Luận Thập Can tọa Chi kiêm luận gặp tháng giờ và hành vận cát hung

Giáp, Ất

Giáp mộc thuộc dương, chính là tài năng trụ cột. Hỷ sinh Thu Đông, gặp tháng Thân Tý là cát. Trụ thấy Canh Tân, luận ví như búa rìu gọt đẽo, chủ có danh lợi. Vận hành đất Thân Dậu Thìn Tuất Sửu Mùi, tài năng lớn phát ra ưu việt, thấy Tân Quan càng tốt. Kị Dần Ngọ tuất hợp cục cùng thấu Đinh hỏa Thương quan, là gian tân khổ lao lực, mệnh làm việc không thành, vận gặp cũng không thuận. Nếu hợp cục thấu Đinh, có Thìn Tuất Sửu Mùi, trên can lộ ra Mậu Kỷ, lại hành Tài vận, là Thương quan sinh Tài, lại phát phúc lớn.
Ất mộc thuộc âm, là mộc sinh khí, gặp sức sống mạnh mẽ mà hoa là xinh tốt, cũng hỷ sinh ở mùa tháng 10 ( tháng Hợi). Gặp hai cục Hợi Mão Mùi và Thân Tý Thìn lại hành Bắc vận, dẫu có thấu Bính Đinh Canh Tân, cũng không ngại. Chỗ kị là nhiều Dần Ngọ Tuất hỏa cục, Tị Dậu Sửu, đa số là thương tàn, lại hành Nam vận, chủ yểu là không nghi ngờ.

Giáp Ất quý hồ mộc đắc nghi, 
Yếu tri kim thủy vượng vi kỳ.
Xuân tòng Nam vãng Thu quy Bắc, 
Đông Hạ Tây hành phát phúc cơ.

(Tạm dịch: Giáp Ất quý ở mộc hòa hợp, phải hiểu kim thủy vượng thành kỳ, xuân theo Nam đến Thu về Bắc, Đông Hạ hành Tây phát phúc đầy).
Người sinh ngày Giáp Ất, thân tọa Tị Dậu Sửu Thân Tuất đất kim, vận hành phù hợp ở phân dã ( ranh giới, ý nói trụ giờ) đất thổ kim. Nếu sinh Dần Mão Thìn mà không kết thành mộc cục, phù hợp có giờ dẫn về ranh giới đất thổ kim, là mệnh đại quý. Hành vận cũng vậy. Thì đường quan trường rộng lớn. Nếu sinh tháng Tị Dậu Sửu Thân, giờ dẫn quy về Hợi Mão Mùi Dần, thủ quý không phải lúc này, là vượt quá và không đủ, lại yêu cầu vận hành đất thủy mộc cục, nếu không thì là bần nho. Trong trụ gốc có Tài tinh, sợ Tỉ Kiếp cướp đoạt; gốc không có Tài tinh, không sợ. Như mộc được kim mà thành đức độ, có lòng nhân ái mạnh mẽ; kim được mộc mà thành tài năng, tất là người giàu lòng nhân ái, chính là cương nhu cùng giúp nhau, âm dương tương trợ. Vận hành lại hỷ Tài Quan, nếu có mộc không có kim, thì Canh Tân suy mà ít nghĩa; có kim không có hỏa, tức dũng mãnh mà vô lễ, thì kim loạn quá thịnh. Còn không có thủy thì mộc khô quá nhiều, còn không có kim thì dày đặc, thì kim và mộc không đồng đều vậy. Thiên về âm hoặc thiên về dương, thì mệnh khó có thanh danh, dẫu có gặp Tài Quan, cũng không phát đạt.
Ngày Lục Giáp dụng Tân là Chính Quan, Canh là Thiên Quan, Mậu Kỷ là Tài. Như trong năm tháng và giờ thấu ra chữ Mậu Kỷ Tân, sinh ba tháng mùa Thu ( Thân Dậu Tuất), tháng tứ quý cùng kim thổ cục, là Tài Quan hữu dụng. Như không thấu ra ba chữ, chỉ sinh ba tháng mùa Thu, tứ quý và kim thổ cục, cũng lấy Tài Quan luận. Thấy Giáp Ất là đoạt Tài, thấy Bính Đinh Thương quan, là danh lợi gian nan. Nếu sinh Xuân Hạ và hỏa mộc cục, thì Tài Quan vô khí, dù có được sinh trợ, danh lợi cũng nhẹ. Hỷ hành vận Tây phương, Tứ Quý, ranh giới của kim thổ hướng Quan gần Tài, không thích hướng Đông Nam là đất mộc hỏa Thương quan Bại Tài. Nếu tứ trụ đều thấy Canh Tân, gọi là Quan Sát hỗn tạp, không có khử lưu chế phục, trái lại là chủ bần tiện. Như chủ bần tiện. Như chỉ có Canh, không thấy chế phục, nên lấy Quỷ luận, phân ra thân và Quỷ cường nhược mà định cát hung thọ yểu. Nếu chế phục được thành, thì lấy Thiên Quan luận; thái quá thì trái lại là không có phúc. Lại xem chỗ Nhật can ở trong tháng sinh có lực hay không có lực hoặc có trợ hay không có trợ, phân ra tiết khí nông sâu, nặng nhẹ mà nói. Hỷ hành vận Thân vượng Quỷ suy, kị hành vận Thân suy Quỷ vượng.
Ngày Lục Ất dụng Mậu là Chính Tài, Kỷ là Thiên Tài, Canh là Chính Quan, Tân là Thiên Quan, nếu trên năm tháng và giờ thấu ra chữ Mậu Kỷ Canh, sinh ở ba tháng mùa Thu; hoặc tháng Tứ Quý cùng kim thổ cục, là Tài Quan hữu dụng. Như không thấu ra ba chữ này, sinh ở ba tháng mùa Thu, Tứ Quý cùng kim thổ cục, cũng lấy Tài Quan luận. Thấy Giáp Ất là đoạt Tài, thấy Bính là Thương quan, danh lợi đều gian nan, nếu sinh Xuân Hạ cùng hỏa mộc cục, dẫu có Tài Quan, cũng vô khí; dù được sinh trợ, cũng khinh. Hỷ hành Tây phương, tứ quý, ranh giới đất kim thổ là hướng Quan gần Tài, kị hành đất hỏa mộc, là đất Thương quan Bại tài. Sợ Quan Sát hỗn tạp, có Sát mà không có chế, lấy Quỷ luận; chế thái quá hoặc bất cập, đều không phải phúc. Xem kỹ Nhật can ở chỗ bên trong tháng sinh có hay không có lực trợ, phân ra khinh trọng mà luận. Vận hỷ kị cũng giống như trên.

Bính Đinh

Bính hỏa thuộc âm, là chính khí Thái Dương, có thể sinh sôi vạn vật. Hỷ sinh ở giữa tháng Xuân Hạ, tinh thần tự nhiên thành tựu gấp bội. Gặp thêm Thiên Nguyệt nhị Đức, hành Đông phương vận, là quá tốt. Dù có thấy Nhâm Quý thủy, cũng không ngại. Duy chỉ kị Mậu thổ thấu lộ, giảm đi nửa tốt. Đại vận, Tuế quân cùng phạm, hình ngục quan phủ, phá tài, tang phục. Sinh ở Thu Đông, lại gặp lúc ban đêm, địa chi lại hợp thủy cục, không ngã cũng theo, cả đời ly biệt cô độc, bần yểu tàn tật.
Đinh hỏa thuộc âm, đã là hỏa, thì có thể chế được vạn vật. Vàng thau đồng thiết, không có Đinh chế, thì không thể thành khí, hỷ sinh ban đêm, nguyệt lệnh Tị Dậu Sửu là tốt. Tháng giêng gặp Dần, chính là Thiên Đức gốc Ấn, lại được chữ Mão là quá tốt. Kị Nhâm Quý thủy. Như sinh ban ngày, thì đa số là khắc vợ con. Gặp Nam phương vận, thì bãi quan từ chức; hành Tây Bắc phương vận, là quý.

Bính Đinh Nhật chủ hỏa vi căn, 
Kim thủy Nhị Tinh thị phúc nguyên,
Hành vận nhược lâm Tây dữ Bắc, 
Túng nhiên phú quý bất chu toàn.

Tạm dịch: Nhật chủ là Bính Đinh hỏa là gốc, hai sao kim thủy là gốc phúc, hành vận nếu đến Tây và Bắc, dẫu có phú quý cũng không bền).
Ngày Bính Đinh, tự tọa vị trí Thân Tý Thìn Hợi thủy, lại dẫn quy về giờ kim. Như sinh tháng Dần Ngọ Tị, gọi là Thủy Hỏa ký tế, mệnh đại quý. Tháng 5 mùa Hạ, kị tam hợp hỏa cục, là Hỏa viêm Thủy khô. Tháng Tý mùa Đông, bỏ qua tam hợp thủy cục, vì thủy thịnh thì hỏa diệt. Thủy Hỏa nagng nhau, sinh thành Ký Tế. Đại vận phù hợp ở ranh giới đất kim thủy, lại kị thái quá và bất cập, hoặc là thiên âm hay thiên dương, mầm sẽ không nở. Nếu sinh tháng Thân Tý Thìn Hợi, phải cần có giờ Dần Ngọ Tuất Tị là thủ quý. Không phải giờ này, thì hành vận mộc mới tốt, nếu không, thì hư danh không quý.
Ngày Lục Bính dụng Canh Tân là Tài, Quý là Chính Quan, Nhâm là Thiên Quan. Nếu trong trụ năm tháng và giờ thấu ra chữ Canh Tân Quý, sinh gặp Thu Đông kim thủy cục, là Tài Quan hữu dụng. Như không thấu ra ba chữ này, sinh ở trong mùa Thu Đông kim thủy cục, cũng lấy Tài Quan luận. Thấy Bính Đinh là đoạt Tài, Kỷ là Thương quan, thì danh lợi gian nan. Nếu sinh ở trong ba tháng mùa Hạ, tháng tứ quý là hỏa thổ cục, dẫu có Tài Quan, cũng vô khí; dù có được sinh trợ, cũng khinh. Hỷ hành Tây Bắc ranh giới đất kim thủy, hướng vận Quan đến với Tài. Nếu trong trụ đều thấy Nhâm Quý, là Quan Sát hỗn tạp, không có chế là tiện. Như có Nhâm không có Quý, không thấy chế, thì lấy Quỷ luận. Nên phân ra Thân và Quỷ cường nhược, để định cát hung thọ yểu. Chế phục được thành, thì lấy Thiên Quan luận; Thái quá, trái lại là không có phúc. Cần xem kỹ Nhật can ở chỗ bên trong tháng sinh, có lực hay vô lực, có cứu hay không có cứu, phân ra tiết khí khinh trọng mà luận. Hỷ hành vận Thân vượng Quỷ suy, kị hành vận đất Thân suy Quỷ vượng.
Ngày Lục Đinh dụng Canh Tân là Tài, Nhâm là Chính Quan, Quý là Thiên quan. Nếu trong trụ năm tháng và giờ thấu ra chữ Canh Tân Nhâm, sinh ở Thu Đông mùa kim thủy cục, là Tài Quan hữu dụng. Như không thấu ba chữ này, sinh ở Thu Đông kim thủy cục, cũng lấy Tài Quan luận. Thấy Bính Đinh là đoạt Tài, Mậu là Thương quan, danh lợi khó khổ. Nếu sinh ở ba tháng mùa Hạ, tháng tứ quý là gặp hỏa thổ cục, dẫu có Tài Quan, cũng vô khí; dẫu có được sinh trợ, cũng khinh, hỷ hành Tây Bắc cùng ranh giới đất kim thủy, kị vận Thương quan Bại tài. Sợ Quan Sát hỗn tạp, có Sát mà không chế, lấy Quỷ luận; Chế thái quá, là bần. Cần xem kỹ chỗ Nhật can sinh ở bên trong tháng nào có hay không có lực trợ, phân ra tiết khí khinh trọng mà luận. Vận hỷ kị cũng giống như ở trên.

Nguồn: http://tubinhdieudung.net/showthread.php?1153-Quy%E1%BB%83n-4

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.