TOÀN VĂN TAM MỆNH THÔNG HỘI

Người dịch: Lesoi


Giới thiệu Tam Mệnh thông hội

《 Tam Mệnh thông hội 》 phân ra 12 quyển, không biết tên họ tính danh người viết, đầu quyển chỉ đề Dục Ngô sơn nhân.
Căn cứ 《 Minh sử • Nghệ Văn chí 》 chỗ xếp mục lục lại có Vạn Dân Dục 《 Tam Mệnh hội thông 》 12 quyển, cùng số quyển của 《 Tam Mệnh thông hội 》là như nhau, chỉ có chỗ khác nhau là “Thông hội” và “Hội thông” . Căn cứ theo 《 Tinh Học đại thành 》 tác giả Vạn Dân Anh, tự là Dục Ngô mà suy đoán, rất có khả năng cùng Dục Ngô sơn nhân chính là một người. Giả như quả đúng như vậy, thì tác giả sách này, thì ứng với đề mục là Vạn Dân Anh rồi.
Do ở trong sách trình bày di pháp Tử Bình, đối với danh nghĩa Quan, Ấn, Tài, Lộc, Thực, Thương, dụng thần khinh trọng, chỗ liên quan tới các loại thần sát cát hung, đều có thể lấy tụ hội lại mà nói, được tinh hoa, cho nên các nhà đương thời đều có sách này, hơn nữa từ đây về sau, nghiên cứu tinh mệnh, cũng phần nhiều đem sách này xem trở thành là tác phẩm hội tụ.
Chẳng qua là, trong sách cũng tự có chỗ chưa đầy đủ, chỗ nói như vậy đúng như 《 Tổng mục Tứ Khố toàn thư 》: “Đến kỳ lập luận phần đa là thủ Chính Quan, Chính Ấn, Chính Tài, mà không biết Thiên Quan, Thiên Ấn, Thiên Tài cũng có thể đắc lực; biết Thực thần có thể thổ tú, mà không biết Thương quan cũng có thể xuất kỳ. Thì là thiên chấp ý kiến, là chưa thông suốt. Còn luận loại Thai Nguyên, ngày hôm nay thi triển, cũng có nhiều không đúng. Nói Mệnh học là lúc sơ ý, mà có thể biến thông vậy.”
Khâm Định bốn loại Tứ Khố toàn thư, 7 loại thuật số, 5 quyển mệnh thư đem sách thuộc loại bề tôi cẩn thận dàn thành 12 quyển Tam Mệnh thông, nguyên bản không có danh tính tên họ biên soạn, nhưng đầu quyển đề Dục Ngô sơn nhân sáng tác, Nghệ Văn chí ghi sử nhà Minh có Vạn Dân Dục Tam Mệnh hội thông cũng có 12 quyển, cùng số quyển bản thư này là hợp nhau. Duy chỉ lấy Thông Hội làm thành Hội thông là hơi khác nhau, nay suy xét chỗ truyền ở đời Tinh Học đại thành chuyên luận Ngũ Tinh, là do Vạn Dân Anh biên soạn, bản thân được ở quyển sách này. Vốn chuyên luận Tử Bình cũng xuất phát từ tay Dân Anh, Nghệ Văn Chí bởi vì gọi Dục Ngô sơn nhân, lấy sai tên Dân Anh là Dân Dục. Còn 2 chữ Thông Hội sao chép đảo ngược vì thế khác nhau, thực ra cũng là sách này vậy.
Từ thời Minh đến nay có hơn 200 năm đàm luận Tinh Mệnh, đều lấy sách này làm tổng mục. Ở trong sách này có chỗ ghi bát tự quan hoạn, khắp nơi cùng người quan thời nhà Minh. Bởi vì sau này chỗ phường khắc lẫn lộn, bản thân cũng không phải nguyên bản cũ. Đặc biệt lấy trình bày và phát huy di pháp Tử Bình, ở danh nghĩa Quan Ấn Tài Lộc Thực Thương, dụng thần khinh trọng, chỗ hệ thống các chư thần sát cát hung, đều có thể gặt hái tinh hoa tụ lại mà nói, cho nên là chỗ thuật gia thường sử dụng. Phải có không thể vội vàng mà phế bỏ, đến như nhiều lập luận thủ Chính Quan, Chính Ấn, Chính Tài, mà không biết Thiên Quan, Thiên Ấn, Thiên Tài cũng có thể đắc lực, biết Thực thần có thể thổ tú, mà không biết Thương quan cũng có thể xuất kỳ, thì là thiên chấp thành kiến mà không có thể thông suốt, còn thi triển luận loại Thai Nguyên, ngày này cũng có nhiều không nghiệm.
Nói đến Mệnh học, không thể nói sơ lược mà cần phải biết biến thông vậy. Nếu chỗ dẫn Lạc Lục Tử cùng Kim Vĩnh Nhạc trong chỗ tập đại điển vốn còn có chỗ lời văn khác xa, thì trong đó quyển bí mật còn tồn tại bên ngoài chớ còn cảm nhận, liền ngộ nhận tin tưởng dựa vào ỷ thác vốn là chưa đủ kiên cố là đã bệnh vậy.
Tổng biên tập Quan thần Kỷ Quân, thần Lục Tích Hùng, thần Tôn Sĩ Nghị, thần Tổng giáo quan Lục Phí Trì. Tháng 9, năm Càn Long thứ 44 cung kính giáo thượng.

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.