Đại loại như luận về quý nhân, luận về tài vận, luận về quan lộc, v.v… đều có thế quy nạp các sao tương quan, rồi cẩn thận phân biệt chỗ khác nhau giữa chúng. Như nói tới các sao chủ về quan lộc, thì Tử Vi, Thái Dương, Liêm Trinh đều chủ về quan lộc; nhưng Tử Vi thiên về năng lực lãnh đạo; Thái Dưong thiên về trạng thái động, mở rộng ra mọi người; Liêm Trinh thiên về trạng thái tĩnh, chủ về trình tự hành chính trong sự nghiệp.

Trong tinh diệu có “sao đôi” giống như song thai, tức là có tính chất giống nhau mà cũng có tính chất khác nhau, cần phải phân biệt một cách tinh tế:

Như Tả Phụ và Hữu Bật đếu là sao quý nhân, nhưng Tả Phụ hành thiện lệnh, thuộc dương hiển (lộ ra), còn Hữu Bật thì hành chế lệnh, thuộc âm tiềm (tiềm tàng);

Như Văn Xương và Văn Khúc đều là sao chủ về khoa cử, công danh, văn học, nhưng Văn Xương thiên về điển chương học thuật (chính thống), còn Văn Khúc thì thiên về tài nghệ, nghệ thuật (không chính thống).

Như Văn Xương và Văn Khúc cũng đều là sao chủ về tình cảm, nhưng Văn Xương kèm Tân kim, kèm “sát khí”, xử lí tình cảm dứt khoát; còn Văn Khúc Quý thủy thì dây dưa.

Trong tinh diệu còn có sự ưa ghét (hỉ kị), ảnh hưởng đến tình của sao:

Như Vũ Khúc là “tài tình” rất ghét gặp Địa Không, Địa Kiếp, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Hóa Kị; gặp thì tài khí bị hao tổn và kèm tính chất “cô khắc”.

Nếu Thái Âm gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì cực xấu.

Nếu Tham Lang gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh thì thành quý cách “Hỏa Tham” hoặc “Linh Tham”.

Cho nên sự ưa ghét của tinh diệu cung khiến cho các sao kết hợp thành những cách cục đặc thù.

(Trung Châu Tử Vi Đẩu Số – Tứ Hóa Phái tập 1, tác giả Nguyễn Anh Vũ)

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.