Sao Thiên Tướng ở cung Huynh Đệ

Anh chị em ôn hòa nhân từ, thường chủ hòa hợp giúp đỡ lẫn nhau. Nhập miếu, hội cát tinh thì đông anh em, thêm sát kỵ thì ít mà lại thiếu hòa khí, nếu khác mẹ có thể tốt hơn, nếu cùng cha mẹ thì khắc. Thêm Không Kiếp Tử Tuyệt cô đơn. Vũ Phá Tả Hữu củng chiếu, nhiều anh chị em, có hình thương, hoặc có anh em dị bào (khác họ). Hội Tứ sát Thiên Hình, hình khắc không thể dựa dẫm được. Hội Lộc Tồn cát hóa, huynh đệ phú quý.

Đồng cung với Tử Vi, anh chị em tự cao tự đại, tình cảm tốt, có thể nhận được sự giúp đỡ. Vũ Khúc đồng cung, phú quý, được giúp đỡ nhưng thiếu hòa khí. Đồng cung Liêm Trinh, anh chị em thành danh, có sự giúp đỡ, nhưng thiếu hòa khí.