VNCAL 2.0


Nơi xem:
Vĩ độ/Kinh độ
/
Múi giờ GMT gốc:
Múi giờ tại thời điểm xem:
Dương lịch:
Âm lịch:
Tháng âm nhuận:
Tháng âm đủ/thiếu:
Năm dương nhuận:
Năm âm nhuận:
Can chi năm:
Can chi tháng:
Can chi ngày:
Can chi giờ:
Tiết khí:

Mặt trời mọc:
Mặt trời đứng:
Mặt trời lặn:
Độ dài mặt trời:

Mặt trăng mọc:
Mặt trăng lặn:
Độ dài mặt trăng:
Chu kì Mặt trăng: