7 Bần Tiện Cục Trong Tử Vi Đẩu Số

1. Sinh bất phùng thời (Sinh ra không gặp thời)
Liêm thủ Mệnh tại Dần Thân gặp Tuần, Triệt án ngữ.

2. Nhất sinh cô bần (Một đời cô đơn ngèo khó)
Phá thủ Mệnh tại Dần, Thân gặp nhiều Sát tinh mờ ám xấu xa xâm phạm.

3. Tài dữ Tù cừu (Tài tinh với Tù tinh là thù địch)
Vũ hay Liêm mờ ám xấu xa thủ Mệnh, gặp nhiều Sát tinh xâm phạm.

4. Nhật Nguyệt tàng hung (Nhật Nguyệt tàng ẩn cái hung)
Nhật, Nguyệt mờ ám xấu xa thủ Mệnh, chiếu Mệnh hay giáp Mệnh.

5. Quân tử tại dã (Người quân tử phải ở chốn thôn dã, quê mùa)
Mệnh có nhiều Sát tinh mờ ám xấu xa hội hợp.

6. Lộc phùng lưỡng sát (Lộc tinh gặp cặp sát tinh)
Lộc Tồn hay Hóa Lộc thù Mệnh, gặp Không, Kiếp đồng cung.

7. Mã lạc Không Vong (Mã lạc vào chỗ Không Vong)
Mã thủ Mệnh gặp Tuần, Triệt án ngữ