinh Kỷ, sinh ở ba tháng mùa Hạ, tháng tứ quý gặp hỏa thổ cục, là Tài Quan hữu dụng; như không thấu ra ba chữ này, sinh ba tháng mùa Hạ hỏa thổ cục, cũng lấy Tài Quan luận. Thấy Nhâm Quý là đoạt tài, thấy Ất là Thương quan, thì danh lợi đều gian nan. Nếu sinh Xuân Đông cùng gặp thủy mộc cục, thì Tài Quan đều vô khí; dù được sinh trợ, cũng khinh. Hỷ hành vận Nam phương Tứ quý đất ranh giới của hỏa thổ, là vận hướng Quan đến Tài. Trụ thấy Mậu Kỷ, là Sát Quan hỗn tạp, không có chế thì tiện. Như không có Kỷ có Mậu, không thấy chế phục, lấy Quỷ luận. Cần phân ra thân quỷ cường nhược, để định cát hung quý tiện. Chế phục được thành, lấy Thiên Quan luận, chế thái quá, thì mất phúc. Lại nên xem kỹ Nhật can chỗ ở bên trong tháng sinh có hay không có lực trợ, phân ra tiết khí nông sâu khinh trọng mà luận. Hỷ hành vận thân vượng quỷ suy, kị hành vận thân suy quỷ vượng.
Ngày Lục Quý dụng Bính Đinh là Tài, Mậu là Chính Quan, Kỷ là Thiên Quan. Nếu tứ trụ thấu ra chữ Bính Đinh Mậu, sinh ở ba tháng mùa Hạ, tháng tứ quý là hỏa thổ cục, thì Tài Quan hữu dụng, nếu không thấu ra ba chữ này, sinh ở ba tháng mùa Hạ, tứ quý gặp hỏa thổ cục, cũng lấy Tài Quan luận. Thấy Nhâm Quý thủy là đoạt tài, thấy Giáp là Thương quan, đều bất lợi. Nếu sinh Xuân Đông gặp thủy mộc cục, thì Tài Quan đều vô khí. Hỷ hành Nam phương tháng tứ quý là vận Tài Quan. Sợ Quan Sát hỗn tạp, có Sát không có chế, lấy Quỷ luận; có chế thái quá, là hung. Lại nên xem kỹ Nhật can ở bên trong nguyệt lệnh có hay không có lực trợ, khinh trọng mà luận. Vận hỷ kị giống như ở trên.

nguồn: http://tubinhdieudung.net/showthread.php?1153-Quy%E1%BB%83n-4

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.